5. Božiji hram

Duhovno ogledalo srca

Ova slika pokazuje očišćeno i posvećeno srce grešnika spašenog neiscrpnom Božijom milošću i milosrđem. Ovo srce je zaista postalo Božiji hram, stanište Boga, Oca, Sina i Svetoga Duha, prema obećanju Gospoda Isusa Hrista: "Ako me ko ljubi, držaće moju reč, pa će ga ljubiti moj Otac, i doći ćemo k njemu i nastanićemo se kod njega." (Jovan 14:23). Kroz Isusa Hrista Bog poštuje, ceni blagoslovi i popravlja čoveka.

Ovo srce je sada Božiji hram. Greh je proteran. Umesto životinja kojima je vladao Sotona, otac laži, mi vidimo Svetoga Duha, Duha Istine. Pošto je bilo sedište telesnih želja, sada je srce postalo, jedno divno drvo koje donosi plodove Duha kao: "ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, čestitost, dobrota, vera, krotost, uzdržljivost i druge još prijatne Bogu n ljudima. Sad je on loza od pravog čokota, naš Gospod Isus Hristos i ova loza donosi plodove. Tajna ovoga bogatstva plodova je što on živi u Hristu i Isus Hristos i Njegove zapovesti žive u njemu. (Jovan 15:1-10) Pošto je bio ispunjen Svetim Duhom i bio kršten Svetim Duhom, on ima moć da pobedi telo i njegove požude, da razapne starog čoveka. On ne živi više da gleda, čuje i oseća samo, već u veri, jer vera u Isusa Hrista je pobeda koja pobeđuje svet. On živi u sigurnoj i živoj nadi, ojačan slavnom nadom skorog povratka našega Gospoda Isusa Hrista. On živi u ljubavi Božijoj i kroz ljubav Božiju, koja traje večito.

"Blaženi su čisti srcem, jer će oni Boga gledati." (Matej 5:8). Car David je znao da se najveća bitka odigravala u njegovom vlastitom srcu, i pored svih bogatstava i svih pobeda nad spoljnim neprijateljima: on je ipak realizovao svoje unutrašnje nedostatke, moleći se Gospodu: "Vrati mi radost spasenja svojega, i duh vladalački čeka me potkrijepi" (Psalam 51:12). Niko od nas ne može očistiti svoje vlastito srce; niko ne može stvoriti jedno čisto srce u svojim grudima. Tek kad se pokajemo iskreno pred Bogom, kao što je učinio David tražeći od Gospoda da mu da jedno novo srce, samo tada je to moguće. Bog želi da u vama stvori novo srce. To se ne može postići krpljenjem pocepanih haljina sa zakrpama vaše lične pravde, praznim, lažnim, obećanjima, da bi vaše srce postalo odgovarajući stan za Boga, koji ne traži sve to, već želi da vam pomogne, jer On je dao jedno divno obećanje govoreći: "I pokropiću vas vodom čistom i bićete čisti; ja ću vas očistiti od svijeh nečistota vaših. I daću vam NOVO SRCE, i nov ću duh metnuti u vas i izvadiću kameno srce iz tijela vašega, i daću vam srce mesno. I duh svoj metnuću u vas i učiniću da hodite po mojim uredbama i zakone moje da držite i izvršujete." (Jezekilj 36:25-27). Eto, značenja Novoga Zaveta, što je Bog zapečatio Krvlju Svoga Sina Isusa Hrista.

U ovoj slici se ponovo pojavljuje anđeo. Dakle anđeli su namenjeni da služe one koji će naslediti večni život i oni imaju naredbu da se nastane oko onih koji se Boga plaše. (Psalam 34:8; Psalam 91:11-12; Danilo 6:22; Matej 2:13; Dela 5:19; Dela 12:7-10).

I đavo se vidi na ovoj slici. On se nalazi u Blizini srca i vreba pogodan momenat da bi ušao u svoju bivšu kuću. Zato nas apostol opominje da stražimo i da se molimo: "Budite trezveni, bdijte. Vaš protivnik đavo, ide okolo kao lav koji riče, tražeći koga da proždere." (1. Petrova 5:8). Vrlo često, on se pretvara u anđela svetlosti, obmanjujući vernike koji nemaju dovoljno budnosti, jer su zaslepljeni požudama ovoga sveta, i on je toliko sposoban da čak uspeva da prevari i najvernije među izabranima. Međutim, ako se mi odupremo đavolu, on će pobeći daleko od nas. (Jakovljeva 4:7).

"I daću vam novo srce, i nov ću duh metnuti u vas, i izvadiću kameno srce iz tela vašeg, i daću vam srce mesno. I duh svoj metnuću u vas, i učiniću da hodite po mojim uredbama i zakone moje da držite i izvršujete."
- Jezekilj 36:26-27

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 66
Ukupno: 2600859
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/srce/005.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.