Naslovna » U Hristu » Članci » ....

Tajna nanovo rođenja

I.K.
- Kako Bog ulazi u ljudsko srce
i duhovno ga preporađa?


"Odgovori Isus i reče mu: Zaista, zaista ti kažem: ako se ko nanovo ne rodi, ne može videti carstvo Božije.

Reče Nikodim Njemu: Kako se može čovek roditi kad je star? Eda li može po drugi put ući u utrobu matere svoje i roditi se?

Odgovori Isus: Zaista, zaista ti kažem: ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo Božije. Šta je rođeno od tela, telo je; a šta je rođeno od Duha, duh je. Ne čudi se što ti rekoh; valja vam se nanovo roditi. Duh diše gde hoće, i glas njegov čuješ, a ne znaš otkuda dolazi i kuda ide; tako je svaki čovek koji je rođen od Duha.

Odgovori Nikodim i reče Mu: Kako može to biti?

Isus odgovori i reče mu: Ti si učitelj Izrailjev, i to li ne znaš? Zaista, zaista ti kažem da mi govorimo šta znamo, i svedočimo šta videsmo, i svedočanstvo naše ne primate. Kad vam kazah zemaljsko pa ne verujete, kako ćete verovati ako vam kažem nebesko? I niko se ne pope na nebo osim koji siđe s neba, Sin čovečiji koji je na nebu."
(Jovan 3:5-13)

Ugledna ličnost iz judaističkog religioznog i političkog vrha dolazi noću kod Isusa da razgovara sa njim. Bio je farisej, član najstrože sekte Judaizma. Intelektualac, čovek dostojan poštovanja, zvao se Nikodim. Jevrejima je bio starešina i poznat kao vrlo religiozan čovek koji se strogo držao slova Zakona. Čak i od Isusa dobija priznanje: "Ti si učitelj Izrailjev". Bio je prvi učitelj zakona u Izraelu i verovatno ekspert starozavetne teologije. Ali, Gospod Isus mu kaže nešto što je unelo veliku zabunu i srušilo njegovo samopouzdanje. Pre nego što je Nikodim postavio pitanje Isus mu kaže:

"Zaista, zaista ti kažem: ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo Božije."

Gospod kaže da bez novog rođenja, bez ove čudesne radikalne unutrašnje promene, nijedan čovek nije u stanju da shvati prirodu ovog Carstva a kamoli da uđe u njega.

Nikodim je možda mislio da treba da izmoli još neku molitvu, da učini još neko dobro delo i da će tada moći da uđe u to Carstvo. Isus mu daje oštar ukor rekavši da ima duhovno mrtvilo i pokvareno srce. Ako Duh Sveti to srce i tu prirodu ne promeni on nikada neće moći da uđe u Carstvo Božje.

Nikodim je zbunjen i ne shvata jer mu je um pomračen za Božje istine: "Kako se može čovek roditi kad je star? Eda li može po drugi put ući u utrobu matere svoje i roditi se?" On ne razume i pita kako neko ko se već rodio može doživeti novo rođenje na šta mu Isus odgovara:

IZVOR NOVOG ROĐENJA

"Zaista, zaista ti kažem: ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo Božije." Gospod Isus mu ovde skreće pažnju na izvor novog rođenja.


a. Ono nije od čoveka već od samog Boga

Gospod Isus hoće da mu kaže da se spasenje ne dobija kroz dela Zakona i ono šta čovek radi već ono šta Bog radi u čoveku.

Nikodim je mislio da je kvalifikovan za Carstvo Božje zato što se držao slova zakona jer je bio strog u držanju svih njegovih. Nadao se da će mu Isus dati neki kompliment ali umesto toga, Gospod ruši svako njegovo samopouzdanje. "Spasenje nije to što ti radiš za Boga već ono što Bog radi u tebi i kroz tebe Duhom Svetim i rečju svojom, kroz dovršeno delo Isusa Hrista na Golgoti."

Da spasenje nije čovekova zasluga čitali smo u prvoj glavi Jovanovog evanđelja gde piše:

"A koji Ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji veruju u ime Njegovo. Koji se ne rodiše od krvi, ni od volje telesne, ni od volje muževlje, nego od Boga." (Jovan 1:12-13)

Ova promena čovekovog srca nije zemaljskog porekla nego je Božje delo.

Novo rođenje dakle, nije nešto što ima poreklo u čoveku ili od čoveka već odozgo od Boga. "Odozgo od Boga." Da li ovde vidimo razliku između spasenja koje zagovara religija i Božjeg spasenja? Religija je ono što čovek radi da spasi sam sebe. To je sotonska obmana koja zaslepljuje ljude.


b. Kroz Reč Božju - Evanđelje

"Ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo Božje." Neki čitaoci Biblije misle da se svaki stih u kojem se spominje voda odnosi na vodeno krštenje. Pazite: "Ako se ko ne rodi vodom i Duhom", ovde voda i Duh idu zajedno.

Ako ubacimo ideju da se ovde radi o vodenom krštenju potpuno rušimo nauku o novom rođenju. Vodeno krštenje u Bibliji postoji ali ono je samo simbol spasenja a ne i samo spasenje. Vodeno krštenje je onaj deo koji čovek čini a spasenje je ono što Bog čini.

Kako Bog nanovo rađa čoveka? Kroz Božju reč i Duha Svetoga! Ovde je voda sinonim za Božju reč. Potvrdu za ovu tvrdnju nalazimo na nekoliko mesta u Bibliji. Pogledajmo u Efescima 5:25-26:

"Muževi! Ljubite svoje žene kao što i Hristos ljubi crkvu, i sebe predade za nju, da je osveti očistivši je kupanjem vodenim u reči."

Vrlo jasno. Duhovno pranje je kroz Božju reč. U Titu 3:5 Pavle piše:

"Ne za dela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom prerođenja i obnovljenjem Duha Svetog."

Sam Gospod Isus kaže učenicima: "Vi ste već očišćeni rečju koju vam govorih." (Jovan 15:3).

Da, Božja Reč - Evanđelje, je to što ima veliku očišćavajuću moć. Apostol Petar piše:

"Kao prerođeni ne od semena koje trune, nego od onog koje ne trune, rečju Živog Boga, koja ostaje doveka." (1. Petrova 1:23)

Evanđelje je živo seme koje ne trune. Svako ko želi da bude spašen mora da dobije informacije iz Evanđelja. Evanđelje je reč koja govori o Spasitelju koji je umro na krstu i čijom krvlju se peremo od svakog greha.

Na ovu nauku Bog je mislio kada je kazao Jezekilju: I pokrppiću vas vodom čistom, i bićete čist". Znaci, ovo Bog čini a ne onaj koji krštava. U Jovanu 4:2 piše: "Isus pak sam ne kršćavaše". Da je samo krštenje nosilac spasenja Isus bi sam krštavao. Zar bi bilo onda potrebe da ide na golgotski krst? Velika zabuna koja se uči u crkvi je ta da je vodeno krštenje ono koje spasava čoveka ili ga nanovo rađa. Biblija jasno govori da se krštavaju samo oni koji su već spaseni.


e. Vodom i Duhom

Ako se ko ne rodi vodom i Duhom ne može ući u carstvo Božje." Voda - Reč Božja je sredstvo očišćenja a sredstvo novog rođenja je Duh Sveti.

Božja reč bez sile Duha Svetoga je mrtva. U Bibliji Božja reč i Duh Sveti uvek idu zajedno. Ako neko naglašava Reč bez Duha to je formalizam a ako naglašava Duha bez reči to je fanatizam. Ni jedno ni drugo nije Božji put već oboje zajedno.

Pavle naziva reč Božju "mač Duha". Božja reč je napisana Duhom Svetim. To nije čovekov izum. Petar piše:

"Jer nikad proroštvo ne bi od čovečije volje, nego naučeni od Svetog Duha govoriše sveti Božiji ljudi." (2. Petrova 1:21)

"Svo je Pismo od Boga dano". Sveto pismo od 66 knjiga je delo Boga Duhom Svetim.

U utrobi devojke Marije Gospod Isus je začet Duhom Svetim. Isto tako novo rođenje je delo Boga Duhom Svetim. To nije delo čoveka. Bog Duhom Svetim govori preko proroka Jeremije:

"Može li Etiopljanin promeniti kožu svoju ili ris šare svoje? Možete li vi činiti dobro naučivši se činiti zlo?" (Jer. 13:23).

Dati odgovor na ovo je nemoguće ali ono što je čoveku nemoguće Bogu je moguće. Evo primera: Duh Sveti sprema Kornelija i njegov dom za spasenje, Petar dolazi i propoveda im evanđelje Hristovo i o smrti i vaskrsenju Gospoda Isusa. Petar kaže: "Za ovo svedoče svi proroci da će imenom njegovim primiti oproštenje greha svi koji ga veruju."

Petar propoveda reč Evanđelja. U nastavku piše: "A dok još Petar govoraše ove reči, siđe Duh Sveti na sve koji slušaše reč." Duh Sveti je sišao na sve koji su verom slušali reči Evanđelja. Tada su oni doživeli nanovo rođenje. Novo rođenje je dakle delo Boga Duhom Svetim kroz reči Evanđelja. Ovo je izvor novog rođenja. Sve dolazi od Boga a ne od čoveka. Bog daje novo srce i nov duh. To je novo stvaranje.

TELESNO I DUHOVNO ROĐENJE

Gospod Isus kaže Nikodimu: "Tvoje Nikodime srce je pokvareno, duh mrtav i um pomračen. Potrebno je delovanje Boga Duha Svetoga da budeš novo stvorenje." I još dodaje, "šta je rođeno od tela, telo je; a šta je rođeno od Duha, duh je," (stih 6).


a. Telesno rođenje

Nikodim pita Gospoda Isusa: "Eda li može po drugi put ući u utrobu matere svoje i roditi se?" Gospod mu odgovara: "Šta je rođeno od tela, telo je; a šta je rođeno od Duha, duh je."

Drugim rečima, možeš se sto puta roditi telesno i još uvek ćeš biti isti grešnik Nikodime. Vrsta rađa vrstu. Ovo je slično onome što Gospod kaže u Mateju 7:16: "Eda li se bere s trnja grožđe ili s čička smokve?"

Psi rađaju pse, mačke rađaju mačke, grešni ljudi rađaju grešne ljude. Posle pada u greh čovek ima u sebi zlu prirodu koja je u stanju da proizvede samo zlo. Svako ljudsko dobro motivisano je svojim interesima i svojom slavom. Telo ne može ništa proizvesti za Božju slavu. David je shvatio ovu istinu i napisao je: "Gle u bezakonju rodih se i u grehu zatrudnje mati moja mnom." (Psalam 51:5)

Čovek još od Adama nasleđuje grešnu prirodu. Zato Pavle kaže u Rimljanima 8:8, "a koji su u telu ne mogu Bogu ugoditi." Čovek je zaražen i zarobljen grehom. Gospod svima kaže:

"Jer iznutra, iz srca ljudskog, izlaze misli zle, preljube, kurvarstva, ubistva, krađe, lakomstva, pakosti, zloće, lukavstvo, sramote, zlo oko, huljenje na Boga, ponos, bezumlje. Sva ova zla iznutra izlaze, i pogane čoveka." (Marko 7:21-23)

U istom smislu kaže i Nikodimu: "Šta je rođeno od tela, telo je." Ove reči se odnose na sve ljude. To je slika svakoga od nas po prvom rođenju. Ovo govori onaj koji poznaje šta je u čoveku.

Niko po svom prvom rođenju nije u stanju da ugodi Bogu. Nikodim je hteo religijom da ugodi Bogu ali Isus kaže da je religija samo okrečen grob.


b. Duhovno rođenje

Vrsta rađa vrstu. "Šta je rođeno od tela, telo je; a šta je rođeno od Duha, duh je."

Čovek rođen od tela ne može da živi životom kojim bi mogao da ugodi Bogu pravednim, Bogougodnim životom. Da bi čovek Bogu ugodio mora da se rodi od Boga. Duh Sveti treba da stvori u čoveku novu prirodu koja se u Bibliji zove - Novi čovek.

Što je rođeno od Duha, Duh je. To je duhovna priroda, nov čovek iznutra. Ovo je Božji život u nama. Na ovakav život je mislio Gospod Isus kada je kazao ženi Samarjanki: "Nego voda što ću mu ja dati biće u njemu izvor vode koja teče u život večni" (Jovan 4:14). U čovekovom unutrašnjem biću nalazi se izvor žive vode. Ova nova priroda ne može činiti drugo osim onoga što je Bogu ugodno.

Ali, postavlja se pitanje: A šta se desilo sa starom prirodom kod čoveka koji je doživeo novo rođenje?

Novorođeni čovek ima dve prirode. Staru, koja ništa dobro ne može da čini, i novu koja ništa zlo ne želi da čini. Nastaje borba u nama koju nismo ranije imali. Šta da radimo? Hoćemo li živeti po staroj prirodi? Daleko od takve pomisli! Ako nastavimo da živimo po staroj prirodi nismo ni spašeni. Biblija kaže za staru prirodu: "Znajući ovo da se stari naš čovek razape s Njime, da bi se telo grešno pokvarilo, da više ne bismo služili grehu." (Rimljanima 6:6)

Zato i jesmo spašeni - da ne bi grešna priroda vladala. Novim rođenjem dobijamo novu prirodu i Duha Svetoga da bi grešna priroda bila obesnažena. Grešna priroda je osuđena na krstu, prikovana je. Ona gubi snagu kada je ne hranimo i živimo po Duhu. Pavle piše: "Tako dakle, braćo, nismo dužni telu da po telu živimo." (Rimljanima 8:12). Hranimo novu prirodu i živimo po Duhu. Pavle piše Galatima: "A koji su Hristovi, raspeše telo sa slastima i željama." (Rimljanima 5:24)

Kao što su sotona i svet osuđeni i pobeđeni, tako je i grešna priroda pobeđena. Ne možete biti rođeni od Duha a živeti i dalje u grehu. Ako ne pazite možete duhovno pasti i Gospod će vas tada pokarati. Kajaćete se, bićete nesretni ali nećete više trajno živeti u grehu. "A što je rođeno od Duha, Duh je."


e. Čuđenje Nikodima

Isus kaže Nikodimu: "Ne čudi se što ti rekoh: Valja ti se nanovo roditi." Možete li sada da zamislite Nikodima? Otvorio je usta, iskolačio oči a vene na licu su mu nabrekle. Potpuno šokiran jer niko do sada nije fariseju, knezu i velikom intelektualcu ovako govorio.

Ali Isus, pravi učitelj, Bogočovek, kaže: "ne čudi se". To je istina Nikodime. Ne odnosi se samo na tebe nego na sve vas fariseje. Isus kaže u množini "valja vam se nanovo roditi." Svi ste vi fariseji neobraćeni. Ne samo fariseji, ovo važi za sve ljude. Isus kaže u trećem stihu: "Zaista, zaista ti kažem: ako se ko nanovo ne rodi ne može videti carstvo Božije." Ova istina važi za svakog čoveka. Najteže je posvedočiti religioznom čoveku jer on misli da je sa njim sve u redu. Zato se i Nikodim čudio. A Isus po treći put kaže "valja vam se nanovo roditi."

KAKO TO MOŽE BITI?

Dalje Gospod Isus kaže: "Duh diše gde hoće, i glas njegov čuješ a ne znaš otkuda dolazi i kuda ide; tako je svaki čovek koji je rođen od Duha." (stih 8).

Gospod Isus objašnjava tajnu i efekat novog rođenja. Nikodim pak, postavlja pitanje: "Kako može to biti?" Nikodimu je teško da shvati jer do su sada njegovo uzdanje bila dela zakona a ne delo Duha Svetoga.


a. Tajna i efekat novog rođenja

Osmi stih Čarnić prevodi: "Vetar duva gde hoće i fijuk njegov čuješ ali ne znaš odakle je i kuda ide. Tako je sa svakim koji je rođen od Duha."

Gospod Isus koristi kao ilustraciju vetar jer vetar niko ne vidi i ne zna odakle ide i gde odlazi. Kao sto znamo da vetar postoji jer njegovo delovanje vidimo kad se ljulja drveće, diže prašina i kada nas pokreće, tako isto Duha Svetoga ne vidimo ali veoma jasno vidimo njegovo delovanje. Novo rođenje je tajna i niko ne može da ga vidi ili objasni kako se dogodilo ali se zna da je delo Duha Svetoga i da je istinito. Isus ustvari kaže Nikodimu: ti ne treba da vidiš kako se to dešava već samo da veruješ i videćeš rezultate.

Duhovno rođenje je opipljivo po rezultatima. Nikodim otkriva svoje duboko neznanje i duhovno neiskustvo pitanjem: "Kako može to biti?" On ništa ne razume jer je duhovno mrtav i slep i treba duhovno da se rodi kako bi ovo mogao da shvati. Celog svog života je slušao šta treba da uradi ali po prvi put čuje da mora nanovo da se rodi.


b. Isusovo pitanje

Gospod Isus pita Nikodima: "Isus odgovori i reče mu: Ti si učitelj Izrailjev i to li ne znaš?"

Isus je hteo da kaže: "Zar ti tako religiozan ne znaš da je spasenje grešnika delo Duha Svetog? To je proces koji se odvija u unutrašnjem biću. Proučavaš Bibliju i na njoj si doktorirao a ne znaš šta je novo rođenje. Nikodime, to nije nešto što ti treba da uradiš već Duh Sveti. Učitelj si i to ne znaš? Nisi li čitao da je Isus jednom rečenicom porušio kulu od karata koju je sagradio legalizam, formalizam - religioznost?

Gospod Isus nije govorio Nikodimu neku novu nauku; religija ga je jednostavno zaslepila da nije mogao da razume Bibliju.

Bog je poslao Jezekilja da ukori Izrael za grehe i da ih upozori o neizbežnom sudu ako se ne pokaju.

"Odbacite od sebe sva bezakonja koja činiste, i načiniste sebi novo srce i nov duh; i zašto da mrete? Dome Izrailjev." (Jezekilj 18:31)

Gospod im kaže: vi imate zlo srce i duh koji vas vodi da činite bezakonje. Na vama leži odgovornost o tome da li ćete promeniti svoje srce ili ne. Dođite k meni i ja ću vam to dati. Ovo je Nikodim trebalo da zna.

Zapisano je i u Jezekilju 36:26:

"I daću vam novo srce, i nov ću duh metnuti u vas, i izvadiću kameno srce iz tela vašeg, i daću vam srce mesno." (Jezekilj 36:26)

Ovo je Božje delo, stara nauka, i zato Isus kaže: "Ti si učitelj Izrailjev i to li ne znaš? Ti si uzor među učiteljima i ne znaš najvažniju stvar u teologiji. To je velika nesreća kada učitelji religije ne znaju šta je novo rođenje. Zar ti ne znaš da treba nanovo da se rodiš? Kako smeš da učiš druge kada imaš nepokajano srce?"

Gospod kao da je grub prema Nikodimu ali za ovo postoji razlog. Nikodim je došao Isusu vrlo ponosan a Bog mrzi ponos. Religija uvek stvara ponosne ljude i Nikodim saznaje od Hrista da je u njemu ponosno srce i da takav nikada neće biti spašen.


c. Nikodimova reakcija

Da li primećujete da od devetog stiha pa nadalje Nikodim više ništa ne pita. Nije se naljutio na Isusa zato što mu je rekao istinu u oči ali nije ćutao ni zbog toga što je odbacio Hristovu nauku.

Verujem da je Nikodim ućutao jer mu je Duh Sveti posvedočio da je grešan i zatvorio je svoja usta pred Bogom. Gospod Isus je ponizio ovog ponosnog fariseja i ućutkao ga. Bez ovakvog poniženja nema spasenja i novog rođenja. Čitamo kasnije da je Nikodim obraćen čovek.

Da li je i nama Bog posvedočio da nam je srce nepokajano i zlo i da nam treba novo rođenje - novo srce i nov Duh? Možda ti ne znaš kakvo srce imaš ali čuj šta Bog kaže: "Srce je prevarno i opako više svega i ko će ga poznati?" (Jeremija 17:9). Iz njega izlazi samo zlo. Da li ti je Bog posvedočio za ovo? Da li vidiš potrebu da veruješ Hrista?

Tvoje te srce laže i govori ti da ako se predaš Hristu nećeš biti srećan. To nije istina. Da li veruješ da ako se nešto u tvom srcu ne promeni nikada nećeš biti spašen? Dok Bog tvoje srce ne promeni silom Duha ne možeš videti i ući u carstvo Božje ni sada ni u večnosti. Moraš moliti Boga da promeni tvoje srce.


d. Kako primiti novo rođenje?

Dalje Gospod Isus kaže: "Zaista, zaista ti kažem da mi govorimo šta znamo i svedočimo šta videsmo i svedočanstvo naše ne primate."

Nikodim je bio sav u konfuziji. Isus mu otkriva gde leži problem. Dve reči su ključne: "ne primate" i u 12. stihu "ne verujete".

Novo rođenje je jasno svima koji to hoće da veruju i da prime. "Kad vam kazah zemaljsko pa ne verujete... Kazao sam ti zemaljskim primerom o novom rođenju i čudu koje se tu dešava pa ne veruješ a kako ćeš verovati ako kažem nebesku stranu."

Nikodim ne prima niti razume zato što ne veruje. Telesan čovek ne razume šta je od Duha Božjeg a ne razume jer ne veruje a ne veruje jer ima srce pokvareno. Ko misli da je u crkvi i ovo ne razume to je zato što ne veruje jer je neverstvo majka neznanja.

Isus dalje kaže: "I niko se ne pope na nebo osim koji siđe s neba, Sin čovečiji koji je na nebu." (stih 13) Isus u ovom stihu hoće da kaže da niko od ljudi ne može da ode u nebo i otkrije istinu i donese je ljudima.

Čovek ne može svojom religijom da nađe Boga. Bog treba da siđe na zemlju i da mu otkrije put. Čovek ne može naći Boga, Bog je sišao da nađe izgubljenog čoveka.

Ovo što Isus govori o novorođenju je velika istina. Veruješ li to? Primaš li ovu istinu?

Isus ukorava Nikodima zbog neverstva jer treba da veruje da je Isus Bog koji je i njegov spasitelj. Isus otkriva tajne spasenja i došao je direktno sa neba i njegovo otkrivenje je nebesko.

Svima koji vide svoju izgubljenost i potrebu za spasenjem kroz Njega On daje novo srce i nov Duh - nov život. Čovek ne može da uči o spasenju ako ne shvati svoju ništavost pred Gospodom. Onog momenta kada pogledaš verom u Isusa, Duh Sveti ce činiti čudo u tebi. Traži to od njega i ne oklevaj! Dozvoli Bogu da uđe u tvoje srce...

Pri pisanju ovog teskta korišćena je
knjiga: TAJNA NOVOG ROĐENJA, Simo Ralević.
"Milošću i istinom očišća se bezakonje, i strahom Gospodnjim uklanja se čovek oda zla."
- Priče 16:6

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 2105
Ukupno: 2662624
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/clanci/nanovorodjenje.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.