Naslovna » Magazin » Arhiva » #22 » ....

Razmišljanja o postu

Jelena Dir

Mnogi od nas se okreću molitvi i postu kada su suočeni sa određenim problemom ili krizom očekujući Božiju intervenciju. Za neke je redovan post nerazdvojivi pratilac molitve, za druge suvišan teret i nepotrebna glavobolja.

Međutim, Gospod Isus je među osnovne duhovne discipline pored milostinje i molitve uvrstio i post (Vidi Mt. 6:1-18). Naglasio je njegovu važnost koristeći reč "kada", a ne reč "ako" (Mt. 6:16). Znači, ne radi se o izboru, već o nečemu što se od nas očekuje.

A kad postite, ne budite žalosni kao licemeri; jer oni načine bleda lica svoja da ih vide ljudi gde poste. Zaista vam kažem da su primili platu svoju. A ti kad postiš, namaži glavu svoju, i lice svoje umij, da te ne vide ljudi gde postiš, nego Otac tvoj koji je u tajnosti; i Otac tvoj koji vidi tajno, platiće tebi javno. (Mt. 6:16-18)

Zašto postiti? Mnogi ljudi u Bibliji su često bili u postu kada su imali određene potrebe. Bilo da su tražili isceljenje, otkrivenje, izbavljenje ili jasno vođstvo, post je bio znak jednog dubljeg predanja i želje da se skrene Božja pažnja na moliočevo iskanje. Dužina i svrha su varirali, ali jedno je bilo zajedničko: svesna odluka o odvojenju od hrane na određeno vreme, tj. ne - telu, a da - Duhu. Bilo je i slučajeva kada je sam Bog tražio od svog naroda da posti da bi se pred Njim ponizili (Joil 2:12) i to je bio način da njihov glas izađe pred Njega (Isa. 58:4).

Post ugodan Bogu

Da bismo bolje razumeli važnost posta i uvideli prisutnost sile koja iz njega proizilazi pogledajmo neke od biblijskih postova koji su bili ugodni Bogu i njihove moguće svrhe.

1) Trodnevni post za izbavljenje: Jes. 4:16. Jestira je pozvala na trodnevni post kada je saznala da je Aman namerio da uništi njen narod. Bog je odgovorio na njenu molitvu time što je uništio Amanov plan; osuda ga je zadesila, a Jevreji su bili izbavljeni od uništenja.

2) Višenedeljni post za otkrivenje: Dan. 9:3, Dan. 9:23; Dan. 10:2-3, Dan. 10:14. Danilo je tražio od Boga otkrivenje za utvaru koju je dobio. Kao rezultat, anđeo Gavrilo mu se javio i otkrio tajne koje su pritiskale njegovo srce.

3) Jednodnevni post za duhovno samoispitivanje: 3. Moj. 23:27. Ovaj se odigravao svake godine na Dan Očišćenja (Jom Kipur) i namera mu je bila da se narod ponizi pred Bogom kako bi sagledao svoje duhovno stanje. To preispitivanje bilo je istovremeno propraćeno obnovljenjem predanja Bogu (Jer. 36:6).

4) Jednodnevni post za Božije vođstvo i instrukcije: Sud. 20:18-28. Bog je zapovedio Izraelu da ide u boj protiv sinova Venijaminovih, jer su zgrešili. Deca Izraela su poslušala, ali na svoj način i uz katastrofalne posledice. Kada su se ponizili uz post i molitvu, Bog im je dao specifična uputstva kako da izvrše Njegovu zapovest i su konačno pobedili.

5) Post da se izbegne sud: 1. Car. 21:19-29. Car Ahav se ponizio pred Bogom na vest nadolazećeg suda i počeo je da posti. Radi njegove poniznosti Bog je odložio osudu.

6) Post za iscelenje: Ps. 35:13. David je postio za iscelenje svojih prijatelja. Gospod Isus je potvrdio da u određenim situacijama ništa drugo i ne može pomoći osim posta i molitve (Mt. 17:21).

7) Četrdesetodnevni post: 2. Moj. 24:18; 34:28. Ovaj post je uvek prethodio važnim događajima u istoriji spasenja. Tri čoveka u Bibliji su postila 40 dana: Mojsije (dva puta), pred dobijanje ploča sa Deset zapovesti, Ilija pred pomazivanje Jelisija za proroka (1. Car. 19:5-8) i Isus na početku svoje službe (Luka 4:1-2).

Post neugodan Bogu

Kada način našeg života ne odražava stanje poniznosti pred Bogom koje bi trebalo da bude propraćeno slomljenim, skrušenim duhom naš post ne može biti ugodan, jer post nije samo odricanje od hrane već i od svake telesnosti i greha. Znači, ako naše namere i motivi nisu ispravni post će biti potpuno bezvredan u Božijim očima i On ga neće prihvatiti.

Zašto postismo, vele, a Ti ne pogleda, mučismo duše svoje, a Ti ne hte znati? Gle, kad postite, činite svoju volju i izgonite sve šta vam je ko dužan. Eto postite da se prete i svađate i da bijete pesnicom bezbožno. Nemojte postiti tako kao danas, da bi se čuo gore glas vaš. Takav li je post koji izabrah da čovek muči dušu svoju jedan dan? Da savija glavu svoju kao sita i da stere poda se kostret i pepeo? To li ćeš zvati post i dan ugodan Gospodu? (Isa. 58:3-5)

Ponekad je određeno stanje posledica Božjega kara i post u tom slučaju teško da donosi bilo kakve rezultate. Pošto je cilj posta i molitve da se naš glas čuje pred Bogom i potreba bude uslišena, kada se to ne desi, moguće je da se taj blagoslov koji je bio upućen drugome vrati nama (Mt. 10:13). Da bi se pravilno rasudile takve situacije potreban je duhovni rast u iskustvu i saradnji sa Bogom, jer se čak dešava da i kar preuzimamo na sebe.

Ja se u bolesti njihovoj oblačih u vreću, mučih postom dušu svoju, i molitva se moja vraćaše u prsima mojim. (Ps. 35:13)

Kada se post pretvori u naviku i nije više stvar našeg odnosa sa Bogom, već postane samo stvar tradicije on gubi svoj adekvatan smisao i više nije ugodan.

Kaži svemu narodu zemaljskom i sveštenicima, i reci: Kad postiste i tužiste petog i sedmog meseca za sedamdeset godina, eda li meni postiste? A kad jedete i pijete, ne jedete li i ne pijete li sami? (Zah. 7:5-6)

Simbolično, prvi Adam je jeo i izgubio Bogom dani autoritet, drugi Adam - Hrist ga je povratio kada nije jeo. Po završetku svog četrdesetodnevnog posta Isus je izašao iz pustinje u sili duhovnoj, Luka 4:14. Gospod Isus nije morao da posti da bi dobio Božiju silu, ali je znao da će stavljanjem tela u pokornost sila u Njemu biti veoma ojačana. Zato je i rekao za sebe:

Duh je Gospodnji na meni... (Luka 4:18-19)

I mi možemo doživeti silu Božiju i iskusiti duhovne rezultate u svojim životima kada postimo i molimo se.

Tagged: post| molitva|
"Gospod je Bog naš jedini Gospod. Zato ljubi Gospoda Boga svog iz svega srca svog i iz sve duše svoje i iz sve snage svoje."
- 5. Mojsijeva 6:5

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 637
Ukupno: 2599652
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/022/05.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.