Gostinska soba   »   Promocije ~ Ponude    |   Preslu筧jte audio izdanja LSVTM-a!
LSVTM je hri规anska prevodila鑛o-izdava鑛a slu綽a koja je otpo鑕la s radom u Engleskoj 1977. godine. Ime je nastalo kao skra鎒nica od "Literature, Sound and Vision Translation Ministry" i izgovara se: "El-Es-Vi-Ti-Em". Cilj ove slu綽e je 筰renje evan餰lja Isusa Hrista, duhovno ohrabrenje vernika i promovisanje biblijskih istina i hri规ansko moralnih vrednosti, putem dobre hri规anske literature, audio i video materijala.

LSVTM ne pripada nijednoj denominaciji, nego je udru緀nje dobrovoljaca kojima je stalo da se Ime Gospoda Isusa Hrista uzdi緀 i veli鑑 putem literature i savremenih medija.

LSVTM je dosada izdao nekoliko desetina knjiga, audio poruka i titlovanih filmova.

Opus literature se sastoji od naslova raznih 綼nrova kako za odrasle tako i za decu, me饀 kojima su:

- Klasi鑞a dela hri规anske literature: "Put Hri规anina" D緊n Banjan; "Kroz Vrata Slave" Elizabet Eliot; "D緊rd Miler, Odu筫vljen Bogom" Rod緀r Stir.

- Knjige od Vo鑝ana Nija: "Normalan hri规anski 緄vot", "Pravi hri规anski radnik", "Sedi, Hodaj, Stani", "A 箃a 鎒 ovaj 鑟vek?", "Prava hri规anska vera", zbirku Osnovnih lekcija u 筫st knjiga kao 箃o su: "Na 緄vu 緍tvu", "Dobro priznanje", "Crkva i njeni sabori", "Ne ja nego Hristos", "Sve 鑙nite na slavu Bo緄ju", "Volite jedan drugoga".

- Knjige za decu i mlade: "Dovodimo mali筧ne Bogu" Marian Skuland; "Riznice snega", "Tajna 萫star 箄me", "Ni箃a drugo nije va緉o" Patri筧 Sind緊n; "Put u Sun鑑nu zemlju" Kristina Roj.

- Brak i porodica: "Kako biti sre鎍n iako u braku" Tim Lahej; "Mudar roditelj" Gari Ezo.

- Na筧 najobimnija knjiga od preko hiljadu stranica je "Primenjeni Novozavetni Komentar" od Tomasa Hejla. Ovaj komentar je namenjen svima onima koji 緀le da razumeju u鑕nje svih 27 knjiga Novoga Zaveta.

Na najnoviji katalog sa svim dostupnim izdanjima mo緀te zatra緄ti na ili ga preuzeti sa na筫g sajta www.lsvtm.com.


Posete: 3670

SIONSKA TRUBA ne pru綼 nikakvu asistenciju za datu ponudu na ovoj stranici i ne odgovara za ponu餰ne sadr綼je.
Za sva pitanja koja imate u vezi iznete ponude, kontaktirajte navedene ogla筰va鑕.