Naslovna » Magazin » Arhiva » #7 » ....

Isus se ne može sakriti

Alan Carr

U sedmom poglavlju evanđelja po Marku nalazi se izveštaj o dva Isusova čuda. Tu je i poruka farisejima, o njihovoj lažnoj pobožnosti. Oni su spolja izgledali čisti, sveti, ali iznutra prljavi, nesveti. Prvo čudo je čudo isceljenja, kćerke jedne žene Sirofeničanke. Drugo čudo jeste takođe čudo isceljenja. Isus je učinio da gluv čovek ponovo čuje. Sva ova događanja su kulminirala, kako čitamo u 37. stihu: "I divljahu se preko svake mere govoreći: sve je dobro učinio, i gluve čini da čuju i neme da govore." (EČ)

Stoga, nije ni čudo što Pismo za Njega kaže: "On nije mogao ostati sakriven." (Mk. 7:24) Posle svoje poruke farisejima i zakonicima, On se udaljio od njih i otišao prema granici Tira i Sidona. Ušao je u jednu kuću, da bi se odvojio od mnoštva, koje ga je tražilo i sledilo, ali Reč kaže: "On nije mogao (tu) ostati sakriven." Od svog dolaska na ovaj svet, Njegov život nikada i nikako nije mogao ostati sakriven.

Njegovo rođenje nije bilo sakriveno

Bog je na nebo stavio posebnu zvezdu iznad Vitlejema one noći kada je trebalo da se rodi, mnoštvo anđela je obznanilo taj događaj pastirima u polju Judeje. Nebeski hor je pevao: "Slava Bogu na visini i na zemlji mir među ljudima koji su po Božjoj volji." (Lk. 2:14)

Njegovo detinjstvo nije bilo sakriveno

Kada su se dani navršili, Marija je povela Isusa u jerusalimski hram, da ga predstavi (prinese) pred Gospoda, kako je zapovedao Mojsijev zakon. U hramu je bio jedan star čovek po imenu Simon. Sveti Duh je objavio, da neće videti smrti, dok svojim očima ne vidi Hrista Spasitelja (Mesiju). Kada je Simon ugledao Isusa, uzeo ga je na svoje ruke i blagoslovio Boga rekavši: "Sad otpuštaš s mirom svoga služitelja, Gospode, po reči svojoj, jer su moje oči videle spasenje tvoje, koje si pripremio pred svim narodima, svetlost za prosvećenje mnogobožaca i slavu svoga naroda, Izrailja." (Lk. 2:29-32 EČ)

Njegovo krštenje nije bilo sakriveno

Jovan Krstitelj je propovedao o onom, koji će doći posle njega, kome nije dostojan razvezati sandale. I u onaj dan, kada se Isus pojavio među mnoštvom naroda koji je došao da sluša i da se krsti od Jovana. Jovan je podigao svoju ruku prema Isusu i rekao: "Gle, jagnje Božije..." (Jn. 1:36) Kada ga je krštavao u reci, nebesa su se otvorila i Duh je sišao u obličju golubice na Isusa i ču se glas s neba, "Ovo je Sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji." (Mt. 3:17 EČ)

Njegova služba nije bila sakrivena

Mnogo puta je Isus bio umoran, čak iscrpljen. Odlazio je na neka mesta tražeći malo mira i odmora, ali nikada mu nije uspevalo da se sakrije, ljudi bi ga uvek nalazili i prilazili mu. Naš današnji stih to potvrđuje, "nije mogao ostati sakriven." (Mk. 7:24)

Njegova smrt nije ostala sakrivena

Iako ga je svet odbacivao kao Gospoda, svo stvorenje je objavilo da je On zaista Sin Božji. Sunce je prestalo da sja, mesec je prestao da svetli. Zemlja se tresla i stenje se lomilo. On je bio uzdignut na krst javno između neba i zemlje. "I gle, zavesa u hramu rascepi se na dvoje od gore do dole, zemlja se zatrese, i stene se raspadoše, i grobovi se otvoriše te vaskrsnuše mnoga tela umrlih svetaca; i izašavši iz grobova posle njegova vaskrsenja uđoše u Sveti grad i pokazaše se mnogima. A kapetan i koji s njim čuvahu Isusa videvši zemljotres i šta se dogodilo, uplašiše se vrlo i rekoše: ovaj zaista beše Božiji Sin." (Mt. 27:51-54 EČ)

Njegova sahrana nije bila sakrivena

Njegovo beživotno telo su položili u pozajmljen grob i na ulaz navalili veliki kamen. Straža od rimskih vojnika trebalo je da ga sačuva od toga da se On ponovo vidi. Na ulaz u grob stavljen je pečat, znak rimske vlasti i moći. Ipak, kada je došlo vreme da se napuni Pismo, On je ustao! Ni Smrt, ni pakao, niti grobni kamen, niti moć Rima nisu mogli da ga sakriju! On je ustao!

Želim da o Isusu spomenem još tri stvari, koje proizilaze iz našeg današnjeg stiha, koji razmatramo.

On ne može ostati sakriven
od onih koji ga traže (Jer. 29:13-14)

Kada duša postane umorna a srce teško, kada počne da traži Gospoda, On se tada neće sakriti od nje. Ono će ga naći, ako ga traži? Isus te uvek čeka. Na tebi je da napraviš prvi korak i da otvoriš vrata na svom srcu, da bi On mogao prići tebi i ući.

Svaki hrišćanin se barem jednom našao u takvim situacijama kada je pomislio da više ne može ići dalje. Ipak i u takvim trenucima treba ponovo potražiti Isusa na krstu. Kao kad smo mu prvi put prišli, tu na krstu smo ga videli u svom Njegovom sjaju, svetlu, milosti i ljubavi. Tu ispod krsta, naše breme greha je spalo, bilo odbačeno daleko od nas. Isus se nikada neće sakriti, kada tražimo spasenje od greha!

On ne može ostati sakriven
u onima, koji su ga pronašli (Dela 4:13)

Spasenje je kao neka bolest, koja zahvata celu osobu. Spasenje će učiniti da osoba izgleda drugačije, da priča drugačije, da radi drugačije, pa čak i da miriše drugačije. (2. Kor. 5:17)

Kada je osoba spašena, tada Sveti Duh počinje da živi u toj osobi tj. u njenom životu i to će svet svakako primeti. Videće, da se ta osoba susrela s nečim, što ju je potpuno promenilo. Isus je taj, koji menja živote ili bolje reći, Isus čini, da bude On vidljiv u životima dece Božje. Ako Isus živi u tebi, onda ga ne možeš nikako sakriti (Jn. 14:16-17). Ustvari, koji bi iskreni hrišćanin, hrišćanin koji ga ljubi i poželeo da ga sakrije?!

On neće biti sakriven
od onih koji su ga odbacili (Otk. 1:7)

Grešnik može da živi svoj život potpuno bezbrižno, tako da nikad i ne pomisli da traži Gospoda. No, doći će vreme kada će se grešnik sa Njim susresti, vreme kada će ga videti. Onda će takav čovek morati da mu se pokloni i da prizna svojim ustima, da je On Gospod tj. njegov Sudija.

Pavle kaže u poslanici Filipljanima 2:9-11: "Zato ga je Bog preuzvisio i darovao mu ime koje je nad svakim imenom, da se u ime Isusovo prikloni svako koleno onih koji su na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i da svaki jezik ispovedi da je Isus Hristos Gospod na slavu Boga Oca." (EČ)

Bog je dao svog Sina, da Njegovo ime bude iznad svakog imena. Jednog dana svako koleno će pred Njim kleknuti i svaki jezik priznati da je On Gospod! Tada će biti prekasno za svakog nepokajanog grešnika. Neće imati gde da se sakrije u taj dan od svog Stvoritelja - Sudije!

Zahvaljujem Bogu da Spasitelj i spasenje nije sakriveno. Kada je u pitanju njegovo spasenje Bog sa čovekom ne igra žmurke. Gospod se ne sakriva, On čeka raširenih ruku da te primi i skine tvoj teret. Dakle, ako ti treba - traži ga i naći ćeš ga.

"Volim one koji mene vole, a koji me traže, nalaze me." (Pri. 8:17 LB).

Tagged: isus| drugi_dolazak|
"Ako dnevno provedete nekoliko sati u molitvi, videćete velike stvari."
- John Nelson

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1750
Ukupno: 2600765
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/007/01.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.