Naslovna » Magazin » Arhiva » #56 » ....

Isusova radost

Stjepan Beleš
- Stvari koje donose Isusovu radost u naš život.

"Ovo sam vam govorio, da moja radost bude u vama i da se vaša radost ispuni." (Jn. 15:11 EČ)

Šta je "to" o čemu je Isus govoro svojim učenicima, a šta bi nama trebalo darovati Njegovu radost? Šta to donosi Njegovu radost u nas i šta čini da naša radost bude potpuna? Ako želimo da imamo Isusovu radost i potpunost naše lične radosti dobro je videti šta je to "to", a "to" možemo pronaći u 14. i 15. poglavlju evanđelja po Jovanu, i to u govoru koji je On pre te izjave izneo.


1) Pripadnost

"Neka se ne uznemirava vaše srce; verujte u Boga, i verujte u mene. U domu moga Oca ima mnogo stanova; da nije tako, zar bih vam rekao: idem da vam pripremim mesto." (Jn. 14:1-2 EČ)

Zamislite samo koji šok i užas doživljavaju putnici u strane zemlje kada otkriju da je nešto krenulo naopako sa njihovom hotelskom rezervacijom. Dođu u zemlju čiji jezik možda ne govore, u strani grad, a onda čuju: "Oprostite, ali ne postoji rezervacija na vaše ime!" Jedina mogućnost koja im preostaje je da idu u drugi hotel ili da negde privatno traže smeštaj. No, ako lično poznaju vlasnika hotela, dovoljan je samo jedan poziv i sve će biti odmah sređeno.

Imamo obećanje od Stvoritelja, koji je Gospodar nad gospodarima, čija je sva Zemlja i celi svemir. On je obećao da će pripremiti mesto za nas, ali i da će lično doći po nas i odvesti nas k sebi u svoju slavu. Pored toga On nam otkriva put k Nebeskom Ocu. Ako se možda poput jednog od Isusovih učenika pitate: "Kako mogu da znam taj put? Kako doći na njega? Onda Isus isto što je odgovorio njemu govori i vama: "Ja sam put i istina i život; niko ne dolazi k Ocu - sem kroz mene (Jn. 14:5-6 EČ). Isus je put k Ocu. Isus je istina o Ocu i Isus je Očev život.

Želite li doći k Ocu, onda prvo tražite i dođite Isusu. Želite li znati istinu o Bogu, onda gledajte na Isusa. Želite li život večni, onda verujte u Isusa.

Zar to nije razlog da se radujemo Isusovom radošću i zar to ne čini da naša radost bude potpuna?!


2) Uslišenje molitve

"I što god zaištete u moje ime, to ću učiniti, da se proslavi Otac u Sinu. Ako me što zamolite u moje ime, ja ću učiniti." (Jn. 14:13-14 EČ)

Sve što zatražimo od Njega, u Njegovo ime, biće nam dato. Zašto? Zato što smo mi nešto posebno? Ne, samo je jedan razlog tome, a to je da bi se Otac proslavio kroz Sina - Isusa, a Isus će učiniti sve, odgovoriti na našu molitvu ne bi li se opet Očevo ime proslavilo.

Zar nas to ne ispunjava radošću kada vidimo da je Gospod uslišao neku našu molitvu i da se kroz to Božja slava postala očita u našem životu?

Setite se onog dečaka koji je malo hrane imao pri sebi, pet hlebova i dve ribe (Jn. 6:9). Međutim, kada je to dao u Isusove ruke, (a zar mi ne predajemo naš život, naše bližnje i naše okolnosti u Isusove ruke kada molimo?), i nakon što je Gospod blagoslovio to malo, to neznatno, Bog se proslavio. Zamislite radost tog dečaka, njegov ručak je nahranio mnoštvo. Da sam ja bio na njegovom mestu ja to nikada ne bi zaboravio. Svaki put kada bi jeo ja bi skakao oko stola od radosti, jer bi se setio šta je Isus učinio da bi se proslavilo Očevo ime.

Dođite ka Gospodu sa svojim potrebama, sa svojim problemima i zamolite Ga da On proslavi Oca Nebeskog kroz to. O, verujte mi, to će vas ispuniti Isusovom radošću i vaša će radost biti potpuna.


3) Vršenje Reči Božje i ispunjenje Duhom Svetim

"Ako me ljubite, držaćete moje zapovesti. I ja ću moliti Oca, pa će vam dati drugog pomagača - utešitelja da bude sa vama doveka, Duha istine, koga svet ne može da primi, jer ga ne vidi i ne poznaje; vi ga poznajete, zato što boravi kod vas i biće u vama. Neću vas ostaviti sirotne, doći ću k vama. Još malo i svet me neće više videti, a vi ćete me videti, i živećete zato što ja živim. U onaj dan ćete saznati da sam ja u svome Ocu, i vi u meni, i ja u vama. Ko ima moje zapovesti i drži ih, taj me ljubi; a ko ljubi mene, toga će ljubiti moj Otac, i ja ću ga ljubiti, i pokazaću mu se... Isus odgovori i reče mu: ako me ko ljubi, držaće moju reč, pa će ga ljubiti moj Otac, i doći ćemo k njemu, i nastanićemo se kod njega." (Jn. 14:15-21, Jn. 14:23)

Ako ljubimo Gospoda Isusa tada ćemo činiti ono što On kaže u Svojoj Reči. Bićemo poslušni u svemu, nećemo tražiti izgovore i razloge (pa čak ni one visokoumne - teološke) da budemo neposlušni, da tražimo "rupu u zakonu". Samo ako smo predani u sleđenju Njega i Njegove Reči. Tada će se moći jasno videti ko smo i koga sledimo, naš život će za druge biti svedočanstvo. Principi koji će određivati način našeg života će biti iz jednostavne poslušnosti prema učenju Isusa Hrista i apostola.

Ta poslušnost Isusovoj zapovesti će nas "osposobiti" da budemo primaoci Očevog obećanja. Duh Sveti je Svet, On je Onaj koji i nas vodi u sve dublje posvećenje k Ocu i sve veće odvojenje od sveta. Što smo više ispunjeni Duhom Božjim, to smo više različiti od ovoga sveta. Tada će naš govor, naše misli, naša dela, i čitava naša ličnost biti odraz Njega.

O, ljubljeni vreme je da se ponovo povuče jasna granica između sveta i crkve. Između svetih, a tako nas Reč Božja naziva, i sveta treba biti jasna linija razdvajanja. Svet ne može primiti Duha. I onaj ko želi biti prijatelj svetu postaje neprijatelj Bogu, On ga čak naziva preljubničkom dušom (Jak. 4:4).

Kada su nakon 1525. godine anabaptisti započeli sa propovedanjem evanđelja, oni su imali jasnu poruku, jasan poziv. Za njih nije bilo dovoljno samo da čovek prihvati novu nauku, dogmu. Ne, oni su znali iz Reči Božje da samo nanovorođenje uvodi čoveka u Carstvo Božje. I da nakon ulaska u njega čovek mora živeti kao podanik, dostojno Cara nad carevima. Njihova je poruka bila poruka poziva na pokajanje i nakon toga na predano sleđenje Hrista.

O, koje li radosti za onoga koji ljubi Gospodina, koji živi po Njegovoj Reči, On se može osloniti na obećanje da će mu se Otac i Sin očitovati kroz Duha Svetoga.


4) Prisustvo Tešitelja

"A pomagaču - tešitelj, Duh Sveti koga će Otac poslati u moje ime, on će vas naučiti svemu i podsetiće vas na sve što sam vam rekao." (Jn. 14:26 EČ)

Isus govori učenicima da On odlazi, ali da će doći drugi Tešitelj (Banitelj). To je Duh Sveti koga će Otac poslati u Isusovo ime. Ovaj Tešitelj ili Zastupnik nam neće biti dostupan samo na nekoliko sati mesečno, i nećemo mu morati davati gomilu novaca da bi ga mogli unajmiti. Ne, On će biti u nama i sa nama, On nam je darovan od našeg Nebeskog Oca. Zamislite najbolji i najsposobniji Zastupnik koji je ikada postojao je uvek spreman da nam pomogne. Uz to, taj Zastupnik nije ljubomoran na svoje znanje. Ne, On se raduje da i nas pouči da možemo i mi znati šta je volja Boga Oca. Njemu neće biti teško da nas podseti na Očevu volju, na Njegovu Reč.

Kada sam jednom prilikom radio u jednom staračkom domu na popravljanju radijatorskih ventila, imao sam priliku biti svedok jednog tužnog događaja. Pošto smo imali naša kolica sa alatom i materijalom, ostavljali smo vrata na sobama otvorena, da bi sve teklo brže i tiše, da se ne bi lupalo vratima. U jednoj od soba je živela jedna starica koja je zbog bolesti izgubila pamćenje. Dok smo radili u njenoj sobi ona je izašla na hodnik. Možda nekih 10-tak metara od sobe. I tu se "izgubila", nije se znala vratiti u svoju sobu i stajala je tamo gotovo pred vratima svoje sobe i glasno plakala, jer se izgubila. Ja sam pomislio kako je to tužno. No, još je tužnije kada se deca Božja izgube i zaborave kuda i kome pripadaju - čiji su. O, ispunite svoje lampe uljem i Tešitelj će vas podučiti i setiti vas svega. Onaj koji ima svetlo u sebi se ne može izgubiti, jer ga obasjava jasno svetlo sa visine.


5) Pripadnost Isusu i Njegova punina

"Ja sam pravi čokot, a moj Otac je vinogradar. Svaku lozu na meni - koja ne rađa roda - on uklanja, i čisti svaku koja rađa rod - da više roda donosi. Vi ste već čisti zbog reči koju sam vam govorio. Ostanite u meni i ja ću ostati u vama. Kao što loza ne može da donosi rod sama od sebe - ako ne ostane na čokotu - tako ne možete ni vi, ako ne ostanete u meni. Ja sam čokot, vi ste loze. Ko ostaje u meni, i ja u njemu, taj donosi mnogo roda, jer bez mene ne možete ništa činiti. Ako ko ne ostaje u meni, toga izbacuju kao lozu i suši se, - nju skupljaju, bacaju u vatru i spaljuju." (Jn. 15,1-6 EČ)

Šta Isus želi reći ovim rečima? Sasvim jednostavno, tu nema nikakve mistike, nikakve sakrivene poruke. Isus nam kaže da je On izvor svemu. U Njemu je život i to je sve što mi trebamo. Nažalost mi se ljudi toliko usredotočimo na stvari da zaboravimo da nam ne trebaju stvari, već On koji nam daje te stvari. Ako ti treba spasenje, traži Spasitelja. Ako nekome treba oslobođenje, neka traži Osloboditelja. Ako je neko bolestan, neka traži Iscelitelja. Isus je sve ono šta mi trebamo. U Njemu je sva punina. Hajde da crpimo iz te punine. Kao što loza ne može opstati ako nije na čokotu, ako nije deo njega, tako ni mi ne možemo živeti i donositi plod ako nismo pripojeni na Njega. I ako imamo Njega, od Njega će doći i sve ono šta trebamo.

Kada je misionar Bruce Olson počeo prevoditi Novi zavet na jezik Motilona (pleme indijanaca iz Južne Amerike), suočio se sa poteškoćom u prevođenju reči "vera". Nakon mnogo molitve i razgovora sa Motilonima došao je do zaključka da se vera najbolje opisuje ako je izraze sa "obesiti na". Kao što Motiloni obese svoje mreže za spavanje na noseće grede svojih koliba i tada se u njima opuste i odmaraju. Tako i oni treba da se "obese na Isusa" (što znači verovati mu) da bi mogli biti spašeni. Zar to nije upravo ono šta Isus ovde govori? Ko ostaje "obešen na Njega", što znači u potpunosti ovisan samo o Njemu, taj će doneti mnogo ploda. Bez Njega ne možemo učiniti ništa.


6) Plodnost

"Ako ostanete u meni i moje reči ostanu u vama, ištite što god hoćete, i biće vam. Time se proslavio moj Otac, da donosite mnogo roda i da budete moji učenici." (Jn. 15:7-8 EČ)

Ako ostanemo da "visimo na Isusu", i ako ono što On kaže postane deo nas (ostane u nama) moći ćemo tražiti sve što hoćemo i biće nam. Zar vam se ne čini da je Isus ovde možda prebrz i da je obećao nešto što je nemoguće i možda i opasno? Zamislite, koje obećanje: Da dobijete sve što tražite! Međutim, onaj ko visi na Isusu, i ko je toliko ispunjen Rečju da je ta Reč nedeljivi deo njega samoga neće nikada tražiti ništa što je u suprotnosti sa Božjom voljom.

Kod nas se kaže: "s kim si, takav si". Ako stalno "visim" sa i na Isusu, ako stalno Njegovu Reč stavljam u sebe ja postajem poput Njega, rađam Njegove plodove. Počinjem da ličim na njega. Zar to nije naš cilj i Božja volja za nas? Da ličimo na Isusa?


Zaključak

"Ovo sam vam govorio, da moja radost bude u vama i da se vaša radost ispuni." (Jn. 15:11 EČ)

To su stvari koje će doneti radost u naš život. Isus nas poziva na radikalno pokajanje. Što znači, priznati svoj greh, zamoliti za oproštenje i novorođenje. Verom u Boga prihvatiti dar oproštenja i novog života. No, to nije sve. Isus nas takođe poziva na predano sledbeništvo. To znači novi način života, po novim (moralnim) standardima.

Želite li znati šta je standard novog života? Onda pogledajte u Mateja, poglavlja 5-7. To je Isusov manifest. Manifest Carstva Božijeg. Budimo predani u sleđenju Isusa i u izvršavanju Njegove reči.

Napomena: Još tekstova od Stjepana Beleša potražite na: http://sinovi-kraljevstva.sosblog.com/.
Tagged: radost| karakter|
"Ako ko hoće za mnom ići, neka se odrekne sebe, i uzme krst svoj i ide za mnom."
- Matej 16:24

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1773
Ukupno: 2600788
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/056/04.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.