Naslovna » Magazin » Arhiva » #2 » ....

Isus dolazi iznenada!

Jan Vareca

Na mnogo hrišćanskih traktata, majica i knjiga video sam sličan detalj - sat, čije kazaljke pokazuju pet do dvanaest. To simbolizuje da je kasno i da je još malo vremena ostalo za spasenje po milosti, ili je to simboličko odbrojavanje drugom Hristovom dolasku.

Meni se čini da Božji proročki časovnik danas pokazuje možda već pet sekundi do dvanest!? Mi smo generacija koja ne živi u "poslednje dane" već u "poslednja vremena tj. časove", koji su objavljeni u Pismu i koji se ispunjavaju svakodnevno pred našim očima.

Jedan od krajnjih - zadnjih događaja poslednjeg vremena biće "dolazak Gospoda na oblacima". To će biti poslednji dan milosti Božje za ovo čovečanstvo!

Dok čitaš ove redove imaj na umu tri činjenice:

- Isus sigurno dolazi ponovo.
- Isus dolazi možda za vreme tvog života?
- Isus želi da budeš spreman za Njegov drugi dolazak!

Prvo bih da kažem na čemu se gradi hrišćanska tvrdnja da Isus dolazi ponovo...

Kako možemo znati i kako možemo biti sigurni da Isus dolazi?

Možemo biti sigurni zbog... Zbog ličnih Isusovih reči:

"(1) Neka se vaše srce ne uznemirava. Verujte u Boga i u mene verujte. (2) U kući moga Oca ima mnogo stanova. Da nije tako, zar bih vam rekao: Idem da vam pripremim mesto.? (3) A kad odem i pripremim vam mesto, doći ću opet i uzeti vas k sebi da i vi budete onde gde sam ja." (Jn. 14:1-3 SSP)

Pogledajte naš tekst... Jn. 14:1-3. Zapazite treći stih, Isus jasno kaže... "doći ću opet..." Isus ne kaže, da će "On možda doći ponovo." On ne kaže, "probaću da dođem ponovo." On kaže... "Ja ću opet doći!" Isusov život, karakter, milioni promenjenih ljudskih života po svetu - kroz evanđelje i naravno Njegovo slavno vaskrsnuće iz mrtvih su takođe dokazi za verodostojnost Isusovih reči.

Zaista, Isus dolazi ponovo! Pogledajmo sada, kako će to Isus doći...

KARAKTERISTIKE ISUSOVOG DOLASKA

- Njegov dolazak se ne može predvideti.

Što se tiče vremena Njegovog dolaska, Isus sam kaže: "A o tom danu i o tom času ne zna niko - ni anđeli na nebu, ni Sin, nego samo Otac." (Mt. 24:36 SSP)

Drugim rečima, oni koji pokušavaju da odrede datum, ili da proračunavaju tačno vreme Isusovog dolaska u direktnoj su kontradikciji sa Isusovim rečima. Njegov dolazak ne možemo predvideti.

Pošto ne možemo da ga predvidimo, to znači da ga trebamo, konstantno, svakodnevno čekati - očekivati! Očekivati znači biti na oprezu, biti budan - to je na neki način - aktivno stanje. Da li aktivno očekuješ Hrista? Tako što rasteš u milosti, u poznanju Reči Božje, razvijaš svoj molitveni život, svedočiš drugima, činiš dobra dela ljubavi... Ili je tvoj duhovno - hrišćanski život čista pasivnost i forma: u crkvu - iz crkve, Biblija nepoznata knjiga, moć molitve strana...

Ja verujem da će Hrista, kada bude dolazio po svoju Crkvu, najviše obradovati činjenica: DA GA NEKO ČEKA, OČEKUJE. Da li tebe to raduje kada dolaziš sa dalekog puta, izlaziš iz voza i na stanici vidiš tvoju porodicu kako te čeka i traži u gomilu ljudi, ne bi li te uočili, zagrlili i poželeli ti dobrodošlicu.

Da li čekaš Hrista...? Da li Crkva čeka Hrista...?

Drugo...

- Njegov dolazak biće neočekivan.

Isus kaže u Mateju 24:44: "Zato i vi budite spremni jer će Sin čovečji doći u čas u koji ga ne očekujete." (SSP)

Pavle piše u 1. Solunjanima 5:2, sledeće: "Jer i sami veoma dobro znate da će Dan Gospodnji doći kao kradljivac u noći" (SSP)

Znate li kako lopovi kradu? Onda kada su najmanje očekivani. Oni nikada neće doći da vas pokradu ako znaju da ih čekate spremni u zasedi. Ne, oni će doći kad ni ne pomišljate da ćete biti pokradeni.

Slično tome, Isus će doći po Crkvu, Crkva će bukvalno biti zatečena Njegovim dolaskom! To nas uči da za Njegov dolazak moramo uvek biti spremni! Naši životi uvek treba da budu čisti - kroz pokajanje "oprani" od greha krvlju Hristovom. Treba da živimo u stalnom posvećenju.

Apostol Jovan u vezi sa drugim Hristovim dolaskom i praktičnim posvećenjem nalaže: "I ko god polaže ovu nadu u njega, čisti se kao što je i on čist." (1. Jn. 3:3 SSP)

Treće...

- Njegov dolazak je siguran.

Pogledajmo opet u 1. Solunjanima 4:16-17:

"(16) Jer, sam Gospod će, na zapovest, na glas arhanđela i na zvuk Božije trube, sići sa neba, i prvo će ustati mrtvi u Hristu. (17) Potom ćemo mi, živi, preostali, zajedno s njima biti poneti na oblacima da se sretnemo s Gospodom u vazduhu." (SSP)

Tu piše da će Isus sigurno doći i da će to biti događaj kakav čovečanstvo nije "videlo". Ne smemo sumnjati u Njegov dolazak, nipošto. Tako možemo sebe dovesti u opasnost! Pogledajmo pobliže ove stihove...

PRVA FAZA ISUSOVOG DOLASKA UKLJUČUJE SLEDEĆE DOGAĐAJE...

Mnogi hrišćani pod drugim Hristovim dolaskom podrazumevaju na Hristov silazak s neba na zemlju. Ali, to je tek druga faza Hristovog dolaska i to je namenjeno svetu. Jer će Isus tada sići sa svom svojom silom i vlašću i sa svojom Crkvom i svetim anđelima da sudi narode, spasi Jevrejski narod i uspostavi svoju milenijumsku vladavinu na zemlji. Prva faza Njegovog dolaska je namenjena Crkvi - hrišćanima, i ona će biti tajna za svet. Svet će videti samo posledice toga. (Tako prva faza uključuje...)

- Isusov dolazak uključuje vaskrsnuće mrtvih (st. 16).

Primetite šta kaže 16-sti stih: "Prvo će ustati mrtvi u Hristu."

Kada piše: "mrtvi će prvi ustati..." Pavle misli na ljude koji su umrli znajući da je njihov Spasitelj Isus Hrist. Pavle ovaj događaj pojašnjava u 1. Korinćanima 15:43-44, kada kaže da je to uskrsnuće tj. postavljanje (grčka reč, anastasia, znači "postaviti se, stajati ispred nekoga"). Biće to ponovna dodela "nebeskog tela" umrlim vernicima.

Često mislimo da će vaskrsnuće mrtvih izgledati tako da će se grobovi otvoriti i mrtvi izaći - dići se iz njih. Međutim ništa od toga. Ovo će biti za naše oko i oko sveta tajni događaj. U protivnom, Njegovo vaznesenje Crkve ne bi bio iznenadan događaj za žive vernike! I logično je da Gospod prvo "obuče" u nebesko telo one koji su već kod Njega kao duše i duh. Čovek je zamišljen (stvoren) od Boga da bude: telo, duša i duh. U smrti - umiranju čovek gubi svoje telo, jer se ono zbog posledica greha vraća u prah. Da bi umrli vernici ponovo bili kompletne ličnosti, da bi mogli anastasia pred Bogom. Bog će im dodeliti nova tela.

Koliko li utehe u toj reči, "Prvo će ustati mrtvi u Hristu." Da li vidite to? Ima li hrišćanin razloga da se plaši se progonstva, smrti...?

- Isusov dolazak uključuje vaznesenje (st. 17).

Zapazite 17. st., kaže da će Isusov dolazak uticati na vernike na zemlji. Jer kaže, da će živi biti "uzeti" zajedno sa onim vaskrsnutim u susret Gospodu, u oblake.

Reč "vaznesenje" (uzeće) na grčkom doslovno znači "istrgnuti i odneti". Isus će tako doći da istrgne Crkvu iz ovog sveta i odneće je k sebi. Da li ste ikad imali priliku da nešto vadite iz vatre, neku stvar koja je tu slučajno upala. Ukoliko jeste onda to niste radili polako, tj. prebirali rukom po žeravici, već ste brzim pokretom ruke zgrabili predmet i istrgli ga iz vatre. Sve je to trajalo u par sekundi. Vaznesenje - uzeće će se desiti slično tome, u jednom trenu, u "trenuću oka".

Dakle, Isusov drugi dolazak kao prvo, podrazumeva "uzeće" Crkve... Gospod će u vazduh k sebi uzeti svoju Crkvu (1. Sol. 4:16-17) I ovaj se događaj može dogoditi svakog časa. Čas uzeća Crkve je ključan za ostala proroštva iz Pisma. Uzeće će kao prekidač uključiti početak brzog ispunjavanja ostalih proroštva Pisma (antikrist, sedam godina nevolja, armagedon...)

Verujem da kada Pavle govori o vaznesenju u 1. Korinćanima 15:51-52, ovaj događaj opisuje kao "veliku tajnu". Tajna u Novom zavetu je duhovna istina koja još nije otkrivena - ona tek treba da se objavi. Pavle kaže da će transformacija vernika u nebesko telo biti iznenadna, desiće se u trenuću oka, u roku od jedne stotinke, ukoliko toliko traje trenuće oka.

Da li možete zamisliti da će u jednom trenutku vernici po celom svetu nestati: iz bolničkih kreveta, automobila, vozova, aviona, sa ulica... IZ CRKAVA. Američke vazduhoplovne kompanije imaju važeće zakone da ne mogu svi piloti putničkog aviona biti hrišćani. Ovakav zakon je donet zbog činjenice vaznesenja Crkve. Oni su zabrinuti zbog mogućnosti da u jednom trenutku nestanu svi "piloti vernici" iz aviona te tako budu ugroženi životi putnika.

Treba da budemo spremni za ovaj momenat, ovo trenuće oka. Ne znam koliko traje trenuće, ali ovo mi govori da dok moje trepavice u jednom momentu budu zatvarale moje oči, gledaće ovaj tužan svet a u drugom momentu, dok se oči budu otvarale videću Hrista i bezbrojno mnoštvo iskupljenih - nalaziću se u oblacima s Hristom. Ovaj mali trenutak "mig oka" je velikih nada, ohrabrenje i opomena za Crkvu Isusa Hrista.

Međutim, možete li da zamislite tu tragediju, da u nekoj crkvi za vreme bogosluženja nestanu samo neki ljudi - i šta li će tada o, tome misliti oni što će ostati tu da sede. Oni koji nikada nisu načinili potpuno predanje svoga života Isusu Hristu, koji su pokušavali da žive život na dva puta? Malo na uskom a malo na širokom. Kako će samo da se iznenade, kad uvide da nisu nikoga svojim licemernih hrišćanskim životom obmanuli, već samo sebe!

Dakle, Isusov dolazak uključuje: vaskrsnuće, vaznesenje i treće...

- Sjedinjenje (st. 17.)

St. 17. kaže nam da ćemo se sresti sa Gospodom "u vazduhu". Ali primetite da ne samo da ćemo ga sresti već ćemo se i sjediniti sa ostalima u Gospodu tj. mrtvima a sada vaskrsnutima, koji će već anastasia (stajati) pred Njim. Priključićemo se vernima koji su pomrli ili bili brutalno ubijani za Hrista tokom svih vekova, naši mili i dragi koje je od nas rastavila smrt. Zajedno sa njima, mi živi vazneti, bićemo sjedinjeni oko Hrista i sa Hristom, jer ćemo ga gledati onakvog kakav zaista jeste, bićemo slični Njemu i ostaćemo zauvek s Njime...

Zato...

OHRABRIMO SE ISTINOM O DRUGOM HRISTOVOM DOLASKU, I...

- Posvetimo se - očistimo se od svakog greha.

Dragi moji, sada smo Božija deca, a još se nije pokazalo šta ćemo biti. Ali, znamo da ćemo, kad se on pojavi, biti slični njemu jer ćemo ga videti onakvog kakav jeste. I ko god polaže ovu nadu u njega, čisti se kao što je i on čist. (1. Jn. 3:2-3 SSP)

- Budimo spremni uvek i očekujmo Hrista radeći.

Budno pazite, jer ne znate kada će to vreme doći. To je kao kad čovek odlazi na put: ostavi kuću, ovlasti sluge i svakome odredi njegov posao, a vrataru naredi da bdi. Bdite, dakle, jer ne znate kada će gospodar kuće doći - da li uveče, ili u ponoć, ili kad se petlovi oglase, ili izjutra - da vas, ako iznenada dođe, ne zatekne na spavanju. (Mk. 13:33-36 SSP)

ISUS DOLAZI, DA LI SI SPREMAN-A, ZA TAJ TRENUTAK, ZA TO "TRENUĆE OKA"?

"Tražite Gospoda, dok se može naći; prizivajte Ga, dokle je blizu."
- Isaija 55:6

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 232
Ukupno: 2601025
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/002/01.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.