Naslovna » Magazin » Arhiva » #85 » ....

Rat u nebeskom prostoru

Derek Prince

U mojim izlaganjima veoma često ističem da hrišćani u svom obraćanju Bogu, u obožavanju i molitvi, moraju računati na prisustvo anđela - i onih dobrih i onih zlih. Konkretno, Pismo nam otkriva aktivnost palih anđela na Zemlji pre i posle potopa u Nojevo vreme.

Ističem, takođe, i prvobitnu pobunu Lucifera - koji je sada poznat kao Satana. Naznake o njegovoj pobudi nalazimo u Isaiji 14:12-15. U ovom mom izlaganju u više detalja, objasniću ovu pobunu i njene posledice. Važan uvid u Luciferovu pobunu su nam dati u Jezekilju 28:1-19, gde se paralelno prikazuju dve osobe - Knez Tira i kralj Tira.


Knez i kralj Tira

Knez Tira je očigledno za sebe tvrdio da je bog, ali u stihu 9. on je prikazan kao čovek koji biva ubijen od ruke osvajača: "Što se ponese srce tvoje, te veliš: Ja sam Bog... Umrećeš smrću neobrezanih od ruke tuđinske."

S druge strane, za kralja Tira je jasno da se radi o anđeoskom biću koje je prvobitno posedovalo vrlo visoko mesto časti na nebu.

"Bio si u Edemu, vrtu Božjem; pokrivalo te je svako drago kamenje..." (stih 13.) "Ti si bio heruvim, pomazan da zaklanjaš [presto Božiji sa krilima]; i ja te postavih; ti beše na svetoj gori Božijoj, hođaše posred kamenja ognjenog." (stih 14.) "Savršen beše na putevima svojim od dana kad se rodi dokle se ne nađe bezakonje na tebi." (stih 15.) Prema ovome, Lucifer je bio sjajno biće, on je bio stvoreno biće koje se pobunilo protiv svog Tvorca.

Naslućujemo kako je plan te pobune tekao, čitamo: "Od mnoštva trgovine svoje napunio si se iznutra nasilja, i grešio si..." (Stih 16.). U Trećoj knjizi Mojsijevoj (3. Moj. 19:16) nalazimo reč istog korena koja se prevodi kao trgovanje, ali može imati i značenje: "potkazivač, tužibaba, ogovarač". Dakle, radi se o osobi koja među ljudima širi glasine, "prodaje im priče". Ovo ukazuje na to da je Lucifer šetao među anđelima, onima koji su bili podređeni njemu i podrivao njihovu lojalnost Bogu. On ih je ubeđivao da mu se pridruže u njegovoj pobuni. Možda im je predlagao nešto poput: "Bog te stvarno ne ceni. Da sam ja na mestu Boga, ja bih ti dao mnogo veći i važniji položaj."

Pred Božjim očima sve je golo i otvoreno (Jevrejima 4:13), nemoguće je išta sakriti, i nesumnjivo da je Bog bio svestan Luciferove aktivnosti, ali On mu je dao vremena da usavrši i da počne sprovoditi svoj plan pobune pre preduzimanja bilokakve akcije protiv njega.

"Srce se tvoje ponese lepotom tvojom, ti pokvari mudrost svoju svetlošću svojom..." (Stih 17.) Lucifer je bio izuzetno mudar i lep, ove dve stvari su ispunile njegovo srce ponosom i tako je to postalo uzrok njegovog pada. Ovo se takođe jasno naglašava i u Isaiji 14:13-14: "A govorio si u srcu svom: Izaći ću na nebo, više zvezda Božjih... Izaći ću u visine nad oblake, izjednačiću se [biću jednak] s Višnjim.

Mi bi stalno trebali imati na umu da je ponos bio uzrok Luciferovog pada. Takođe, to je glavni motiv ili podsticaj koji Satana koristi u navođenju ljudi na greh danas. Ponos je izazvao krah i pad više muškaraca i žena od svih ostalih grehova zajedno.

Odnos likova između kneza Tira (čoveka) i kralja Tira (nebeskog bića) jeste biblijski primer načina na koji su kroz istoriju Satanini anđeli na nebesima delovali da bi uticali na dešavanja na Zemlji, i to kroz kontrolu zemaljskih vladara. Njihov odnos je takođe i primer odnosa koji će razvijati između Satane i Antihrista. Sotona će koristiti Antihrista da stekne sebi obožavanje vladara celog sveta: "... i pokloniše se [ceo svet] aždaji [Satana] što dade vlast toj zveri [Antihrist]..." (Otkrivenje 13:4 EČ) Pošto obožavanje pripada samo Bogu, sticanjem obožavanja celog sveta, Satana će za sebe uspeti da dobije ono za čime je celo vreme prvobitno težio - da bude jednak sa Bogom.


Lokacija Sataninog kraljevstva

Satana i anđeli koji su mu se pridružili u pobuni protiv Boga su zbačeni sa Božjih nebesa, ali oni još uvek nisu bačeni na Zemlju. U Efescima 6:12 Pavle ih opisuje kao "duhove pakosti [zle duhove] ispod neba [ili na nebesima, množina]."

U Kološanima 1:16 Pavle nabraja četiri glavna reda nebeskih bića koji su stvoreni od Boga kroz Hrista: "prestoli, gospodstva, poglavarstva [vladari] i vlasti [ovlašćenja]." U Efescima 6:12 Pavle pominje dva najviša reda koja su se pridružila Satani u pobuni "vladari i vlasti". To ukazuje na to da ni prestoli ni gospodstva nisu bili mamljeni od Satane da se pridruže u njegovoj pobuni, već redovi niži od njegovog reda.

Od prvog stiha u Bibliji, u hebrejskom originalu, mi saznajemo da je Zemlja u jednini, tj. jedna, ali nebesa su data u množini, tj. da ih ima više: "U početku Bog je stvorio nebesa [množina] i Zemlju [jednina]." (1. Mojsijeva 1:1)

Takođe, u 2. Korinćanima 12:2-4, Pavle govori o čoveku koji je bio "uzdignut do trećeg neba". Očigledno je, da "treće nebo" može postojati samo ako postoji prvo i drugo. Pavle ovo treće nebo naziva "raj": "... da je bio otrgnut i uzdignut do raja i da je čuo neizrecive reči, koje čovek ne sme da kaže [ili to nije moguće opisati]."

Ovo nam ukazuje na to da treće nebo - najviše nebo - jeste mesto od najveće svetosti i blaženstva, i stvarno prebivalište samog Boga. Logika nam govori sledeće, ukoliko prvo nebo jeste ono nebo vidljivo sa Zemlje, onda mora da je "drugo nebo" - srednje nebo - negde između vidljivog neba i trećeg neba koje je Božije boravište.


Danilov tronedeljni post

U Danilu 10:2-12 se govori o tome kako se Danilo predao tronedeljnoj molitvi i postu. I u to vreme ga je posetilo nebesko biće i donelo mu poruku: "Ne boj se, Danilo, jer prvog dana kad si upravio srce svoje da razumevaš i da mučiš sebe pred Bogom svojim, uslišene biše reči tvoje, i ja dođoh tvojih reči radi."

Dalje, u Danilu 10:13-21, se govori o tri anđeoska bića: Mihail, arhanđeo Božiji, knez Persije i knez Grčke. Ova dva zadnja su takođe duhovna bića, možda Satanini arhanđeli.

Da bi Danilova molitva bila uslišana, tj. imala efekta na Zemlji, Bog je poslao anđela koji je morao da se sukobi i pobedi sataninog anđela koji mu je stao na put. Ovo još jednom potvrđuje činjenicu da se Satanino carstvo nalazi u "nebesima" - negde između neba koje je Božije boravište i neba koji je vidljivo sa Zemlje. Takođe, ceo ovaj slučaj u Danilu nam otkriva nekoliko važnih činjenica o molitvi i duhovnoj borbi:

1. Inicijativa, u ovom nebeskom događaju, je došla od Danila sa Zemlje. To je bila njegova molitva i post koji je pokrenuo aktivnosti Božijih anđela na nebesima.

2. Između neba Božijeg prebivališta i neba vidljivog sa Zemlje postoji carstvo (oblast) sa sataninim anđelima. Ovi anđeli se protive Božijim planovima na Zemlji i ne dopuštaju prolaz Božijem anđelu koji je poslat Danilu sa porukom (otkrivenjem) iz trećeg neba (neba gde Bog prebiva).

3. Ovi satanini anđeli su bili toliko moćni da su se Božiji anđeli čak tri nedelje borili sa njima, dok nisu uspeli da se probiju kroz njihovo područje.

4. Danilova istrajna molitva je odigrala vitalnu ulogu u konačnoj pobedi na nebesima!


Lekcije koje možemo naučiti iz Danila

Ovaj odeljak iz Danila sadrži za nas važne lekcije o molitvi, a koje mogu da učine da i naše molitve postanu mnogo efikasnije.

1. Naše molitve imaju moć da stave u pokret Boga i Njegove snage na nebu. Bog ponekad čeka nas na Zemlji da preuzmemo inicijativu.

2. Da bi stigle pred presto Božiji na nebu, naše molitve moraju da prođu kroz oblast u kojoj vlada Satana, kroz nebesa. Zbog toga naše molitve moraju biti pomazane i nošene silom Svetoga Duha (izrečene u Duhu). "Jer carstvo Božije nije u reči nego u sili." (1. Korinćanima 4:20 RDK)

3. Stoga, naša molitva mora da bude prvenstveno puna slavljenja i zahvaljivanja, jer ovo će učiniti da je ona poput rakete koja leti pravo do prestola Božijeg. Naše prošnje, molitve i molbe moraju biti upućivane Bogu sa zahvaljivanjem (1. Timoteju 2:1).

4. Post povećava našu duhovnu osetljivost i dodaje natprirodnu dimenziju našoj molitvi. Neke sotonine snage će biti pobeđene samo kroz post i molitvu (Matej 17:21).

"Jer je reč krstova ludost onima koji ginu; a nama je koji se spasavamo sila Božija."
- 1. Korinćanima 1:18

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 3229
Ukupno: 2733837
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/085/04.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.