Naslovna » Magazin » Arhiva » #93 » ....

Hristov sudski presto (1)

Oswald J. Smith

Ima najmanje pet raznih Božijih sudova koji se tiču čovečanstva, a ne samo jedan opšti poslednjeg dana, kao što su mnogi bili naučeni. Naravno, postoje i drugi sudovi, kao na primer, suđenje anđelima, i tako dalje, ali mi ćemo sada govoriti samo o sudovima koji se odnose na ljude.

1. Suđenje gresima vernika. Kao prvo, imamo suđenje gresima vernika. Taj sud je već završen. On se desio onda kada su svi gresi vernika bili položeni na Hrista na Golgoti. Isus je rekao: "Zaista, zaista kažem vam: ko sluša moju reč i veruje onome koji me je poslao, ima večni život i ne dolazi pred sud, (suđenje); nego je prešao iz smrti u život" (Jn. 5:24). Isus je poneo naše grehe na svom telu na krstu, i zato što je pravda bila zadovoljena, nama kao vernicima se nikada neće suditi za naše grehe. On je bio osuđen umesto nas.

2. Suđenje samom sebi (lično suđenje). "Kad bismo sami sebi sudili ne bi nam se sudilo" (1. Kor. 11:24). Gresi koje smo učinili posle obraćenja, moraju biti suđeni tako što ćemo ih priznati i zaboraviti. "Ako ispovedamo svoje grehe, on je veran i pravedan - da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti" (1. Jn. 1:9). Ovo suđenje se neprestano dešava do kraja našeg hrišćanskog života.

3. Hristov sudski presto. Ovo je sud koji sada samo pominjemo, ali koji ćemo kasnije detaljnije razmotriti.

4. Suđenje narodima. Ovaj sud se nalazi u budućnosti i desiće se kada se Hristos vrati na Zemlju. On se odnosi na sve narode. Živima i mrtvima će se suditi na osnovu toga kako su postupali sa Božijim narodom. (Mt. 25:31-46).

5. Veliki beli presto. Ovo je poslednji sud. On se odnosi samo na one koji nisu spaseni. Tamo neće biti nanovorođenih hrišćana. Svi mrtvi koji će biti vaskrsnuti posle hiljadu godina Hristove vladavine, primiće svoju osudu. (Otk. 20:11-15).

HRISTOV SUDSKI PRESTO

"Znaj da ćemo svi izići pred sud Božiji" (Rim. 14:10).


Vreme suda

Prvo, kada će se to desiti? To neće biti na kraju hiljadugodišnjeg carstva, jer kao što smo videli, to je sud pred Velikim belim prestolom. No ovaj sud će biti po Hristovom drugom dolasku: "Jer će doći Sin čovečiji u slavi svoga Oca sa anđelima svojim i tada će uzvratiti svakome po njegovom delanju" (Mt. 16:27). "Vidi, dolazim ubrzo, i plata moja ide sa mnom, da uzvratim svakom onako kakvo je njegovo delo" (Otk. 22:12).

Plata će se dodeljivati kada On dođe. I pošto će se plata podeliti samo Njegovim slugama pred Hristovim sudskim prestolom, to će biti moguće samo onda kada On ponovo dođe.

To će biti pri vaskrsenju pravednih. "Uzvratiće ti se po uskrsu pravednih" (Lk. 14:14). Dakle u vreme prvog vaskrsenja, uskrsnuća onih koji su umrli u Hristu. To je opet povezano sa njegovim Drugim dolaskom, jer će vernici biti vaskrsnuti kada On dođe.


Potreba za sudom

Nijedan čovek nije sposoban da pravedno sudi. Čovek ili ima predrasude ili ne poznaje činjenice. On ne može da zna misli, namere i pobude drugih. Pomislite samo na neke užasne presude iz prošlosti. Setite se ekskomunikacija (izbacivanja iz crkve). Setite se onih koji su bili spaljeni na lomači. Kakve strahovite greške! Kako se samo često donose pogrešne presude!

Čujte sada šta Božija reč kaže: "Ja pak ni malo ne marim što me osuđujete vi ili ljudski sud." To je bez ikakvog značaja. "A ni sam sebi ne sudim. Jer ne znam da sam što kriv, ali time još nisam opravdan." Ja čak ni sam sebi ne sudim, kaže Pavle. Ja poznajem sebe bolje nego što me drugi poznaju, ali ipak ne znam sebe dovoljno dobro da bih mogao sam sebi da sudim. Kako je onda moguće da me drugi osuđuju? "Nego Gospod je taj koji meni sudi." Bog je moj sudija. Šta se mene onda tiče šta ljudi misle? Kakve onda razlike ima u tome šta ljudi o meni misle? Čovek nije moj sudija. Moj sudija je Gospod.

"Stoga nemojte da sudite ništa pre vremena - dok ne dođe Gospod, koji će osvetliti što je skriveno u tami i obelodaniti odluke naših srdaca; i tada će svako primiti od Boga pohvalu" (1. Kor. 4:3-5). Sada nije vreme za suđenje, zato ne sudite sada. Sačekajte dok Gospod dođe. On poznaje ljudske tajne i Njegova presuda će biti pravedna. On će ispraviti pogreške i suditi čoveku po njegovoj zasluzi.


Sud na osnovu dela, a ne vere

Spasenje je samo po Božijoj blagodati: "Jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni, i to nije od vas, - Božiji je dar; ne od dela da se niko ne pohvali" (Ef. 2:8-9).


Plata je na osnovu vernikovih dela

"I daću vam svakom po delima vašim" (Otk. 2:23).

"Vidi, dolazim ubrzo, i plata moja ide sa mnom, da uzvratim svakom onako kakvo je njegovo delo" (Otk. 22:12).

"I svako će primiti svoju platu prema svom trudu" (1. Kor. 3:8).

"Jer će doći Sin čovečiji u slavi svoga Oca sa anđelima svojim i tada će uzvratiti svakome po njegovom delanju" (Mt. 16:27).

Ovo ne treba dalje objašnjavati. Ti odlomci dokazuju bez ikakve sumnje da je spasenje dato po Božijoj slobodnoj blagodati, a da se plata daje na osnovu naših dela. Šta smo uradili otkako smo bili spaseni? Da li smo zaslužili platu? Hristov sudski presto će o tome da odluči i to da objavi.


Sprovođenje suda

"A onaj koji sadi i onaj koji zaliva - jedno su, i svaki će primiti svoju platu prema svom trudu. Mi smo naime Božiji saradnici, a vi ste Božija njiva, Božija građevina. Po blagodati Božijoj koja mi je dana ja sam kao mudri neimar postavio temelj, a drugi naziđuje. Samo svaki neka pazi kako naziđuje. Jer niko ne može da postavi drugi temelj, sem onoga koji je postavljen, a to je Isus Hristos. I ako ko na ovom temelju zida zlato, srebro, drago kamenje, drva, seno, slamu, svačije delo izići će na videlo; sudni dan će pokazati, jer će se u ognju otkriti, i kakvo je čije delo - oganj će pokazati. Ako čije delo, koje je nazidao, ostane, taj će primiti nagradu, ako čije delo izgori, taj će podneti štetu, ali će sam biti spasen, samo tako - kao kroz oganj" (1. Kor. 3:8-15).

Prvo: To je suđenje onima koji su već na temelju, što će reći, tu se samo hrišćanima sudi.

Drugo: Dela se ne priznaju sve dok nismo na temelju - steni. Sve ono što smo učinili pre nego što smo bili spaseni, bez obzira kako dobro, uopšte se ne računa. Ono što se uzima u obzir je samo ono što smo učinili od trenutka kada smo bili nanovorođeni.

Treće: Svaki učenik naziđuje. Bili mi toga svesni ili ne, mi ipak svakoga dana nešto naziđujemo.

Četvrto: Šta naziđujemo zavisi u potpunosti od materijala koji upotrebljavamo. "Neka pazi" je upozorenje. Svaki učenik sam bira svoj građevinski materijal.

Peto: Materijal koji je bio upotrebljen pokazaće se pred Hristovim sudskom prestolom.

Šesto: Temelj se ne sudi. Vernik izlazi na sud za svoj stav, a ne za svoju veru; za njegova dela, a ne za ono što veruje. Njegovo spasenje je osigurano, ali se njegovim delima mora suditi.

Sedmo: Spasenje zavisi od temelja, nagrada od nadogradnje. Temelj se ne sudi, ali nadogradnja se sudi.

Osmo: Nagrada kao i gubitak su jednostavno objašnjeni. Neki će biti nagrađeni, a neki će pretrpeti gubitak. Sve zavisi od toga kako smo živeli posle obraćenja. Moguće je dakle biti spasen i iskusiti gubitak.


Kratak pregled suđenja

Sada pogledajte 2. Korinćanima 5:10: "Jer svi mi (vernici) treba da se pojavimo (javno) pred Hristovim sudom, (ne Božijim sudom; Hristos je Sudija), da svako (to je suđenje pojedincima) primi (platu treba dati tačno onoliku koliko sleduje, koliko je zarađeno) prema onome što je učinio), bilo dobro (nagrada) - bilo loše (osuda)."

Pitam se kako će biti sa nama? Da li ćemo biti nagrađeni ili osuđeni? Da li ćemo Ga čuti kako kaže: "Dobro, slugo dobri i verni!" ili ćemo pretrpeti gubitak? Sada smo na probi, i sve što radimo ovde, biće otkriveno tamo. To će biti veoma ozbiljan čas! O, kada bismo samo mogli da živimo potpuno za Isusa Hrista sada, da bi On mogao da se raduje i da nam da nagradu tada.

Nastavak u sledećem broju...

Izvor: Iz knjige: BORBA ZA ISTINU, Oswald J. Smith.
Tagged: sud_božji|
"Zamislivo mi je da čovek, gledajući na zemlju, ustvrdi kako nema Boga, ali ne razumem kako bi mogao gledati u nebo i poricati Boga."
- Abraham Lincoln

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 583
Ukupno: 2737262
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/093/01.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.