2. Važnost Gospodnjeg straha

Rodoljub Oreščanin

Usmerenost ka večnosti

Sveto pismo otkriva da je strah Gospodnji važan za naše živote. Bog nam pokazuje večne blagoslove koji se nalaze u njemu. Već u ovozemaljskom životu on će nam doneti ispunjenje Božijih obećanja.

Pogledajmo najpre njegovu važnost po pitanju naše večnosti. Propovednik 12:13-14: "Čujmo svemu završnu reč: "Boj se Boga, izvršuj njegove zapovesti, jer to je sav čovek". Jer sva će skrivena dela, bilo dobra ili zla, Bog izvesti na sud."

Solomon, Davidov sin, koji je pisao ovu istinu, je interesantna ličnost Staroga zaveta. Prvo, poznat je po tome što ga je Bog obdario mudrošću kakvu niko pre njega ni posle njega nije imao (Vidi 1. Carevima 3:10-15). Drugo, on je bio najbogatiji čovek svoga vremena koji je najviše proširio granice Carstva u kojem je živeo Božji narod. Takođe se pamti i po tome što je dopustio da u jednom trenutku svoga života skrene sa Božjeg puta. Nakon svih veličanstvenih uspeha i isto tako velikih padova, on pred kraj svoga života piše Knjigu Propovednika.

U njoj on istražuje koji je smisao ili svrha života. Sva svoja posmatranja, razmišljanja i zaključivanja kojima knjiga obiluje, završava sa ova dva stiha: "Čujmo svemu završnu reč. Na kraju svega što sam video i shvatio", kaže Solomon, nadahnut Duhom Svetim, "najvažnije je - boj se Boga". Koliko ljudi, koji sebe smatraju ozbiljnim vernicima, preispituju svoje živote u svetlu ove zapovesti? Da li se bojim Boga? Kako to da znam? Tako što ću vršiti Njegove zapovesti. Zašto da Ga se bojim? Zato što će sva skrivena dela, bilo dobra ili zla, Bog izvesti na sud.

Blagoslov je sada znati tu istinu, da ćemo doći na Božji sud, i po njoj oblikovati svoj život. Solomon kaže da je to sav čovek. Boj se Boga, vrši zapovesti i to je sve što nam je potrebno.

Apostol Pavle, takođe, povezuje Hristov sud sa Gospodnjim strahom.

U Drugoj Korinćanima 5:10-11 on kaže: "Jer nam se svima treba pojaviti pred sudom Kristovim, da svaki primi staje zaslužio: nagradu ili kaznu, već prema tome sta je za zemaljskog života činio. Prožeti, dakle, strahom Gospodnjim nastojimo uveravati ljude. Bogu smo posve poznati i vašim savestima."

U ovom tekstu nam se otkrivaju važne istine. Tri činjenice koje se ponavljaju iz knjige Propovednika.

Prvo, svima nam se valja pojaviti pred Hristovim sudom. Ponovo vidimo sliku suda. Ona je sveobuhvatna, važi za svakog vernika koji je ikada živeo na zemlji. To uključuje tebe i mene. Mi ćemo biti prisutni i suđeni prema njegovim standardima.

Drugo, sva naša dela učinjena na zemlji biće vrednovana samo na osnovu dve kategorije. Dobra dela će nam doneti nagradu, loša - kaznu.

Ova istina obavezuje. Ona nosi veliku odgovornost sa sobom. Koji je logičan odgovor i normalna reakcija na ovu istinu? Živeti u strahu Gospodnjem, i upozoravati ljude o ovom nadolazećem događaju.

Da li se ova poruka može čuti u današnjoj Crkvi? Uveravamo li ljude o sudu Hristovom? Ili isključivo slušamo poruke o Božjoj milosti i ljubavi? Ovde možemo jasno videti razlog za nedostatak Gospodnjeg straha, a time i posledicu svetovnog i grešnog načina života mnogih vernika. Bog je ljubav. Ipak, On je i pravedni Sudija.

Apostol Petar uspostavlja balans između ove dve Božije karakteristike koje su na prvi pogled kontradiktorne. On nas sa jedne strane hrabri da smo otkupljeni Hristovom krvlju od greha, što govori o Božijoj ljubavi prema nama, a sa druge strane on nas poziva na ozbiljnost. U 1. Petrovoj 1:17-19 čitamo:

"I ako zovete ocem onoga, koji negledajući ko je ko, sudi svakome po delu, provodite vreme svoga življenja sa strahom, znajući da se propadljivim srebrom ili zlatom ne iskupiste iz sujetnoga svojeg življenja, koje ste videli od otaca; nego skupocenom krvlju Hrista, kao bezazlena i prečista jagnjeta..."

Ponovo vidimo strah i sud u tesnoj vezi. Takođe, možemo uočiti da su dela opet ključni faktor po kojem će nam se suditi na Hristovom sudu. Na njemu će se naći vernici spašeni milošću, a dela će odrediti večnu nagradu. Petar ovde naglašava još jednu važnu činjenicu. Božja milost i ljubav, koja se pokazala u žrtvovanju prečistog jagnjeta za naše grehe, u nama treba da proizvedu poštovanje i strah, koji će se očitovati u svetom življenju. Cena za naše grehe je plaćena. Spasenje je za nas besplatno, ali je Hrista koštalo života. Žrtva nije jeftina, naprotiv Bog je dao svog Sina za nas. Mnogi, nažalost, u Hristovoj žrtvi vide isključivo milost, ne i poticaj na ozbiljan i posvećen život sa Bogom, na šta nas Svelo pismo poziva.

Videli smo da je Božji strah važan za naše suočavanje sa večnošću. Napuštajući naše telo, odlaskom iz vremena u večnost, biće nam suđeno. Naš karakter i naša dela doći će na Božji sud. Kako ćemo na njemu završiti, u mnogome zavisi od našeg razumevanja i odnosa prema strahu Gospodnjem.


Strah Gospodnji i blagoslovi koji ga prate

Da bi sistematičnije pratili Božja obećanja koja su povezana sa strahom Gospodnjim, osvrnućemo se najpre na duhovne blagoslove, a potom i na povezanost straha sa našim materijalnim blagostanjem.


Čisto srce

U Psalmu 19:9 čitamo: "Strah Gospodnji je čist, ostaje zauvek."

Ako budemo u našim srcima negovali Gospodnji strah, možemo očekivati da ćemo imati čisto srce. Strah Gospodnji je čist.

To sa sobom povlači mnoge blagoslove i Božja obećanja.

Pomenimo jedno, iz Jevanđelja po Mateju 5:8: "Blago onima koji su čista srca jer će Boga gledati!"

Boga možemo videti, a lime i spoznati, jedino ako snio čistoga srca. Stanje našega srca određuje naše poznavanje Boga. Mnogi imaju odlično poznavanje Svetoga pisma, ali ipak malo poznaju samoga Boga zbog zaprljanosti njihovih srca.

Zatim vidimo i to da strah Gospodnji ostaje zauvek. On treba da je prisutan u Božjem narodu svih vremenskih epoha. Novozavetni vernici danas imaju jednaku odgovornost da neguju ovu Božansku karakteristiku, kao nekada pobožni ljudi Starog zaveta. Ona ne zastareva. Bog želi i danas da je vidi u našem životu.


Mudrost i razumevanje

Psalam 111:10: "Početak je mudrosti strah Gospodnji!"

Mnogi ljudi bi istinski želeli da imaju uspešan život. Za to im je, svakako, potrebna mudrost.

Samo u Americi je 1988. godine štampano više od pet hiljada knjiga sa naslovom koji je imao iste dve početne reči: "Kako da..."

Čitajući ovakvu literaturu, mogli ste da naučite kako da skinete višak kilograma, kako da steknete unutrašnju sigurnost, kako da postanete uspešni u poslu ili kako da ispravno vaspitavate decu.

Međutim, prava životna mudrost počinje sa strahom Gospodnjim. Kada ispunimo srca ovom pobožnom karakteristikom, Bog će nam otkriti "kako da" u svakoj oblasti našoj; života. Tada možemo očekivati i uspeh u našem životu jer "nagrada mudrosti je uspeh" (Vidi Propovednik 10:10)

Zatim, istu misao nalazimo u Jovu 28:28: "A potom je rekao čoveku: "Strah Gospodnji - eto staje mudrost; zla se kloni - to ti je razumnost".

Interesantno je da Bog mudrost i razboritost vezuje za naše karaktere pre svega, a ne za intelektualne sposobnosti. Mnogi intelektualci koji nemaju straha Gospodnjeg, imaju veliki fond znanja ali ne i Božju mudrost. Božji zadatak ne mogu ispuniti isključivo sposobni i inteligentni, već dubokoumni ljudi koji su puni bogobojazne mudrosti.


Mekano srce

Priče 28:14: "Blago čoveku uvek bojaznu (onome koji se boji Boga), jer Čovek okorela srca zapada u nesreću"

Strah Gospodnji nas čuva od nesreća koje dolaze na živote onih koji imaju okorelo srce. On nam isto tako daje mekano, osetljivo srce. Od stanja našega srca zavisi i stanje našega života. U Pričama čitamo: "Svrh svega što se čuva, čuvaj srce svoje, jer iz njega izlazi život." (Priče 4:23)

Čuvajmo naša srca, ako hoćemo da sačuvamo naš život.


Budućnost i nada koja ne propada

Priče 23:17: "Neka ti srce ne zavidi grešnicima, nego neka ti uvek bude u strahu Gospodnjem, jer imaćeš budućnost i tvoja nada neće propasti."

Zavist prema grešnicima je problem mnogih hrišćana.

Razlog tome možemo tražiti u nedostatku straha Gospodnjeg. Bogatstvo, raskoš i slava nevernika budi zavist u mnogima. Kakva je ludost zapravo zavideti nekome ko ide u večnu propast. Strah Gospodnji je početak mudrosti. Samo kada ga budemo imali shvatićemo kakav je kraj onima koji ga nemaju.

Bog sa druge strane obećava budućnost i nadu onima koji svoje srce uvek čuvaju u strahu Gospodnjem. To znači da na naše životne situacije i probleme, treba da re-agujemo na Bogu ugodan način.


Odgovorene molitve

Iako ćemo Gospodnji strah u Isusovom životu posebno proučavati, pogledajmo ukratko razlog zašto je Bog Otac uslišio Njegove molitve.

Jevrejima 5:7: "On, pošto u vreme svog zemaljskog života prikaza molitve i prošnje s jakim vapajima i sa suzama onomu koji gaje mogao spasiti od smrti, bijaše uslišan zbog strahopoštovanja."

Molitve Isusa Hrista su bile uslišane zbog Njegovog strahopoštovanja prema Bogu. Koliko je više nama ono danas potrebno? Zar mislimo da će Bog uslišiti naše molitve koje nisu prožete strahopoštovanjem? Mnoge molitve su ostale neuslišane. Prinesimo ih na ovaj način. Bog će nas tada zadiviti svojom ljubavlju i moći.

Sa druge strane, alternativa je jasno opisana u Pričama: "Tada će me zvati, ali se neću odazvati, rano će traži, ali me neće naći. Jer mrzile na znanje, i straha Gospodnjega neizabraše." (Priče 1:28)

Ako Bog obećava da ga nećemo naći bez straha Gospodnjeg, bespotrebno Ga je tražiti. Zašto da zovemo nekoga ko je unapred obećao da se neće odazvati? Obzirom da želimo da Ga nađemo i tla nam se odazove, dobro je da pre svake molitve sebi postavimo pitanje: "Da li mi je srce izabralo Gospodnji strah?" Ako je odgovor pozitivan, možemo očekivati da će nam molitve biti uslišane.


Božje vodstvo

Psalam 25:12: "Imali koga da se boji Gospoda? On će ga poučiti kojim će putem krenuti."

Bog uči one koji ga se boje. Možemo pročitati mnoštvo knjiga koje govore o Božjem vodstvu, ali ako nemamo Gospodnjeg straha, nama će i dalje biti nejasno kojim putem da krenemo. Ako, sa druge strane, zauzmemo pozitivan stav, Bog obećava da će nam oči biti otvorene kako bismo jasno videli kojim putem da krenemo. U svetu koji je sve više ispunjen konfuzijom, ovo Božje obećanje nam je više nego potrebno. Ono će nas sačuvati jedino ako ga praktično primenimo.Prisnost sa Bogom

Psalam 25:14: "Prisan je Gospod s onima koji ga se boje i savez svoj objavljuje njima."

Svako od nas ima nekoga sa kim je prisan. Naši karakteri se obično i formiraju u druženju sa nama bliskim osobama. Postoji način da budemo prisni sa Svemogućim, Sveznajućim Stvoriteljem svega vidljivog i nevidljivog. Večni Bog hoće da bude prisan sa nama. Kako da primimo ovu predivnu ponudu? Tako što ćemo Ga se bojati. U toj prisnosti, On će nam otkriti svoj Savez.


Dug život

Priče 10:27: "Strah Gospodnji dodaje dane, a bezbožnicima se godine prekraćuju."

Iz ove izreke je jasno da bezbožnicima nedostaje strah Gospodnji. Njima će se zato prekratiti godine. Oni koji ga imaju mogu očekivati da im se umnože dani.


Bogatstvo, slava i život

Priče 22:4: "Smjernosti i strahu Gospodnjemu plala je bogatstvo i slava i život."

Božja volja jeste da njegov narod bude bogat. Pod lim mislim da su čovekove osnovne potrebe ispunjene ali i da se višak preliva na blagoslov bližnjima. Njegov plan je, takođe, da u našim pozivima budemo marljivi, predani i revni kako bi se Njegova slava objavila kroz naše živote.


Život bez oskudice

Psalam 34:10: "Bojte se Gospoda, vi sveti njegovi: ne trpe oskudice koji ga se boje."

Danas možemo videti da su mnogi ljudi zabrinuti. Brige su često opravdane. Siromaštvo, ekonomske krize i sve veći broj nezaposlenih je realna slika koja se može videti u mnogim krajevima svela. Međutim, naš Bog ima rešenje. On obećava da će biti sa nama i da nećemo trpeti oskudicu. Ako želimo da vidimo ovo obećanje ispunjeno u našim životima, moramo se odlučiti da ga se bojimo.


Moćno i blagoslovljeno potomstvo

Psalam 112:1-2: "Blago čoveku koji se boji Gospoda i koji uživa u naredbama njegovim: moćno će mu biti na zemlji potomstvo, na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov."

Koji roditelj ne bi voleo da vidi svoju decu i unuke blagoslovljene i moćne? Naše želje i snovi mogu biti ostvareni. Bog nam daje svoju reč i garanciju da će to učiniti. Od nas se sa druge strane traže dve stvari, da se bojimo Gospoda i da uživamo u njegovim naredbama. Pogledajmo sada ljude koji su uspeli da udu u puninu Božjih blagoslova zahvaljujući tome što su imali strahopoštovanje prema Bogu.

"Navodne kontradikcije u Bibliji vidimo samo zbog manjkavosti našeg znanja i informacija."
- nepoznati

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1747
Ukupno: 2602540
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/orescanin/002.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.