Naslovna » Magazin » Arhiva » #4 » ....

Pet kamenčića za Golijata

Jan Vareca

- Pročitaj: 1. Sam. 17.

Čitamo u 1. Sam.17 kako je tekla bitka u dolini Ela; na jednoj strani Filistejci na drugoj Izraelci. Veliki div Golijat izaziva Izraelce. Golijat je bio ogroman čovek sa teškim oružjem (1. Sam. 17:4-7). On je bio verovatno najveći čovek u pisanoj istoriji. on je Izraela izazivao 40 dana, i niko nije imao hrabrosti da izađe i da se tuče sa Golijatom. Izrael se doslovno tresao od straha.

Jednog dana se tamo našao mladić, koji je verovatno imao 15-16 godina. Bio je pastir. Dok su njegova braća bila u ratu, otac je njega poslao da vidi kako su (1. Sam. 17:17-19).

Kada je David došao u logor Izraelaca čuo je diva Golijata kako izaziva i ruga se Izraelu. Vikao je iz sveg' glasa: "Dajte mi čoveka da se borimo!" (1. Sam. 17:10-11, 1. Sam. 17:24), dok su se Izraelci sakrivali jedan iza drugog.

David je upitao: "Ko je taj što izaziva i sramoti vojsku Boga živoga?" (1. Sam. 17:26)

Kakva priča! Kakav div! Kako ogromna hrabrost kod Davida... Ova priča se svakodnevno odigrava u životima novorođenih ljudi, onih koji su počeli novi život sa svojim Spasiteljem, Isusom Hristom. Takođe, možemo reći da ceo ovaj svet potresaju i plaše strašni divovi svakakve vrste.

Danas u svetu postoji: div društvene nepravde, div rata, div side, div ekonomske krize... Ovi divovi ne izazivaju samo svet već i crkvu, hram živoga Boga. Ljudi žele da pobede ove divove programima, planovima i sporazumima, ali ne uspevaju, jer kad ga obore - on se ponovo diže. Da bi se bilo koji div pobedio treba Božja pomoć, sila i moć. Sa Bogom ovi problemi mogu rešiti. To političari i državnici još nisu shvatili!

Onda, postoje lični divovi, sa kojima se svako od nas suočava u svom životu. Ljudi, naročito mladi suočavaju se sa svojim divovima svaki dan i treba da se bore sa njima. Jedan od njih se zove: kriza identiteta i želja da se bude prihvaćen. Svi mladi ljudi imaju ovu potrebu a kada potreba nije zadovoljena, ona postaje problem. To je posebno vidljivo u školi gde je pritisak tako velik, da se tu uzima prva cigara, prvi dop (droga), prva čašica...

Takođe, mladi ljudi teže za sigurnošću, i to je još jedan div sa kojim se suočavaju. Kada se mladi ljudi bune, u stvari oni tada traže autoritet u svom životu - nekoga ko će da ih vodi i brine o njima. Drugim rečima neko ko će im pružati sigurnost. Kada ova potreba nije zadovoljena, unutar čoveka nastaje pobuna, protiv svega. Čovek je stvoren da bude pod autoritetom. Čovek se predaje nečemu ili nekom da to upravlja njegovim životom (filozofiji, religiji, ideologiji). Isus je rekao: "Čovek ne može služiti dva gospodara" (Mt. 6:24) U Jovanu 13:13, Isus sebe naziva Učiteljem i Gospodarem. Hrist je taj autoritet za kojim mladi tragaju. On je veliki dobar pastir!

Prihvatio li to, ili ne, tebi treba autoritet u životu. To je razlog zašto su mladi nezadovoljni i što se bune protiv roditelja, društva, škole, crkve... Kako, društvo, porodica, pa i crkva im ne daju potrebnu pažnju i ne pokazuju autoritativnu brigu za njih.

Takođe, u mladima postoji glad za ljubavlju, oni žele da budu voljeni. Ljudima treba poruku o tome da ih Bog voli i da se interesuje za njih, da Ga lično zanimaju. On je taj koji zna broj tvojih i mojih vlasi na glavi, ti si pojedinac koga On voli. Kad bi ti bio jedini čovek na ovoj zemlji On bi, svejedno, poslao svoga Sina da umre na krstu samo zbog tebe!

Još jedan div kojeg ljudi (naročito mladi) susreću jeste seksualnost. Koliko mladih ljudi zaraženo sidom umire, ne dobivši priliku da živi, radi, osnuje svoju porodicu, jer ih je ovaj div savladao. Koliko brakova biva razoreno, koliko porodica i dece slomljeno, jer je ovaj div pobedio.

Da li je onda požuda greh? (Reč požuda kod nas ima seksualnu konotaciju) Zavisi? Neke vrste požude su greh, ali neke ne. Požuda, znači želja tj. jaka želja - težnja ka nečemu. Čovek može žudeti - želeti da čini dobre, ispravne stvari ili loše, pogrešne stvari.

Bog, je stvorio čoveka sa ovom željom za seksualnošću, ona je prirodno urođena u svakom čoveku. Ali, čovek je uzeo ovu sklonost, dar od Boga i izopačio je. Ono što je nekad bilo sveto i nepokvareno učinio je prljavim i sramnim.

Bog je morao da izda zapovest čoveku: "Ne poželi i ne čini preljube" (2. Moj. 20:14), ne bi li na taj način zaštitio ono što je stvorio. Bog kroz tu zapovest želi sačuvati nas, naše zdravlje, naše porodice, naše društvo... Zaštititi nas duševno, jer ćemo nositi osećaj krivice i imaćemo emocionalne smetnje - nesigurnost i neprihvaćenost, prazninu.

Kako se suočiti s ovim divom seksualnosti? Seksualnost jeste dar Božji, ali kada dar pogrešno koristimo mi ga izopačujemo zato i svet plaća cenu a: sve te razne - zarazne bolesti i razvedene porodice. Seks je Bog stvorio sa svrhom, "Ako toga ne bi bilo, ne bi bilo ni nas danas ovde" To je dar Božji namenjen za brak, nešto što povezuje muža i ženu na tajanstven način.

Kako da se suočiš s ovim divom, sa tom strašću i željom koju imaš a da ipak ostaneš pravo dete Božje, čisto i sveto! Svet i njegovi saveti ti ne mogu pomoći, niko osim Hrista u tvom srcu, koji će ti dati natprirodnu snagu i moć, da kažeš NE i da ostaneš čist!

Jedan od znakova pravih hrišćana jeste samokontrola i samoodricanje! Pavle piše Timoteju: "Drži sebe čistog", "Uteči mladalačkim željama" (2. Tim. 2:22). Sam Pavle, kaže o sebi da drži svoje telo u poslušnosti, disciplini i pokorava ga. Ti možeš isto činiti uz Hristovu pomoć, ako je on tvoj Gopspodar. Ti možeš kontrolisati ovu veliku energiju u tebi. Ne da ona zavlada tobom, već ti njom. Po sili Hristovoj.

Kako se suprostaviti
svim tim strašnim divovima?

Svakoga dana se susrećemo sa nekim "divom" i u stalnoj smo bici sa "divovima" u našem životu. Nema odmora, Sotona nas ne ostavlja na miru, on se ne odmara.

Kada je David išao u bitku, nije imao neko iskustvo, niti je imao neko jako oružje. Ali, rekao je Golijatu: "Ti dolaziš s kopljem i mačem, ali ja u ime Gospodnje". David nije imao ništa osim vere u Boga. Ti i ja treba da idemo verom u Boga, molitvom, dnevnim čitanjem Biblije - meditacijom nad Rečju, da bi se mogli susresti sa našim "Golijatom".

Dakle, David je izašao u bitku, sa divom, sa pouzdanjem u Boga. Sve što je imao od oružja je bila njegova praćka i pet oblih kamenova koje je izabrao na potoku.

Zašto je izabrao pet? Trebao mu je samo jedan!

U 2. Sam. 21:19-22, čitamo da je Golijat imao brata i sinove, sve ukupno četvorica iz porodice Rafaja iz Gata (Elhanan, pravo ime Davidovo 1. Let. 20:5-8). David je ovo znao i očekivao: ako padne Golijat možda će morati da se obračuna i sa njegovim rođacima koji bi možda izašli da osvete Golijata. A pošto su iz iste porodice, moguće je, da su i oni divovi. David je hteo biti spreman za sve njih!

Svaki div ima sinove ili rođake... Div ekonomske krize, ima rođake: kriminal, alkoholizam, korupciju... Div nemorala ima rođake: ateizam i tako zvanu "borbu za ljudska prava" (ozakonjenje abortusa, eutanazije, homoseksualnizma...). Div droge i alkoholizma ima rođake zvane: razočarenje, beznađe, ne uzvraćena ljubav, vapaj da se bude primećen i prihvaćen...

Da bi smo se obračunali sa Golijatom i njegovom porodicom treba da sledimo Davidov primer, tj. da pribavimo sebi pet kamena...

Pet Davidovih (Božjih) kamena,
koje svaki hrišćanin treba imati uvek kod sebe:

1. Lična vera u Hrista.

Ovo je najvažniji kamen, bez njega su ostala četiri slaba, i neefektivna. Ovaj kamen nalazimo kada Hrista primamo u svoj život kao svog ličnog Spasitelja i Gospoda. Kada počinjemo da živimo verom u Sina Božjeg. David je imao ličnu veru u svog Boga kao Spasitelja, on je to iskusio, kada ga je Gospod izbavio od medveda i lava (1. Sam. 17:34-35). David je verovao i iskusio spasonosnu moćnu silu Božju. Biblija nas uči da hrišćanin ima na raspolaganju veliku moć Božju, za svaku vrstu duhovnog konflikta: "Jer sve što je od Boga rođeno pobeđuje svet; i ovo je pobeda koja je pobedila: naša vera. Ko je taj što pobeđuje svet, ako ne onaj koji veruje da je Isus Sin Božiji?" (1. Jn. 5:4-5 EČ)

2. Svakodnevna lična pobožnost.

Ovih pet kamena. Zavise jedan od drugog. Stoga je nemoguće imati pravu pobožnost bez ličnog predanja Hristu. Ser Matju Hal je rekao: "Ukoliko mi se desi da preskočim svoju jutarnju molitvu i čitanje Božje Reči, u taj dan mi ništa ne ide od ruke." Novom čoveku treba hrana i voda svaki dan, da bi se mogao odupreti kušnjama i problemima i uopšte da bi preživeo tj. ostao živ. Mi se svakoga dana hranimo i negujemo, da bi mogli raditi, hodati, živeti. Ukoliko zapostavimo našu ličnu pobožnost tj. naše dnevno čitanje Biblije i našu svakodnevnu ličnu molitvu, tada naš duhovni čovek slabi, ponestaje mu snage, to je trenutak koji mnogi divovi čekaju, da bi ušli u naš život i ugnjetavali naš s ciljem da nas pokore.

3. Disciplinovan život.

Hrišćanin koji teži za pobožnošću i za time da sledi Hrista podvrgava sebe disciplini, jer je to jedini način da ugodi svom Spasitelju tj. da drži sebe čistog od svakog greha tela i indoktrinacije sveta (svetovnosti). Disciplina znači sređivanje stvari u našem životu i počinje u našem mentalnom svetu - umu. "Molim vas stoga, braćo, milosti Božije radi, da svoja telesa prinesete na živu, svetu, bogougodnu žrtvu, da to bude vaša umna služba Bogu. I ne upodobljavajte se ovom svetu, nego se preobražavajte obnavljanjem svoga uma, da biste mogli da razaberete šta je volja Božija, šta je dobro, i ugodno, i savršeno." (Rim. 12:1-2 EČ) Drugim rečima, um obnovljen tj. preobražen Rečju Božjom, shvata i poznaje volju Božju, tako da ta osoba počinje da podvrgava sebe disciplini svetosti - posvećenja a loše navike i stvari izbacuje iz svoga života.

4. Samoodricanje, predanje da se služi drugima.

Ovaj kamen je, ustvari, kamen poniznosti. Stavljanje sebe u dobrovoljnu službu drugima jeste najbolji lek za ponos. Služiti drugima, ne iz osećanja dužnosti ili straha, već iz ljubavi. Ljubav treba da je jedini motiv u našoj službi za druge ili za samog Hrista, jer, jedino dela učinjena iz ljubavi mogu da opstoje na Božjem sudu (1. Kor.13:1-3).

5. Spremnost, tj. budnost.

Imati ovaj kamen znači dve stvari: biti u stalnom isčekivanju drugog dolaska Gospoda Isusa Hrista i svakodnevna poslušnost vođstvu Svetoga Duha, tj. spremnost da se izvrši svaka Božja zapovest. "Ako Duhom živimo, Duhom i da hodimo." (Gal. 5:25 EČ) "Jer svi, koje vodi Duh Božiji, ti su sinovi Božiji." (Rim. 8:14 EČ). Budnost znači, stanje neopuštanja, nespavanja. Neprijatelj naše duše, vreba, obilazi oko nas kao lav i čeka trenutak naše nepažnje, da bi kao div se pojavio, prestašio i zarobio.

To su pet kamenčića, koje svaki hrišćanin treba da uvek ima uz sebe. Naravno, kamenčići bez praćke su slaba vajda. Samo ispaljeni iz praćke koja se zove VERA, uobojiti su za svako "tvrdo divovsko čelo".

Ovih pet kamena
treba da budu oblikovani u "reci žive vode"

David je ovo kamenje birao na potoku, na vodi. I oni su bili glatki i obli (okrugli), jer ih je voda oblikovala i kao takvi bili su veoma ubojiti, poput metka. Stoga i tvojih pet kamenova treba da oblikuje Sv. Duh - živa voda koja teče iz prestola Božjeg. Sv. Duh treba uvek da te vodi i da oblikuje tvoj život: tvoju veru, pobožnost, disciplinu, službu, budnost. Sve ove vrline činjene bez pomoći Svetoga Duha su samo ljudski (telesni) napori da se postigne neka duhovnost. Mi ne možemo da se zovemo - duhovnim ljudima, ako nas Duh Božji ne vodi i ne ispunjava svakoga dana.

David je ovih pet kamenova imao u svoj torbi. I ti ih možeš imati. Tako ćeš uvek biti spreman za bitku, spreman za diva i za njegove sinove. Linkon je znao da kaže: "Ja ću biti spreman a moja šansa će jednog dana doći." Ti treba da si spreman i jednog dana tvoja šansa za pobedu će doći! Biće to dan kada ćeš rešiti i oterati neke dosadne probleme u svom životu.

Div Golijat se smejao Davidu (1. Sam. 17:42-47), proklinjao ga i omalovažavao, ali David je smireno odgovorio: "Danas, će te Gospod predati u moje ruke." Tako je David uzeo praćku, stavio jedan od kamenova u nju i pogodio diva u čelo. Na zaprepaštenje svih Golijat je pao dole mrtav. David je uzeo njegov mač, odsekao mu glavu i poneo je u logor Izraelaca. Tada je Izrael ustao i gonio Filistejce. Izrael je pobedio tog dana, jer jedan mladić imao veru u Boga - da Bog može sve učiniti.

Na isti način se i ti možeš sresti sa svojim "divom". Zar nisi umoran od njegovih izazova, "batina i kletvi". Danas, ako si rešen on može pasti. Otvori se Sv. Duhu i dozvoli mu da on izglača tvojih pet kamenova, nosi ih uz sebe, uzdaj se u Hrista i tvoja šansa će se pojaviti. Tada upotrebi svoj kamenčić, izaberi pravi - za svog "diva".

Ne boj se, ako staneš uz Boga - odlučiš se za njega, on će stajati uz tebe na bojnom polju - kada se pojavi div. I divovi tvog života i duše će pasti. Ti možeš biti kao David, pobediti kao David - bez obzira šta misliš o sebi, jer Bog je uz tebe.

"Tvoja moralnost te može sačuvati od zatvora, ali samo krv Isusa Hrista te može sačuvati od pakla."
- C.H. Spurgeon

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 280
Ukupno: 2599295
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/004/02.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.