8. Vera, šta je to?

C. H. Spurgeon

Šta je ta vera za koju se kaže: "Jer ste blagodaću spaseni kroz veru"? Postoji puno opisa vere, ali skoro sve definicije sa kojima sam se susreo još su me više zbunile. Jedan crnac je rekao, kada je pročitao ovo poglavlje, da će je on zaprepastiti; a vrlo je moguće da je to i učinio, iako je mislio da je tumači. Mi možemo objašnjavati veru a da je niko ne razume. Ja se nadam da neću biti kriv za ovo. Vera je najjednostavnija od svih stvari, i možda zbog te njene jednostavnosti je teže objasnitije.

Šta je vera? Sačinjena je od tri stvari: znanja, verovanja i pouzdanja. Znanje je prva stvar. "Kako će mu verovati ako nisu čuli za njega?" Ja prvo želim da budem informisan o činjenici pre nego poverujem u nju. "Vera biva od propovedanja" (Rim. 10:17): mi prvo moramo čuti, kako bi znali u šta trebamo verovati. "U tebe se uzdaju oni koji znaju ime tvoje" (Ps. 9:10). Znanje je veoma bitna stvar za veru: zato je veoma važno doći do tog znanja. "Prignite uho svoje i hodite k meni; poslušajte, i živa će biti duša vaša" (Isa. 55:3), takva je bila reč proroka, a ovo je još uvek i reč Evanđelja.

Istražuj Sveto Pismo i saznaj šta Sveti Duh govori o Hristu i Njegovom spasenju. Traži da upoznaš Boga: "Jer onaj koji hoće da dođe k Bogu, valja da veruje da ima Bog i da plaća onima koji ga traže" (Jev. 11:6). Neka ti Sveti Duh da duh saznanja i straha Gospodnjeg! Upoznaj Evanđelje: saznaj šta je to dobra vest, kako ona govori o oproštenju, o promeni srca, o usvojenju u Božijoj porodici i o bezbroj drugih blagoslova. Posebno saznaj o Hristu Isusu Božijem Sinu, Spasitelju ljudi, ujedinjenim sa nama Njegovom ljudskom prirodom, ali koji je ipak jedno sa Bogom; kako bi mogao biti posrednik između Boga i čoveka, da položi svoju ruku na oboje, kako bi bio veza između grešnika i Sudije celog univerzuma.

Potrudi se da saznaš više o Hristu Isusu. Posebno nastoji da saznaš o doktrini Hristove žrtve, jer je upravo ovo stvar na kojoj se temelji spasonosna vera: "Jer Bog beše u Hristu, i svet pomiri sa sobom ne primivši im greha njihovih" (2. Kor. 5:19). Saznaj da je Isus "nas iskupio od kletve zakonske postavši za nas kletva; jer je pisano: proklet svaki koji visi na drvetu" (Gal. 3:13). Uđite duboko u doktrinu o zastupničkom delu Hristovom, jer tamo leži najslađa moguća uteha za ljude krivce, jer Gospod: "onoga koji ne znadijaše greha nas radi učini grehom, da mi budemo pravda Božija u njemu" (2. Kor. 5:21). Vera počinje sa znanjem.

Zatim moramo verovati da su ove stvari istinite. Duša veruje da Bog postoji i da čuje vapaje iskrenih srca; daje Evanđelje od Boga; daje opravdanje verom osnovna istina koju je Bog otkrio ovih poslednjih dana uz pomoć Svetog Duha, jasnije nego ikada pre. Onda srce veruje da je Isus zaista i u istinu naš Bog i Spasitelj, Otkupitelj ljudi, Prorok, Sveštenik i Kralj svog naroda. Sve se ovo prihvata kao sigurna istina, bez ikakve sumnje. Ja se molim da ti odmah dođeš do ovog saznanja. Čvrsto poveruj u ovo da "krv Isusa Hrista, Božijeg sina, očišćava nas od svakog greha" (1. Jn. 1:7); da je Njegova žrtva dovoljna i u potpunosti Bogu ugodna umesto ljudske, tako da onaj koji veruje u Isusa nije osuđen. Veruj u ove istine kao što veruješ u druge, jer razlika između spasonosne i obične vere leži samo u tome na osnovu čega se veruje. Veruj u Božije svedočanstvo kao što veruješ u svedočanstvo svog oca ili prijatelja. "Kad primamo svedočanstvo čovečije, svedočanstvo je Božije veće" (1. Jn. 5:9).

Ti si do sada napredovao prema veri; potreban je još samo jedan sastojak za završetak, koji je pouzdanje. Predaj se milostivom Bogu, položi svoju nadu u milostivo Evanđelje, poveri svoju dušu Spasitelju koji je umro a sada živi; operi svoje grehe krvlju Hristovom; prihvati Njegovu savršenu pravednost, i sve će biti dobro. Pouzdanje je životna srž vere: ne postoji spasonosna vera bez njega. Puritanci su navikli da objašnjavaju veru rečju "naslon". To znači oslanjati se na stvari. Osloni se svom svojom težinom na Hrista. Čak bi bio bolji primer da kažem: padni potpuno, i legni na Stenu Spasa. Prepusti se Isusu, počivaj u Njemu; predaj mu se. Kada to uradiš, onda si upotrebio spasonosnu veru. Vera nije slepa; jer ona počinje znanjem. Ona nije sumnjičava; jer veruje činjenicama koje su istinite. Nije nepraktična, sanjalačka; zato što veruje i bazira svoju sudbinu na osnovu istine otkrivenja. Ovo je jedan način na koji možemo opisati šta je vera: pitam se da li sam je već jednom "zaprepastio".

Dopusti mi da ponovo pokušam. Vera je verovanje daje Hristos ono što je rekao da jeste, i da će On učiniti ono što je obećao, i da onda to očekujemo od Njega. Sveto Pismo govori o Isusu kao Bogu, Bogu u ljudskom telu; kao o Onome koje savršen u svom karakteru; kao o Onome ko je učinjen grehom zbog nas; kao o Onome koje odneo sve naše grehe na krst. Sveto Pismo govori da je On završio prestupe, učinio kraj grehu i doneo večnu pravednost. Sveti zapisi nam dalje govore daje On "vaskrsnuo" (1. Sol. 4:14), "kad svagda živi da se može moliti za njih" (Jev. 7:25), da je otišao u slavi, daje napravio mesto vernima na nebu i da će ubrzo doći ponovo "da sudi vasionome svetu po pravdi" (Dela 17:31). Mi trebamo najiskrenije verovati da je ovo tako; jer je ovo svedočanstvo Boga Oca koji je rekao: "Ovo je sin moj ljubazni; njega poslušajte". Ovo je takođe posvedočio i Sveti Duh, jer je Duh doneo svedočanstvo Hristu, inspirisanom rečju i raznim čudima, i Njegovim delima u srcima ljudi. Mi trebamo verovati da je ovo svedočanstvo istina.

Vera takođe veruje da će Hristos učiniti ono što je obećao; pošto je obećao da neće odbaciti nikoga ko dođe Njemu, da je sigurno da nas neće odbaciti ako dođemo k Njemu. Vera veruje da pošto je Isus rekao "koji mene veruje, kao što pismo reče, iz njegova tela poteći će reka žive vode" (Jn. 7:38), mora biti istina; i ako mi dobijemo ovu reku žive vode od Hrista ona će ostati u nama, a iz nas će poteći potoci svetog života. Šta god je Hristos obećao On će to učiniti, i mi u to moramo verovati i takođe moramo tražiti oproštenje, opravdanje, očuvanje i večnu slavu iz Njegovih ruku, kao što je to obećao svima onima koji u Njega veruju.

Onda sledi obavezan korak. Isus je ono što je rekao da jeste, Isus će učiniti ono što je obećao; zato svako od nas mora verovati u Njega, govoreći: "On će mi biti ono što je rekao da jeste, i učiniće ono što je obećao. Ja se prepuštam Njemu koji je postavljen za spasenje, da me spasi. Ja se predajem Njegovom obećanju da će učiniti ono što je rekao". Ovo je spasonosna vera, i onaj koji nju ima živeće večno. Bez obzira na opasnosti i poteškoće, bez obzira na tamu i depresiju, bez obzira na pogreške i grehe, onaj koji veruje u Isusa nije osuđen, i nikada neće biti osuđen.

Neka ti ovo obećanje bude na korist! Ja verujem da će ga Duh Božiji iskoristiti da dovede mog čitaoca u momentalni mir. "Ne boj se, samo veruj (Mk. 5:36). Veruj i budi u miru.

Ja se bojim da će čitalac razumeti šta je potrebno učiniti, ali da to nikada neće uraditi. Bolje je imati najjednostavniju veru koja zaista veruje, nego znati puno stvari o tome ali ostati u sumnji. Velika je stvar poverovati u Gospoda Isusa odmah. Ne obaziri se na osobenosti i definicije. Gladan čovek jede iako ne razume sastav hrane koju jede, anatomiju svojih usta, ili proces varenja: on živi zato što jede. Neka možda pametnija osoba razume u potpunosti nutristiku, ali ako ne jede umreće, sa svim svojim znanjem. Postoji mnogo, baš sada, u paklu onih koji razumeju doktrinu vere, ali nisu verovali. Sa druge strane, nijedan koji veruje u Gospoda Isusa nije odbačen, iako možda nikada nije mogao da inteligentno definiše svoju veru. Dragi čitaoče, primi Gospoda Isusa u svoju dušu i živećeš večno.

"ONAJ KOJI U NJEGA VERUJE IMA ŽIVOT VEČNI"
(Jn. 6:40)

"Misao o neophodnosti Boga je toliko sveta, toliko dirljiva, toliko premudra, i toliko ona služi na čast čoveku."
- Dostojevski

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 886
Ukupno: 2557757
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/blagodat/008.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.