2. Bog ovog vremena

Brajan Brogersen
"A jedan dan dođoše sinovi Božji da stanu pred Gospodom, a među njih dođe i Sotona. I Gospod reče Sotoni: od kuda ideš? A Sotona odgovori Gospodu i reče: prohodih zemlju i obilazih." (Jov 1:6-7)

Iz ovog odeljka, koji nalazimo u Knjizi o Jovu, vidimo da je naš neprijatelj sotona i te kako živ i zdrav na zemlji. Zato se postavlja pitanje: šta on radi? Odgovor je: mnogo-mnogo više od onoga za šta ga većina ljudi krivi. Da vidimo neke od đavolovih aktivnosti u svetu.

Prirodni faktor

Prva stvar koju želimo da shvatimo je đavolova aktivnost na nivou prirode. Biblija uči da đavo ima određeni stepen moći nad prirodom. Stoga verujem da su mnoge od pojava koje bismo odmah pripisali "elementarnim nepogodama" ili "Božjim delima" u stvari sotonina dela. Ne kažem da je svaka katastrofa rezultat direktne sotonske aktivnosti, ali uzmemo li u obzir smrt i uništenje koje katastrofe prouzrokuju i krivicu koja se uglavnom pripisuje Bogu, mislim da je ispravno mnoga od ovih zbivanja smatrati organizovanim od sotone. Ako i ništa drugo sotona koristi "prirodne nepogode" u želji da uništi, obeshrabri i pobedi delo Božje na svetu. I te kako stojimo na biblijskoj osnovi kada ovako razmišljamo. Još jednom da se okrenemo Knjizi o Jovu:

"I reče Gospod Sotoni: jesi li vidio slugu mojega Jova? nema onakoga čovjeka na zemlji, dobra i pravedna, koji se boji Boga i uklanja se oda zla. A Sotona odgovori Gospodu i reče: eda li se uzalud Jov boji Boga? Nijesi li ga ti ogradio i kuću njegovu i sve što ima svuda unaokolo? djelo ruku njegovijeh blagoslovio si, i stoka se njegova umnožila na zemlji. Ali pruži ruku svoju i dotakni se svega što ima, psovaće te u oči. A Gospod reče Sotoni: evo, sve što ima neka je u tvojoj ruci; samo na njega ne diži ruke svoje. I otide Sotona od Gospoda.

A jedan dan kad sinovi njegovi i kćeri njegove jeđahu i pijahu vino u kući brata svojega najstarijega, dođe glasnik Jovu i reče: volovi orahu i magarice pasijahu pokraj njih, a Saveji udariše i oteše ih, i pobiše momke oštrijem mačem; i samo ja jedan utekoh da ti javim. Dok ovaj još govoraše, dođe drugi i reče: oganj Božji spade s neba m spali ovce i momke, i proždrije ih; i samo ja jedan utekoh da ti javim. Dokle ovaj još govoraše, dođe drugi i reče: Haldejci u tri čete udariše na kamile i oteše ih, i pobiše momke oštrijem mečem; i samo ja jedan utekoh da ti javim. Dokle ovaj još govoraše, dođe drugi i reče: sinovi tvoji i kćeri tvoje jeđahu i pijahu vino u kući brata svojega najstarijega; a to vjetar velik dođe ispreko pustinje i udari u četiri ugla od kuće, te pade na djecu i pogiboše; i samo ja jedan utekoh da ti javim." (Jov 1:8-19)


Ovde je klasičan primer onoga o čemu govorimo. Vatra koja je pala sa neba, uništila stada i sluge i vetar koji je uzrokovao da padne kuća na Jovovu decu te da ih ubije bili su direktni rezultat đavolove aktivnosti. Glasnik se ipak odnosio prema vatri kao "Vatri Božjoj". Sotona uništava živote i teži da se sva krivica svali na Boga, To je i danas istina. Razmislimo samo o odgovorima na mnoštvo nedavnih zemljotresa, požara, poplava i nevremena koji su razorili čitava područja. Kako slušamo razgovore sa žrtvama na televiziji ili čitamo njihove izjave u novinama, pronalazimo stalno pozivanje na Boga, većinom u negativnom smislu kao da je Bog kriv. Ali to je deo đavolje aktivnosti.

U stvari, samo ime "đavo" znači ogovarač i optužitelj. Sotona podstiče sile prirode da donesu smrt i uništenje i tada krivi Boga za odgovornost. Tragedija je što mu većina ljudi poveruje. Neko bi sada mogao upitati: želiš da kažeš da su zemljotresi, poplave, oluje i dr. dela sotone? Moj odgovor na to je: ne uvek, ali možda češće nego što mislimo. S obzirom na sotonine ciljeve (da ubija i uništava) jasno je da "prirodne nepogode" za njega obezbeđuju izuzetno područje za rad.

Ljudski faktor

Ali to nije sve! Sotona je veoma zauzet i na području ljudskih veza. Bez obzira na to da li su to internacionalna politika, mediji, akademija, industrija zabave ili moda i svetski trendovi, njegov uticaj u društvu se oseća. Pavle opisuje sotonu kao princa sile iz vazduha, duha koji sada radi u sinovima protivljenja (Efescima 2:2).

Od teorije evolucije do marksističke filozofije, od rasnih predrasuda do multikulture, od uličnih sukoba bandi do svetskih ratova, od seksualne revolucije do SIDE od porušenih domova do širenja kriminala, od alkoholizma do zavisnosti od droge sotonino delo je evidentno. Mržnja i nasilje, smrt i uništenje, bol i jad od početka istorije do danas na visokom su stepenu zahvaljujući sotoni. Zaista, baš kao što je apostol Jovan rekao, "sav svijet leži u zlu" tj. u vlasti zlog (1. Jovanova 5:19).

Lažna religija

Sledeća manifestacija đavolske aktivnosti je lažna religija. To je sotonino remek-delo i možda njegovo najsavršenije sredstvo uticaja. To je ujedno i njegovo najubitačnije oružje zato što je upereno direktno protiv čovekove duše. Najveći cilj đavola jeste da spreči spasenje ljudskih duša koje je u Hristu, i on će učiniti sve što je u njegovoj moći, čak će ohrabrivati religioznu predanost da ostvari željene rezultate.

Šta ja podrazumevam pod lažnom religijom? Sve počevši od hinduizma sa mirijadama bogova do islama i njegovog jedinog nespoznatljivog boga, Alaha. Takođe, tu spadaju i lažni hrišćanski kultovi: Jehovini svedoci, Mormoni, tzv. hrišćanska nauka i dr. Svi su oni deo đavolove aktivnosti u svetu. Apostol Pavle kaže: "jer se sam sotona pretvara u anđela svijetla" (2. Korinćanima 11:14).

Kroz ove lažne religiozne sisteme sotona je zadržao veliko mnoštvo ljudi slepima za istinu, kao što Pavle takođe kaže: "Ako li je pak još pokriveno i naše jevanđelje, pokriveno je za one koji propadaju;za nevernike kojima je bog ovoga sveta oslepio razum, da ne vide sjaj svetlosti jevanđelja slave Hrista, koji je lik Boga nevidljivoga." (2. Korinćanima 4:3-4, Bakotić)

Kako budemo dolazili do veće svetlosti u vezi sa sotoninim aktivnostima u svetu, neka nas to navede na veću upotrebu molitve kao moćnog oružja i jače objavljivanje jevanđelja. Jer kroz molitvu katastrofa se može pretvoriti u mogućnost za Boga da radi. Kroz molitvu i objavljivanje jevanđelja Bog utiče na ljudske odnose tako što izliva svoj Duh i dovodi radikalne promene. Reformacija i velika duhovna buđenja su dobri primeri kako Bog koristi negativne okolnosti da ispuni svoje delo. Kroz objavljivanje jevanđelja ljudi bivaju oslobođeni zaslepljujućih efekata lažnih religija i dovedeni do spasonosnog poznanja Isusa Hrista.

Svaki dobar vojni strateg smatra važnim da upozna delovanje svog neprijatelja, tako i mi, što imamo više uvida u sotoninu aktivnost, uspešniji ćemo biti u njegovom nadvladavanju i u pomaganju drugima da to čine. A sada prelazimo na još jedan aspekt sotoninih aktivnosti, na "đavolja lukavstva".

"Biblija kao knjiga postoji zbog čovečanstva, to je najveći dar ikad dat čovečanstvu. Svako nastojanje da se Biblija učini manjim od ovoga, je zločin protiv čovečanstva."
- Emanuel Kant

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 158
Ukupno: 2600951
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/brogersen/002.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.