Naslovna » Magazin » Arhiva » #8 » ....

Plod pokajanja

Vlatko Dir

U hodu sa Gospodom, naš život se kreće između "Oprosti nam" i "Hvala". Kajanje i zahvalnost su dve nezaobilazne karakteristike iskustva vernih. Međutim, Bog ne želi tek pusto kajanje, već sinove i kćeri koji su se pokajali. Pitanje je, kako raspoznati pravo pokajanje u sopstvenom i životima drugih?

Suština ličnog odnosa je komunikacija. Neka nas naša molitva, koja je jedan vid našeg ličnog odnosa sa Bogom uvek vodi bliže k' Njemu.

Molitva i pokajanje

Molitva, koja je najočigledniji oblik zajedništva ili duhovne veze sa Bogom, se uobičajeno smatra iskanjem od Boga. Mi smo se potpuno odomaćili sa idejom da je molitva Bogu prepuštanje Njegovoj milosti, ponizna prošnja za ispunjenje naših potreba.

Ipak, dok molitva u našem jeziku porazumeva iskanje od Boga, na Hebrejskom reč - tefila, uključuje delo rasuđivanja ili prosuđivanja. 'Tefila' znači sud, rasuđivanje; glagol je 'le-hitpalel' koji je povratan i označava - suditi ili rasuđivati sebe! (Pogledaj Ps. 51:1-5)

U suštini, molitva je proces koji prolazi kroz dve etape. Trebalo bi da počne kao sud (tefila), kada osoba - on ili ona, prosuđuje gde stoji pred Bogom (Dan. 3:3-15) i tek kasnije da se od rasuđivanja pretvori u 'bezobrazno iskanje' (Lk. 11:8) uprkos ličnoj bezvrednosti (Lk. 18:13).

Ovo je molitva 'ba'al tešuva' (na Hebrejskom 'gospodar pokajanja' označava osobu čijim je životom ovladalo istinsko pokajanje) - pokajnika, koji je spoznavši svoje grehe, prihvatio prekor (posledice) i obraća se Bogu sa nadom da ce naći milost u Njegovim očima i biti zaštićen od budućeg stradanja. (Vidi Ps. 51:6-19; Lk. 18:13)

Biblijsko značenje pokajanja

'Tešuva' ili pokajanje, u našem jeziku najčešće prevedena kao vraćanje ili obraćenje, na Hebrejskom znači - okrenuti se, ili obratiti od čega ka nečem drugom. (Jer. 4:1) Dakle, to nije prosto uzdržavanje ili odvraćanje od greha, već potpun povratak Bogu pri kome grehu okrećemo leđa. (Uporedi sa Os. 7:16)

Grčke reči za pokajanje u Novom zavetu su metanoia, metamelomai i metanoeo i direktan su prevod za 'tešuva', mada u nešto suženom smislu. One isto tako upućuju na promenu uma i namera, ali nose i značenje, koje se odnosi samo na žalost zbog učinjenog greha a ne neophodno i na promenu srca.

Smisao pokajanja na hebrejskom je veoma jak i direktan. Pokajanje se ne zasniva na osećanju žalosti, već na odluci da se više ne greši. Žalost i stid mogu doći i kasnije. (Pogledaj: Jer. 31:19; zapazi da prvi deo stiha u stvari kaže 'jer pošto se pokajah, ražalostih se' i da kao celina upućuje na grižu savesti.)

Tešuva takođe znači i - odgovor. Povratak, ili obraćenje Bogu je naš odgovor Njemu, koji nikada ne prestaje da nas poziva da Mu se vratimo. (Isa. 44:22) Biblijska terminologija ne poznaje obraćenje kao zasebnu kategoriju rezervisanu za one koji ne veruju - 'neobraćene', već za Božji narod koji je posrnuo u hodu s Bogom ili čiji se odnos sa Njime pokvario zbog greha. (Proveri Jer. 3:14, Jer. 3:22; Jer. 31:18; Plač 3:40; Plač 5:21)

Dakle, izvorno značenje pokajanja, kao što se iz ovoga može videti, stoji u oštroj suprotnosti sa praksom, koja pokajanje tretira kao beskrajno kajanje, žaljenje zbog učinjenog, koje mnogo puta ne predstavlja išta više od samosažaljenja, ili čak pokušaj 'kupovine' Božjeg oprosta, što sve u suštini ne uključuje promenu stava i dela.

Priznavanjem svojih greha, prepoznavanjem svoje nesposobnosti da položimo sve testove, svesni iskušenja u svojim životima od kojih smo neka dobro podneli, a pod nekima pali, spremni smo za sud. Naša spremnost da prihvatimo presudu ne podrazumeva nevinost, već razumevanje prave prirode 'ba'al tešuva' kao osobe koja sagreši, ali je kadra da se izdigne iznad svojih pogrešaka i pohrli ka svome Tvorcu. (Vidi 1. Dn. 21:13)

Davidova 'tešuva' - obraćenje ili pokajanje - je počelo pošto je shvatio da je sagrešio sa Bet-Šebom (Vitsavejom). Od tada se David promenio, porastao, postradao i konačno osetio slobodnim od krivice. Tako, kao 'ba'al tešuva' on počinje iznova sa nadom da mu je prošlost izbrisana, gresi poništeni i da je pred njim novi život. (Ps. 51)

U Psalmu 26, David priziva vreme kada je rekao Bogu, "Ispitaj me, Gospode, i iskušaj me; pretopi što je u meni i srce moje." David se ovde opoziva na momenat u svom životu kada je uskliknuo Bogu, da treba da ga prokuša, uveren da će proći test.

Ovo iskustvo nije tako često; mnogo češće, mi kao 'ba'al tešuva' pokušavamo da nađemo put povratka Bogu, i ako smo uspešni u tome molimo se i nadamo da On prihvata našu molitvu u pravednosti shvatajući odakle dolazimo i kuda idemo.

Dakle, iz ovoga možemo videti da je srž molitve duh pokajanja. Ali to je samo početak. Pravo pokajanje zahteva i određeno je još nečim.

Plodovi pokajanja

Sledeća dva stiha, Mt. 3:8 i 2. Kor. 7:11 su ključni za razumevanje biblijskog pokajanja. Analiza ključnih grčkih reči, koje su u osnovi naših prevoda uz kratak osvrt na nijanse njihovog značenja, baca više svetla na ono što Sveto pismo naziva njegovim plodom ili proizvodom promenjenog stava i istinske odluke da se grehu kaže - ne više!

"Donesite dakle rod dostojan pokajanja." (Mt. 3:8 EČ)

- donesite - doneti, proizvesti

- rod

1. plod
a. plod drveta, loze, polja
b. plod utrobe, porod, potomak

2. ono što potiče ili proizilazi iz nečega, efekat, rezultat
a. rad, postupak, delo
b. prednost, dobitak, oruđe
c. hvale, koje su prinesene Bogu kao zahvalna žrtva
d. sakupiti plod

- dostojan

1. meriti, odmeravati, imati težinu neke druge stvari iste vrednosti, čija je cena ista

2. odgovarajuće, skladno, koje se odnosi slično ili istovetno prema čemu drugom

3. saglasno
a. bilo dobro ili loše

- pokajanja - Promena uma, kao kod onoga ko se pokaje od namere, koju je smislio ili od čega što je učinio; isto kao 'tešuva'

Nema bilo kakvog pokajanja, osim ako je kao rezultat prisutna promena života. Promena života je dokaz promene srca. Na pokajanje se može gledati kao na potpuno osvedočenje o grehu, za kojim sledi promena srca (i kao posledica toga - promena života) od greha ka svetosti.

Svedočanstvo Korinćana direktno ukazuje na plod.

"Jer, vidi, baš to što se ožalostili po Božjoj volji, stvorilo vam je ne samo veliku ozbiljnost, nego i odbranu, i negodovanje, i strah, i čežnju, i revnost, i kažnjavanje. U svemu ste se pokazali da ste čisti u toj stvari." (2. Kor. 7:22 EČ)

- ožalostili

1. ožalostiti
2. pogoditi tugom, ražalostiti, baciti u žalost
3. jad, povređenost
4. uznemirenost, griža savesti

- stvorilo

1. učiniti, postići, zadobiti
2. uraditi, učiniti ono što donosi rezultat
a. o stvarima: prouzrokovati, doneti posledice
3. oblikovati, učiniti koga spremnim za što

- vam je - na grčkom "u vama"

- ozbiljnost - zabrinutost, doslovno - briga; nasuprot njihovom pređašnjem nemaru u datoj stvari; više ne grešiti na ovakav način; održavati, radi budućnosti, strožiju i regularnu disciplinu; hoditi pravedno pred Bogom

1. žurba, užurbano
2. zabrinutost, briga
a. briga u postizanju, unapređivanju, ili težnji ka čemu
b. brižno se starati, iskreno se zabrinuti

- odbranu - ne samo brižnost ili briga, već takođe "očišćenje sebe", uznemirenost da se pokaže negodovanje zbog učinjenog; ne negiranje činjenica, njihovo umanjivanje ili odbrana, već kroz prepoznavanje molitva za oproštenje; ne saglasnost i odobravanje greha, već zabrinutost zbog greha i žaljenje zbog njega

1. usmena odbrana, govor u odbrani
2. osmišljena izjava ili argument

- negodovanje - prema grehu, nama samim, iskušenju i njegovim oruđima

1. ljutnja, indignacija, negodovanje

- strah - oprezan strah da se ponovo ne sagreši (1. Kor. 4:2; 1. Kor. 4:19-21) ili ožalosti Bog i Njegov narod, Njegove sluge; da se ne bi pokvarenost raširila u zajednici, "malo kvasca ukiseli svo testo"

1. strah, bojazan
a. ono što izaziva strah
2. poštovanje prema mužu

- čežnju - želja da se pomiri sa Bogom. Čežnja je spontana i podrazumeva jaku ljubav i težnju za popravljanjem; ponašanje na sasvim drugi način u vremenu koje dolazi; čuvati se od zla i poštovati Boga

- revnost - za pravednim, Božjom časti i slavom, protiv svega što je pogrešno; revnost za dužnošću i suprotstavljanje grehu

- kažnjavanje - može se prevesti kao "rigorozno zahtevati kaznu" (1. Kor. 5:2-3) za greh i naše sopstveno bezumlje, iskren napor da se pruži nadoknada za njima nanete povrede; ne od strane pojedinca, privatno - osveta pripada Bogu!

1. osveta, osvećivanje

U 2. Kor. 7:11 - izaći u sustret pravdi; učiniti pravdu svim učesnicima. (Vidi Lk. 18:3; Lk. 21:22). Ova reč takođe ima smisao oglašenja nevinim i nosi smisao opravdanja.

- u svemu - u pogledu onog što je upravo izjavljeno. Brižnost se iskazuje u ovih šest tačaka koje su navedene:

"očišćenje sebe" i "negodovanje";
"strah" i "intenzivna čežnja";
"revnost" i "kažnjavanje" (Uporedi 2. Kor. 7:7)

- pokazali

1. staviti zajedno, postaviti na isto mesto, doneti ili spojiti skupa
a. stajati sa (ili blizu)
2. postaviti jedno s' drugim
a. prikazivanjem ili upoznavanjem koga
b. shvatiti
3. sastaviti komponovanjem ili kombinacijom, učiti kombinovanjem ili upoređivanjem
4. sastaviti, sjediniti delove u celinu

- čisti - od umešanosti u krivicu. "Potvrdili ste sebe", grčki, "preporučili ste sebe". Kakva god sumnja o umešanosti je bila na vama (1. Kor. 5:2-6) kroz vaš prethodni nehaj, opravdali ste se svojim sadašnjim žarom u osudi tog (ne)dela

1. ushićeno poštovanje, sveto
2. čistota
a. čisto od telesnosti, čedno, skromno
b. čisto od ikakve mane, bez greške
c. čisto

Velika je razlika između ovakve žalosti - griže savesti - koja je po Bogu i žalosti ovoga sveta. Pomenuli smo slatki plod pravog pokajanja. Kada je srce promenjeno, život i dela će takođe biti promenjeni. To proizvodi nezadovoljstvo grehom, sobom, kušačem i njegovim oruđima. To proizvodi budnost i oprezan strah od greha. To proizvodi želju, da se pomiri sa Bogom. To proizvodi revnost za dužnošću, a protiv greha. To proizvodi kažnjavanje greha i sopstvenog bezumlja, takođe i iskren napor da se pruži zadovoljenje za njima učinjene povrede.

Duboka poniznost pred Bogom, mržnja na sav greh sa pouzdanjem u Hrista, novo srce i nov život čine pokajanje, koje vodi spasenju. Neka ga Bog podari svima nama.

Tagged: pokajanje|
"Biblija omogućava čoveku da prepozna svoju kosmičku sudbinu."
- nepoznati

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1762
Ukupno: 2600777
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/008/04.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.