1. Duhovna borba

Brajan Brogersen
"Obucite se u sve oružje Božije, da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskoga: jer naš rat nije s krvlju i sa tijelom, nego s poglavarima i vlastima i s upraviteljima tame ovoga svijeta, s duhovima pakosti ispod neba." (Efescima 6:11-12)

Hrišćanski život nije samo jednostavno verovati u Isusa i živeti srećno do kraja. Bilo bi lepo da je tako. Međutim, svako ko je težio da ozbiljno sledi Gospoda shvatio je da je to drukčije. Isus je rekao svojim sledbenicima da će život u ovom svetu biti obeležen nevoljama i konfliktima. Suprotstavljanje nam dolazi u velikoj meri od đavola i od mnoštva zlih duhova koji čine ujedinjeni front protiv carstva Božjeg. Siguran sam da je svaki hrišćanin doživeo ovo suprotstavljanje, neki manje a neki više od drugih. Takođe sam siguran da mnogi nisu znali da je izvor protivljenja bio duhovne prirode.

Jedna od sotoninih najefektnijih strategija je da nas drži u uverenju da ova borba u stvari i ne postoji, da se tako dobro zakamuflira kako mi ne bismo prepoznali šta se u stvari događa. Kao što je Sies Luis (C. S. Lewis) rekao u predgovoru svoje knjige "Pisma starijeg đavola mlađem" (The Screwtape Letters) - demoni uživaju u materijalistima koji ne veruju u njihovo postojanje. Iako se Luisova izjava ne može doslovno primeniti na nas hrišćane jer mi nismo materijalisti, ipak se odnosi i na nas jer iako smo hrišćani mi često živimo u zaboravnosti na duhovnu stvarnost koja nas okružuje.

Cilj ovog proučavanja je da budemo upućeni u stvarnost duhovne borbe i da budemo pomognuti na našem putu ka pobedi u toj borbi.

Neprijatelj

Počećemo sa objašnjenjem nadahnuća koje stoji iza konflikta: đavola i njegovih anđela. Ko je đavo? Da li je on stvarni entitet, ili je samo neka mitološka figura? Biblija uči da je đavo stvarna osoba, duhovno biće koje je originalno stvoreno kao Božje najslavnije stvorenje, ali je po svojoj pobuni postao arhineprijatelj Boga (Isaija 14). Biblija govori da je on neverovatno moćan, izuzetno inteligentan i neograničeno zao. Biblija takođe uči da je on neprestano u ratu s Bogom i njegovim narodom. On je komandant mnoštva stvorenja sličnih njemu. Ta stvorenja apostol Pavle opisuje kao "Poglavarstva i vlasti" upravitelje ovog sveta tame, duhove pakosti na visokim mestima." Sve to ukazuje na organizovano suprotstavljanje.

U smislu analogije posmatraj Rimsko carstvo. Cezar je sedeo u Rimu i upravljao bazirajući se na savetovanju sa senatom. Senatori su slali odluke Saveta guvernerima i vladarima koji su tada ispunjavali njihove odluke. Isto tako unutar sotoninog carstva postoje visoki službenici koji upravljaju drugima nižeg ranga što ispunjavaju i sprovode odluke.

Deseto poglavlje Danilovog proročanstva daje nam uvid u sotonino carstvo.

"Treće godine Kira cara Persijskoga objavi se riječ Danilu, koji se zvaše Valtasar; i riječ bješe istinita, i o velikim stvarima; i razabra riječ i razumje utvaru. U to vrijeme ja Danilo bjeh u žalosti tri nedjelje dana. Jela ugodna ja ne jedoh, ni meso ni vino ne uđe u moja usta, niti se namazah uljem dok se ne navršiše tri nedjelje dana. A dvadeset četvrtoga dana prvoga mjeseca bijah na bregu velike rijeke Hidekela. I podigoh oči svoje i vidjeh, a to jedan čovjek obučen u platno, i pojas bješe oko njega od čistoga zlata iz Ufaza; A tijelo mu bješe kao hrisolit, i lice mu kao munja a oči mu kao lučevi zapaljeni, a ruke i noge kao mjed uglađena, a glas od riječi njegovijeh kao glas mnogoga ljudstva. I ja Danilo sam uvidjeh utvaru, a ljudi što bijahu sa mnom ne vidješe je, ali ih lopade strah velik, te pobjegoše i sakriše se. I ostah sam, i vidjeh tu veliku utvaru, i ne osta snage u meni, i ljepota mi se nagrdi, i ne imah snage. I čuh glas od riječi njegovijeh, i kad čuh glas od riječi njegovijeh, izvan sebe padoh ničice licem na zemlju. I gle, ruka me se dotače i podiže me na koljena moja i na dlanove moje. I reče mi: Danilo, mili čovječe! slušaj riječi koje ću ti kazati, i stani pravo, jer sam sada poslan k tebi. I kad mi reče tu riječ, ustah drhćući. I reče mi: ne boj se, Danilo, jer prvoga dana kad si upravio srce svoje da razumijevaš i da mučiš sebe pred Bogom svojim, uslišene biše riječi tvoje, i ja dođoh tvojih riječi radi. Ali knez carstva Persijskoga staja mi nasuprot dvadeset i jedan dan; ali, gle, Mihailo jedan od prvijeh knezova dođe mi u pomoć; tako ja ostah ondje kod careva Persijskih. I dođoh da ti kažem šta će biti tvome narodu poslije; jer će još biti utvara za te dane." (Danilo 10:1-14)

Zapazite da je anđeo rekao: "Knez Persijskog carstva suprotstavljao mi se dvadeset i jedan dan". Kir je bio kralj Persije u to vreme, ali on sigurno nije bio taj koji se suprotstavljao ovom anđelu što je nosio poruku. Ovo se odnosilo na duhovnu silu koja je stajala iza Persijske Imperije. Slično se spominje u Isaiji 14 i Ezekijelu 28, gde proroci prorokuju protiv kralja Vavilona i Tira. Prorokujući, oni odjednom i bez objašnjenja počinju da razotkrivaju duhovnu silu koja stoji iza ovih zemaljskih vladara. Mi takođe moramo razumeti da svet u kojem živimo nije ono što izgleda (samo i suštinski materijalan), da takođe ima duhovnu dimenziju i da u stvarnosti njime upravljaju "duhovi pakosti ispod neba". Imperativ je da mi prepoznamo ovu duhovnu istinu.

Dopustite da iz Novog zaveta citiram još jedan primer ovog nevidljivog carstva. Da li se sećate kada je Gospod bio iskušavan? Sotona mu je pokazao sva carstva sveta i njihovu slavu i rekao mu: "Tebi ću dati svu vlast ovu i slavu njihovu" jer je meni predano, i kome ja hoću daću je" (Luka 4:6). Isus nije dovodio u pitanje sotoninu izjavu o autoritetu nad svetom niti njegovu sposobnost da ga da kome god želi. U stvari, Isus je potvrdio sotoninu izjavu kada se kasnije odnosio prema njemu kao "vladaru ovog sveta" (Jovan 14:30). Ovo su biblijske činjenice koje mi moramo razumeti. Verujem da su mnogi hrišćani zavedeni da razmišljaju na način na koji osoba iz sveta razmišlja, smatrajući da je sve povezano sa čovekom i prirodnim procesima. Međutim, Pavle kaže: "Mi se ne borimo sa telom i sa krvlju". Konflikt se u stvari odvija sa tim duhovnim silama i ne shvatamo li to, bićemo poraženi na samom početku.

Konflikt

Sledeća stvar koju treba da razumemo je prisna priroda konflikta koja se izražava terminom "borba". U stvarnosti postoje dva aspekta u ovoj duhovnoj borbi. Opšti aspekt po kome se zajedničke Božje snage bore protiv zajedničkih sotoninih snaga i vrlo lični aspekt po kome smo ti i ja uključeni u borbu prsa u prsa s demonskim duhovima. To je meč rvanja. Prisno je. Lično je. Vodi se na život i smrt. Kao hrišćanin ti si proučavan, vreban i redovno napadan. Ako ovo ne shvatamo, možemo sami postati uzročnik ovog konflikta. Možda sada govoriš: "Čekaj malo, da nisi možda malo preterao sa tim? Šta ti to znači da mene proučavaju, vrebaju i napadaju demoni? To zvuči fanatički."

Uveravam vas da to nije fanatički već biblijski. Ja jednostavno izjavljujem ono što Biblija uči uopšte i pozivam se, specifično, na ono što je zabeleženo u Jovovom slučaju.

"A jedan dan dođoše sinovi Božji (anđeli) da stanu pred Gospodom, a među njih dođe i Sotona. I Gospod reče Sotoni: od kuda ideš? A Sotona odgovori Gospodu i reče: prohodih zemlju i obilazih."

"I reče Gospod Sotoni: jesi li video slugu mojega Jova? nema onakoga čovjeka na zemlji, dobra i pravedna, koji se boji Boga i uklanja se od zla. A Sotona odgovori Gospodu i reče: eda li se uzalud Jov boji Boga? Nijesi li ga ti ogradio i kuću njegovu i sve što ima svuda unaokolo?" (Jov 1:6-10)

Vidite, sotona je proučavao Jova. On ga je vrebao. Uskoro ga je napao. Sotonina taktika se nije promenila vekovima. Mi smo danas izloženi istoj vrsti napada koju je Jov doživljavao. Nadam se da ni u kome ne stvaram paranoju, to zasigurno nije moja namera. Moja namera je da ti pomognem da vidiš i da razumeš svet i svoja lična iskustva sa biblijskog gledišta. Hrišćanima danas više nego ikad treba biblijski pogled na svet, koji uključuje verovanje u duhovnu stvarnost i razumevanje te stvarnosti.

Bitka je Gospodnja

Sada kad smo ustanovili stvarnost duhovne borbe treba da znamo kako da preživimo u toj nevidljivoj borbi. Prva stvar koju treba da zapamtimo je da je bitka Gospodnja, i stoga je osnovno da budemo jaki u Gospodu i u sili Njegove snage (Efescima 6:10). Mi nemamo prirodne moći pomoću koje bismo mogli da se obračunavamo sa silama tame. Ako želim da budem pobednik, ja moram da crpem svoju snagu iz Gospoda. Razumevanje ovoga je donelo pobede ljudima kao što su David i Josafat.

Kada se David suočio sa Golijatom, on je dao na znanje da stoji u Božjoj snazi:

"A David reče Filistejinu: ti ideš na me s mačem i s kopljem i sa štitom; a ja idem na te u ime Gospoda nad vojskama, Boga vojske Izrailjeve, kojega si ružio. Danas će te Gospod dati meni u ruke, i ubiću te, i skinuću glavu s tebe, i daću danas tjelesa vojske filistejske pticama nebeskim i zverima zemaljskim, i poznaće sva zemlja da je Bogu Izrailju. I znaće sav ovaj zbor da Gospod ne spasava mačem ni kopljem, jer je rat GOSPODNJI, za to će vas dati nama u ruke." (1. Samuilova 17:45-47)

Isto tako kada je Josafat zavapio Gospodu za izbavljenje od svojih neprijatelja, prorok Jazil je odgovorio: "Ne bojte se i ne plašite se toga mnoštva velikoga, jer nije vaš rat nego Božji" (2. Dnevnika 20:15). Kritično je važno da se ovoga setimo da ne bi bili nadvladani strahom i obeshrabrenjem.

Oružje za bitku

Sledeća važna tačka koju treba upamtiti je da: "oružje našega vojevanja nije tjelesno, nego silno od Boga..." (2. Korinćanima 10:4-5). Reč telesno je antiteza duhovnom i odnosi se na ono što je samo ljudsko. Bez sile Božje, sve naše energije zajedno ne mogu da nadvladaju sile tame. Pošto smo mi u duhovnoj borbi, potrebno nam je duhovno oružje. To je upravo ono čime nas je Bog snabdeo: oružje je "silno od Boga na raskopavanje gradova, da kvarimo pomisli i svaku visinu koja se podiže na poznanje Božije..." Oružje silno od Boga! Ta reč "silno" može se prevesti i sa "dinamično silno". Bog nam je dao više nego što nam je potrebno za pobedu. Samo treba da zgrabimo ono što nam je već dostupno.

Koje nam je to "oružje" Bog dao? To je jednostavno molitva, Božja Reč i slavljenje Boga. Moramo biti potpuno predani ovome ako želimo uspešno da vodimo "dobru borbu vere". Kasnije ćemo opširnije pogledati ovo "oružje... silno od Boga", ali za sada nastavljamo razmatranje neprijatelja.

"Gle, oko je Gospodnje na onima koji Ga se boje, i na onima koji čekaju milost Njegovu."
- Psalam 33:18

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1825
Ukupno: 2602618
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/brogersen/001.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.