Naslovna » Magazin » Arhiva » #52 » ....

Tuđa vatra

Chuck Smith

Kada je izraelski narod lutao po pustinji, Bog je Mojsiju dao plan za izradu Šatora sastanka, mesto gde će se ljudi susretati sa Bogom. Bog je tada pomazao određene ljude među Izraelcima veštinom za gradnju kako bi mogli napraviti šator prema nacrtu koji je Bog dao Mojsiju na Sinajskoj gori. Kada je sve bilo gotovo, u Levitskom zakoniku (Treća Mojsijeva) počevši od 9:22 čitamo o posvećenju Šatora sastanka:

"Tada podiže Aron ruke svoje prema narodu, i blagoslovi ih; i siđe svršivši žrtvu za greh i žrtvu paljenicu i žrtvu zahvalnu. Potom uđe Mojsije s Aronom u šator od sastanka, a kad opet izađoše blagosloviše narod; i slava se Gospodnja pokaza svemu narodu. Jer dođe oganj od Gospoda, i spali na oltaru žrtvu paljenicu i salo. I videvši to sav narod povika i pade ničice.

A sinovi Aronovi, Nadav i Avijud, uzevši svaki svoju kadionicu metnuše oganj u njih i na oganj metnuše kad, i prinesoše pred Gospodom oganj tuđ, a to im ne beše zapovedio. Tada dođe oganj od Gospoda i udari ih, te pogiboše pred Gospodom. Tada reče Mojsije Aronu: To je što je kazao Gospod govoreći: U onima koji pristupaju k meni biću svet i pred celim narodom proslaviću se." (3. Moj. 9:22-24; 3. Moj. 10:1-3)

Iz ovoga dela Pisma možemo videti da su Mojsije i Aron uspostavili Šator sastanka prema Božjem planu; oni su rasekli žrtvu paljenicu i stavili je na žrtvenik, te ušli unutra i prineli krv žrtve pred Gospoda. Kada iziđoše pred ljude, iznenada se pojavila Božja slava i vatra iziđe iz Boga i spali žrtvu koja je bila prineta. Kada su ljudi videli ovu vatru koja je nastala sama od sebe te spalila žrtvu, oni su popadali ničice slaveći Boga. U tom su trenutku dva Aronova sina, Nadav i Avijud, uzeli neku tuđu vatru i stavili je u svoje kadionice sa tamjanom i pohitali su to prineti Bogu, no dok su to radili, vatra iziđe od Boga i ubije ih.

Zašto je Bog poremetio ovako uzbudljiv događaj ubijanjem Aronovih sinova? Svi su ljudi bili ispunjeni religioznim zanosom i uzbuđenjem, radovali se i slavili Boga. Iznenada ih je Bog utišao kada je vatra ubila ovu dvojicu i strah je obuzeo ceo narod. Zašto je Bog zagušio revnost ljudi upravo u tom određenom trenutku?

Važno je razumeti kako ono što se govori o Bogu u Novom zavetu jeste istinito o Bogu u Starom zavetu. U Novom zavetu čitamo "Jer je Bog toliko zavoleo svet..." Bog je uvek voleo svet. Bog je uvek želeo da ga svi ljudi poznaju, i kako bi demonstrirao svoju ljubav prema celom svetu, On je izabrao izraelski narod i dao mi je Svoje zakone. Ovo su bili zakoni po kojima je čovek mogao živeti u harmoniji sa Bogom, a time što živi u harmoniji sa Bogom on može iskusiti blagoslov, snagu i Božje prisustvo u svome životu. Kroz izraelski narod, Bog je želeo demonstrirati Njegovu ljubav prema celom svetu i prikazati prednosti koje ljudi mogu imati kada su u dobrom odnosu sa Bogom i hodaju sa Njime tako što drže Njegove zapovesti.

Izabravši izraelski narod da bude Njegov instrument, On je tada izabrao rod Levijev da on bude rod sveštenički, da oni budu Njegovi posebni predstavnici pred celim narodom. Kada je sveštenik ušao pred Boga sa darom ili žrtvom, on je bio njihov predstavnik pred Bogom. Sveštenik je takođe bio predstavnik Boga pred ljudima. U zamenu, ljudi je trebalo da budu Božji predstavnici pred svetom kako bi svi ljudi mogli znati da ih Bog voli.

Bog je trebalo da održi pravilnu sliku o Sebi pred ljudima. Ako je sveštenik loše predstavljao Boga ili je u bilo kom pogledu bio zao, i svedočanstvo o Bogu bi bivalo iskvareno. Bog je želeo da svet sazna istinu o Njemu, stoga da svaki čovek bude privučen k Njemu. Ali ovde, kada su sveštenici otpočeli svoju službu, Aronovi sinovi su napravili grešku i nisu pravilno predstavili Boga. Zato je Bog odmah i ozbiljno rešio situaciju; kako bi zaštitio narod izraelski od iskrivljenih ideja o Bogu, i da bi spasio ostatak sveta od iskvarenih svedoka.

Srce mi se slama kada pomislim na to koliko je često Bog krivo predstavljen od strane Njegovih službenika. Nikada ne stanem pred crkvu bez izuzetne svesnosti o tome da tamo stojim kao Božji predstavnik. Znam da je vrlo važno da ja pravilno prikažem Boga tako da ljudi imaju istiniti koncept o Njemu. Ako nastane situacija i ja reagujem ljutito ili sam iziritiran, a Bog nije niti ljut niti iziritiran, tada Ga ja krivo predstavljam drugima. Ja sam odgovoran Bogu zbog svog krivog predstavljanja Njega. Neprestano sam svestan izuzetne obaveze svakog Božjeg deteta da bude Njegov predstavnik u ovom svetu.

Dok čitamo priču o Aronovim sinovima, pitamo se zašto su oni bili pogubljeni. Kada dođemo do 16. poglavlja, Treće knjige Mojsijeve, u prvim stihovima, Bog govori o slučaju smrti Nadava i Avijuda. 12. stih kaže da je Bog uputio Arona da uzme žeravicu sa žrtvenika i da to stavi u kadionicu. Drugim rečima, vatra za kadionicu koja je ponuđena Bogu treba da potiče od vatre koju je Bog zapalio. No, Aronovi su sinovi zgrabili tuđu vatru i ponudili je Bogu. Ponudili su vatru različitu od one koju je Bog zapalio i stoga su bili kažnjeni.

Bog ne želi da mu donosimo tuđe vatre. Uvek je važno da preispitamo vlastite motive. Upitajte se koja je vaša motivacija služenja ili delanja za Boga. Ako postoji bilo kakva vatra (ushićenost ili uzbuđenje) koja vas motiviše, osim vatre koju je Bog sam i lično zapalio u vašem srcu, vaša služba za Boga ne može biti prihvaćena. Ona nema vrednosti. Stoga, mi se moramo preispitati i setiti se da u Pismu piše da ako budemo sami sebe sudili, onda nas Bog neće suditi.

Dolazi dan kada će sva naša dela biti suđena vatrom. Bog će videti što je zaista bila motivacija naših dela za Njega. Isus je rekao: "Pazite da pravdu svoju ne činite pred ljudima da vas oni vide." (Mt. 6:1 RDK). Ako sam služio samo da bi zadovoljio svoju psihološku potrebu da bi bio prihvaćen od ljudi, tada neka mi Bog bude na pomoći! Ponudio bi mu tuđu vatru. Ako je moja motivacija privući pažnju na sebe kako bi primio hvalu od ljudi, tada služim Boga iz pogrešnog motiva i to je za Njega neprihvatljivo. Pavle je rekao: "Jer ljubav Božja nagoni nas" (2. Kor. 5:14 RDK). Ta žarka Hristova ljubav koja gori u mome srcu jedina je istinska motivacija bilo koje službe koju nudim Bogu. Dobra dela moraju doći iz srca koje gori ljubavlju Isusa Hrista.

Puno se tuđih vatri u današnje vreme nudi Bogu. Crkve i para-crkvene organizacije koriste svakojake motivacijske smicalice ne bi li navele ljude da daju, kako bi podržavali njihovu službu i na taj način služili Boga. Pre nego sam napustio denominaciju u kojoj sam služio mnogo godina, otišao sam na konferenciju u Phoenix, Arizona. Biskup je stao pred službenike i saopštio im: "Razumem da motivisanje ljudi međusobnim takmičenjem jeste telesna motivacija, ali mi se moramo suočiti sa činjenicom da je većina ljudi kojima služimo, takođe, telesna i stoga ih moramo motivisati telesnom motivacijom." Moje je suprotstavljanje tome bilo očigledno, pa me je biskup pozvao na kafu odmah nakon službe.

Počeo je da mi govori o mojoj pobuni, a ja sam mu objasnio šta mi je smetalo u onome što je rekao. Takođe, sam osećao da je motivisanje ljudi takmičenjem telesno, i kako bi bolje bilo da je rekao: "Hajdemo gledati da ispravimo ovo služeći ljudima na način da ih učinimo duhovnim ljudima." Da je tako rekao, ja bi se sa njime složio celim svojim srcem. Međutim, predložiti to da se pastiri zbog ljudske telesnosti spuste se na njihov nivo i koriste telesnu motivaciju, u mojim očima to je bilo pogrešno. Bilo bi nemoguće voditi te ljude na takav način i očekivati od njih da oni postanu zreli duhovni ljudi.

Rekao sam mu da želim postati duhovniji i da želim da moji ljudi budu duhovniji. Nakon toga nisam dugo ostao u toj denominaciji i drago mi je zbog toga, zato jer više ne želim motivisati ljude telesnim motivacijama. Previše sam godina proveo u službi pokušavajući da proguram programe i pokušavajući da namamim ljude da rade dela Božja koja su bila telesno motivisana. Dao sam previše ogromnih lopti za plažu, lizalica, bicikla i ko zna čega još u naporu kako bi proizveo ushićenje u ljudima da bi poželeli da rade Božja dela - da služe Gospodu. Umoran sam od guranja ljudi. Stigao sam u svojoj službi na mesto gde sam rekao: "Bože, toliko sam umoran i ne mogu više da guram sve te programe, odustajem..." I napustio sam službu, iscrpljen od prinošenja tuđe vatre Bogu.

Tada je sam Bog počeo u mome srcu paliti svoju vatru. Osećao sam tu izgarajuću ljubav za Isusa Hrista i želeo služiti ljudima u Duhu i dozvoliti Bogu da radi u njihovim srcima. Toliko je predivno i lako kada Bog to radi!

U Trećoj Mojsijevoj 10:9 vidimo još jedan nagoveštaj onoga što je krenulo po zlu za Aronove sinove. Gospod je rekao Aronu kad su njegovi sinovi bili ubijeni:

"Vino i silovito piće nemoj piti ti ni sinovi tvoji s tobom, kad ulazite u šator od sastanka da ne izginete. To neka vam je uredba večna od kolena na koleno." (3. Moj. 10:9)

Moguće je da su Aronovi sinovi bili pijani. U polupijanoj ošamućenosti verovatno nisu ni bili svesni to što čine. Dok su sedeli tamo i uživali u posveti, vatra od Boga iznenada je izišla te zapalila žrtvenik. U stanju uzbuđenosti oni su dograbili svoje kadionice i stavili žeravicu i tamjan u njih i pošli ponuditi ovaj tamjan pred Boga, pomućenih umova, jer su bili pod uticajem lažnog stimulansa.

Bog ne želi da ga se služi pomoću lažnog stimulansa. On želi da vi znate šta činite kada Mu sebe predajete. Želi da jasno razumete šta to znači. On želi da vam um bude čist i oštar kada mu se klanjate i želi znati da vaša dela dolaze od čistog uma i iz voljnog srca.

Postoji još jedna indikacija u tekstu šta je to, što je pošlo po zlu sa ova dva momka. To nalazimo u 3. stihu:

"Tada reče Mojsije Aronu: To je što je kazao Gospod govoreći: U onima koji pristupaju k meni biću svet i pred celim narodom proslaviću se. A Aron oćute."

Vidite, Bog ne želi da bilo ko traži slavu za sebe dok Njemu služi. Moguće je da kad je nastalo sve ovo uzbuđenje i kad su se svi ljudi klanjali Bogu, da su Aronovi sinovi iznenada skrenuli pažnju ljudi sa onoga što je Bog radio i privukli pažnju ljudi na sebe iskoračivši da ponude svoje kadionice u potpuno neprikladno vreme. U vreme kada su srca ljudi bila usresređena na Boga te je Bog služio svojim ljudima, ova su dva čoveka sa svojim lažnim darovima jednostavno bili smetnja. Oni su tražili slavu samo za sebe podsećajući ljude da su oni Božji sveštenici. Bog ne želi da iko ili išta odvuče pažnju ljudi sa Njega. Bog neće svoju slavu deliti ni sa jednim čovekom!

Meni je u celosti jasno koliku izuzetno veliku odgovornost imam da vam pravilno predstavim Boga tako da ne dobijete pogrešnu ideju o Njemu. Molim se, da i vi prepoznate vašu odgovornost, jer vi predstavljate Boga u ovom svetu i ne smete sebi dozvoliti da ljudi prime pogrešne ideje o Njemu. U svemu što činite za Njega, budite sigurni u to da su vaše motivacije čiste i da je jedino Bog zapalio onu vatru koju nudite Gospodu - a ne vatru vlastite ushićenosti ili osobnosti. Budite sigurni u to da jasno razmišljate i da imate savršeno znanje o tome šta radite. Budite sigurni u to da vam je srce voljno i da vaše služenje Njemu neće nikome skrenuti pažnju sa Onoga koga predstavljamo. Budite sigurni u to da nikada ne skrećete pažnju sa Boga na sebe, već da ljudi uvek vide Hrista kroz vas.

Neka vam sam Bog pomogne biti Njegovim istinitim i vernim predstavnicima. Bog voli svet i On želi da svet to zna. On vas je izabrao da budete Njegov instrument. Možete živeti u zajednici sa Njime i može vas blagosloviti u potpunosti tako da budete ispunjeni Njegovom radošću, Njegovom snagom i Njegovom ljubavlju i svet oko vas koji je u velikoj potrebi videće prednosti življenja u zajedništvu sa Bogom - poželeće Boga.

Izvor: ANSWERS FOR TODAY - Chuck Smith.
"Ako prihvatim Boga, a On ne postoji, ništa ne gubim. Ako prihvatim Boga, a On postoji imam večni dobitak. Ako ne prihvatim Boga, a On ne postoji ništa ne gubim. Ako ne prihvatim Boga, a On postoji imam večni gubitak."
- Blaise Pascal

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 695
Ukupno: 2671682
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/052/04.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.