Naslovna » Magazin » Arhiva » #84 » ....

Stražar nad nacijom

Derek Prince

U Jezekilju 3:16-21, prorok govori kako ga je Bog postavio da bude čuvar nad Njegovim narodom Izraelom. On objašnjava da ukoliko se narod kreće u pravcu koji se protivi Božjoj otkrivenoj svrsi, odgovornost stražara je da upozori svoj narod na to. Ako narod posluša i učini pokajanje, narod će biti sačuvan. Ako ne posluša, doći će pod Božji sud, ali sam stražar će sačuvati svoju dušu.

Kao Božje sluge danas, mi smo odgovorni da isporučimo Njegovu poruku narodima kao što je dato u Jeremiji 31:10: "Čujte, narodi, reč Gospodnju, i javljajte po dalekim ostrvima i recite: Koji raseja Izrailja, skupiće ga, i čuvaće ga kao pastir stado svoje." (RDK)

Gospod upozorava narode da se ne suprotstavljaju Njegovim planovima u obnovi Izraelske nacije, već da sarađuju sa njima i pomažu im.

U Zahariji 2:8, Bog upozorava narode: "... jer ko tiče u vas [Izrael], tiče u zenicu oka Njegovog." Zenica oka je najosetljiviji deo celog tela. To je deo koji se najspremnije brani. Tako i Bog će reagovati na svaku pretnju Izraelu.

U poslednje vreme, zapadni narodi (EU) sve više i glasnije zauzimaju stav protiv Izraela. U svoj šarokolikoj istoriji Evrope, ja ne mogu da se setim nijedne prilike kada su svi njeni narodi imali jedinstven stav o nečemu. Očigledno da ovakav stav po pitanju Bliskog istoka jeste nadprirodan. Tu je na delu duh Antihrista, on priprema narode da se kroz njih odupre uspostavljanju Hristovog carstva na Zemlji. Tako, prirodno je da se upitamo: Da li Bog ima svoje "stražare" u tim zemljama? Da li oni daju upozorenje svom narodu?

U samom Izraelu, zadatak stražara je da podseti ljude na njihovu jedinstvenu odgovornost prema Bogu kao što je otkriveno u Amos 3:2: "Samo vas poznah između svih plemena zemaljskih, zato ću vas pohoditi za sva bezakonja vaša." Ako Izrael odbije da živi u skladu sa svojom odgovornošću prema Bogu, On ih upozorava da će ih On suditi vrlo ozbiljno. Hiljade godina istorije svedoče o ovoj istini.

Ovo nije kraj priče, međutim, Bog nedvosmisleno izjavljuje da u određeno vreme On će okupiti i vratiti Izrael kao narod u njihovu zemlju. Osim toga, on zahteva od drugih naroda da odigraju svoju ulogu u ovoj obnovi Izraela. Ovo je važna tema Pavlove poruke hrišćanima paganskog porekla u Rimljanima 11:13-15 i 25-27:

"A vama, paganima, kažem: pošto sam apostol paganima, veličam svoju službu ne bih li nekako svoj narod izazvao na ljubomoru i neke od njih spasao. Jer, ako je njihovo odbacivanje donelo izmirenje svetu, šta će biti njihovo prihvatanje nego oživljavanje iz mrtvih... Ne želim, braćo, da vam ova tajna ostane nepoznata, da ne budete uobraženi: deo Izraela je okoreo dok pagani ne uđu u punom broju, i tako će se spasti sav Izrael, kao što je zapisano: 'Sa Siona će doći Izbavitelj i od Jakova otkloniti svaku bezbožnost. I ovo je moj savez s njima kad uklonim njihove grehe.'" (SSP)

Nažalost, upoznao sam tako mnogo hrišćana koji su "mudri u svom vlastitom mišljenju." Oni misle da znaju bolje od Boga kako On treba da se bavi jevrejskom nacijom.

Pavle se ovde, u Rimljanima, ponavlja ono šta je Bog već jasno rekao u Jeremiji 32:37-41:

"Evo, ja ću ih [Izrael ]sabrati iz svih zemalja u koje ih razagnah u gnevu svom i u jarosti svojoj i u velikoj ljutini, i dovešću ih opet na ovo mesto [zemlja Izrael] i učiniti da nastavaju bez straha. I biće mi narod i ja ću im biti Bog. I daću im jedno srce i jedan put da bi me se bojali uvek na dobro svoje i sinova svojih nakon njih. I učiniću s njima zavet večan, da se neću odvratiti od njih čineći im dobro, i daću im strah svoj u srce da ne odstupe od mene. I radovaću im se čineći im dobro i zasadiću ih u ovoj zemlji [Izrael] tvrdo svim srcem svojim i svom dušom svojom." (RDK)

Reči "zavet večan" jasno govore da Bog ne govori o nekoj privremenoj obnovi Izraela, već o njihovom uspostavljanju, u njihovoj zemlji, kao stalnu i neopozivu činjenicu. Osim toga, Bog kaže da će to učiniti sa "svim srcem i svom dušom svojom". Bilo bi pretenciozno za svaki narod da se odupire ili radi protiv bilo čega šta Bog radi sa svim svojim srcem i dušom. Verujem da moj narod, Britanski, je sam ovo otkrio na svojoj koži kada je od Ujedinjenih nacija, dobio mandat za upravljanje Palestinom. Dogodilo se, da sam ja u to vreme bio nastanjen u Jerusalimu i bio sam očevidac raznih načina da britanske okupacione snage zaustave nastanak jevrejske države.

Božja svrha, međutim, prevazilazi obnavljanje i ponovno uspostavljanje Izraela kao nacije u sopstvenoj zemlji. Bog će na kraju vremena da ih upotrebi kao instrument Njegovog suda nad drugim narodima. U Jeremiji 51:20-23, Bog govori Izraelu, on kaže: "Ti si mi bio malj, oružje ubojno, i tobom satrh narode i tobom rasuh carstva... i satrh tobom knezove i vlastelje."

Dalje,u Isaiji 60:12, Bog uverava Izrael o njegovoj prvenstvenosti među svim narodima: "Jer narod i carstvo, koje ti ne bi služilo, poginuće, takvi će se narodi sasvim zatrti."

Nacije koje se protive Božjim namerama za Izrael snosiće teške posledice zbog svog takvog stava - spoljnje politike. Bez obzira na to koliko te nacije bile jake, velike ili bogate, one neće imati svoje stalno mesto u istoriji. One će postati prošlost a Izrael će ostati.

Ova obećanja data Izraelu nisu data na osnovu njihovih sopstvenih zasluga, već u čast spasiteljskog dela Mesije Isusa Hrista, i zato što je Bog izabrao Izrael da bude Njegov narod. "I kao što bejaste uklin među narodima, dome Judin i dome Izrailjev, tako ću vas izbaviti te ćete biti blagoslov, ne bojte se, neka vam se okrepe ruke..." (Zaharija 8:13 RDK). "Nije takav deo Jakovljev [kao paganskih nacija], jer je Tvorac svemu, i Izrailj Mu je nasledstvo, ime Mu je Gospod nad vojskama." (Jeremija 10:16 RDK).

Pismo gleda unapred prema tom danu, i jasno kaže: "U to će vreme deset ljudi od svih jezika narodnih uhvatiti jednog Judejca za skut govoreći: Idemo s vama, jer čujemo da je Bog s vama." (Zaharija 8:23 RDK).


Da li se osećaš odgovornim?

Dozvolite mi da vas upitam: Da li se osećate odgovornim za svoj narod - koji god da je i kako god se zove?

Što se mene tiče, ja posedujem američko državljanstvo, ali narod sa kojim sam se ja identifikovao ceo moj život je Britanski. Vi nikada neće upoznati nekoga ko je veći "britanac" od mene. Svaki muškarac u mojoj familiji, kako sam ja lično upoznat, je bio oficir u britanskoj vojsci. Moj otac je otišao u penziju kao pukovnik, moj ujak kao brigadir a moj deda kao general-major. Ja sam se školovao na dva uporišta "britanske tradicije" - Eton i Kembridž. Skoro deset godina sam posedovao stipendiju u Kraljevskom koledžu u Kembridžu. U Drugom svetskom ratu sam služio pet godina u britanskoj vojsci.

Ja se ne stidim da kažem i priznam da mi je stalo do Velike Britanije. Duboko sam zahvalan za sve blagoslove koje sam primio kroz SAD, ali ja nisam spreman da odbacim Britaniju. Verujem da je Božja želja da blagoslovi oba ova govorno engleska naroda, koji su trasirali put u dovođenju Jevanđelja u bezbroj drugih naroda. Međutim, ja verujem, prema Svetom pismu, da će svaki narod odredititi svoju buduću sudbinu prema onome kako se odnosi prema Božjoj svrsi za Izrael.

Dok sam se pripremao da napišem ovaj tekst, jedan hrišćanski muzičar mi je dao reči himne koju su napisala braća Vesli, još davne 1762. godine, a koja je zasnovana na Isaiji 66:19-20 (prim. prev. ovo je slobodan prevod pesme):

Svemogući Bože ljubavi
postavi jasan znak,
i pozovi one koje si ti prve izabrao,
za glasnike Božje.
Od izabranog Avramovog semena,
te nove izabrane apostole,
rasejane po ostrvima i kontinentima,
te glasnike vesti koja vaskrsava mrtve.

Bog ih je istrgao iz plamena,
po svim narodima rasejao,
da se pravi Spasitelj objavi,
sveopšti prijatelj,
taj Bog sveznajući.
Da nauče od Jevreja da ga obožavaju,
da vide tvoju slavu u tvome Sinu,
do kraja vremena.

O, taj izabrani narod,
koji će njihova braća pozvati,
i okupiti iz svake zemlje,
da bi se poklonili Kralju Siona!
Među svim drevnim nacija,
ne sme biti ni jedan od njih ostavljen,
već svaki pokrenut svetom milošću,
da nađe svoj put do Hanana.

Znamo da to mora da se desi,
jer je Bog izgovorio reč:
Sav Izrael će Spasitelja poznati,
njihova zemlja će biti obnovljena.
Obnovljena Božjom zapovešću,
Jerusalim će ustati.
Hram na Moriji će biti dignut,
Opet će dodirnuti nebo.

Bože, pošalji sluge svoje,
da pozovu Jevreje kući.
Od Istoka i Zapada, i Juga i Severa.
Neka sve lutalice dođu,
iz zemalja nepoznatih, gde kao begunci žive.
Neka im svako stvorenje pomogne,
da se okupe na tvojoj svetoj gori.

Kao prinos njihovom Bogu,
neka to svi vide.
Poprskani vodom i krvlju,
očišćeni u duši i telu.
Sa Izrailjom mirijade zapečaćenih,
iz svih nacija neka se sa njima susretnu,
i pokaže se, da se Božja reč ispunila,
da je Božji narod ceo okupljen.

Kada sam pročitao ovu staru crkvenu himnu, bio sam zapanjen kako je Vesli tačno shvatao i izrazio biblijsku istinu o okupljanju i obnovi Izraela na kraju vremena. Istina o Božjem planu koji Bog ima za Izrael, je vrlo važna i usko vezana za Crkvu. Svi posvećeni hrišćani imaju odgovornost da svedoče - svaki u svom narodu - da zauzmu jasan Božji stav po pitanju Izraela.

Tagged: izrael| crkva| svet|
"Generacije prolaze, vekovi prolaze, ali Božja Reč koju ljudi trebaju čitati, da mogu slediti put božanskih obećanja i dalje ostaje."
- Augustin

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 3227
Ukupno: 2733835
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/084/01.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.