Naslovna » Magazin » Arhiva » #6 » ....

Kako moliti za izgubljene

Tom Dooley
"Koji su u suzama sejali,
neka pevajući žanju.
Koji plačući ide
kada nosi seme za sejanje,
sa pesmom se vraća
noseći snopove svoje."

(Ps. 126:5-6 LB)

Spasenje i oproštenje greha, večni život je Bog namenio svakom čoveku, koji se pokaje od svojih greha i kroz veru primi Isusa Hrista kao svoga Gospoda i Spasitelja.

Važan faktor evangelizacije jeste molitva. U Psalmu 126:5-6 je to jasno naznačeno.

Svaki hrišćanin treba da razume svoju odgovornost prema molitvi za spasenje izgubljenih.

Da li ti provodiš vreme moleći za nespašene? Da li imaš tu praksu, da u svojim molitvama Bogu prinosiš imena nespašenih ljudi? Da li si se danas setio nekog kome treba spasenje?

Ti verovatno ni nećeš moliti za nespašene, ako ne poseduješ razumevanje sledećih istina...

I. PRAVO UVERENJE - VERA

Da li zaista veruješ da je za ulazak čoveka u carstvo nebesko neophodno nanovorođenje? (Jn. 3:5) Da li je Isus to ozbiljno mislio kada je rekao: "...ja sam put i istina i život; niko ne dolazi k Ocu - sem kroz mene." (Jn. 14:6 EČ)

Nedavno sam čitao o Fjildsu (W. C. Fields). Nalazio se na samrtničkoj postelji. Iznenadno ga je posetio jedan stari prijatelj. Ovaj se iznenadio kada je Fjildsa zatekao kako leži u krevetu i čita Bibliju. Iznenađeno je ga je upitao: "Šta se to dešava s tobom?" Fjilds je odgovorio: "Tražim rupu, kroz koju bi se provukao, moj prijatelju. Tražim rupu."

Ja se nadam da ti ne veruješ da postoje bilo kakve "rupe" tj. načini da se spasu tvoji prijatelji ili rođaci bez toga da prihvate Isusa Hrista.

To što je Isus rekao je istina!

Ti verovatno nećeš moliti za izgubljene ako ne poseduješ...

II. PRAVO BREME

Neosetljivost ili nezainteresovanost jeste najveća prepreka molitvi. Tvoje srce je hladno i nezainteresovano za večnom budućnošću nespašenih. Mi sebi dozvoljavamo, da nam sve na svetu bude preče i važnije od molitve za izgubljene.

Pavle je imao breme za izgubljene. U Rimljanima 9:2 on opisuje svoju veliku želju da vidi svoje sunarodnike spašene, te kaže: "Da mi je vrlo žao i da me srce boli bez prestanka." U Rimljanima 10:1, opet govori: "Braćo, želja moga srca i moja molitva Bogu za njih usmerena je na njihovo spasenje." (EČ)

Možda razmišljaš ovako: "Znam da treba da molim za izgubljene, to i radim. Kažem Bogu u molitvi: spasi svet, spasi ljude, spasi moj grad..."

Ovo nikako nije efektivna molitva, nedorečena je!

Kada molimo za izgubljene treba da imamo na umu sledeću stvar:

Moliti po Svetom pismu!

Moliti po Svetom pismu znači moliti u skladu sa time šta Reč Božja govori i uči o spasenju i stanju grešnika.

"I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: da nas sluša kad što molimo po njegovoj volji. I kad znamo da nas sluša kad što molimo, znamo da stvarno imamo ono što smo od njega iskali." (1. Jn. 5:14-15 EČ)

Međutim, kako da znamo volju Božju? Znamo, da je to sve ono na šta Biblija sama kaže - AMIN!

Dakle, moliti po Svetom pismu za izgubljene znači traženje od Gospoda da On radi u životu određenog (poimenice) nevernika na samo takav način, kako samo Pismo kaže da Bog želi i može da radi.

Na primer...

a) Moliti (tražiti) da mu evanđelje bude jasno izloženo, da ga može shvatiti i razumeti. (Vidi Rim. 10:13; Rim. 14:17)

b) Tražiti da Gospod kroz svog Svetog Duha presvedoči dotičnu osobu o njenom ličnom grehu tj. grešnosti. (Vidi Jn. 16:7-8)

c) Tražiti od Boga da sam stvori okolnosti i mogućnosti, za prilazak i pružanje evanđelja određenoj osobi.

No, nije dovoljno samo moliti za izgubljene, mi moramo biti i voljni da njima lično govorimo o Isusu Hristu.

Pozovi ih kod sebe kući ili u crkvu. Seti se šta kaže naš uvodni stih, u njemu piše:

"Koji su u suzama sejali, neka pevajući žanju. Koji plačući ide da nosi seme za sejanje, sa pesmom se vraća noseći snopove svoje." (Ps. 126:5-6 LB)

d) Moli za one koji propovedaju Reč Božju. U 2. Solunjanima 3:1, Pavle moli Solunjane: "Najzad, braćo, molite se Bogu za nas - da reč Gospodnja trči i da se proslavlja kao i kod vas..." (EČ) U Efescima 6:18-19, Pavle traži od crkve da moli za njega: "Svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu u Duhu svakom prilikom, i radi toga bdijte u svakoj istrajnosti i moljenju za sve svete, i za mene - da mi se dade reč kad otvorim svoja usta, da sa slobodom obznanim tajnu evanđelja." (EČ)

Dalje, kada moliš za izgubljene, treba to da činiš veoma...

II. SPECIFIČNO (ODREĐENO) I UPORNO

Naše molitve treba da budu jasno i precizno usmerene, kao strele u metu. Želim da te ohrabrim da ako to ne činiš, napraviš sebi molitvenu listu sa imenima osoba koje ti posebno nešto znače. Daj Gospodu šansu, da dosegne te ljude kroz tvoju molitvu za njih!

Takođe, naša molitva treba da bude uporna - istrajna. "Gospod ne odugovlači obećanje, kao što neki misle da je to odugovlačenje, nego pokazuje svoju strpljivost prema vama, jer ne želi da iko propadne, nego da svi dođu do pokajanja." (2. Pet. 3:9 EČ)

Budi veran u svojim molitvama za izgubljene. Ne dozvoli sebi da budeš obeshrabren i poljuljan u veri. Ni jedna tvoja molitva nije uzaludna. Ona sprema put za svedočenje i slušanje Reči Božje. Moli i samo moli, brate, sestro!

Ako želimo da vidimo kako duše ulaze u Carstvo nebesko, moramo moliti za njih i ustrajati u našim molitvama.

Ako u tvom srcu nema baš veliki interes za izgubljene, ako ne haješ što ljudi oko tebe odlaze u večnost bez Hrista, onda je tvoje srce u ozbiljnoj opasnosti. Ono nije tamo i nije takvo kakvo Bog želi da ono bude!

Pokaj se, i počni da razmišljaš zajedno s Bogom, kako da neki ljudi koje znaš upoznaju Hrista.

"Jer koji zna dobro činiti i ne čini, greh mu je."
- Jakovljeva 4:17

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1822
Ukupno: 2662341
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/006/01.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.