Naslovna » Magazin » Arhiva » #7 » ....

Radujem se večnom životu

Stanislav Kaczmarczyk

Čovek ima u svom životu mnogo razloga za radost. Može se radovati zbog svoje kuće u kojoj ima svoju slobodu, zbog ljudi koji ga vole, zbog prelepe prirode, dobro urađenog posla, lepog umetničkog doživljaja, sigurne budućnosti...

Takođe, svako ko živi na ovoj zemlji se sreće sa bolešću, žalošću, gorčinom, strahom, izgubljenim poverenjem, izgubljenošću. Radosni i žalosni trenuci se smenjuju. Neko ima u životu više radosti, drugi opet više žalosti. Sa godinama polako dolaze umor, slabost i sve veći problemi. A ipak, čovek može u svakom dobu i u svim okolnostima - bio zdrav ili bolestan, i u trenucima velike sreće i teške žalosti - imati nepresušni izvor radosti i sigurnosti: večni život u kraljevstvu Gospoda Isusa Hrista.

Čoveku, koji veruje i sledi Isusa, On sam govori: "Ko veruje u mene ima život večni" (Jn. 6:47 LB), "Ja sam hleb živi, koji siđe s neba; ko jede od ovoga hleba živeće večno." (Jn. 6:51 LB), "Ovce moje slušaju glas moj, i ja njih poznajem, i one za mnom idu. Ja im dajem život večni" (Jn. 10:27 LB), "U istinu, u istinu vam kažem: Ko moju reč sluša i veruje Onome koji me posla, ima večni život, i ne dolazi pred sud, nego je prešao iz smrti u život" (Jn. 5:24 LB). A apostol Jovan svedoči: "Jer Bog toliko ljubi svet, da je i Sina svoga jedinorođenoga dao, da ni jedan koji u njega veruje ne propadane, nego da ima život večni" (Jn. 3:16 LB).

Neki ljudi ne razumeju biblijski pojam "večni život" i misle da će to biti nastavak zemaljskog života. Neki ljudi govore, da i onako imaju mnogo muka na ovoj zemlji, tako da živeti večno ni ne žele. Drugi opet, zamišljaju večni život poput "dosadnih" bogosluženja u crkvi i za takav život nemaju interesa.

Sigurno, pojam "večni život" ne govori mnogo. Međutim, kada čovek čitajući Sveto pismo sazna, šta sve obuhvata ovaj pojam, otvore mu se novi vidici i sasvim novo razumevanje večne budućnosti. Večni život će imati sasvim drugačiji kvalitet od ovog, koji sada živimo. Apostol Pavle je to lepo opisao: "To su stvari koje oko ne vide, i uho ne ču, i u srce čoveku ne dođoše, a koje spremi Bog za one koji ga ljube" (1. Kor. 2:9 LB). Ne možemo ni zamisliti, kakav nam divan, bogat i radostan život nebeski Otac priprema. Samo malo od tog bogatstva nam Bog objavljuje u Svetom pismu. S tim u vezi, želim da napomenem sedam vrsta Božjih obećanja, koja se odnose na večni život.

1. Večni život
ćemo živeti u novom telu

Sa ovim sadašnjim telom imamo mnogo problema i bolova. Kada bi trebalo da živimo večno u telu, koje je napao rak, bilo vrlo teško. No, Gospod Isus nam je spremio nova tela. Apostol Pavle je napisao:

"On će preobraziti telo poniženja našega, da bude slično telu slave njegove, po sili koju ima, da može sve sebi pokoriti." (Fil. 3:21 LB)

"Tako je i uskrsenje mrtvih: Seje se telo raspadljivo i ono uskrsava neraspadljivo. Seje se prosto i ono uskrsava slavno; seje se nejako i uskrsava silno... I kako nosimo obličje zemaljskoga, tako ćemo nositi i obličje nebeskoga... Jer ovo telo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost, i ovo telo smrtno da se obuče u besmrtnost." (1. Kor. 15:42-44, 49, 53 LB)

Apostol Jovan je napisao:

"Ljubljeni, sad smo deca Božja, i još se ne pokaza šta ćemo biti. Ali znamo da kad se On pokaže, bićemo slični njemu, jer ćemo ga videti kao što jest." (1. Jn. 3:2 LB)

Apostolsko svedočanstvo je, dakle, sasvim jasno.

2. Večni život ćemo
živeti u novoj roditeljskoj kući

Najdražim mestom na ovoj zemlji je sigurno roditeljski dom. Istinski dom ne čine samo zidovi i nameštaj, nego i pre svega, dobri odnosi među njegovim stanovnicima. Istinski dom je mesto, gde "stanuju" sigurnost, radost, ljubav, mir, toliko potrebni u ovom životu. Bog, koji je naš Otac i Stvoritelj, zna da nam je potrebno takvo mesto savršene sreće i spokojnosti. Zato nam i u večnosti sprema dom, kao mesto sigurnosti i radosti. Uverava nas o tome i sam Gospod Isus, kada kaže:

"Mnogi su stanovi u domu Oca moga. A da nije tako kazao bih vam. Idem da vam pripremim mesto. I kad otidem i pripremim vam mesto, opet ću doći i uzeću vas k sebi, da i vi budete gde sam ja." (Jn. 14:2-4 LB)

Apostol Pavle je pisao Korinćanima:

"Znamo zaista da ako se ovaj šator, u kome mi na zemlji prebivamo, uništi, imamo na nebu zgradu, koja je Božje delo, dom večni, koji nije ljudska ruka gradila." (2. Kor. 5:1)

A u Otkrivenju Jovanovom možemo sa radošću pročitati:

"I čuh silan glas sa neba da govori: Evo šatora Božjeg među ljudima! On će prebivati s njima, i oni će biti narod njegov, i sam Bog biće s njima. On će otrti svaku suzu od očiju njihovih i smrti neće više biti, ni žalosti ni vike, ni bolesti neće više biti, jer prvih stvari nestade." (Otk. 21:3-4 LB)

Kako će prelepo mesto biti nebeski dom! Ne možemo ni zamisliti koliko će savršena biti ljubav, radost, mir i blaženstvo skojim ćemo tamo živeti.

3. Večni život će biti u znaku
radosti zbog nagrada koje će verni primiti

Božji čovek zna, da spasenje dobija na dar od Boga. To je neprocenjiv dar, koji nam je Isus dao svojom žrtvom. Onima, koji su ovaj dar primili i sa zahvalnošću služe Isusu, Gospod je obećao nagradu za službu, vernost i istrajnost. Apostol Pavle je pisao Timoteju:

"Dobar sam rat ratovao, završio sam trku, veru sam održao. Meni je već pripremljen venac pravde, koji će mi u taj dan dati Gospod, pravedan sudija, i ne samo meni nego i svima koji se raduju njegovom pojavljenju." (2. Tim. 4:7-8 LB)

Apostol Jakov je napisao:

"Blago čoveku koji pretrpi iskušenje, jer kad bude iskušan, primiće venac života, koji Bog obeća onima koji ga ljube." (Jak. 1:12 LB)

A Gospod Isus govori:

"Budi veran do same smrti i daću ti venac života." (Otk. 2:10 LB)

Biće to veliki trenutak za svakog hrišćanina, koji istupi pred Gospoda, i sve anđele, i celu Crkvu, i primi iz ruku Gospoda Isusa nagradu za učinjenu službu. Biće to mnogo dragoceniji trenutak od dobijanja titule doktora, ili dobijanja zlatne medalje na Olimpijskim igrama.

4. Večni život
znači imati večno nasledstvo

Apostol Pavle je napisao prelepe reči:

"Blagosloven Bog, Otac našega Isusa Hrista, koji nas po velikom milosrđu svome preporodi ka živoj nadi uskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih, a za nasleđe nepropadljivo, koje neće istrunuti ni uvenuti, koje je sačuvano na nebesima za vas, i koje je sila Božja verom sačuvala za spasenje, pripravljeno da se objavi u poslednje vreme! To je ono što čini vašu radost..." (1. Pet. 1:3-6 LB)

Apostol Pavle ovo potvrđuje prelepom konstatacijom:

"A ako smo deca i naslednici smo; naslednici dakle Božji, a sunaslednici Hristovi, samo ako sa njim trpimo, da se sa njim proslavimo." (Rim. 8:17 LB)

"U njemu ste i vi, slušavši reč istine, evanđelje spasenja svoga, u njemu ste i vi, primivši veru, zapečatili se Svetim Duhom obećanja, koji je zaloga nasleđa našega za izbavljenje onih koje je Bog sebi stekao na hvalu slave svoje." (Ef. 1:13 LB)

Ljudi se mnogo raduju kada naslede nešto od svojih predaka. A sva zemaljska nasledstva su samo prašina u poređenju sa večnim nasledstvom, koje će dobiti deca Božja od svoga Oca je takođe razlog za veliku radost.

5. Večni život
znači vladati zajedno sa Hristom

Većina ljudi na ovoj zemlji nije imala priliku da vlada. U Isusovom kraljevstvu će to biti drugačije. Tamo će deca Božja imati udela u vlasti Gospoda Isusa. On je to obećao:

"Hodite blagosloveni Oca moga, primite kraljevstvo koje vam je spremljeno od postanja sveta." (Mt. 25:34 LB)

"Dobro, dobri slugo, kad si mi u malome bio veran, evo ti vlast nad deset gradova." (Lk. 19:17 LB)

"Koji pobedi daću mu da sedi sa mnom na prestolu mome, kao i ja što pobedih i sedoh s Ocem na presto njegov." (Otk. 3:21 LB)

"Koji pobedi i održi dela moja do kraja daću mu vlast nad narodima. I pašće ih gvozdenom palicom..." (Otk. 2:26 LB)

Već je prorok Danilo dobio objavljenje ovog Božjeg obećanja:

"Ali će sveci Svevišnjega preuzeti kraljevstvo za večnost, za uvek." (Dan. 7:18 LB)

Ne možemo to ni da zamislimo. Hristova vlast će kvalitativno biti potpuno drugačija od vlasti današnjih vladara. Isus je kralj, tj. car koji služi. Delićemo sa Njime njegovu kraljevsku službu.

6. Život večni znači, takođe,
i učestvovanje sa Isusom na Sudu

Pavle je napisao vernicima u Korintu:

"Ne znate da će sveci suditi svetu ? Kad ćete dakle vi suditi svetu, jeste li nedostojni da sudite i o manjim stvarima ? Ne znate da ćemo i anđelima suditi?" (1. Kor. 6:2-3 LB)

Nešto od ovoga je Gospod objavio još Danilu:

"Dok ne dođe starešina dana i dade pravo svecima Svevišnjega, te dođe vreme da sveci preuzmu kraljevstvo." (Dan. 7:22 LB)

"I videh prestole, i onima koji seđahu na njima dade se vlast da sude." (Otk. 20:4 LB)

Učestovati sa Isusom na Sudu biće veliki trenutak. Hrišćani će ugledati otkrivene sve tajne grehe. Ljudi će biti pravedno suđeni i kažnjeni. Hrišćani će biti svedoci savršene pravednosti.

7. Večni život znači
zajednički život sa Isusom u slavi

Svaki čovek čezne za slavom. Ljudi ovog sveta se trude da zadobiju zemaljsku slavu svim mogućim i nemogućim sredstvima. Vernik zna da je zemaljska slava kao poljska trava. Zato se mnogo više trudi oko slave nebeske, oko slave Božje. Sveto Pismo nas poziva da tražimo slavu Božju:

"A kada se javi Hristos, život vaš, tada ćete se i vi s njim javiti u slavi." (Kol. 3:4 LB)

"Kome dugujemo što smo verom dobili pristup u tu milost u kojoj čvrsto stojimo, a hvalimo se nadanjem slave sinova Božjih." (Rim. 5:2 LB)

"A ako smo deca i naslednici smo; naslednici dakle Božji, a sunaslednici Hristovi, samo ako sa njim trpimo da se sa njim proslavimo. Ja držim da se muke sadašnjeg vremena ne mogu uporediti sa budućom slavom koja će se objaviti u nama." (Rim. 8:17-19 LB)

"Jer naše kratke i lake sadašnje brige donose nam, preko svake mere, večni deo slave, jer mi gledamo ne na stvari, koje se vide, nego na one koje se ne vide, jer su stvari vidljive prolazne a nevidljive su večne." (2. Kor. 4:17-18 LB)

Apostol Petar je napisao:

"I kad se pojavi poglavar pastirski, primićete nepropadljivi venac slave." (2. Pet. 5:4 LB)

Život sa Isusom u slavi je nešto stvarno izuzetno. Ne možemo ni zamisliti kolika će to biti slava.

Kada dakle razmišljam o smislu večnog života u svetlu Biblije, ne mogu drugo, nego da uzvisujem i slavim Gospoda Isusa Hrista, što nam je spremio ovaj dar i prelepu budućnost.

Preveo i priložio: Branko Milijašević.
Tagged: večni_život| nebo|
"Da sam slavuj, vršio bih dužnost slavuja; da sam labud, činio bih ono šta labud čini, ali, budući da sam ja razumno biće, moram Boga slaviti."
- Epiktet

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1628
Ukupno: 2664577
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/007/02.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.