2. Blaženstvo ispunjenja Duhom

Andrew Murray

Mislim da ne mogu bolje da objasnim koliko je blaženstvo biti ispunjen Duhom, nego da ukažem na divnu promenu u životima učenika na dan Duhova. Ovo je jedna od najdivnijih lekcija u Bibliji - Hristos je tri godine obučavao dvanaestoricu, a ipak nisu živeli onim životom kojim je trebalo da žive; a onda odjednom, blagoslovenim dolaskom Svetoga Duha, postali su upravo ono što je Bog želeo.

Da pogledamo prvo na promenu koju je Pedesetnica učinila na njihovo zajedništvo sa Isusom. Za vreme Njegovog života na zemlji, nisu Ga mogli imati u sebi. On je bio spolja, odvojen od njih - vrlo blizu, pun ljubavi; ali ipak, ako smem da kažem i to sa strahopoštovanjem, kakav promašaj je imalo Hristovo učenje sve dok Sveti Duh nije došao! Hristos ih je neprekidno učio poniznosti. On je rekao: "Naučite od mene, jer sam krotak i smeran u srcu." On je ponavljao: "Uzvišen će biti ko samoga sebe unizuje." Ipak su za vreme Poslednje Večere raspravljali o tome ko će biti prvi. Hristos je pobedio njihov ponos. To nije bilo zato što ih nije učio. Zašto je to onda bilo tako? Samo iz jednog razloga: Isus je još uvek bio izvan njih, i nije mogao da uđe u njihova srca te prebiva u njima. To je bilo nemoguće; još nije došlo vreme, i eto u situaciji su kad imaju božanskog, svemogućeg, blaženog Otkupitelja tu sa sobom, ali je On još uvek spolja. A koliko su se samo oni od Njega razlikovali! Nikakva spoljašnja uputstva, čak ni od samog Hrista ili Njegove reči u Svetom pismu, ne mogu doneti pravi i potpuni blagoslov, sve dok Sveti Duh ne počne da radi u nama.

Do kakve je samo promene došlo na dan Duhova! "U onaj dan ćete znati da sam ja u vama." Šta to znači? Hristos u nama baš kao šta se nalaziš u svojoj kući? Ne! Živim u kući, ali mogu je ostaviti i otići. Kuća i ja nismo životno i organski povezani. Ali Gospod Isus je došao da bude - ovo kažem sa strahopoštovanjem - deo tih učenika, da ispuni njihova srca i misli i osećanja; ono što su Petar, Jakov i Jovan imali dok je Isus hodao pored njih, mi imamo u mnogo većoj meri, samo ako imamo živoga Hrista u sebi.

Kako je došlo do te promene? Usled Svetoga Duha. "U onaj dan" - kada dođe Duh - "saznaćete da sam ja u vama"; jer Otac će da vas ljubi, i ja ću da vas ljubim, i doći ćemo k vama, i nastanićemo se u vama.

Ah, zar tvoje srce ne žudi za time? Ja sam puno razmišljao o Isusu u Vitlejemu, o Isusu na Golgoti, i o Isusu gore na prestolu. Štovao sam Ga i ljubio i neizmerno se radovao u Njemu; ali uvek sam želeo nešto bolje, nešto dublje i bliže. Nije li to ono što i ti želiš - da imaš živoga Hrista u sebi? I to je ono što će Sveti Duh da ti da. Odreci se sebe radi ovog blagoslova - da budeš ispunjen Duhom da bi dragi, blaženi Isus mogao da se nastani u tebi. Da li tvoje srce žudi za tim? Isus u tebi - taj isti Isus koji je Svemoguć, koji je umro na Krstu, koji sedi na prestolu i koji se ponizio da bi mogao da bude naš život.

Zato Duh dolazi. Isus je rekao: "On će me proslaviti, jer će uzeti od mojega i javiti vam." A šta je Isusova slava? Njegova ljubav i Njegova sila. Sveti Duh će otkriti Hrista u nama, tako da ćemo posedovati divnu ljubav koja će nam postati stvarnost po svojoj božanskoj blizini, a Hristova sila će gospodariti u nama. Da li znaš tu divnu molitvu u Efescima 3, da ih Otac ojača Njegovim Duhom za unutrašnjeg čoveka, da se Hristos useli u njihova srca? Moćna sila Svetoga Duha to može učiniti. Sveti Duh čini Isusa prisutnim kod nas.

Sada nešto drugo, u vezi promene u učenicima: Isus ne samo da je bio izvan njih, nego nije uvek ni bio sa njima. Nisu mogli da budu sa Njim svakoga momenta. Seti se slučaja kada ih je jednom poslao preko mora, dok je On ostao na gori da se moli. Sećaš li se drugog slučaja kada je sa Sobom na goru poveo trojicu dok su drugi ostali u podnožju; ovi su se susreli sa farisejima i nisu mogli da isteraju zlog duha. S vremena na vreme su se odvajali, a na kraju je došla ta užasna smrt, koja Ga je odvojila od njih na ovome svetu. Da, Hristos je bio njihov život - nekada sa Hristom nekada bez Njega; ponekad blizu Njega, a narod se često toliko tiskao oko Njega da nisu mogli ni da Mu se približe.

Ali kroz Svetoga Duha Isusovo prisustvo treba da bude neprekidno, trajno i zauvek. Čezneš li za tim? Zar ne znaš šta znači ponekad proživeti sedmicu ili mesec dana u radosti koja čini da ti srce po ceo dan peva. A promena dolazi, dolazi i oblak i tama - a ti ne znaš zašto - nekad kroz telesnu bolest ili potištenost, nekad brige i poteškoće ovoga života, nekad kroz saznanje o neuspehu. O, samo kad bih mogao da ti kažem i sam uvidiš šta je pravo! Isus te ljubi, On ne želi da se odvoji od tebe ni za jedan minut; On to ne može da podnese. Mi želimo da verujemo u tu Isusovu ljubav. Ni majka se ne raduje svome detetu u naručju onoliko koliko se Hristos Božiji raduje tebi. On želi da bude prisan i ima neprekidnu zajednicu sa tobom. Shvati ovo i reci: "Ako je moguće, uz Božiju pomoć, moram se ispuniti Svetim Duhom, da bi Isus tako uvek prebivao u mom srcu."

Pogledajmo ponovo na promenu do koje je došlo u njihovom unutrašnjem životu. Sve do dana Duhova to je bio život neuspeha i slabosti. Spomenuo sam njihov ponos. Hristos je stalno morao da ih ukoreva zbog njihovog ponosa. Znaš da su želeli da Mu budu verni, ali su ponos i samopouzdanje bili uzrok stalnog neuspeha. Petar Mu je rekao: "Gospode, neću se Tebe odreći," a i ostali su rekli isto; pa ipak, posle nekoliko sati, učinili su baš to, zbog ponosa i samopouzdanja. Nisu znali da je njihova sopstvena priroda zla. Isus je učinio sve da bi ih naučio poniznosti, ali Mu nije uspelo, i otuda njihova slabost. Petar je rekao: "Spreman sam da idem sa Tobom i u tamnicu i u smrt," ali na reč sluškinje, počeo je da se zaklinje da toga čoveka nije nikad poznavao. Kakve li slabosti!

Ali do kakve promene je došlo na dan Duhova! Neću da kažem da su pobedili greh, jer mislim da do toga nije došlo direktnom borbom. Ali kada je Sveta Duh - Duh Božiji - postao njihov Život, bili su ispunjeni moći i silom živoga Hrista, Spasitelja od greha.

Znaj da je veliko Isusovo delo da uzme greh. Kako On to čini? Mnogi hrišćani smatraju da ga je On poneo na Krst. Drugi idu dalje i kažu: "On ga uzima sa neba; On me čisti i čuva." Ali pravo uklanjanje greha ide ovako: ako svetlost ulazi, izgnaće tamu. Isusovo prisustvo kroz prebivanje Svetoga Duha može da nas učini svetima. A učenici - do kakve je promene došlo kod njih! Pogledajte kako sada svakodnevno hrabro govore pred onima koji im prete smrću. "Boga treba slušati više nego ljude," rekli su. Odlaze u zatvor i tamo u ponoć mogu da pevaju Bogu hvalu. O, kakvu je divnu promenu Sveti Duh doneo u njihov život!

Čemu nas ovo uči? Mi često govorimo o prirodnom životu i životu Svetoga Duha. Da li si rekao Bogu - možda si to često rekao - "Gospode, kako da se oslobodim ovog prirodnog života?" Da li ti je to otkriveno? Da li je Božiji prst dosegao duboko u tvoje srce, i da li si došao do stanja u kome moraš da kažeš: "O Bože, moj promašaj je moje samopouzdanje, moja samovolja, moje samougađanje." Postoji to mrsko ja koje ima u svemu glavnu reč, i nema sile koja ga može ukloniti osim sile Isusovog prisustva.

Možda ćeš se zbuniti nekim teološkim definicijama, kao na primer: koliko još od greha ostaje i koliko je otklonjeno; ali najvažnije je verovati sledeće: iako ne možeš sve da objasniš i izložiš, Duh svetosti koji će biti dat, je svetost samoga Isusa u tvome srcu - i budi zadovoljan time. Pošto si ispunjen Duhom, imaš u sebi silu Božije svetosti koja čini blaženo delo osvećenja.

Treća misao u vezi ovog divnog blaženstva u punini Duha je ljubav koja ih je ujedinila u jedno telo. Već sam spomenuo njihove prepirke. Među njima je postojala sebičnost, često je nedostajalo ljubavi. Ali kada je Sveti Duh sišao - ne gledaj samo na to šta je On učinio za svakog pojedinca - pretopio ih je u jedno telo, te su postali svesni toga da su udovi jednog Gospoda Isusa te su ljubili jedan drugoga. Činili su ono što je bilo nečuveno u to vreme. Iako su većinom bili potpuno nepoznati jedan drugome, počeli su da prodaju svoje stvari i razdaju svoju imovinu govoreći da su im sve stvari zajedničke. To je bio rezultat silaska Svetoga Duha kao prave ljubavi, i Boga na nebu da bi prebivao u njihovim srcima.

Zar ne nalaziš da su tvoje najveće poteškoće u odnosu sa drugim hrišćanima? Vrlo često, ljudi koji moraju da rade zajedno imaju različitu narav i karakter i zato lako dolazi do sukoba! Ima ljudi koji se razlikuju po pitanjima teoloških istina ili u praktičnom načinu rada za Hrista. Kako oni samo govore i pišu jedan protiv drugog! Koliko samo ima podela u Hristovoj crkvi na zemlji! Šta među onima koji tvrde da ljube Boga, govore da su sveti i potpuno posvećeni, a do kakvih podela stalno dolaze! Koliko ima revnosnih hrišćana koji imaju puno da kažu jedan o drugom! Mogu da kažu u čemu ja grešim, a ja mogu da kažem u čemu oni greše; ali kako je malo hrišćana koji imaju različita shvatanja, a ipak mogu da kažu: "I pored svih razlika, postoji jedinstvo koje moramo da pokažemo; želimo neprekidnu zajednicu u prisustvu našeg jedinog Oca."

Da li i ti želiš da imaš srce iz kojeg se izliva ljubav prema svakom Božijem detetu, i svoj Božijoj deci izvan tvoga kruga? Da li želiš srce puno ljubavi koje može da zapali druge? Da li želiš da sama nebeska ljubav teče iz tebe? Da li želiš da te obuzme samopožrtvovana ljubav Isusa, tako da možeš da trpiš i uzdržavaš se, tako da si strpljivošću i nežnošću i krotošću Hrista, jagnjeta Božijeg, voljan da budeš pomagač i sluga svakome, ma koliko da su ti mrski ili neprivlačni. Onda je potrebno da budeš ispunjen Duhom. Plači da bi to primio, traži, prihvati^se toga, i nemoj se smiriti dok to ne dobiješ. Duh je Duh Božije ljubavi, i Duh ljubavi raspetog Hrista.

Ako primimo Svetog Duha, ljubav Božija će da se izlije u naša srca i Bog će nas pretopiti u jedno kao nikada do sada.

Još jedan pogled na njihov rad. Pogledajte do kakve je promene došlo na dan Duhova! Ovo je jedna od najvažnijih činjenica kada se radi o ispunjenju Svetim Duhom. Mnogi hrišćanski radnici zahvaljuju Bogu što ih je vodio, ali ipak osećaju da bi hteli nešto sasvim drugačije. "Nemam," kažu, "uvek radost kada govorim o Isusu; i ne mogu da shvatim da Bog mene upotrebljava kao jedno od svojih oruđa." Pa ipak, to je ono što Bog zahteva od svakoga radnika. Koliko učitelja nedeljnih pouka i voditelja biblijskih časova imaju to saznanje te kažu: "Ja sam slab, zamuckujem, neuk sam, ali znam da me Bog upotrebljava zato što sam se predao u Njegove ruke i pristajem da budem bilo šta za Njega; ne smeta mi, iako je moj rad slab i nekad me je stid zbog toga, ali predao sam se u Božije ruke kao Njegova alatka."

Zar ne osećaš da bi bila neizreciva radost raditi u takvom duhu potpune poniznosti, zavisnosti i ništavnosti i uz sve to, kao dete, imati poverenja da će Bog da te upotrebi? Kako to možemo da postignemo? Pogledaj učenike. Čitam da ih je Gospod Isus poslao da čine tri stvari - da propovedaju evanđelje, da leče bolesne i da isteruju demone. Kada su se vratili pričali su o drugim dvema stvarima - o lečenju bolesnih i o isterivanju demona; ali ih ne čujemo da govore o novoobraćenima. Čini mi se da njihovo propovedanje evanđelja nije mnogo pomoglo. To je trebalo da se učini, ali ne znam da li je donelo neke rezultate.

Ali kada je došao dan Duhova, čuj njihovo propovedanje evanđelja - ne samo Petrovo; svi su objavili moćna Božija dela. Do kakvog je samo blagoslova došlo! I to se nastavilo. Kako su samo bili hrabri i širokogrudi! Otišli su u Samariju i Ćesariju, a onda u Antiohiju i tamo čekali na Boga; posle nekoliko godina, evanđelje je stiglo u Evropu! Sila Svetoga Duha je to učinila. I mi želimo tu silu u svom radu - duhovnu svetost i mudrost da bismo videli velika polja rada pred nama, čak i u našem susedstvu.

Ja sam zahvalan Bogu za probuđeni interes za neznabošce i strane misije, ali se bojim da je nešto zanemareno. Zar oko nas i u okolini crkava nema mnogih za koje znamo da su neobraćeni? Zar nam ne trebaju božanska mudrost i sila da nas pripreme za taj rad? Zar nam ne trebaju božanska svetost i nadahnuće? Zar nam ne treba sila sa novom ljubavlju i hrabrošću da se molimo, čekamo i radimo, i gledamo da evanđelje ne stigne samo na Daleki istok, u Afriku, ili druge delove sveta, nego da stigao do onih sa kojima smo svakodnevno u dodiru?

Jedno je potrebno. Duh je to sve učinio na dan Pedesetnice, a i posle toga. Duh je darovao hrabrost, Duh je darovao mudrost, Duh je dao poruku, i Duh je dao silu obraćenja.

A sada da kažem nešto onima koji osećaju da im treba sila: Zar tvoje celo srce nije spremno da izjavi: "To je ono što želim! Uviđam to! Isus me nije poslao u borbu na moj lični trošak; nije mi naredio da idem i propovedam i učim svojom sopstvenom silom; Isus je želeo da imam puninu Svetoga Duha. Bilo da vodim malo odeljenje nedeljnih pouka ili biblijske časove ili da radim neki veći posao, jedno mi je potrebno, a to je sila Svetoga Duha; da budem ispunjen Duhom.

Jesi li spreman da primiš ovo od našeg Isusa? On se raduje da to da. Boga ništa ne raduje toliko kao proslavljanje Njegovoga Sina, i Isusu je čast kada se duše ispune Svetim Duhom, jer On tada može da pokaže šta može da učini za njih.

Dozvoli mi da ti iznesem četiri male reči kao pomoć. Najpre reci: Ja moram da budem ispunjen. Kaži to Bogu iz dubine srca. Bog to traži; bez toga ne mogu da živim onako kao što bi trebalo.

Onda, kao drugi korak, reci: Ja mogu da budem ispunjen. To je moguće: ovo obećanje je za mene. Sredi to, i oslobodi se svake sumnje. Apostoli koji su jednom bili tako ponosni i samoživi, bili su ispunjeni Svetim Duhom, zato što su prionuli za Isusa. Ti možeš da budeš ispunjen čak i sa svom tvojom grešnošću, samo ako se osloniš na Njega.

Kao treće, reci: Ja bih želeo da budem ispunjen. Da bi došao do skupocenog bisera moraš prodati sve, moraš se odreći svega. Voljan si, zar ne? Sve, Gospode, samo kad bih mogao da ga imam. Ja bih to primio od Tebe večeras.

A onda dolazi poslednji korak: Biću ispunjen! Bog čezne da to da; imaću. Nije važno da li dolazi momentalno kao poplava, ili u dubokoj tišini; ili ako ne dođe danas, jer te Bog priprema da ga primiš sutra. Samo kaži, biću ispunjen. Ako se poverim Isusu On me neće razočarati. Takva je Njegova narav, to je Njegov rad na nebu, Njegovo je zadovoljstvo da dušama da Svetoga Duha u punoj meri. Traži to odmah; Ja hoću! Bože moj, to je tako veličanstveno, to je Njegov rad na nebu, Njegovo je zadovoljstvo da dušama da Svetoga Duha u punoj meri. Traži to odmah; Ja hoću! Bože moj, to je tako veličanstveno, to je skoro strašno, to je tako blagosloveno i tako veličanstveno, to je tako blagosloveno i tako istinito - Gospode, zar nećeš to učiniti? Moje srce dršćući govori, biću ispunjen Svetim Duhom! Kaži Bogu: "Oče, ja hoću, jer je ime moga Spasitelja, Isus, koji spasava od svakoga greha, i koji ispunjava Svetim Duhom. Slava Njegovom imenu!"

"Mogu me ubiti ako žele, ali neće nikada, nikada istrgnuti živoga Hrista iz mene."
- Savonarola

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 314
Ukupno: 2599329
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/predanost/002.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.