Naslovna » Magazin » Arhiva » #63 » ....

Blaženstva

William MacDonald
- Karakter građanina carstva nebeskog.

"A kad vide narod, pope se na goru, i kad sede, pristupiše mu učenici njegovi. I otvori usta svoja i učaše ih ovako:" (Mt. 5,1-2 DS)

Isusova propoved počinje blaženstvima ili blagoslovima. U njima se prikazuje karakter građanina Hristovog carstva. Osobine koje se opisuju i odobravaju su oprečne onima koje ceni svet. A. W. Tozer ih komentariše ovako: "Prilično tačan opis ljudskoga roda može se dati neupućenome ako se uzmu blaženstva, i izokrenu se, pa se kaže: 'Takav je taj vaš ljudski rod.'"

"Blago duhovno siromašnima, jer je njihovo carstvo nebesko!" (Mt. 5,3 DS)

Prvi blagoslov se odnosio na siromahe u duhu. To se ne odnosi na urođene sposobnosti već na čovekov hotimičan izbor i disciplinu. Siromasi u duhu su oni koji priznaju vlastitu bespomoćnost i oslanjaju se na Božju svemoć. Oni osećaju svoju duboku duhovnu potrebu a njeno zadovoljenje nalaze i vide samo i jedino u Bogu. Carstvo nebesko pripada jedino takvim - siromasima - ljudima koji su odbacili ponos, svoju samodovoljnost i samouzvisivanje.

"Blago žalosnima, jer će se ovi utešiti!" (Mt. 5,4 DS)

Blago onima koji tuguju, jer će se jednoga dana utešiti. To se ne odnosi na tugovanje zbog nedaća života. To je tuga koju čovek iskusi zbog zajedništva sa Gospodom Isusom Hristom. To je aktivno sudelovanje sa Isusom u boli i grehu sveta. To znači osetiti Hristovu žalost, koju on oseća kada gleda na pali svet. Međutim, to uključuje ne samo tugu zbog čovekovog vlastitog greha već i tugu zbog užasnog stanja sveta, i njegovog odbacivanja Spasitelja i propasti onih koji odbijaju prihvatiti njegovu milost.

Ovakvi žalosni će biti utešeni u nadolazećem Danu Gospodnjem kada će im Bog "obrisati svaku suzu iz očiju" (Otk. 21,4). Sve svoje tugovanje vernici imaju u ovom kratkom zemaljskom životu; dok za nevernike, sadašnji jad je samo predukus večne tuge.

"Blago krotkima, jer će oni naslediti zemlju!" (Mt. 5,5 DS)

Treći blagoslov je objavljen krotkima, oni će Zemlju baštiniti. Po prirodi ti ljudi mogu biti lakoumni, temperamentni i grubi, ali kada se ponize i predaju sebe Hristovom Duhu, oni postaju krotki ili blagi (usp. sa Mt. 11,29). Krotkost znači prihvatanje svog nižeg položaja. Krotka osoba je sama po sebi ponizna i blaga, premda može biti lav za Boga ili u obrani drugih.

Krotki ne baštine Zemlju sada; pre bi se reklo da baštine zlostavljanje, nepravdu i otimanje dobara. Ali oni će doslovce baštiniti Zemlju kada Hrist, Car nad carevima, zavlada na hiljadu godina u miru i blagostanju nad Zemljom.

"Blago gladnima i žednima pravednosti, jer će se oni nasititi!" (Mt. 5,6 DS)

Dalje, blagoslov se daje gladnima i žednima pravednosti: obećano im je da će se nasititi. Ti ljudi žude za pravednošću u vlastitom životu; priželjkuju čestitost, poštenje i pravdu u društvu; traže praktičnu svetost u crkvi. Poput ljudi o kojima je pisao Gamaliel Bradford, oni osećaju "žeđ koju ni jedna reka na Zemlji ne može napojiti, glad koju valja utoliti u Hristu ili umreti".

Ljudi sa ovakvim "apetitom" će biti obilato zadovoljeni u Hristovom budućem carstvu; oni će biti nasićeni, jer će onda vladati pravednost, a pokvarenost će ustupiti mesto najvišim moralnim merilima.

"Blago milosrdnima, jer njima će biti iskazano milosrđe." (Mt. 5,7 SSP)

U carstvu Hristovom milosrdni su blagosloveni: "... jer će primiti milosrđe". Biti milosrdan znači biti delujuće samilostan, tj. iskazivati milost drugima. U jednom smislu to znači otkloniti kaznu nad prekršiteljima koji je zaslužuju. U širem smislu to znači pomoći u potrebi onima koji sebi samima ne mogu pomoći. Bog je pokazao milosrđe poštedivši nas od osude koju su naši gresi zaslužili i iskazujući nam naklonost kroz Hristovo spasonosno delo. Dakle, kad smo samilosni, mi onda oponašamo Boga.

Milosrdni će zadobiti milosrđe. Ovim Isus ne misli na milost spasenja koju Bog daje grešniku koji poveruje; ta milost ne zavisi od čovekovog milosrđa - to je besplatan, bezuslovan dar. Gospod zapravo govori o svakodnevnom milosrđu potrebnom za hrišćanski život i milosrđu u onaj budući Dan kada će se razmotriti sva naša dela (1. Kor. 3,12-15). Ako ko nije bio milosrdan, taj neće dobiti milost; to jest, nagrade će se smanjivati u skladu s time.

"Blago onima koji su čista srca, jer će oni Boga gledati!" (Mt. 5,8 DS)

Onima koji su čistog srca zagarantovano je da će Boga gledati. Osoba čistog srca je ona čiji motivi nisu nečisti (sebični), čije misli su svete, čija je savest čista.

Izraz "oni će Boga gledati" može se razumeti na nekoliko načina. Prvo: oni čistog srca gledaju Boga sada kroz zajedništvo u Reči i Svetog Duha. Drugo: oni katkad vide nadprirodne pojave ili vizije koje im Gospod prikazuje. Treće: oni će gledati Boga u osobi Isusa Hrista kad on ponovno dođe. Četvrto: oni će gledati Boga u večnosti.

"Blago mirotvorcima, jer će se oni sinovi Božji nazvati!" (Mt. 5,9 DS)

Blagoslov se daje i mirotvorcima: "sinovima Božjim će se nazvati". Obratite pažnju da Gospod ne govori o ljudima mirotvornih sklonosti ili onima koji vole mir. Misli na one koji aktivno ostvaruju mir, koji tako deluju, žive. Prirodno je da čovek borbu posmatra postrance, no, Božanski pristup je pozitivno delovati u smeru stvaranja mira, čak i ako to znači podnositi zlostavljanje i pogrde.

Mirotvorci su nazvani sinovima Božjim. To nije način na koji oni postaju deca Božja - to se može dogoditi samo primanjem Isusa Hrista za svog ličnog Spasitelja (Jn. 1,12). Gradeći mir, vernici pokazuju i dokazuju svetu da su zaista sinovi Božji, a Bog će ih jednoga dana potvrditi kao ljude koji pripadaju njegovoj porodici.

"Blago prognanima za pravednost, jer je njihovo carstvo nebesko!" (Mt. 5,10 DS)

Sledeće blaženstvo se bavi onima koji su progonjeni, ali ne zbog vlastitih zlodela nego zbog pravednosti.

Carstvo nebesko je obećano onim vernicima koji trpe zbog činjenja dobrih dela. Svet ih ne voli, jer njihova čestitost osuđuje bezbožni taj isti svet. Iznosi na videlo njegovo neprijateljstvo prema Bogu i pokvarenost. Ljudi mrze pravedan život zato što on razotkriva njihovu vlastitu nepravednost.

"Blago vama kad vas stanu ružiti i goniti i bediti svakim zlom zbog mene!" (Mt. 5,11 DS)

Poslednje blaženstvo izgleda kao ponavljanje prethodnog. Međutim, postoji jedna razlika. U prethodnom stihu tema je bilo proganjanje zbog pravednosti; ovde je to proganjanje zbog Hrista - zbog Hristove osobe, zbog pripadnosti Hristu.

Gospod je znao da će njegovi učenici biti zlostavljani zbog svoje povezanosti sa njime i odanosti njemu. Istorija je to bezbroj puta i potvrdila: od samog početka svet je proganjao, zatvarao i ubijao Hristove sledbenike, čak i "u ime boga" (Jn. 16,2-3).

"Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima: tako su gonili proroke pre vas!" (Mt. 5,12 DS)

Trpeti zbog Hrista je povlastica koja donosi radost. Velika plata očekuje one koji tako postaju sudrugovi proroka u muci. Hristovi starozavetni predstavnici ostali su verni uprkos proganjanju. Svi koji oponašaju njihovu odanu hrabrost deliće njihovu sadašnju radost i buduću slavu.

Dakle, "Blaženstva" predstavljaju portret uzornog građanina Hristovog carstva. Obratite pažnju na pominjanje pravednosti (6. st.), mira (9. st.) i radosti (12. st.). Pavle je verovatno mislio na ovaj Hristov govor kad je napisao: "Jer carstvo Božje nije jelo i piće, nego pravednost, mir i radost u Duhu svetome." (Rim. 14,17 DS).

Iz Knjige: KOMENTARI NOVOG ZAVETA, William MacDonald. Parafrazirano.
"Gospod je Bog naš jedini Gospod. Zato ljubi Gospoda Boga svog iz svega srca svog i iz sve duše svoje i iz sve snage svoje."
- 5. Mojsijeva 6:5

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 3298
Ukupno: 2733906
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/063/03.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.