Naslovna » Magazin » Arhiva » #21 » ....

Stvoreni za Božju porodicu

Rick Waren
"Jer je dolikovalo njemu, za koga je sve i kroz koga je sve, pošto je mnoge sinove doveo u slavu, da stradanjima učini savršenim začetnika njihovoga spasenja." (Jevrejima 2,10).

"Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac - da se nazovemo deca Božija, i jesmo. Svet nas zato ne poznaje, što njega nije upoznao." (1. Jovanova 3,1).

Stvoreni ste da budete deo Božje porodice.

Bog želi porodicu i zbog toga vas je stvorio, da budete njen deo. Ovo je drugi razlog zbog koga vas je Bog stvorio, jer je On to naumio još pre nego što ste rođeni. Cela Biblija govori o tome kako Bog izgrađuje svoju porodicu koja će ga voleti i slaviti za uvek. Sveto pismo kaže: "odredivši nas unapred u ljubavi, blagonaklonošću svoje volje, da nas Hristovim posredstvom usini" (Efescima 1,5).

Pošto je Bog ljubav, on vrednuje odnose. Sama njegova priroda se zasniva na odnosu, i On samoga sebe identifikuje s porodičnim terminima: Otac, Sin i Duh. Trojstvo je Božji odnos u njemu samome. To je savršeni primer o jedinstvu, i upravo na tom primeru se trebamo učiti kako da gradimo odnose.

Bogu, koji je oduvek postojao nije trebalo porodicu zato što je usamljen ili nešto slično, ali je stvorio plan da nas stvori, da nas dovede u okrilje svoje porodice i s nama podeli sve što ima. Ovo Bogu pričinjava zadovoljstvo. Sveto pismo kaže: "Po svojoj volji on nas je rodio istinitom rečju, da budemo neka prvina od njegovih stvorenja" (Jakov 1,18).

Kada uzverujemo u Hrista, Bog postaje naš Otac, a mi Njegova deca. Drugi vernici postaju naša braća i sestre, a crkva naša duhovna porodica. Božja porodica uključuje sve vernike u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Svako ljudsko biće je Bog stvorio, ali nisu svi deca Božja. Jedini put da se postane deo Božje porodice jeste da se osoba nanovorodi. Mi postajemo deo ljudske porodice činom rođenja, ali deo Božje porodice postajemo kada se po drugi put rodimo - nanovorođenjem. Bog "nas je po svojoj velikoj milosti - uskrsom Isusa Hrista iz mrtvih - ponovo rodio za živu nadu" (1. Petrova 1,3b) i "Niste, naime, primili ropskog duha - da opet strahujete, nego ste primili Duha usinovljenja, kojim vičemo: Ava, Oče! Sam Duh svedoči s našim duhom da smo deca Božija." (Rimljanima 8,15-16).

Poziv da budemo deo Božje porodice je univerzalan, ali postoji jedan uslov - vera u Isusa Hrista. Sveto pismo kaže: "Verom u Isusa Hrista sad ste svi sinovi Božiji" (Galatima 3,36); "I dozvavši narod sa svojim učenicima reče im: ko hoće za mnom da pođe, neka se odrekne samoga sebe, pa neka ponese krst svoj i ide za mnom" (Marko 8,34); "I biće spasen svako ko prizove ime Gospodnje" (Dela 2,21; Rimljanima 10,13); "Gospod ne odugovlači obećanje, kao što neki misle da je to odugovlačenje, nego pokazuje svoju strpljivost prema vama jer ne želi da iko propadne, nego da svi dođu do pokajanja" (2. Petrova 3,9).

Naša duhovna porodica je čak i važnija od one 'telesne' jer će trajati i u večnosti. Naša ovozemaljska porodica je predivan Božji dar, ali ona je privremena, ponekad razbijena razvodima, udaljenošću, starenjem ili smrću... U drugu ruku, naša duhovna porodica - naš odnos sa drugim vernicima - će trajati kroz čitavu večnost. To je mnogo jače jedinstvo, mnogo čvršće povezano od krvne veze. Kada god apostol Pavle zastaje da govori o našoj svrsi za zajedničkim životom on to pretvara u slavljenje: "Radi toga preklanjam svoja kolena pred Ocem, od koga svaki rod na nebesima i na zemlji dobija ime" (Efescima 3,14-15).

Onog trenutka kada ste se duhovno rodili u Božjoj porodici, dobili ste određene predivne rođendanske poklone:

- postali ste njen deo: "Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac - da se nazovemo deca Božija, i jesmo. Svet nas zato ne poznaje, što njega nije upoznao" (1. Jovanova 3,1).

- postajete slični svojoj duhovnoj porodici: "Jer koje je unapred znao, njih je i predodredio da budu saobrazni liku njegovoga Sina, da on bude prvenac među mnogom braćom" (Rimljanima 8,29).

- postali ste naslednici Božji: "A pošto ste sinovi, posla Bog u vaša srca Duha Sina svoga koji viče: Ava, Oče. Stoga nisi više rob, nego sin; a ako si sin, onda si i naslednik kroz Boga" (Rimljanima 4,6-7); "Ako smo pak deca, onda smo i naslednici; naslednici Božiji, sunaslednici Hristovi, - ako s njim stradamo, da se s njim i proslavimo" (Rimljanima 8,17).

- dobili ste nadu i pouzdanje: "čijim smo posredstvom - verom - došli do ove blagodati u kojoj stojimo, i hvalimo se nadom na slavu Božiju" (Rimljanima 5,2); "U njemu [Hristu] imamo slobodu i pristup k Bogu s pouzdanjem - verom u njega" (Efescima 3,12)

Sveto pismo kaže: "ako si sin, onda si i naslednik kroz Boga" (Galatima 4,7b).

Novi zavet snažno naglašava reč bogatstvo koje ćemo naslediti. On nam kaže: "A Bog moj ispuniće svaku vašu potrebu po svom bogatstvu u slavi - u Hristu Isusu" (Filipljanima 4,19).

Apostol Pavle kaže. "da znate kakva je nada na koju vas je pozvao, kakvo je bogatstvo njegovog slavnog nasledstva među svetima" (Efescima 1,18b). Šta tačno ovo nasledstvo uključuje? Prvo, bićemo sa Bogom zauvek: "koji je umro za nas da s njim zajedno živimo - bilo da smo budni, bilo da spavamo (1. Solunjanima 5,10) i Zatim ćemo mi živi, mi koji preostajemo, biti zajedno sa njima odneti na oblacima u vazduh - u susret Gospodu; i tako ćemo svagda biti sa Gospodom" (1. Solunjanima 4,17). Drugo, potpuno ćemo se promeniti i bićemo nalik na Hrista: "Dragi moji, sad smo deca Božija i još se ne pokaza šta ćemo biti. Znamo da ćemo - kad se on pokaže - biti njemu slični, jer ćemo ga gledati onakvog kakav je" (1. Jovanova 3,2) i "A mi svi otkrivena lica odražavamo slavu Gospodnju i preobražavamo se u istu sliku iz slave u slavu - kako to čini Duh Gospodnji" (2. Korinćanima 3,18). Treće, bićemo oslobođeni bola, smrti i žalosti: "pa će otrti svaku suzu s njihovih očiju, i neće više biti smrti, ni žalosti, ni vike, ni bola, jer ono prvo prođe" (Otkrivenje 21,4) Četvrto, delićemo Isusovu slavu: "Ako smo pak deca, onda smo i naslednici; naslednici Božiji, sunaslednici Hristovi, - ako s njim stradamo, da se s njim i proslavimo" (Rimljanima 8,17). Zar to nije predivno nasledstvo! Bogatiji ste nego što i možete da zamislite!

Sveto pismo kaže da nam je Bog: "za nepropadljivo nasledstvo, i neokaljano, i koje ne vene, sačuvano na nebesima za vas" (1. Petrova 1,4). To znači da vaše večno nasledstvo nema cenu, da je čisto, stalno i zaštićeno. Niko vam ga ne može oduzeti. Ratovi i prirodne katastrofe ga ne mogu uništiti i ekonomske krize ga ne mogu obezvrediti. Ovo večito nasledstvo, je ono zašta trebate da težite i kome trebate da stremite. Apostol Pavle kaže: "Što god činite, činite iz duše kao da činite Gospodu a ne ljudima, znajući da ćete od Gospoda kao uzvraćaj primiti nasledstvo" (Kološanima 3,23-24a).

KRŠTENJE:
POISTOVEĆIVANJE S BOŽJOM PORODICOM

Članovi zdrave porodice su ponosni što joj pripadaju. Nije ih stid što su deo porodice. Nažalost, sreo sam mnoge hrišćane koji se nikada javno ne izjašnjavaju o pripadnosti svojoj duhovnoj porodici, kao što je to Isus zapovedio - krštenjem.

Krštenje nije opcioni ritual, koji se može zanemarivati ili ukinuti. Ono je bitan deo našeg uključenja u Božju porodicu. Ono javno obznanjuje svetu: "Nije me sramota da budem deo Božje porodice". Da li ste kršteni? Isus nam nalaže ovaj predivan čin za sve članove svoje porodice. On nam poručuje: "Zato idite i načinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha" (Matej 28,19).

Godinama sam razmišljao zbog čega je Isus u Velikom poslanju dao toliki značaj krštenju, kao što je dao i evangelizaciji i poučavanju. Zbog čega je krštenje toliko bitno? Tada sam shvatio da je ono simbol drugog razloga zbog koga vas je Bog stvorio: da učestvujete u zajednici Božje večne porodice.

Krštenje ima smisao. Vaše krštenje obznanjuje vašu veru, ukazuje na Hristovu sahranu i vaskrsenje, predstavlja simbol kraja vašeg starog načina života i obznanjuje vaš novi život u Bogu. Ono je istovremeno i proslava vašeg ulaska u Božju porodicu.

Vaše krštenje je fizička slika duhovne istine. Ono predstavlja ono što se dešava u trenutku kada vas Bog uvodi u svoju porodicu: "Jer smo svi mi jednim Duhom kršteni za jedno telo, bili Judeji ili Grci, bili robovi ili slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni" (1. Korinćanima 12,13).

Krštenje vas ne čini članom Božje porodice. Samo vera u Isusa Hrista to može. Krštenje obznanjuje da ste deo Božje porodice. Poput venčane burme, ono je vidljivi znak predanja koji je osoba načinila u svom srcu. Ono je delo inicijacije, a ne nešto što stavljate na stranu dok ne postanete duhovno zreli. Jedini biblijski uslov jeste vera (vidite Dela 2,41; Dela 8,12-13 Dela 8,35-38).

U Novom zavetu, ljudi su krštavani čim bi uzverovali. Na dan Pedesetnice, 3.000 duša je kršteno u istom danu kada su prihvatili Hrista. Na drugom mestu čitamo da je Etiopljanin bio kršten na mestu gde je uzverovao, dok su Pavle i Sila krstili tamničara i njegovu porodicu iste noći kada su uzverovali. Niko u Novom zavetu nije poricao značaj krštenja. Ako još niste kršteni i time priznali svoju veru u Isusa Hrista, učinite to čim pre, onako kako je Isus zapovedio.

NAJVEĆA ŽIVOTNA PREDNOST

Sveto pismo kaže: "Jer i onaj koji osvećuje i oni koji se osvećuju - svi su od jednoga; zbog toga se ne stidi da ih naziva svojom braćom" (Jevrejima 2,11). Neka poteče ta predivna istina. Vi ste deo Božje porodice, i zato što vas je Isus načinio svetima, Bog je ponosan na vas! Isusove reči su zauvek tačne: "I pruži svoju [Isus] ruku na svoje učenike pa reče: evo moje majke i moje braće; jer ko god čini volju Oca moga koji je na nebesima, taj je brat moj i sestra i majka" (Matej 12,49.50). Biti deo Božje porodice je najveća čast i prednost koju neko može ikada da doživi. Ništa drugo nije ni približno tome. Kada vam se god učini da ste nevažni, da vas niko ne voli, kada god osećate nesigurnost, setite se kome pripadate!.

ZAKLJUČAK

Ključna misao: Stvoren sam da budem deo Božje porodice.

Stih koji trebam da naučim: "odredivši nas unapred u ljubavi, blagonaklonošću svoje volje, da nas Hristovim posredstvom usini" (Efescima 1,5).

Pitanje za razmišljanje: Kako mogu da počnem da se prema drugim članovima crkve odnosim kao članovima moje porodice?

Sa engleskog preveo: Draško Đenović.

Rick Waren, THE PURPOSE DRIVEN LIFE: What on Earth Am I Here For? (Zondervan, Grand Rapids, MI, 2002) str. 117-121.

Knjiga Purpose Driven Life ima 40 poglavlja i predviđena je da pojedinac samostalno ili u grupi svakodnevno čita po jedno poglavlje u nadi da će nakon tih 40 dana postati stabilniji vernik. Ovo je 15. poglavlje, i prvo u 2. odeljku pod nazivom Stvoreni ste za Božju porodicu.
"Razlika između hrišćanstva i svih drugih sistema religije je u sledećem: U drugim religijama čovek traži Boga, dok u hrišćanstvu Bog traži čoveka."
- Thomas Arnold

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 660
Ukupno: 2599675
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/021/03.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.