BOŽJI PLAN SPASENJA

I.K.

"A ovo je to svedočanstvo: Bog nam je dao večni život, a taj život je u njegovom Sinu. Ko ima Sina, ima život. Ko nema Sina Božijeg nema život." (1. Jovanova 5:11-12)

Ovi stihovi iz Svetog pisma nam govore da nam Bog daje tj. pruža, večni život u Njegovom Sinu Isusu Hristu. Drugim rečima, način kako da se poseduje "božanski život" jeste taj da se poseduje Božjeg Sina. Otvara se pitanje; kako čovek može da ima - poseduje Božjega Sina? Čitaj dalje pažljivo i dobićeš odgovor...

1. ČOVEKOV (VELIKI) PROBLEM

"A vi ste bili mrtvi zbog svojih prestupa i greha." (Efescima 2:1)

"Jer, plata za greh je smrt, a Božiji milosrdni dar je večni život u Isusu Hristu, našemu Gospodu." (Rimljanima 6:23)

"Al' zločinstva vaša rastavljaju vas sa Bogom vašim, gresi vaši zaklanjaju lice njegovo i smetaju da vas čuje." (Isaija 59:2)

Sveto pismo tvrdi da su svi ljudi grešnici, "svi su zgrešili i lišeni su Božije slave" (Rimljanima 3:23). Drugim rečima, naši greši nas razdvajaju od Boga koji je svet tj. bezgrešan, i zbog toga Bog nema drugog izbora nego samo da sudi čoveku zbog njegovih greha, "Čiste su oči tvoje da ne možeš gledati zla, i bezakonja ne možeš gledati." (Avakum 1:13)

Sveto pismo, takođe, tvrdi da čovek ne može nikakvim svojim delima - nastojanjima, "ispod plašta": moralnosti, dobročinstava - dobrim delima ili religioznim aktivnostima, naći naklonost kod Boga i tako dobiti oproštenje (iskupljenje) svojih greha.

"Svi smo mi kao nečisti, i sva pravda naša kao haljina nečista; svi smo mi kao list, a bezakonja nas naša kao vetar raznose." (Isaija 64:6)

Da bi čovek bio prihvaćen od Boga, on mora sam biti dobar kao što to jeste Bog. Svi mi pred Bogom stojimo "goli" - razotkriveni i bespomoćni da sebi samima pomognemo. Gde je onda rešenje za čovekov problem?

2. BOŽJE REŠENJE ZA ČOVEKOV PROBLEM

"Jer, Bog je toliko voleo svet da je dao svog jedinorođenog Sina da niko ko u njega veruje ne propadne, nego da ima večni život. Nije Bog svog Sina poslao u svet da svet osudi, nego da se svet kroz njega spase. Ko u njega veruje, ne osuđuje se; a ko ne veruje, već je osuđen jer nije poverovao u ime jedinorođenog Božijeg Sina." (Jovan 3:16-18)

"Ko veruje u Sina, ima večni život; a ko neće da se pokori Sinu, neće videti život, nego na njemu ostaje Božiji gnev." (Jovan 3:36)

"A ovo je večni život: da upoznaju tebe, jedinog istinitog Boga, i onoga koga si poslao - Isusa Hrista." (Jovan 17:3)

Dakle, čovek Svetom Bogu nikako ne može pristupiti na osnovu svojih dela. Ali, Bog jeste takođe i Bog pun ljubavi i milosti. I iz takvog svog karaktera On je sam rešio čovekov nerešivi problem greha. On nije čoveka, svoje stvorenje, ostavio bez nade i izlaza iz zamke smrti.

"Ali, Bog svoju ljubav prema nama pokazuje ovako: dok smo još bili grešnici, Hristos je umro za nas." (Rimljanima 5:8)

"Jer, Hristos je jednom zauvek umro za grehe - pravedan za nepravedne - da vas dovede Bogu." (1. Petrova 3:18)

To je dobra vest (Evanđelje). To je poruka o tome, da je Bog darovao svoga Sina, da bi otišao na krst, da bi umro radi tvojih greha, i da bi vaskrsao radi tvog opravdanja pred Bogom.

3. KAKO SE SVE OVO TIČE TEBE?

Ti možeš da prihvatiš Isusa Hrista, za svog ličnog Spasitelja po veri u Njegovo delo zastupničke smrti za tebe."Jer, milošću ste spaseni, kroz veru - i to nije od vas, nego je Božiji dar." (Efescima 2:8)

Bog je u Hristu na sebe preuzeo kaznu za tvoje grehe, stoga pred tobom su danas dve ponude:

Da prihvatiš Hristovu zastupničku smrt i da tako tvoji gresi budu oprošteni, tada stičeš naklonost kod Boga i život večni.

Ili...

Da odbaciš (ne prihvatiš) zastupničku žrtvu Isusa Hrista i da i dalje nosiš svoje grehe pred Bogom i da ti jednoga dana, na "sudnji dan" zbog njih bude suđeno.

Ako si odlučio da prihvatiš Hrista, evo kako da to učiniš? Učini to jednostavnom molitvom: obrati se Bogu svojim rečima, priznaj svoje grehe pred Njim i prihvati Hristovu žrtvu koja je data za tebe i zahvali Bogu na tome. Stvori sebi naviku svakodnevnog čitanja Svetog pisma i molitve, da bi duhovno rastao i bio u stanju da raspoznaš Božju volju za tvoj život. (Dalje vidi stranice: "Kako živeti za Boga" i "Četvorostruka potreba novog života".)

Idi korak dalje...

* NA POČETKU PUTA - Kada si primio Isusa Hrista u svoje srce - postao hrišćanin - tada se na Nebu i u tvome telu dogodilo nekoliko krajnje važnih događaja.

* SLEDITI HRISTA - Ako si i ti zaista došao Hristu za spasenje od svojih greha, sada trebaš živeti životom kojim ćeš ugoditi Njemu a ne sebi. Pošto je On tebe zavoleo prvi, i ti trebaš voleti Njega žarko, te se držati Njegovih zapovesti...
"Ko ima zapovesti moje i drži ih, on je onaj što ima ljubav k meni; a koji ima ljubav k meni imaće k njemu ljubav Otac moj."
- Jovan 14:21

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1666
Ukupno: 2664615
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/inside/plan_spasenja.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.