Naslovna » U Hristu » Knjige » ....

Gde ću dospeti posle smrti?

dr J. Van Impe

PREDGOVOR

U Danilu 12,8 prorok se obraća anđelu rečima:"Kakav će biti kraj tih stvari?". Iste te reči čoveka muče od kolevke pa do groba: gde ću otići kada umrem? Da li su nebo i pakao stvarnost? Da li će to trajati večno? Kako će se sve to završiti?

Srećan je čovek koji poznaje Isusa Hrista kao svog ličnog Spasitelja, koji je poverovao u Njegovu reč i i radosno može da izjavi: "Jer Hristos je za mene život, a smrt dobitak" (Filipljanima 1,21), "i spremni smo da radije iziđemo iz tela i da se kod Gospoda nastanimo kao kod kuće" (2. Korinćanima 5,8).

Blago čoveku koji na porodičnom skupu može pogledati prisutne oko sebe i reći im:"Mi svi poznajemo Gospoda. Bilo šta da nam se dogodi, mi ćemo se jednom ponovo sastati."

Blago i onom čoveku koji može da izjavi: "Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom" (Psalam 23,4). Ali, pomislite na mnoge ljude koji nemaju nade i često se pitaju:"Šta će biti sa mnom? Sada sam u šestoj deceniji života i približavam se sedmoj. Statističko pravilo mi govori da nemam još puno života pred sobom. Da li zaista postoje nebo i pakao? Kako će se sve to završiti?"

Ljudi ne vole pomisao na smrt, sud i večni pakao. Lakše se priklone nekom "izumu" i religiji, koja im objasni da mesto kao što je pakao uopšte ne postoji.

Moja Biblija mi govori da će se u poslednje vreme pojaviti religiozne vođe kojima će se priključiti mnogi, zato što će negirati istinu o Isusu Hristu, nebu i paklu, a i druge istine. U Delima apostolskim 20,29 Pavle kaže: "Ja znam da će po odlasku mome ući među vas grabljivi vuci, koji neće štedeti stada."

"A zli ljudi i varalice napredovaće na gore - varajući i druge i same sebe" (2. Timotiju 3,13)
. A u 2. Petrovoj 2,1 napisano je: "A bilo je i lažnih proroka u narodu, kao što će i među vama biti lažnih učitelja, koji će unositi ubitačne jeresi, i, odričući se Gospodara koji ih je iskupio, navući će na sebe brzu propast. I mnogi će poći za njihovom razvratnošću..."

Mogao bih da imenujem niz denominacija koje su poslednjih pedeset godina nikle u našim sredinama. Oni kažu:" Mi ne verujemo u pakao. Dođi k nama."

I njihov prirast je veoma velik. Nedavno je sedam procenata anketiranih sveštenika izjavilo:" Mi ne verujemo u postojanje pakla." Mene, međutim, ne može zavarati to što svi ti ljudi ne veruju da pakao postoji: ja imam Bibliju koja mi u Novom Zavetu 162 puta ponavlja da postoji takvo mesto i "verujem Bogu" (Dela 27,25). Jer, "Pre će biti da se Bog pokaže istinit, a svaki čovek laža" (Rimljanima 3,4).

PAKAO NIJE GROB

Jehovini svedoci su najpoznatiji od pomenutih denominacija; navodim ih zato što su najnasrtljiviji kad se radi o njihovom učenju. Oni se smeju "troglavom" Bogu, to jest Trojstvu. Isusa predstavljaju kao po rangu nižeg od Oca i nazivaju ga arhanđel Mihail, a ljudima uvek iznova tvrde da je pakao u stvari grob. Veliki broj ljudi, koji nisu sami proučavali Bibliju, im i veruje.

Oni dolaze na vrata stana i tek što uđu kažu: "Znate li da postoje dve grčke reči, Hades i Gehena, i da su obe prevedene kao pakao? Ali te reči znače grob. I hebrejska reč Šeol u Starom Zavetu jednostavno znači grob." Tako oni tvrde.

Ne želim da se ovde dugo zadržim na Starom Zavetu, jer nam je Hrist u Novom Zavetu obelodanio život i neprolaznost po Evanđelju. Želim samo da kratko napomenem ovo: postoji hebrejska reč Kveber, i ta reč na našem jeziku znači - grob. Nasuprot tome Šeol je mesto duhova umrlih. Svako ko želi da bude intelektualno pošten, trebalo bi da proveri ovo što sada navodim. To su pet stvari:

Prvo: Ako proučavate Stari Zavet, videćete da telo nikada ne odlazi u Šeol, što Jehovini svedoci prevode kao grob, već, a to piše na 37 mesta, odlazi u Kveber, što upravo dokazuje da je Kveber - grob, a pakao mesto gde odlaze duhovi čim napuste telo.

Drugo: Šeol ni jedan jedini put nije u Bibliji opisan na površini zemlje, a Kveber na 32 mesta, što opet pokazuje da je Kveber grob, a Šeol mesto kuda odlazi duh kada napusti telo.

Treće: Čovek nikada ne polaže drugog čoveka u Šeol, ali ga, prema 33 mesta u Pismu, stavlja u Kveber, što potvrđuje da čovek može čoveku iskopati grob i položiti ga u njega, ali ne može njegovu dušu poslati u Šeol.

Četvrto: Čovek nikada ne kopa ili ne pravi Šeol; Međutim, Pismo na 6 mesta govori da on pravi Kveber, što potvrđuje da čovek može da načini grob, ali ne i mesto za dušu.

Peto: Nikad Pismo ne kaže da neko dodiruje Šeol, ali na šest mesta govori o dodirivanju Kvebera, što potvrđuje da čovek može dodirnuti mrtvački kovčeg ili grob, ali ne može dodirnuti mesto gde odlaze duhovi.

Posle svega ovoga pogledajmo šta kaže Novi Zavet. Šeol je hebrejska reč koja se prevodi kao pakao, a to je ista ona grčka reč Hades.

ISUS JE NAJVIŠE PROPOVEDAO O PAKLU

Ako proučavate Novi Zavet, zapazićete da Isus 22 puta govori o paklu. Želim to posebno da naglasim. Vi znate da veliki broj ljudi kaže: "Ah, ne volim tog propovednika. On propoveda o paklenom ognju." Ako i vi tako kažete, onda to znači da ne volite ni Isusa, jer reč pakao nalazite čak 24 puta u Novom Zavetu. Koristi je sam Gospod Isus, i od 24 puta, On je pominje 22 puta. Preostala dva pominjanja bila su od Jakova i apostola Petra.

Ako studirate grčki jezik, sa koga je Novi zavet preveden, uočićete da Gospod Isus koristi dve reči: Hades i Gehena. Zašto? Da li su to dva različita mesta? Da. Neka vrsta čistilišta? Ne.

Da bi smo ovo jasno predočili, dozvolite mi da ovde navedem jedan primer. Jedan čovek je umešan u neki zločin. Kada ga uhvate, ne stavljaju ga u kaznionu, jer nije održana sudska rasprava, nego ga drže u mesnom istražnom zatvoru do dana suđenja. Tek kada se završi sudska rasprava i utvrdi krivica, on biva osuđen i upućen u kaznionu. Ne može se čovek poslati na robiju pre sudske rasprave.

SUDSKA RASPRAVA

Zapamtite zato: uvek kada se u Bibliji sretnete sa rečju Hades, radi se o "mesnom istražnom zatvoru", gde grešnik očekuje svoju "sudsku raspravu". Ali, zato svaki put kada naiđete na reč Gehena, mislite na "kaznionu" ili "zatvor" gde će se naći duše grešnika posle presude, to jest posle Suda.

Trenutno nijedna duša nije u Geheni. Sve one su u Hadesu, jer se još nije dogodio konačni Božji sud. Sudska rasprava tek predstoji. Sada duše u Hadesu čekaju da budu izvedene pred Sud, gde će biti ispitan svaki slučaj i donesena presuda. Tek tada će osuđene duše biti prebačene u konačno odredište - u Gehenu.

Mogu li to dokazati? Otkrivenje Jovanovo 20,13: "I more dade mrtvace koji su u njemu, i smrt, i ad dadoše mrtvace." Da li primećujete nešto? "Smrt i Hades" (Biblija "Stvarnosti" prevodi ovde grčku reč Hades sa Podzemlje): Smrt je grob gde je telo; Hades je mesto gde je duša. Znači, grob vraća telo nazad, Hades vraća dušu i nespašeni čovek postaje ponovo sjedinjen, i tako telo i duša stoje pred Bogom na Sudu. održava se "suđenje" i donosi presuda. On biva bačen u konačnu kaznionu, u Gehenu - zauvek.

Sledeći stih kaže: "I smrt i ad behu bačeni u vatreno jezero" (Otkrivenje 20,14). Vatreno jezero je druga reč za Gehenu.

Želite li da vam to još jednom pojasnim? U redu. Kada umre hrišćanski vernik, njegovo telo se, doduše, polaže u grob, ali njegova duša odlazi Gospodu i prebiva sa Njim. Na dan vaznesenja, kad Gospod dođe po svoju zajednicu, On će sve one koji su došli k Njemu uzeti sa sobom (1. Solunjanima 4,14).

To znači da On dovodi duše sa neba, da bi one dospele u svoja tela, s obzirom da 16. stih kaže da će najpre vaskrsnuti umrli u Hristu. I u trenutku vaznesenja događa se spajanje duše hrišćanina sa njegovim telom. Kod onih koji nisu primili Isusa Hrista za svog ličnog Spasitelja događa se sledeće: čovek umire, njegovo telo odlazi u grob, a duša mu odlazi u Hades. To je mesto muka, ali , ni blizu onima koje ga očekuju u Geheni, poslednjem mestu kazne posle Suda. Ali njegovo telo još uvek čeka u grobu kao što njegova duša čeka u Hadesu. Zatim Bog budi njegovo telo iz mrtvih i dovodi dušu iz Hadesa. Tako pred Sudom stoji celovit čovek. On biva osuđen. Telo, duša i duh budu tada premešteni u poslednje mesto kazne, u Gehenu.

ŠTA JE HADES?

Gospod Isus reč Hades upotrebljava jedanaest puta. Posmatrajmo to zajedno. Imajte na umu da je Hades mesto gde se sada nalazi grešnik, i čeka. Ako bi ste večeras umrli bez Hrista, to bi bilo mesto kuda i sami morate otići da bi ste tamo čekali na vaskrsenje i Sudnji dan, a potom bili prebačeni u Gehenu.

Reč Hades pojavljuje se najpre u Evanđelju po Mateju, i ja ću mesta iz Pisma navesti jedno za drugim da ne bi bilo nejasnoća. Isus na pomenutom mestu kaže: "I ti, Kafarnaume, zar ćeš se do neba podići? Do ada ćeš sići..." U izvornom tekstu Biblije ovde je upotrebljena reč Hades. Zato ćemo ostala mesta citirati sa izvornom rečju Hades.

Evanđelje po Mateju 16,18: "Na toj steni sazidaću Crkvu svoju, i vrata Hadesa neće je nadvladati."

Evanđelje po Luki 10,15: "Kafarnaume... bićeš srušen do Hadesa."

Evanđelje po Luki 16,23 - ovaj događaj vam je sigurno poznat. Reč je o bogatašu koji je umro i bio sahranjen. "I kad se mučio u Hadesu, podiže svoje oči i vide izdaleka Avraama i Lazara u njegovom naručju." To nije grob u kome bogataš trpi muke nego Hades (ad, pakao).

Dela apostolska 2,27: "Moju dušu nećeš ostaviti u Hadesu, niti ćeš dozvoliti da svetac tvoj istrune."

Dela apostolska 2,31: "Niti je bio ostavljen u Hadesu, niti mu je telo istrulilo."

Prva poslanica Korinćanima 15,55: "Hadese, gde ti je pobeda?"

Otkrivenje 1,18: "Bejah mrtav, i vidi živ sam u sve vekove, i imam ključeve od smrti i od Hadesa". Dakle smrt je grob, a Hades mesto gde se nalazi duša.

Otkrivenje 6,8: "... a onome što seđaše na njemu beše ime smrt, i Hades iđaše za njim."

Otkrivenje 20, 13-14: "I more dade mrvace koji su u njemu (to je vaskrsenje), i smrt i Hades dadoše mrtvace koji su u njima, i svako bi osuđen po delima svojim". Ovaj stih sam već citirao, ali smatram da ne smeta što to, evo, još jednom činim. Vi vidite zašto su oni otpušteni iz groba i Hadesa, zar ne? Da bi im bilo suđeno. I oni sada stoje pred sudom. Šta se događa? Smrt i Hades, telo i duša, bivaju bačeni u vatreno jezero, u to poslednje mesto kazne, u Gehenu.

ŠTA JE GEHENA ?

Sada ćemo se pozabaviti Gehenom. Jehovini svedoci kažu - čudim se otkud im samo tolika hrabrost za takvu tvrdnju - da duše tamo imaju tih i miran grob. Ako umru izvan svoje religije, svu večnost ležaće u grobu: kraj.

A kako Isus predstavlja Gehenu? On koristi primer doline Hinom. Prema Starom Zavetu, bilo je to mesto gde su se žrtve prinosile bogovima. Životinje su tamo bacane u vatru, i pri tome su užasno cvilele. "Tamo će biti plač i škrgut zuba".

Prema Novom Zavetu, to je bilo "smetlište" Jerusalima. Na tom mestu je iz godine u godinu gorelo smeće i stalno se mogao videti dim koji se diže. Kada je Isus govorio o večnoj kazni, On je pokazivao na dolinu Hinom (Gehena) i rekao: "Pogledajte, tako će biti." Da Gehena nije ništa drugo do grob, ti kultovi bi imali argumente za svoje tvrdnje ako bi Isus, govoreći o izgubljenima, jednostavno pokazao na mrtvački kovčeg i rekao: "Ovako će biti." (On bi pokazao prema severu gde su bili grobovi, a ne prema jugu, tj. dolini Hinom). Njegovi slušaoci bi to razumeli.

Ali Isus ne pruža prst prema mrtvačkom kovčegu ili severu. On ne pokazuje na nešto što bi bar malo ličilo na smrt. On upire prst prema dolini Hinom i kaže: "Tako će izgledati". Niko pri tome ne može pretpostaviti mrtvački kovčeg ili groblje, a još manje neki od biblijskih stihova, koje ću navesti.

Imajte zato u vidu: tako izgleda poslednje mesto kazne nakon Sudnjeg dana.

Evanđelje po Mateju 5,22 - možda nekome neće odgovarati moja napomena - ponavljam: to je Isus koji govori. Ja ga samo citiram: "Ako ko kaže 'budalo' (bratu), zaslužiće pakao ognjeni (oganj Gehene)".

U GROBU NEMA VATRE

Mogu li ovde načiniti malu pauzu? Želim ukratko da uporedim tumačenje jehovinih svedoka. Posmatrajte: "Ako ko kaže 'budalo', zaslužiće pakao ognjeni". Kakva vrsta vatre gori u grobu? Isus pri tome pokazuje na vatru doline Hinom, koja je tamo gorela dan i noć, i On kaže da je to kao oganj Gehene. Isus praktično objašnjava Gehenu rečju oganj u svakom stihu koji ću navesti. (Reč pakao ćemo u sledećim stihovima ostaviti u onom obliku u kojem je u izvornom jeziku, to jest grčku reč Gehena).

Evanđelje po Mateju 5,29: "Ako te tvoje desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe, jer ti je bolje da propadne jedan od tvojih udova i ne bude celo tvoje telo bačeno u Gehenu".

I u 30. stihu: "I ako te desna ruka tvoja sablažnjava, odseci je i baci od sebe; jer ti je bolje da propadne jedan od tvojih udova i da celo tvoje telo ne ode u Gehenu."

Matej 10,28
: "I ne bojte se onih koji ubijaju telo, a duše ne mogu ubiti. Nego se više bojte onoga koji može i dušu i telo da upropasti u Geheni".

Matej 18,8-9 - Hrist ponovo govori o iskopavanju oka i odsecanju ruke ili noge, mada to nanosi teške bolove, i kaže da je to bolje nego kad se celo telo baci u vatru Gehene. Još jednom Hrist objašnjava šta je Gehena, da to nije neko mirno i tiho mesto.

Matej 23,15: "Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što prehodite more i kopno da stvorite jednog proselita, i kad postane, činite ga sinom Gehene, dvaput gorim od sebe."

Matej 23,33: "Zmije, zmijski porode, kako da pobegnete od osude Gehene?"

Evanđelje po Marku u 9. poglavlju Isus tri puta koristi reč Gehena, i to u stihovima 43, 45 i 47 a u stihovima 44, 46 i 48. On objašnjava šta je Gehena. I ne pokušavajte , dragi čitaoče, da mi kažete da se ovde radi o grobu.

Isus kaže: "I ako te tvoja ruka sablažnjava, odseci je; bolje ti je da uđeš sakat u život, nego sa dve ruke da odeš u Gehenu, u oganj neugasivi. I ako te noga tvoja sablažnjava odseci je; bolje ti je da uđeš u život hrom, nego da te sa dve noge bace u Gehenu. I ako te oko tvoje sablažnjava, iskopaj ga; bolje ti je da uđeš u carstvo Božje s jednim okom, nego da te sa dva oka bace u Gehenu, gde crv njihov ne umire i oganj se ne gasi."

Jeste li shvatili ? Ono što pominje u 43, 45 i 47. stihu Isus objašnjava u stihovima 44, 46 i 48, kao mesto gde crv ne umire i oganj se ne gasi. Dragi prijatelju, ako u ovom tekstu pronađete grob, onda ste stvarno čudotvorac.

Evanđelje po Luki 12,4-5. Imajte na umu da ove reči dolaze iz usta samog Spasitelja: "Ne bojte se onih što ubijaju telo i posle toga ne mogu više ništa da učine. Nego ću vam ukazati koga da se bojite: bojte se onoga koji posle ubistva ima vlast da baci u Gehenu".

Posmatrajmo sada ponovo tumačenje nekih sekti: ne bojte se onih koji ubijaju telo, nego se bojte onih koji ga mogu sahraniti.

Šta želim da vam kažem ? Meni je svejedno ko će balzamovati mrtvo telo ili obaviti pogreb. Zar je to važno? Sigurno je da Isus ovde ne misli na telo, nego na nešto više. On želi da kaže: "Ne boj se onoga koji može da uništi tvoj život. Ti imaš u svom telu dušu koja će živeti večno, koja će nastaviti da živi na nekom drugom mestu. Zato se boj onoga koji može tvoju dušu da baci u Gehenu". On ovde ne govori o grobu.

U Jakovljevoj poslanici 3,6 apostol govori o dosadnom jeziku i govori da je jezik vatra, svet nepravednosti. Tako se jezik predstavlja među našim udovima kao onaj koji prlja celo telo i zapaljuje naš život, koji je zapaljen od vatre Gehene.

Tri puta se na tom mestu govori o Geheni i upoređuje se sa vatrom. Gde se tu može pročitati ili protumačiti mesto spokoja?

U 2. Petrovoj poslanici 2,4 nalazimo mesto gde Petar govori o palim anđelima: "Jer kad Bog nije poštedeo anđele koji su zgrešili, nego ih baci u mračne jaruge pakla i predade ih da se čuvaju za sud". Ovde je izvorna reč Tartarus, a to je posebno mesto za pale anđele.

Bila su to 24 mesta gde se pojavljuje reč pakao. U svim tim stihovima - od kojih je 22 izrekao sam Isus, a po jedan Jakov i Petar - ne možete ni jedan jedini put načiniti grob od Hadesa, još manje od Gehene, jer Isus pri tome pokazuje na dolinu Hinom i kaže da će tako biti.

OPIS PAKLA

Sada vam želim pokazati pakao bez "pakla". Naime, u Novom Zavetu ima još 130 stihova u kojima je opisano jedno isto mesto, kome nije dato ime. Čak i da u Bibliji pakao nije pomenut na 24 mesta, mogli bi ste dokazati da jedno takvo mesto postoji. Možda bi ste znali kako da ga nazovete, da prethodno nije nazvano paklom, ali Pismo bi vam pokazalo da jedno takvo mesto postoji.

Pozivam svaku iskrenu i intelektualno poštenu ličnost da sve ove stihove odgovorno i istinoljubivo ispita pred Bogom, pa tek nakon toga da kaže da nema pakla. Tu se ne može jednostavno raditi o grobu. Najpre je to mesto propasti, ali ne odlaze svi tamo, jer su neki od nas spaseni Isusovom krvlju.

U Evanđelju po Mateju 13,40-42 Hrist kaže: "Kao što se kukolj skuplja i vatrom spaljuje, tako će biti i na svršetku sveta. Poslaće Sin čovečji svoje anđele, i pokupiće iz svoga carstva sve sablazni i one koji čine bezakonje, i baciće ih u peć ognjenu; onde će biti plač i škrgut zuba."

Matej 13,50
- ponovo "peć ognjena". Odakle ona, ako nema pakla? Odgovorite mi...

U Evanđelju po Mateju 25,41 Hrist će reći "onima s leve strane: idite od mene, prokleti, u večni oganj pripremljen đavolu i njegovim anđelima". Gde je to ako nema pakla?

"O, sada shvatam: samo je oganj večan, a ne kazna. Neke religije uče tako." Ali, stanite malo ! Pođite nekoliko stihova dalje. Tamo stoji: "I otići će ovi u večnu muku(izvornik kaže kaznu)" - Matej 25,46.

Večni oganj iz 41. stiha je večna kazna iz 46. stiha. Nemojte dakle, to da razdvajate!

Evanđelje po Mateju 3,12. Ovde Isus govori o svršetku i kaže da će plevu (nespašene) sažeći neugasivim ognjem. Ali, gde je taj neugasivi oganj, ako nema pakla ? Ovde se ne spominje sama reč pakao, ali će postojati mesto neugasivog ognja kada svetu bude suđeno.

Evanđelje po Mateju 7,13-14: "Uđite na uska vrata; jer su široka vrata i prostran put koji vodi u propast, i mnogo ih je koji njime ulaze. Kako su uska vrata i stešnjen put koji vodi u život, i malo ih je koji ga nalaze."

Ako je put u propast, o kome je ovde reč, samo grob, Isus sigurno ne bi rekao da su mnogi koji tamo idu, nego bi rekao da idu svi, jer nas sve čeka grob.

VEČNA KAZNA

Još nešto: ovde govori o večnom životu. U stihu 25,46 Evanđelja po Mateju reč večni je ona ista grčka reč koja govori o večnom ognju. Dragi prijatelju, ako u 46 stihu nema večnog pakla, to jest večne kazne(muke), onda nema ni večnog života, ni večnog neba. I za jedno, i za drugo Hrist koristi istu reč. Verujte ili sve ili ništa. Kakvi su to ljudi koji veruju u sve što Biblija kaže o nebu, a ne veruju u ono što ona kaže o paklu?! Mogu vam reći nešto u poverenju: na svaku izjavu u Bibliji o nebu dolazi deset izjava o paklu. Bilo bi vam bolje da verujete u celokupnu Božju reč.

Evanđelje po Marku 16,16: "Ko ne poveruje - biće osuđen". Biti osuđen - na šta?

Evanđelje po Marku 9,44,46 i 48: "Gde crv njihov ne umire i oganj se ne gasi." Ovde se ne spominje ime - ali, šta je to? Znate li da su najstariji komentatori i učitelji Biblije ovo prevodili sa: "Gde sećanje ne umire"? Crv je sećanje ili pamćenje. Čovek će biti u večnom paklu sa svojim sećanjem koje ga nikada neće napustiti i koje će ga podsećati na propuštene prilike - na večeri kada je mogao prići Hristu; na večeri kada je mogao biti spasen i noći u kojima je odlazio i kazao:" Neću tog Isusa." Da, pamćenje ne umire.

VEČNI GNEV

U Evanđelju po Jovanu 3,36: "Ko veruje u Sina ima večni život," Amen! A šta je sa drugim delom stiha? "A ko je neposlušan Sinu neće videti života, nego gnev Božji ostaje - ostaje večno - na njemu."

Evanđelje po Jovanu 5,28-29: "Ne čudite se ovome, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti njegov glas, pa će vaskrsnuti za život oni koji su činili dobro, a zločinci će vaskrsnuti za sud."

Ja se ovde ponavljam, ali će to vama pomoći. Dakle, oni(mrtvi) su već u grobu. Jehovini svedoci i još neki, međutim, pričaju da je pakao u stvari grob. Prema njihovoj tvrdnji, Bog te mrtve izvodi iz groba jer treba da vaskrsnu. Zašto ? Samo zato da bi se ponovo vratili u grob, ako je grob pakao? Zar to ne bi bio smešan Bog ako bi ih nekoliko puta pokretao tamo-vamo?

Ali pogledaj zato dobro zašto ih podiže iz groba. Razlog za to je njihovo suđenje. Vaskrsenje za sud - a to je Gehena. Prema Delima apostolskim 17,31 Bog je "postavio dan u koji će po pravdi suditi celom svetu." Zašto se uzbuđivati ako nema mesta kuda će grešnik otići posle suda?

Poslanica Rimljanima 2,5: "Svojom tvrdoglavošću i nepokajnim srcem sabiraš sebi gnev za dan gneva i otkrivenja pravednog suda Božjeg".

Dobro pogledajte ovaj stih. On potvrđuje da posle ispitivanja, posle Suda, kad grešnici budu prebačeni iz Hadesa u Gehenu, postoje stepeni kazne! On kaže: "Sabiraš sebi gnev za dan gneva." Kad je to ? Pri otkrivenju pravednog suda Božjeg.

STEPENI KAZNE

Recite mi: da li postoje stepeni kazne? Grešnici će biti ukopani jedan, dva ili tri metra duboko u zemlju? Ne. Ali kako mogu gomilati gnev za dan gneva? Zato što postoje stepeni kazne u Geheni posle Suda.

Na primer, Evanđelje po Mateju 11,23-24: "I ti, Kafarnaume, zar ćeš se do neba podići? Do ada ćeš sići; jer da su se u Sodomu dogodila čuda koja su se dogodila u tebi, ostao bi do današnjeg dana. Ali vam kažem da će sodomskoj zemlji biti lakše na dan suda nego tebi."

Kako je to moguće? Zato što postoje stepeni kazne: posle Sudnjeg dana, kad grešnici budu premešteni u poslednje mesto kazne za duše.

Poslanica Rimljanima 2,8-9: "... gnev i ljutnja, nevolja i muka na svako telo?" - Ne! Izvorni tekst kaže: "... na svaku dušu!"

2. poslanica Solunjanima 1,7-9;
Ovo je vreme kad Gospod Isus dolazi da sudi svetu. Biće suđeno ognjem. Ali, to neće biti sve. "A vama mučenicima pokoj sa nama prilikom pojave Gospoda Isusa sa neba... u plamenom ognju koji će kazniti one što ne znaju Boga i one što nisu poslušni Evanđelju o Gospodu našem Isusu" - a sledi nastavak: "... koji će biti kažnjeni večnom propašću daleko od lica Gospodnjeg i od njegove silne slave."

U poslanici Jevrejima 6,2 govori se o vaskrsenju i večnom sudu. Zašto da mrtvi vaskrsavaju samo da bi bili ponovo predani smrti? To je vaskrsenje na večni sud.

Jevrejima 6,8: "Njen kraj je u spaljivanju" - to je konačni zatvor za grešnika.

SUD POSLE SMRTI

Postoji pakao, dragi prijatelju, i na nekoliko sledećih stranica želim da vam objasnim ono što Isus propoveda o njemu. To se nalazi u Evanđelju po Luki, u njegovom 16. poglavlju.

Znači, to je Hades. To je mesto gde su sada svi grešnici, mesto kuda ćete otići i vi, ako umrete bez Hrista. Tamo ćete čekati do "dana presude" da bi ste zatim bili smešteni u poslednje mesto kazne, u Gehenu.

Sve što će biti u Geheni može se naći i u sadašnjem Hadesu, samo će u Geheni sve to biti u većoj meri, jer će tamo suđenje biti već prošlost, konačna presuda već izrečena.

Neki ljudi će reći: "O, pa to je samo poređenje." Molim?! Trenutak. Sačekajte malo. Šta je poređenje? Poređenje prikazuje ili dočarava večnu istinu. Da, dragi moji! A šta bi se ovde moglo dočarati, ako ne postoji večni pakao?

Želim da odgovorim na to pitanje. Mogu da dokažem svaku reč, pa čak i svaku crticu i nit iz ovog teksta kao biblijsku i istinitu. Ne radi se ovde samo o poređenju, jer se sadržaj poklapa sa učenjem cele Biblije.

Isus u Evanđelju po Luki 16. kaže: "Umro je i bogataš i sahraniše ga. I kad se mučio u Hadesu, podiže svoje oči i vide iz daleka Avrama i Lazara u njegovom naručju. Tada povika: oče Avraame , smiluj se na mene i pošalji Lazara da umoči vrh svoga prsta u vodu i da mi rashladi jezik, jer se mučim u ovom plamenu. A Avram reče: sinko , seti se da si primio svoja dobra u svom životu, a Lazar isto tako zla; on se sad ovde teši, a ti se mučiš. A preko svega toga postavljena je velika provalija između nas i vas, da ne mogu da prođu oni koji žele odavde k vama, niti da pređu k nama oni odande."

LJUDSKI ŽIVOT NE PRESTAJE

Isus najpre uči da je pakao mesto gde se život ne završava. On kaže da je bogataš umro i bio sahranjen, i da je u paklu podigao svoje oči i gledao. To znači da je imao glavu koju je mogao da podigne. Kad ste u grobu, kako možete podići glavu? U njemu nema nikakvih mogućnosti da se bilo kuda gleda. Zar ne?

Ali taj čovek je umro, bio sahranjen, a sada je u stanju da podigne svoju glavu i gleda. U daljini je video Avrama. On je imao glas i mogao je da zove: "Oče Avraame, smiluj se na mene". Imao je jezik i grlo koje mu se isušilo, jer kaže: "Pošalji Lazara da umoči vrh svoga prsta u vodu i da mi rashladi jezik, jer se mučim u ovom plamenu."

On ima uši i čuje, jer mu Avram odgovara: "A preko svega toga postavljena je velika provalija između nas i vas, da ne mogu da pređu oni koji žele odavde k vama, niti da pređu k nama oni odande."

Mi ne možemo doći k vama, vi ne možete doći k nama. To je mesto života, jer on moli Avrama: "Molim te onda, oče, da ga pošalješ u kuću moga oca, jer imam petoro braće; neka ih uveri - da ne bi i oni došli na ovo mesto mučenja." Zašto? Jako želim da on ode kući moje braće, jer ih imam petoro, i da njima priča o Isusu kako i oni ne bi došli ovamo.

Svejedno je prijatelju koliko ste daleko stigli u svom hrišćanskom životu, otići ćete u grob, osim ako vas drugi Hristov dolazak ne zatekne u životu.

Bogataš je rekao da njegova braća neće doći na to mesto ako se pokaju. Ali, čak i ako se pokajete ići ćete u grob. to znači da to mesto ne može biti grob nego pakao, jer ni jedan spaseni ne dolazi tamo. Da, on to mesto označava kao "mesto muka". I to mesto je večno. "Ko će stati kod ognja koji proždire?" (Isaija 33,14), "... koji će biti kažnjeni večnom propašću daleko od lica Gospodnjeg" (2, Solunjanima 1,9). "Kojima je spremljen mrak večne tame" (Juda 13).

PAKAO JE MESTO NEISPUNJENIH ŽELJA

Drugo: Pakao je mesto neispunjenih želja. Bogatašu je svaka vrsta bogatstva bila na raspolaganju. On je bio zaokupljen sakupljanjem novca toliko da nije imao vremena za Boga, za zajednicu, pa ni za svoju porodicu. Umro i ništa nije poneo sa sobom. Njegovi bližnji su ga, međutim, grdili, jer su ostatak svog života proveli u svađi oko nasledstva.

Smešno, zar ne? Koliko bi bilo bolje da je imao manje novca a više vremena za Boga kako bi njegova duša bila spremna za susret sa Bogom.

Nije čudo što Isus kaže: "Jer šta koristi čoveku da zadobije sav svet, a život svoj izgubi?" (Marko 8,36).

Prijatelju, vaš novac vam ništa neće koristiti kada se jednoga dana nađete u grobu. Nismo ništa doneli na ovaj svet a ništa nećemo ni odneti iz njega. Trebalo bi da budemo zadovoljni ako imamo hranu i odeću.

Pošto je Pavle ovo rekao, on u 1. Timotiju 6,10-11 piše o ljubavi prema novcu, znači ne o samom novcu, nego o ljubavi prema njemu, o škrtosti i pohlepi: više, uvek više i nikad vremena za Boga. Neko je rekao: "Ja radim u dve smene." Taj očigledno nema vremena za Bibliju. "Jer srebroljublje je koren svih zala; neki mu se predadoše, zastraniše od vere i sami sebi mnoge muke pričiniše."

Ovaj bogataš je želeo samo da Lazar umoči prst u vodu i njime mu navlaži jezik, ali to nije mogao da kupi svojim novcem. Ni tvoj puni konto u banci neće biti u stanju da ti pomogne.

Kod nekih ljudi taj problem je alkohol. Oni jednostavno moraju da ga piju i tako uništavaju svoj život. Tako propuštaju priliku za večni život, jer nijedan pijanac neće naslediti carstvo Božje (1. Korinćanima 6,9). Ako si se makar jednom opio, pokaj se i moli Isusa Hrista da ti oprosti.

Nije čudno što Bog kaže: "Vino je podrugljivo, mahnito je piće silovito, i ko njih zavoli taj pameti nema" (Poslovice 20,1). Bog osim toga opominje: "Ne budi s onima koji mnogo vina piju" (Poslovice 23,20).

"Ne gledaj na vino koje se lepo rumeni, koje se u čaši kao biser sjaji, i koje lako teče. Na kraju će ono kao zmija ujesti, kao aspida upeći" (Poslovice 23,31-32)
.

Zbog čega? Jer će vašu dušu odvući u propast, to je razlog.

Neki uživaju u tome. Njihov život je velika vrteška. Ugled u društvu i visoki društveni standard je ono za šta oni žive. "Oh, moja kćerka ima izgleda da uskoro postane kraljica lepote." Ali za 60 godina će umreti. Čemu će joj to onda koristiti?

Glupo je trčati za uživanjima. "A koja sladostrasno živi - živa je mrtva" (1. Timotiju 5,6).

Za druge je opet najvažniji seks. Za mene nije važno šta kažu psihijatri ili psiholozi, čak i neki vaspitači u školama. Oni ne poznaju Boga. Moja Biblija mi kaže: "A on ne zna da su tu mrtvaci, da su u Šeolu zvanice njezine" (Poslovice 9,18).

"Svi da poštuju brak i bračna postelja da bude neokaljana; jer Bog će suditi bludnicima i preljubočincima" (Jevrejima 13,4). Smatraš li da tih nekoliko sekundi neobičnog osećanja i uzbuđenja ima takvu vrednost da zbog toga budeš večno odvojen od Boga?

Ah, čoveče, pa ti si se udaljio od svoje teme! Da li je baš tako? Da bih te uverio u suprotno treba da pročitaš poslanice Rimljanima 1,28; Efescima 5,5-8; Galatima 5,19-21; Otkrivenje 21,8 i 22,15. U svim navedenim stihovima stvari se ponavljaju. Niko ko živi u bludu neće se sresti sa Bogom, osim ako se pokaje, obrati Isusu Hristu i napusti greh.

A da li se to isplati? Pakao je mesto neispunjenih želja. Svoje telo možda moraš da zadovoljavaš upotrebom nekih droga, kao što su na primer, LSD, marihuana, herion i sl. Pogledajmo još jednom u Bibliju: "Napolju su psi i vračari..." (Otkrivenje 22,15).

Reč vračar dolazi od grčke reči pharmakeia, od koje je nastala reč farmacija, a i reči narkoman i preprodavac droga dolaze od te grčke reči.

Pakao je mesto neispunjenih želja. Šta ćeš raditi?

Treće: Pakao je mesto neizrecivog bola i patnje. To nam je pokazao sam Isus. Razmišljajte o tome i poslušajte ga. U svojoj kratkoj propovedi, koja nije trajala duže od 90 sekundi, Isus reč 'muka' ili 'mučiti se' koristi četiri puta. Luka 16,23-25 i 27-28: "I kad se mučio u adu, podiže svoje oči i vide izdaleka Avrama i Lazara u njegovom naručju. Tada povika: 'Oče Avraame, smiluj se na mene i pošalji Lazara da umoči vrh svoga prsta u vodu i da mi rashladi jezik, jer se mučim u ovom plamenu.' A Avram reče: 'Sinko, seti se da si primio svoja dobra u svom životu, a Lazar isto tako zla; on se sada ovde teši, a ti se mučiš.' Tada reče: 'Molim te onda, oče, da ga pošalješ u kuću moga oca, jer imam petoro braće; neka ih uveri - da ne bi i oni došli na ovo mesto mučenja".

Možda ćeš reći: "Ah, prekini takvu propoved!". Ali ovo je reč Božja, dragi prijatelju. I vreme je da ovu staromodnu Bibliju saslušate i prihvatite sve njene istine.

Ja verujem da je Isus ovo iz Evanđelja po Marku 9,43;45;47 i 48. izrekao sa suzama u očima: "I ako te tvoja ruka sablažnjava, odseci je; bolje ti je da uđeš sakat u život, nego da sa dve ruke odeš u pakao, u oganj neugasivi. I ako te noga tvoja sablažnjava, odseci je; bolje ti je da uđeš u život hrom, nego da te sa dve noge bace u pakao. I ako te oko tvoje sablažnjava, iskopaj ga; bolje ti je da uđeš u Carstvo Božje sa jednim okom, nego da te sa dva oka bace u pakao, gde crv njihov ne umire i oganj se ne gasi."

Ove reči je izgovorio sam Isus koji saoseća i pati zajedno sa čovekom. Ovu istinu je govorio dok su mu suze tekle niz obraze.

MESTO ZA BEZBOŽNIKE

Pakao je mesto za društvo bezbožnika. 1. Korinćanima 6,9-10: "Ili zar ne znate da nepravedni neće naslediti carstva Božjeg? Ne zavaravajte se: ni bludnici - ovde se misli na greh vanbračnog seksa - ni idolopolonici, ni preljubočinci, ni mekušci, ni pederasti, ni kradljivci, ni grabežljivi, ni pijanice, ni opadači, ni razbojnici neće naslediti carstva Božjeg."

A kako se nabraja u Otkrivenju 21,8: "A strašljivcima i nevernima i gnusnima i ubicama( i bludnicama) i vračarima i idolopoklonicima i svima lažama - njima je mesto u jezeru koje gori od vatre i sumpora".

Ti verovatno ne pripadaš poslednjoj šestorici. Međutim, saslušaj šta želim da ti kažem o prvoj dvojici i time ću onda završiti.

Strašljivci i nevernici. Nevernik je po Bibliji ličnost koja ne veruje u Isusa. U Evanđelju po Jovanu 8,24 nalazimo ovo: "Dobro vam rekoh da ćete umreti u svojim gresima; ako, naime, ne poverujete da sam to ja, umrećete u svojim gresima".

Nevernik ili otpadnik po Bibliji nije onaj koji kaže da nema Boga. Otpadnik je čovek koji ne priznaje da je Hrist Bog i koji ga ne prihvata.

ZAŠTO NE VERUJETE?

Zašto ste nevernik? Pre vas su imenovani strašljivci. Takvi kažu: "Ja za vreme evangelizacije žarko želim da istupim napred. Želim da budem spasen. Ja verujem da je to pravi put. Verujem u poruku o krstu. Verujem da je Isus za mene prolio svoju krv. Ali ako istupim, to će saznati moje komšije. A šta će tek reći moji rođaci?!" I tako oni ostaju otpadnici zbog toga što su strašljivci. Oni se stide i plaše da donesu čvrstu odluku.

Oni kažu: "O, ja nisam pijanica" - ali vi ste otpadnik, nevernik. "Ja nisam lažov" - ali ste otpadnik i nećete da verujete zato što vas je strah da pred drugima priznate Isusa Hrista. A nevernici i otpadnici izgubljeni odlaze u večnost.

Zato me, molim vas, saslušajte. Imam za vas dobru poruku. Pakao je mesto koje je na neobičan način zabarikadirano. Pred paklom stoji krst Isusa Hrista, krst na kojem je visio i prolio svoju krv.

Mislite da trnov venac koji su mu stavili na glavu, a oštre bodlje su probadale njegovo telo. Mislite na to kako su mu čupali bradu, zabijali eksere kroz njegove ruke i noge i kao je krv tekla iz njegovih rana. Mislite na to kako su njegovo telo, njegove ruke, njegova leđa bila u ranama od devetostrukih bičeva.

Kako je samo trpeo! Šta je bio motiv za to? Gospod ne želi da iko propadne. Ni jedan jedini čovek. On ne želi da iko ode izgubljen. Čak ni jednu jedinu sekundu. U 1. Petrovoj 3,9 čitamo: "Gospod... ne želi da iko propadne, nego da svi dođu do pokajanja."

Isus je došao da nam objavi istinu. Ona glasi: "Postoji pakao, ali ja ću otići na krst. Ja ću tvoj pakao poneti na mom telu. Ja ću pretrpeti sav bol i celu kaznu preuzeti na sebe". Kad su Isusu ponudili sredstvo protiv bolova, on ga je odbio. Kao da je hteo da kaže: "Ja želim da podnesem svaku žaoku pakla za grešnika".

Saslušajte: "Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina dao, da svaki - ko veruje u njega - ne propadne, nego da ima večni život." I sledeći stih nas pogađa u srce: "Bog, naime, nije poslao Sina da sudi svetu, nego da se svet spase njegovim posredstvom" (Jovan 3,16-17). Isus, dakle, ne želi da odete izgubljeni. On ne želi da pakao bude vaša budućnost.

On želi da se vi spasete, ali on nikoga ne prisiljava. To on ne želi da učini. On kuca na vrata vašeg srca, ali ih on neće odgurnuti. Vi sami morate reći: "Gospode Isuse, ja prihvatam tvoju žrtvu na krstu, prihvatam tvoju krv, koju si prolio za moje grehove. Dođi u moje srce."

"Nebesa kazuju slavu Božju, i dela ruku Njegovih glasi svod nebeski. Dan danu dokazuje, i noć noći javlja."
- Psalam 19:1-2

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 2072
Ukupno: 2662591
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/dospeti.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.