Kako primiti Hrista u svoje srce?

Reči: "primiti Hrista", "prihvatiti Hrista" ili "primiti Hrista u svoje srce" današnjem čoveku zvuče veoma nerazumljivo i neshvatljivo, jer one proizilaze iz biblijske terminologije, koja većini ljudi nije poznata.

Međutim, ove reči su osnova u odnosu između Boga i čoveka, i merilo ključne istine: da li je neka osoba zaista hrišćanin (reč hrišćanin znači "Hristov čovek") ili nije. Da li je ona hrišćanin samo "na ustima" ili po "nacionalno-tradicionalnoj" liniji tj. religiozna osoba ili je hrišćanin i u srcu tj. ima Hrista i Hrist ima nju. Tako, veoma važno je potruditi se shvatiti ih.

Biblija govori da je moguće imati sigurnost i znanje u vezi s tim "da li Hrist živi u meni ili ne?":

"Ispitajte sami sebe - da li ste u veri, proverite sami sebe. Ili ne poznajete sami sebe - da je Hristos u vama? Inače niste osvedočeni." (2. Korinćanima 13:5)

"Ali kada se svide onome koji me je izabrao od utrobe moje matere i koji me je pozvao svojom blagodaću, da otkrije svoga Sina u meni - da ga ja objavim među mnogobošcima, nisam se odmah posavetovao sa ljudima. (Galatima 1:15-16)

"Vidi, stojim (Hrist) na vratima i kucam; ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ućiću k njemu i ješću s njim - i on sa mnom." (Otkrivenje 3:20)

"A ako je Hristos u vama, telo je onda mrtvo poradi greha, ali je duh život poradi pravednosti. (Rimljanima 8:10)

"Kojima je Bog hteo da obznani kako je bogata slava ove tajne među mnogobošcima: Hristos u vama, nada na slavu." (Kološanima 1:27)

Dakle, Biblija jasno govori da je moguće biti posve siguran po pitanju: "Da li imam Hrista u sebi", i da je ovo bilo jasno iskustvo prvih hrišćana.

Ali, sve ovo još ne čini jasnim zahtev "primiti Hrista". Kako to uraditi? I šta to zaista znači?

Da bi to bilo malo jasnije, pažljivo pročitaj četiri navedene činjenice.

1. ČOVEKOV DUH

Kao prvo moraš shvatiti sklop ljudskog bića. Biblija govori da se čovek sastoji od tri dela: 1) telo, 2) duša i 3) duh.

"A sam Bog mira da vas posveti potpuno, te da se vaš neoštećeni duh, i duša, i telo, besprekorno sačuvaju prilikom dolaska Gospoda našega Isusa Hrista." (1. Solunjanima 5:23)

Čovek je od Boga tako stvoren, tako da unutar sebe poseduje kapacitet (prostor) gde samo Bog - Hrist, može da bude, da živi. To mesto se nalazi unutar čovekovog duha, ovde Hrist treba da uđe i živi:

"Breme reči Gospodnje za Izrailja. Govori Gospod, koji je razapeo nebesa i osnovao zemlju, i stvorio čoveku duh koji je u njemu." (Zaharija 12:1)

"A ko se Gospoda drži jedan je duh s njim." (1. Korinćanima 6:17)

"Gospod Isus neka je sa tvojim duhom. Blagodat neka je sa vama." (2. Timotiju 4:22)

"Što je rođeno od tela - telo je, a što je rođeno od Duha - duh je." (Jovan 3:6)

Dakle, mesto - prostor, gde treba primiti Hrista je tvoj duh, ali ovo još uvek ne objašnjava kako Ga treba primiti. Zato pređimo na drugu činjenicu.

2. ČOVEKOV GREH

Pre nego što "primanje Hrista" postane i iskustvo, potrebno je rešiti jedan veliki problem. On je za čoveka nerešiv, ali za Boga - ne. To je problem greha, Duh svakog čoveka je mrtav zbog naslednog greha praljudi (Adama i Eve).

Šta je to greh? Svaki čovek se već rađa sa grehom - mrtvim duhom. Kroz svoj život čovek na ovo, još dodaje svoje lične grehove, kroz nepoštovanje i kršenje Božjeg zakona, koji je zapisan u njegovoj savesti (zna kada čini zle a kada dobre stvari). Sažetak toga se nalazi u Bibliji, znanih kao deset Božjih zapovesti (Vidi 2. Mojsijeva 20:2-17).

Pošto je zbog postojanja greha čovek odvojen od Boga i njegov duh je mrtav. Biblija o dijagnozi i stanju čovekovog duha govori:

"Svi su zgrešili i tako su lišeni slave Božije." (Rimljanima 3:23)

"Bog je Hristom oživeo i vas koji ste bili mrtvi zbog svojih prestupa i grehova." (Efescima 2:1)

Da bi bilo moguće "primiti Hrista" ovaj problem greha mora biti rešen. Ovo je moguće samo na jedan način, a to nas vodi do sledeće činjenice.

3. ČOVEKOVA VERA

Jedini način, od Boga dat, da se reši problem greha jeste - verovanje i lično prihvatanje činjenice, da je Isus Hrist svojom smrću platio kaznu za tvoje grehe, tj. da je umro - primio kaznu umesto tebe. Jedan je umro da bi drugi mogao da živi, a to si ti. Zato se takav čovek, koji je prihvatio Hrista još naziva i "spašen".

Pogledaj donju sliku, koja objašnjava Božji plan spasenja. Ceo ovaj plan se temelji na osobi Isusa Hrista, On je od Boga poslat da izvrši naše otkupljenje od greha i smrti, i da Sebe implantira (naseli) u čoveka - koji Ga prihvata.Stihovi sa slike: Jn. 1:1; Jn. 1:14; Rim. 8:3-4; 2. Kor. 5:21; Dela 2:32-33; 1. Kor. 15:45;
Gal. 4:6; Rim. 8:11; 1. Kor. 15:3-4; 1. Kor. 15:3-4; 1. Kor. 6:17.

4. ČOVEKOVO PRIHVATANJE

Već smo gore spomenuli da bi čovek prihvatio Hrista u sebe, mora lično da prihvati činjenice koje se tiču Njega, ali i da prihvati Njega lično. Između, ova dva postoji velika razlika. Prihvatiti činjenice, znači, znati nešto o nečemu ili nekome tj. imati informacije. Prihvatiti osobu Isusa Hrista bi značilo praktično primeniti informacije tj. delovati prema rečima Isusa Hrista.

Biblija poziva svakog da prihvati Hrista. Takođe, ona uverava da oni koji to učine, postaju "deca Božja" tj. postaju rođeni od Boga - njihov mrtav duh biva vraćen u život - bivaju novorođeni.

"A svima, koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija, - onima što veruju u njegovo ime, koji se ne rodiše od krvi, ni od volje tela, ni od muževljeve volje - nego od Boga." (Jovan 1:12-13)

Ali, sve ovo još nije odgovor na pitanje "kako primiti Hrista"? Međutim, ako si razumeo gore izložene činjenice, onda si spreman i da Ga primiš. Hrist je voljan i spreman da uđe: "Vidi, stojim na vratima i kucam; ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ućiću k njemu i ješću s njim - i on sa mnom." (Otkrivenje 3:20)

5. KAKO SE OTVORITI I PRIMITI HRISTA?

1. Prihvati i veruj u činjenice koje se tiču Njega.

"Ako, dakle, svojim ustima ispovediš da je Isus Gospod i poveruješ u svom srcu da ga je Bog vaskrsao iz mrtvih, bićeš spasen. Jer srcem se veruje za pravednost, a ustima se ispoveda na spasenje." (Rimljanima 10:9-10)


2. Pozovi Isusa Hrista da dođe i uđe.

Razgovaraj sa Bogom u molitvi. To je jednostavno, poput razgovora telefonom. Obraćaj se Bogu i govori mu a On će da sluša.

Ukoliko ne znaš šta bi i kako rekao, evo ti onda jedan mali primer pokajničke molitve:

"Gospode Isuse Hriste, otvaram se Tebi i priznajem ti da sam grešnik. Ja verujem da me Ti ljubiš toliko, da si za mene prolio i svoju krv na krstu. I verujem svim srcem da si ustao iz mrtvih. Otvaram ti svoje srce i želim te prihvatiti sada. Ja Te pozivam da dođeš i živiš u meni.

Hvala ti, što to i činiš, ja verujem da sam sada dete Božje. Hvala Ti, što mi opraštaš sve moje grehe. Hvala Ti za sigurnost koju mogu imati u veri, da Ti sada živiš u meni. Ispovedam i priznajem naglas Tvoje ime: Isus je Gospod! Isus Hrist je moj Gospod i Spasitelj! Amin."

6. BUDI SIGURAN DA JE HRIST U TEBI

Kada izrekneš Bogu ovakvu molitvu ili njoj sličnu (svojim rečima), i ako si bio iskren u toj nameri, budi uveren da je to Bog čuo i da će delovati. Da će Isus Hrist ući u tvoje srce, tvoj duh. Ponekad će se ovo odraziti i na tvoja osećanja a ponekad ona dođu mnogo kasnije, ali ona svakako nisu merodavna za valjanost tvog iskustva.

Zašto? Jer prihvatanje Hrista se temelji na veri i samo na veri. Bog je to tako uredio da bi spasenje bilo moguće svakome, jer svaki čovek ima potencijal da veruje. Dakle, ne mora da plaća ili bilo šta drugo da radi, već samo da veruje obećanju Božjem:

"Ko ima Sina ima život; ko nema Sina Božijeg, nema života. Ovo napisah vama koji verujete u ime Sina Božijeg, da znate - da imate večni život." (1. Jovanova 5:12-13)

Dakle, Bog u svojoj reči je veoma jasan: "Ko ima Sina, ima (večni) život", takođe On ovu istinu naglašava kao činjenično stanje, rečima "da znate" i "da imate". (Još o sigurnosti Božijeg spasenja.)

7. RASTI U BOŽJOJ MILOSTI

Kada se predaš Hristu, postoje mnoge divne stvari kojima se možeš radovati. Na primer, sada si u izmirenom odnosu sa Bogom; Biblija to naziva opravdanjem i kaže: Opravdavši se dakle verom imamo mir s Bogom kroz Gospoda svojega Isusa Hrista.

Kroz Hrista je tvojim gresima zadan smrtonosni udarac: "Imenom Njegovim primiće oproštenje greha svi koji ga veruju". Sada si član Božje porodice. Svima koji se uzdaju u Hrista dade im vlast da budu sinovi Božji. Večno si siguran: "Nikakva dakle sad nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu". Bog je lično ušao u tvoj život u osobi Svetoga duha: "Duh onoga koji je podigao Hrista iz mrtvih živi u vama". Kako su to velike istine!

Sada bi trebao da rasteš u duhovnom životu. Evo četiri važne stvari na koje bi trebalo obratiti pažnju:


1. Molitva.

Sada možeš da razgovaraš sa Bogom kao sa svojim Ocem. To je nešto što nikada ranije nisi mogao. Možeš da Mu služiš, hvaleći Ga zbog Njegove slave, sile, svetosti i ljubavi. Svakodnevno možeš da tražiš Njegovo oproštenje. Čak ni oni koji postanu deca Božja nisu savršeni ali, "ako priznajemo grehe svoje veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše i očisti nas od svake nepravde".

Možeš Mu svakodnevno zahvaljivati za Njegovu dobrotu prema tebi. Ima mnogo stvari za koje ćeš hteti da Mu zahvališ, uključujući darove svakodnevnog života koje uzimamo zdravo za gotovo. Naročito ćeš biti zahvalan što te je spasao, primio u svoju porodicu i što ti je dao večni život. To ti nikada neće biti teško da učiniš! Sada možeš da tražiš Njegovu pomoć, snagu i vođstvo, kako za sebe, tako i za druge. Posebno ćeš želeti da se moliš za druge koji su daleko od Boga kao što si i ti nekad bio.


2. Čitanje Biblije.

U molitvi mi govorimo Bogu, kroz Bibliji Bog govori nama i tako ga mi možemo bolje upoznati. Stoga je veoma važno da je čitaš svakoga dana. Dok to činiš, traži da ti Bog pomogne da razumeš njeno značenje i da poslušaš njeno učenje: "Da u Njemu uzrastete za spasenje".

(Ukoliko nemaš Bibliju, za početak je možeš besplatno preuzeti i sa našeg sajta, ali nastoj je sebi nabaviti kao knjigu što pre.)


3. Zajedništvo.

Sada pošto si postao član Božje porodice, On želi da se redovno sastaješ sa svojom braćom i sestrama u Gospodu.

To znači pridruženje nekoj lokalnoj crkvi - učini to što pre. Izbor prave crkve nije uvek lak, svakako se potrudi da nađeš onu koja jasno veruje i uči biblijske istine koje si ovde pročitao. U svojoj lokalnoj crkvi saznaćeš mnogo više o Bogu, jer ti iskustvo drugih može mnogo pomoći. Razumećeš važnost Božjih naročitih uputstava o biblijskom krštenju i Gospodnjoj večeri, otkrićeš radost u deljenju svojih darovitih sposobnosti i talenata koje ti je Bog dao s drugima. Tebi treba crkva i crkva treba tebe.


4. Služenje.

Sada će to biti tvoja privilegija da služiš Gospodu Bogu svojemu iz svega srca svojega i sve duše svoje. Nemoj da se stidiš svedočanstva o našem Gospodu Bogu, koji nas je spasao i svetim pozivom pozvao. Daj svetosti apsolutno prvenstvo: Jer je ovo volja Božja, svetost vaša. Zatim nastoj da svoje posebne darove upotrebiš u Božjoj službi, imajući u mislima da smo sazdani u Hristu Isusu za dela dobra. Na kraju, pazi na prilike koje ti se pružaju da kažeš drugima šta ti Gospod učini i kako te pomilova. Govoriti drugima o Hristu nije samo dužnost onih koji se uzdaju u Njega, već i jedno uzbudljivo iskustvo.

Od sada nastoj da živiš na takav način da svakim delom svoga života objavljuješ "slavna dela Onoga koji te pozva iz tame k predivnom videlu svome!" (Dalje vidi stranice: "Kako živeti za Boga" i "Četvorostruka potreba novog života".)

Idi korak dalje...

* NA POČETKU PUTA - Kada si primio Isusa Hrista u svoje srce - postao hrišćanin - tada se na Nebu i u tvome telu dogodilo nekoliko krajnje važnih događaja.

* SLEDITI HRISTA - Ako si i ti zaista došao Hristu za spasenje od svojih greha, sada trebaš živeti životom kojim ćeš ugoditi Njemu a ne sebi. Pošto je On tebe zavoleo prvi, i ti trebaš voleti Njega žarko, te se držati Njegovih zapovesti...
"Zamislivo mi je da čovek, gledajući na zemlju, ustvrdi kako nema Boga, ali ne razumem kako bi mogao gledati u nebo i poricati Boga."
- Abraham Lincoln

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 574
Ukupno: 2737253
Generisano za: 0.011''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/inside/primiti.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.