Naslovna » Magazin » Arhiva » #35 » ....

Kako prepoznati zdravu crkvu (4. deo)

Ričard De Han

III. Obeležja lažne crkve

U nekim krugovima je takvo stanje da kada se puna istina Evanđelja u potpunosti nagovesti, među njima se probudi niz različitih burnih reakcija. Neki ljudi su toliko tvrdi u pogledu svojih verovanja da bi radije umrli, nego što bi promenili svoje mišljenje! S druge strane, često možete da čujete komentare kao što su: "Pa i nije toliko važno u šta se tačno veruje. Bitno je da se u nešto veruje" ili "Ono u šta ja verujem je moja privatna stvar i pozvan sam da u skladu s tim i živim"!? Takođe, ima i onih koji govore da nikada ne možemo biti potpuno sigurni šta je prava istina...

Međutim, da li je to zaista tako? Definitivno NE! Mi možemo znati i propovedati istinu! Tačno možemo da tvrdimo da su neke verske ideje istinite, a neke ne - na temelju onoga što Sveto pismo uči. Kao Božije otkrivenje dato čoveku, Biblija nam kaže u šta da verujemo i kako da živimo. Ona nam daje slobodu da prosuđujemo o tačnosti i pouzdanosti svih religijskih tvrdnji. Međutim, kada je u pitanju moja večna sudbina - moj boravak u večnosti, ja želim da znam istinu sa potpunom sigurnošću!

Da! Celim svojim srcem verujem da se istina može otkriti u Božijoj reči. Biblija je poslednji i konačni autoritet za svaku osobu koja je upoznala Gospoda Isusa Hrista kao svog ličnog Spasitelja.

Međutim, upozorio bih vas da nije svako ko sebe naziva hrišćaninom zaista hrišćanin. Na sceni su se pojavile neke grupe koje tvrde da imaju i poznaju neku novu, konačnu religijsku istinu. Ali, one to nemaju! Ljudi koji pripadaju ovim grupama izopačuju celo hrišćanstvo kroz istoriju i predstavljaju veliku pretnju za sve one koji poveruju u njihova učenja. Često napadaju crkvu radi nekih nedostataka i grešaka, ne shvatajući da oni sami vode ljude u zabludu. Koliko god da smo pronicljivi i oprezni, postoji mogućnost da budemo zavedeni! Oni često koriste istu terminologiju kao i hrišćani, i u vezi sa mnogim stvarima veruju potpuno ispravno. Dešava se čak i da finansiraju izgradnju novih crkvenih objekata ili nabavku Biblija...

Međutim, kao krajnji rezultat oni mnoge ljude dovode u zabludu. Među nepažljivim Hristovim sledbenicima, lažna nauka se veoma lako prihvata kao istina, i to je velika tragedija! Ovo je takođe, u suprotnosti s onim što smo malopre rekli: ono u šta verujemo je od vitalne važnosti - isto kao i večno odredište naše duše.

Suočeni sa tolikim brojem različitih religioznih mišljenja i grupa, za nas je od suštinske važnosti da znamo kako da razdvojimo šta je prava istina, a šta "falsifikat".

Navešću jedan primer: Državni agenti se izlažu napornim vežbama da bi se dobro pripremili za svoj posao. Jedan poseban deo na koji se najviše stavlja akcenat je opreznost prema falsifikovanom novcu. Da bi savladali taj deo, agenti celo svoje proučavanje vrše ne na lažnim, već samo na originalnim, ispravnim novčanicama! To rade da bi, čim se prvi put pojavi neka greška, bili u stanju da je u istom trenutku prepoznaju i identifikuju falsifikat zbog različitosti u odnosu na originalnu novčanicu.

Iz ovog primera možemo da izvučemo veoma važnu pouku. Naravno, potrebno je da budemo svesni da postoje kultovi sa svojim krivim i opasnim dogmama. Ali, mi prvenstveno treba da budemo dobro upoznati sa istinom koju nalazimo u Božijoj reči da bi, čim se suočimo sa nečim što nije istina, to odmah i otkrili! Moramo da proučavamo Bibliju da bi se u nama ukorenila istina do te mere, da prilikom pojave nekog "falsifikata" u istom trenutku to i prepoznamo!

Mnogo duša je zavedeno u kultove samo zbog toga što nisu bile svesne u šta ulaze. Jedini način na koji možemo da sprečimo te ljude da ne prihvate lažnu nauku jeste da ih presvedočimo u istinu. Kada znamo pravu istinu, automatski prepoznajemo šta je kriva nauka. Na primer:

* Ako neko stvarno razume da je spasenje isključivo po blagodati, on nikako neće prihvatiti učenje onih koji uključuju i ljudska dela u plan spasenja.

* Ako je neko ispravno naučen u vezi sa osobom Isusa Hrista, njega ne mogu da dovedu u zabludu oni koji objavljuju da Isus nije bio Bog nego neko manje biće.

* Kada neko zna istinu o Drugom Hristovom dolasku, on ne može da prihvati učenje onih koji se odriču toga i govore bilo šta drugo osim ličnog ponovnog povratka Gospoda Isusa Hrista.

Treba da budemo dobro upoznati sa stvarnim istinama da bi odmah uvidelo šta je "falsifikat"! Imajući to u vidu, uvek ćemo obraćati pažnju isključivo na biblijsku doktrinu - nauku koja je zasnovana na hrišćanstvu utemeljenom na evanđeljima. Svaki vernik koji je blisko povezan sa hrišćanskim verovanjem će brzo prepoznati "falsifikat".

Iako je ovo istina, pre nego što napišem zaključak ove knjižice na temu "Kako prepoznati zdravu crkvu?", želim da vam kažem nešto i o tome kako možete da prepoznate kult. Uz obeležja istinskog hrišćanstva, neke karakteristike krivih religija će vam pomoći da budete još osetljiviji i oprezniji prema grehu.

Evo ih pet obeležja kultova, odnosno pet karakteristika koje su strane hrišćanskoj veri:

1. Nedostatak istorijske perspektive.

2. Izopačeno razmatranje Pisma.

3. Želja da dođe do podela.

4. Skretanje pogleda s glavnih na sporedne stvari.

5. Ponavljanje grešaka iz prošlosti.

1. Nedostatak istorijske perspektive.

U bliskoj prošlosti su se pojavili neki ljudi koji su proglasili da samo oni znaju istinu i da svi treba da ih slede. Oni su uspeli nekako da zaborave da crkva živi na zemlji već više od 2000 godina. Proglašavajući da je tek sada zasijalo pravo duhovno svetlo, napomenuli su da se crkva sve vreme tokom istorije spoticala u tami. Ali, to nije tačno! Uvek su postojale prave osobe u pravo vreme, kroz koje je Bog štitio istinu i čuvao čistotu crkve. Veliki teolozi i reformatori kao što su Martin Luter, Džon Vesli, Žan Kalvin i drugi su dali sebe da bi se očuvala vera i održalo pismo. U vezi sa tom istorijskom činjenicom, neki lažni propovednici danas ne priznaju delo prethodnih teologa i tvrde da jedino oni imaju konačno otkrivenje prave istine.


2. Izopačeno razmatranje Pisma.

Stigli smo do druge karakteristike kulta. Njihovi sledbenici često izvrću Pismo. Iako svedoče da veruju u Sveto pismo kao Božije otkrivenje čoveku, neke grupe odbijaju da prihvate Bibliju onakvu kakva ona zapravo jeste. Oni joj ili dodaju nešto, ili objavljuju neko novo Božije otkrivenje. Pored Biblije stavljaju i neka druga dela za koja tvrde da su jednako autoritativna kao i ona.

Neke od ovih grupa objavljuju specijalna tumačenja Biblije, a zatim uče svoje sledbenike da nikada ne čitaju samo Bibliju, nego da uz nju obavezno koriste i drugu literaturu. Naravno, u takvim literaturama se tvrdi da je Biblija suviše duboka da bi je prosečna osoba razumela, te je potreban poseban priručnik koga samo ta grupa može da ponudi.

Kada vam neko kaže da je pronašao specijalnu formulu za otkrivanje tajni iz Pisma, ili da ima neko novo, nedavno objavljeno Božije otkrivenje, ili da je preveo nešto iz nepoznatih, drevnih izvora - čuvajte se!

Biblija je dostupna svakome i svi mogu da razumeju osnovnu poruku. To su proverili, isprobali i iskusili milioni ljudi tokom čitave istorije. Nije potrebno nikakvo dodatno otkrivenje ili neko tajno tumačenje!


3. Želja da dođe do podela.

Treće obeležje kulta je duh odvajanja i podele. Iskreni hrišćani, koji hodaju s Gospodom u poslušnosti, osećaju svezu jedinstva sa svojim zajedničarima - bez obzira na manje razlike u tumačenju nekih delova Biblije ili verske prakse. Oni mogu da razgovaraju u vezi sa nekim spornim pitanjima, ali će i dalje osećati da su braća i sestre u Hristu. Neki hrišćani, međutim, često napadaju ili pokušavaju da unište ugled nekoj crkvi ili službi koja se temelji na propovedanju Evanđelja. Ako se desi da neki član prihvati njihove kritike, on se hrabri da čak i napusti svoju crkvu, iako verno ostaje na osnovama svoje vere.

Hrišćanski prijatelji, upozoravam vas da se čuvate onih koji doprinose podelama u Hristovom telu. Apostol Pavle je govorio protiv lažnih učitelja, upoređujući ih sa "teškim vucima" koji "će govoriti izvrnutu nauku da odvraćaju učenike za sobom" (Dela 20,29-30). U Efescima poslanici, Pavle moli vernike da "drže jedninstvo duha u svezi mira" (Dela 4,3).

Pišući zajedničarima u Rimu o lažnim učiteljima, Pavle je rekao: "Molim vas pak, braćo, čuvajte se od onih koji čine raspre i razdore na štetu nauke koju vi naučiste, i uklonite se od njih; jer takvi ne služe Gospodu našem Isusu Hristu nego svojem trbuhu, i blagim rečima i blagoslovima prelašćuju srca bezazlenih" (Rimljanima 16,17-18).

Dakle, čim čujete da neko prosipa optužbe protiv službe ili crkve koja ima biblijska verovanja i propoveda Evanđelje, budite pažljivi!


4. Skretanje pogleda s glavnih na sporedne stvari.

Neke grupe, koje ne predstavljaju hrišćanstvo tokom čitave istorije, su toliko zauzete čitanjem nekih religioznih "zabavnika", pokušavajući da dokažu da su u pravu i da su drugi u zabludi, da su potpuno izgubili iz vida opštu sliku biblijskog otkrivenja. Apostol Pavle je napomenuo Timotiju da postoje ljudi koji gledaju na laži i teftere od plemena kojima nema kraja, i oni pre čine prepiranja nego napredak u veri (1. Timotiju 1,4).

Čuvajte se osoba koja se zalažu za sporedne stvari, koje pokušavaju da vas zadive svojim znanjem i žele da vas ubede da svojoj veri morate da dodate još neko delo da bi bili spaseni. Ako su takvim osobama neke drugorazredne tačke verovanja ili religijske prakse važnije od glavnih učenja poput Hristovog božanstva, Svetog Trojstva ili ponovnog dolaska Gospoda Isusa Hrista, onda dobro obratite pažnju na ono što žele da vam kažu.


5. Ponavljanje grešaka iz prošlosti.

Veliki broj lažnih učitelja želi da obnovi stare doktrinarne greške koje su davno odbačene od strane crkve, i to mešaju sa svojim verovanjem. Na primer, neko može da tvrdi poput starog Arijana da Isus nije bio večno, nego stvoreno biće. Neko se može pridružiti legalistima koji kažu da spasenje jednim delom ipak mora da bude zarađeno. Neki se takođe mogu vratiti na stare jeresi koje iskrivljuju nauku o Trojstvu ili pitanje Hristove čovečnosti...

Ova sporna pitanja su još odavno rešena unutar crkve. Rane vođe (starešine) crkve su se sastajali na posebnim saborima da bi takve stvari uklonili i nema razloga da sumnjamo u njihove odluke. Obnavljati te zablude nije neophodno, a učiniti ih lošijim bi prouzrokovalo još veću zbrku i pometnju među neutvrđenim dušama.

Da! Javno nametanje religijskih ideja je dovoljan pokazatelj da treba da budemo na oprezu. Ono može da dođe preko televizije ili radija, preko distribuisanja literature, ili preko ljudi koji pokucaju na vaša kućna vrata. Svako od njih će reći da zna istinu. Međutim, vi ponovo pogledajte svih pet obeležja kulta koje vam mogu poslužiti kao dobar test da bi utvrdili da li vredi imati poverenja u one koji vam prilaze sa svojim ubeđenjima. Uz jasno razumevanje same istine, ne zaboravite tih pet karakteristika pomoću kojih ćete veoma lako da prepoznate "falsifikat".

Ono što verujete je od vitalne važnosti, a naročito po pitanju spasenja!

Biblija kaže: "Jer ste blagodaću spaseni kroz veru; i to nije od vas, dar je Božiji, ne od dela, da se niko ne pohvali" (Filipljanima 2,8-9). Spasenje se prima verom, a objekat te vere mora da bude Gospod Isus Hristos. Nije dovoljno samo verovati u nešto - moramo da verujemo u osobu Gospoda Isusa Hrista. Prihvatimo ono što Sveto pismo uči o Njemu - da je prolivanjem svoje krvi na drvenom krstu platio cenu naših greha i da je ustao iz mrtvih - i primite Isusa Hrista kao svog ličnog Spasitelja!!!

On je rekao: "Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti" (Matej 11,28).

Takođe, On je i obećao: "Zaista, zaista vam kažem: ko moju reč sluša i veruje onom koji je mene poslao, ima život večni, i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život" (Jovan 5,24)

Takav život možeš imati i ti!

"Jer Bogu tako omilje svet da je i sina svoga jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni" (Jovan 3,16).

Prevod sa engleskog: Milenko Isakov.
"Crkva je samo onda Crkva kada postoji za sve ljude i zbog svih ljudi."
- Dietrich Bonhoeffer

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1903
Ukupno: 2662422
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/035/04.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.