Naslovna » Magazin » Arhiva » #45 » ....

Tri važna stiha

Matthew J. Slick
- Tri važna stiha prilikom svedočenja

"Tako će biti reč moja kad izađe iz mojih usta: neće se vratiti k meni prazna, nego će učiniti šta mi je drago, i srećno će svršiti na šta je pošaljem." (Isaija 55:11)

Ako bi trebalo da proučite samo par stvari o evangelizaciji, onda su to ova tri stiha. Zašto? Po meni ovo su tri najvažnija stiha za razumevanje evangelizacije: Isaija 55:11; Rimljanima 1:16; i Jovan 12:32.

1.) Isaija 55:11

"Tako će biti reč moja kad izađe iz mojih usta: neće se vratiti k meni prazna, nego će učiniti šta mi je drago, i srećno će svršiti na šta je pošaljem." (Isaija 55:11)

Božja je reč jedinstvena. Svojom je rečju (govorom) Bog stvarao: "Bog reče, "Neka bude svetlost. I bi svetlost." (1. Mojsijeva 1:3). "Verom poznajemo da je svet rečju Božjom svršen, da je sve što vidimo iz ništa postalo..." (Jevrejima 11:3). Isus je nazvan Reč: "U početku beše Reč, i Reč beše u Boga... I reč postade telo i useli se u nas..." (Jovan 1:1-14).

Kad je Isus bio na zemlji, On je poučavao rečima i Njegove reči su veoma snažno delovale na ljude. Neke su ljutile a neki su njima bili slomljeni, ali kada je Isus govorio, stvari su se događale.

Isus je opraštao grehe govoreći: "I videvši veru njihovu reče mu: Čoveče! Opraštaju ti se gresi tvoji." (Luka 5:20). Mrtve je oživljavao govorom: "Lazare! Iziđi napolje." (Jovan 11:43). Smirio je vetar i more rečima: "Tada ustavši zapreti vetrovima i moru, i postade tišina velika." (Matej 8:26). Demone je izgonio govorom: "I reče im: Idite. I oni izišavši otidoše..." (Matej 8:32). Lečio je govorom: "I ispružio je svoju ruku, dotaknuo ga se i rekao: "Hoću, očisti se. I odmah očisti se od gube." (Matej 8:3). Božje su reči silne.

Reč Božja (Biblija) opisana je kako da poseduje mnoge kvalitete:

Nadahnuta je: "Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi." (2. Timoteju. 3:16)

Ona je istina: "... i sve su zapovesti Tvoje istina." (Psalam 119:151)

Oslobađa: "... ako vi ostanete na mojoj besedi, zaista ćete biti učenici moji, i poznaćete istinu, i istina će vas izbaviti." (Jovan 8:31-32)

Stvara veru: "Tako, dakle, vera biva od propovedanja, a propovedanje rečju Božijom." (Rimljanima 10:17)

Osuđuje: "Jer je živa reč Božija, i jaka, i oštrija od svakog mača oštrog s obe strane, i prolazi tja do rastavljanja i duše i duha, i zglavaka i mozga, i sudi mislima i pomislima srca." (Jevrejima 4:12)

Božja je Reč moćno oružje. Zato bi trebalo da je učite napamet i koristite!

2.) Rimljanima 1:16

"Jer se ne stidim jevanđelja Hristovog; jer je sila Božija na spasenje svakome koji veruje, a najpre Jevrejinu i Grku." (Rimljanima 1:16)

Šta je Evanđelje? 1. Korinćanima 15:1-4 kaže da je to Isusova žrtva i Njegovo vaskrsenje za naše grehe. To je silna poruka za spasenje grešnika. Ako znate da će Božja Reč ispuniti ono za šta ju je Bog poslao, i ako znate da evanđelje poseduje silu za spasenje, to bi trebalo da donese mir vašem umu, znajući da u svom svedočenju koristite dva vrlo snažna oružja: Božju Reč i Božje Evanđelje. Božja Reč je Biblija, Božje Evanđelje je otkrivenje o Njemu ili ponuđeno iskupljenje u Hristu.

3.) Jovan 12:32

"I kad ja budem podignut od zemlje, sve ću privući k sebi." (Jovan 12:32)

Ovde Isus specifično govori o Njegovom raspeću. On je taj koji k sebi privlači sve one koji će biti spašeni. Kada vi iznesete evanđelje (1. Korinćanima 15:1-4), Isusovu žrtvenu smrt i vaskrsenje, Isus privlači grešnika k sebi. On to radi a ne vi.

Kao hrišćanin vi morate da svedočite istinu pošteno i kompletno. Kada Gospod otvori mogućnost, trebalo bi da odgovorite u duhu poniznosti i blagosti (2. Timotiju 2:24). Pri tome ljude morate da usmeravate Isusu, jer On jedini daje spasenje.

Ako znate da će Božja reč ispuniti ono što Bog hoće, da je evanđelje sila za spasenje, i da je Isus taj koji privlači ljude k sebi, tada bi trebalo da razumete da odgovornost za spasenje nije na vama nego na Bogu. Vi ste učitelj, onaj koji dostavlja dobru vest. "A kako će verovati koga ne čuše? A kako će čuti bez propovednika?" (Rimljanima 10:14). Vi im pomažete da čuju!

Ova tri stiha trebalo bi da vam donesu više sigurnosti. Vi svedočite; Bog spasava. Vi sejete seme; Bog zaliva. On vas koristi. Njegova je Reč ta koja donosi spasenje. Njegovo evanđelje je to što ima moć. Njegov Sin Isus je taj koji privlači. Vaše je svedočanstvo samo onda moćno kada svedočite Božjom Rečju.

Izvor: CHRISTIAN APOLOGETICS & RESEARCH MINISTRY - www.carm.org.
"Ne varajte se: Bog se ne da ružiti; jer šta čovek poseje ono će i požnjeti. Jer koji seje u telo svoje, od tela će požnjeti pogibao; a koji seje u duh, od duha će požnjeti život večni."
- Galatima 6:7-8

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1611
Ukupno: 2664560
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/045/05.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.