Naslovna » Magazin » Arhiva » #72 » ....

Humanizam - preteča antihrista

Derek Prince
"Jer naša borba nije protiv ljudi od mesa i krvi, nego protiv poglavarstva, protiv vlasti, protiv vladara ovog mračnog sveta, protiv zlih duhova na nebesima." (Ef. 6:12 EČ)

Kao sledbenici Isusa Hrista mi se nalazimo uhvaćeni u sukobu koji obuhvata nebo i zemlju. Snage koje se suočavaju sa nama su "osobe bez tela" - zle duhovne sile koje borave u oblasti nevidljivog i koje se protive svakoj istinskoj pravednosti i nastoje da se uspostavi sotonina vlast nad celim svetom.

Naša odgovornost u ovom sukobu je jedinstvena, jer Hrist nam je predao zajedno sa duhovnim uvidom i duhovno oružje koje nam može dati pobedu. Vlade i vojske ovoga sveta, deluju isključivo u prirodnoj ravni, oni nemaju razumevanje ovog duhovnog konflikta i nemaju silu da se nose sa sotoninim snagama pod nebom. Naprotiv, bez toga da su svesni ovog sukoba, oni sami bivaju izmanipulisani i padaju pod kontrolom tih zlih sila.

Prvi i osnovni preduslov za pobedu nad njima je da se identifikuje priroda snaga koje su na delu u bilo kojoj datoj situaciji. U poslednjih nekoliko meseci kako sam razmišljao o dešavanjima u svetu - a posebno u SAD i oko Izraela - verujem da mi je Bog pokazao identitet zla, varljivu filozofiju koju sotona planira da iskoristi da bi se ispunili njegovi planovi za ovo doba. Ta prevara se naziva HUMANIZAM.

Uvek sam mislio da je ideologija zvana humanizam samo relativno bezopasna ljudska greška. No, kada sam konsultovao rečnik, bio sam iznenađen definicijom koju sam tu pronašao: "Odbacivanje bilo koje vlasti ili osnovnih moralnih vrednosti koje vladaju nad čovečanstvom. Odbacivanje svake religije, u prilog verovanja u napredak čovečanstva prema sopstvenim čovekovim naporima."

Shvatio sam, da humanizam nije duhovno neutralna ideologija. Naprotiv, to je namerno poricanje i odbacivanje Božije moći i autoriteta. To je anti-religiozna religija. Humanizam je postao osnovno naučavanje u obrazovnim sistemima širom sveta, kao što je u SAD, koje nap. zabranjuju nastavu religije u uobičajnom smislu, ali zato dozvoljavaju naučavanje ove nove religije.

Odlučio sam da uđem u trag humanizmu unazad kroz istoriju, počev od Nabukodonosorovog sna sa kipom od zlata, tj. imao je glavu od zlata a grudi i ruke od srebra, stomak i butine od bronze, i noge od gvožđa. Danilo je protumačio ovo kao najavu dolaska četiri velika carstva koja će se pojavljivati na svetskoj sceni jedno za drugim. Glava je bila Vavilon, grudi i ruke su bile Medo-Persija, stomak i butine su Grčka, a noge su Rimsko carstvo (Dan. 2:31-40).

Jedan ključni faktor koji je na mene ostavio velik utisak, jeste činjenica, da se reproduktivni organ na kipu nalazi u oblasti koja se identifikuje sa Grčkom. Sa mojim poznavanjem grčke filozofije, ovo je postalo posebno živo saznanje za mene.

Shvatio sam da je Grčka ta koja će - više negoli bilo koje drugo carstvo - kroz filozofiju, da se samu sebe reprodukuje u kasnijim kulturama.

Dva od ranih grčkih filozofa, od kojih i danas imamo zapise, Heraklit i Protagora, su kroz svoje ideje preživeli do danas: "Sve stvari teku..."; "Ti nikada ne možeš dva puta zakoračiti u istu reku..."; "Čovek je mera svih stvari." Neverovatno je koliko ove tri izreke sumiraju suštinu humanizma, jer oni tvrde da je sve relativno, da ne postoje moralni ili pravni apsoluti, i da je čovek najviši autoritet u svemiru.

Izvan je opsega ove kratke studije da se analizira kako su se ova razmišljanja oblikovala i postala prihvaćena, prvo, u konceptu stvaranja Evrope, a zatim kroz Evropu, u širok koncept savremene "civilizacije". Stari grci su idealizovali ljudski um. Aristotelov pojam Boga je bio savršen um koji svestrano razmatra sebe - zato, jer ništa manje od toga nije dostojno njegovog razmišljanja - razmatranja. Od ove ideje se razvila cela filozofija racionalizma.

Pored filozofije, drugi glavni element grčke kulture je bio njen naglasak na atletskim takmičenjima. Njihove Olimpijske igre su u stvari predstavljale idolatriju (tj. obožavanje) atletskih veština, a koje su se vratile u život, u ovom našem modernom veku. Najvišu gledanost danas imaju TV programi koji prenose velika internacionalna sportska takmičenja.

Stari grci su takođe imali tendenciju da umanjuju (omalovažavaju) bračni odnos između muškarca i žene, i da predstavljaju homoseksualni odnos između dva muškarca nešto kao više "intelektualno ispunjenje". Na svojim skulpturama, oni su idealizovano muško telo najčešće predstavljali potpuno golo, dok je žensko uvek preko sebe nosilo neki plašt ili tkaninu.

Takozvani "bogovi" grčke su ispoljavali sve moralne nedostatke čovečanstva: požudu, nemoral, ljubomoru, osvetoljubivost i obmanu - potpuno odsustvo, u stvari, bilo kakvog obavezujućeg moralnog koda. Ovo je ostavljalo pravo čoveku da bude sam sebi bog, i da uspostavi svoj sopstveni moralni kodeks. Posle svega, ni od jednog čoveka se ne može očekivati da živi iznad (moralnog) nivoa svojih vlastitih bogova.

Svi ovi efekti grčkog humanizma su sve više evidentni u našoj zapadnoj kulturi tokom ovog našeg veka. Većina zapadnjačkih vlada zauzima negativan javni stav i čini otvoreno i namerno odbacivanje pravednih Božjih zakona i zaveta koje je Bog načinio sa čovekom, prvo preko Mojsija, a onda kroz Isusa Hrista. Oni to jasno pokazuju i kreću se prema jasnom cilju: oblikovanju novog svetskog humanističkog poretka. Humanizam će značiti da se sve može verovati, osim u istinu, i da će tolerisati bilo šta, ali ne i pravednost. Ovakvo uzvisivanje čoveka je snaga koja će konačno dovesti do pojavljivanja antihrista, čije je ime broj čoveka (Otk. 13:18), čoveka bezakonja, koji se suprotstavlja i uzvisuje sebe iznad svega što se zove Bog, sam će tražiti da mu se klanjaju, čak će i sam sebe postaviti u hram Božji, proglašavajući sebe za Boga (2. Sol. 2:3-4).

Pismo nam otkriva da će on držati pod svojom vlašću sve one koji su odbili da ljube istinu. Iz tog razloga, Bog će im poslati silu zablude da veruju u laž - u prvu originalnu laž. U onu sa kojim je sotona prevario naše praroditelje: "Bićete kao Bog ..." ili "kao bogovi." Ovo uzvisivanje čoveka na mesto Boga će uvesti čovečanstvo u period "velike nevolje" - period velike svetske agonije, tako strašne da će nadmašiti čak i holokaust 1939-1945 (Mt. 24:21-22).

Međutim, pre ovog dolazećeg perioda nevolje, Bog i dalje ima plan i svrhu, za Izrael i Crkvu. Žetva milosti će prethoditi žetvi suda. Božja priprema za ovo je otkrivena u Zahariji 9:13: "i podigoh sinove tvoje, Sione, na sinove tvoje, Javane [Grčka], i učinih te da si kao mač junački..." (RDK, naglasak dodat)

"Sinovi Javanovi" su oni koji prihvataju prevare humanizma, koje imaju svoje korene u staro-grčkoj filozofiji. "Sinovi Siona" su oni koji zauzimaju svoj stav na nepogrešivoj Božijoj Reči, prihvatajući njena obećanja i zavete. Oni će izaći iz Izraela i iz pale crkve. Za njih će se reći: "I oni ga [sotonu] pobediše krvlju Jagnjetovom i rečju svedočanstva svog, i ne mariše za život svoj do same smrti." (Otk. 12:11 RDK, naglasak dodat)

Suočeni sa ovim dolazećim izazovom, svako od nas treba da se zapita: Da li sam spreman da zauzmem svoj stav kao jedan od sinova Sionovih?

Numerički gledano, mi smo daleko brojno nadmašeni od strane snaga humanizma. Ipak, možemo se ohrabriti iz primera Ase, judejskog kralja. Kada se on suočio sa invazijom velike i superiorne vojske, njegova molitva očaja je okrenula siguran poraz u potpunu pobedu. Za nas danas, njegova molitva nam pruža divan uzor koji možemo slediti onda kada treba da se suprotstavimo samo-uzdižućim hordama humanizma.

"I zavapi Asa ka Gospodu Bogu svom govoreći: Gospode Tebi je ništa pomoći množini ili nejakom; pomozi nam, Gospode Bože naš, jer se u Te uzdamo, i u Tvoje ime dođosmo na ovo mnoštvo. Gospode, Ti si Bog naš, ne daj da može šta na Te čovek." (2. Dn. 14:11 RDK)

Izvor: Teaching Letter No. 3.
Tagged: svet| antihrist|
"Ideal: Isus Hrist, za kojim svi teže. On se žrtvovao za celo čovečanstvo."
- Karl Marx

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1819
Ukupno: 2745389
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/072/05.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.