Naslovna » Magazin » Arhiva » #60 » ....

Pripremi se, da vladaš sa Hristom

Derek Prince
"... zar ne znate da će sveti suditi svetu?" (1. Kor. 6:2 EČ)

Bog nas je iskupio za dvostruku svrhu. Jedna je ta negativna strana, da nas je spasio od pakla - za šta treba da smo (i bićemo) Mu večno zahvalni. Dok pozitivna strana jeste da smo odeljeni za Njega i pripremani da delimo tron Hristov - saučestvujemo sa Hristom u Njegovoj budućoj vlasti.

Pre nego nastaviš dalje da čitaš, zastani na časak i razmisli o ovoj istini, šta ona znači za tebe lično, kao hrišćanina, i da li razumeš da bi TI trebalo da uložiš svaki napor, da sebe pripremiš za večno vladanje sa Hristom? Moraš se pripremiti, moraš odraditi svoj deo u tome. Ja i moja žena (Rut) smo otkrili da Sveti Duh stavlja sve više i više naglasak na to da sebe treba pripremati za tu večnu budućnost.

Obećanje vladavine je jasno dato:

"... zaista vam kažem da ćete vi, koji pođoste za mnom, u novome svetu, kada Sin čovečiji sedne na presto slave svoje, i sami sesti na dvanaest prestola i suditi nad dvanaest plemena Izrailjevih." (Mt. 19:28 EČ)

"I onome koji pobeđuje i drži moja dela do kraja, tome ću dati vlast nad mnogobošcima, i biće im pastir sa gvozdenom palicom, kao što se razbija zemljano posuđe." (Otk. 2:26-27 EČ)

Priprema za vladavinu

Za ovu veliku i ozbiljnu odgovornost u deljenju vlasti sa Hristom, mi moramo sebe veoma pažljivo pripremiti. Za ovakvu čast i odgovornost, nije dovoljno se uzdati samo u svoje "novorođenje", već pre svega tu se traži posedovanje određenog karaktera. U nastavku, evo nekih najvažnijih karakternih osobina.

1. Istrajnost

"Vi ste ti što su istrajali sa mnom u mojim iskušenjima. I ja vam određujem carstvo, kao što je meni moj otac odredio, da jedete i pijete za mojom trpezom u mom carstvu, i da sedite na prestolima i da sudite dvanaest plemena Izrailjevih." (Lk. 22:28-30 EČ)

Mnogi ljudi su počeli kao učenici Hristovi, međutim, samo njih 12 je čvrsto i rešeno nastavljalo da Ga sledi do samog kraja, samo oni su uzeti kao dostojni da sa Njime vladaju nad Izraelom u budućnosti. (Juda Iskariotski je kroz svoju izdaju izgubio svoje pravo na tron, ono je dato drugome, vidi Dela 1:15-26.)

"Istinita je reč: ako smo s njim umrli, s njim ćemo i živeti. Ako podnosimo, s njim ćemo i carovati." (2. Tim. 2:11-12 EČ)

Ako želimo da imamo udeo u Hristovom uzdizanju, onda prvo moramo uzeti učešće u Njegovoj smrti, a posle toga Ga nastaviti istrajno slediti kroz sve nevolje i kušnje.

2. Siromaštvo u duhu i krotkost

"Blaženi su siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko." (Mt. 5:3 EČ)

"Blaženi su krotki, jer će oni naslediti zemlju." (Mt. 5:5 EČ)

Bog pristup u svoje carstvo ne otvara onome ko je arogantan i drzak (previše samosvestan), već samo onima koji prepoznaju činjenicu u sebi da su potpuno nedostojni takve velike časti. Ana, majka Samuilova je izjavila to u svojoj pesmi na sledeći način:

"Siromaha [Bog] podiže iz praha, i iz bunjišta uzvišuje ubogog da ga posadi s knezovima, i daje im da naslede presto slave..." (1. Sam. 2:8 RDK)

Oko hiljadu godina kasnije, Marija, u svojoj pesmi veličanja Božje milosti, ističe istu istinu:

"Zbaci vladaoce sa prestola i uzvisi ponizne." (Lk. 1:52 EČ)

3. Čistota (posvećenje)

"[Hrist] koji je dao samoga sebe za nas, da nas izbavi od svakoga bezakonja i očisti sebi narod koji mu pripada, koji revnuje za dobra dela." (Tit 2:14 EČ)

Ljudi koje je Hrist priznao za svoje, jesu oni koje je On iskupio i oprostio im grehe, tj. iskupio od dela bezakonja i koje je On za sebe očistio - učinio nevinima pred sobom i posvetio ih.

Međutim, postoje dve strane ovog procesa očišćenja: prva je božanska a druga ljudska. U Prvoj Jovanovoj 3:2-3, apostol govori o našoj nadi da ćemo biti transformisani u Hristovo obličje, da ćemo postati Hristoliki, onda kada se Hrist vrati na Zemlju, no, Jovan još i dodaje: "I ko god polaže ovu nadu u njega, čisti se kao što je i on čist." (SSP) Dakle, Hrist će očistiti samo one koji na Božje očišćenje, koje je učinjeno na njima, na to odgovaraju svojim zalaganjem da budu i ostanu čisti. Koji rade na svom ličnom posvećenju. Štaviše, Bog ima samo jedan standard čistoće: "kao što je i On [Isus] čist".

Prva Petrova 1:22 nam govori kako možemo očistiti svoje duše, da je to moguće "poslušnošću istini", a ova "poslušnost istini" rezultira (vidljiva je) u "nelicemernom bratoljublju", takva duša "voli iz sveg srca". Dakle, očišćena duša pokazuje ljubav, ona je ispunjena ljubavlju (vidi 1. Kor. 13).

4. Ljubav prema istini

U Edenskom vrtu, Sotona je na jedan veoma lukav i prepreden način zaveo Adama i Evu da se ogluše o Božju zapovest. On ih je naveo na pobunu protiv Boga i od tada to je njegovo glavno oružje protiv čovečanstva. U Otkrivenju 12:9, za Sotonu se kaže da je "stara zmija... koja ceo svet dovodi u zabludu".

U Drugoj Solunjanima 2:9-11, Pavle upozorava da će ova sotonska taktika dostići svoj vrhunac preko antihrista, koji će lažnim čudima i znakovima zavesti sve one koji su "odbili da vole istinu i da se tako spasu".

Ovo dakle, je naša jedina zaštita: da sa ljubavlju prihvatimo i držimo istinu. Da zavolimo istinu! Svi oni koji odbiju da se ovako postave, ne samo da će biti zavedeni od Sotone, već će i sam Bog učiniti da budu uvedeni u zabludu, i to će biti Njegov sud nad njima.

Ljubav prema istini nije samo puki pristanak na propisana religiozna pravila, koja ma koliko god da "ortodoksno" (pravoverno) nam izgledaju ili čak da nam gode. To nije ni redovno čitanje Biblije, ni u mnogim ili redovnim molitvenim časovima. To je nešto što zahteva potpuno i bezrezervno predanje da se veruje i posluša svaka Reč Božja - da se u vezi te Reči odbije učini bilo kakav kompromis, ni najmanje odstupanje.

U Isusovo vreme mnogi Jevreji su prepoznali da je Isus očekivani Mesija, ali zbog straha od posledica koje bi ih mogle zadesiti od strane religioznih autoriteta toga vremena, oni su odbili da Ga javno priznaju, "... jer su više voleli ljudsku slavu, nego li slavu Božiju." (Jn. 12:42-43 EČ) To je srž kompromisa. Mi bi trebalo da se zapitamo: Šta mi više znači: Ono što o meni misli Bog ili ljudi? Božja pohvala ili pohvala od ljudi?

U Pričama 23:23, čitamo sledeći savet: "Kupuj istinu i ne prodaji je..." Istina nije nešto što se jeftino nudi. Ona traži da se u nju uloži mnogo vremena u molitvi i studiranju Pisma, a zatim dalje, treba da sledi njeno primenjivanje u svakodnevnom životu. Ona treba da ima prioritet nad svim jeftinim formama zabave koje nudi sekularna kultura. To je obaveza predanja za ceo život.

Mi smo, takođe, upozoreni da ne prodajemo istinu. Možemo biti kušani da postanemo omiljeni ili popularni od ljudi za cenu istine, tako što ćemo sve Isusove "tvrde reči" iz evanđelja izostaviti ili prećutati. Nećemo govoriti evanđelje koje zahteva žrtvu, umiranje sebi, svetost, ostavljanje sveta, progonstvo od sveta, već ćemo samo govoriti o lepim obećanjima. No, o ovakvom evanđelju Isus je jasno dao izjavu upozorenja: "Kao što su uska vrata i tesan put što vode u život, i malo ih je koji ga nalaze." (Mt. 7:14 EČ)

Ako imaš iskrenu želju da saučestvuješ sa Hristom u Njegovom dolazećem carstvu, dozvoli mi da ti onda posavetujem da ponovo pažljivo pročitaš sve biblijske navode koje sam naveo, i da se zapitaš koliko svaki od njih je prisutan u tvome životu. Svakako, ako nije, onda primeni date principe. Sveti Duh će ti pokazati oblasti u kojima si podbacio, traži Njegovu pomoć da možeš učiniti potrebne promene, i na ovaj način tvoja budućnost će biti budućnost duhovnog rasta i izvršavanja Reči.

Izvor: Teaching Letter, No. 2.
"Blago onome, kome je oproštena krivica, kome je greh pokriven."
- Psalam 32:1

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1924
Ukupno: 2662443
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/060/04.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.