Naslovna » Magazin » Arhiva » #8 » ....

Sudnji dan

David Wilkerson

Apostol Pavle je bio jedan od najvernijih Božjih slugu. Njega su na to motivisale tri stvari: nada, ljubav i strah. Pavle je imao čvrstu nadu u večni život i to ga je motivisalo da istraje u vernosti Bogu. On je takođe imao i veliku ljubav prema Hristu. U 2. Kor. 5:14, on kaže: "Jer Hristova ljubav nas obuzima" - znači, ona mu je pomagala da ostane veran Bogu.

Međutim, Pavlova vernost je takođe motivisana i nečim drugim: bila je to spoznaja toga, da dolazi dan, kada će morati da stane ispred Sudije sveta, na Njegov Sudnji dan!

Danas veliki broj hrišćana poseduje samo prve dve vrste motivacija. Svaki vernik će vam reći, da ima nadu u večni život. I mnogi će iskreno reći: "Ja volim Isusa, celim svojim srcem."

U ove poslednje dane, kao da nešto nedostaje današnjoj crkvi Isusa Hrista. To je ta treća motivacija, to ubedljivo otkrivenje: da će jednoga dana svako od nas stati pred Svetog Boga i položiće račun za svaki svoj motiv, delo, reč ili pomisao!

Istina o dolazećem Sudu Božjem čini, da se svaki vernik malo zamisli i uozbilji, tj. da počne da bude istinski hrišćanin. Oni koji o ovome uopšte ne razmišljaju, to su oni hladni, nezainteresovani, nehajni za duhovne istine, ali, činjenica ostaje; uskoro, veoma brzo, svaki čovek koji je ikad živeo biće pozvan, da se pojavi i stane pred sud velikog Sudije Isusa Hrista.

"Jer svi mi treba da se pojavimo pred Hristovim sudom, da svako primi prema onome šta je učinio za vreme svoga života u telu, bilo dobro - bilo zlo." (2. Kor. 5:10 EČ) Znači, da će svako od nas za sebe odgovarati Bogu. (Rim. 14:12).

Svi bogati, slavni i moćni, svih vekova će stati ispred Njega. "I carevi zemaljski, i velikaši, i vojvode, i bogataši, i silni, i svaki rob i svaki slobodnjak, posakrivaše se po pećinama i po gorskim stenama, i govorahu gorama i stenama: padnite na nas i sakrite nas od lica onoga što sedi na prestolu i od gneva Jagnjetova, jer dođe veliki dan gneva njihova, i ko može da se održi?" (Otk. 6:15-17 EČ)

Bog je zabeležio svaki motiv i strast, svakog čoveka koji je ikad živeo na Zemlji. Motivi hrišćana su zapisani u "knjizi spomena", koja je ustvari drugo ime za "knjigu života". Na dan Suda Hrist će se setiti svih, koji su zapisani u ovoj knjizi: "Tada govoriše jedan drugome oni koji se Boga boje: Gospod ih posmatra i sluša, i pred njim se knjiga za spomen napisa, za one koji se Gospoda boje i koji časte ime njegovo. Moji će oni biti, govori Gospod nad vojskama, moji će oni biti u dan koji spremam i smilovaću se njima, kao što se otac smiluje sinu koji mu služi." (Mal. 3:16-17 LB)

Ako ljubiš Isusa svim svojim srcem i ako si očišćen Njegovom krvlju, onda je tvoje ime upisano u Njegovoj knjizi spomena - života. Onda ne bi trebalo da se plašiš Sudnjeg dana. Ustvari, pomisao na njega bi trebalo da proizvede veliku radost u tebi, jer u taj dan će se ostvariti tvoja nada i vera u večni život, koji je Bog obećao, onima koji ga ljube.

Međutim, Biblija kaže da, postoji knjiga i postoje knjige. Svaki život piše svoju knjigu, to je zapis celog jednog ljudskog života, osobe. Sada, dok živiš iz dana u dan, pišeš svoju knjigu života pred Bogom, a i ljudima koji su svedoci tvoga življenja.

"I videh veliki, beli presto, i onoga što sedi na njemu, od čijeg lica pobegoše zemlja i nebo, i ne nađe im se mesta. I videh mrtvace, velike i male, gde stoje pred prestolom, a knjige se otvoriše; i jedna druga knjiga bi otvorena, to je knjiga života. I mrtvacima se sudilo na osnovu onoga što je napisano u knjigama - po delima njihovim. I more dade mrtvace koji su u njemu, i smrt i ad dadoše mrtvace koji su u njima, i svako bi osuđen po delima svojim." (Otk. 20:11-13 EČ)

SUD NAD GREŠNICIMA

Bićemo suđeni ili nagrađeni prema onome, što je zapisano u našoj knjizi života. Biblija kaže da će na dan velikog Suda ljudi biti vasksnuti tj. imaće nova tela. Grešnici će dobiti tela "određena za uništenje" (Rim. 9:22) a verni će dobiti "novo telo", poput tela vaskrslog Gospoda Isusa Hrista. Kad suđenje bude okončano, Veliki Pastir će ustati sa svoga sudnog prestola i povesti svoje stado u večno blaženo stanje.

No, pre nego se to dogodi, On će vernima reći: "Onome koji pobeđuje daću da sedne sa mnom na moj presto, kao što i ja pobedih i sedoh sa svojim Ocem na njegov presto." (Otk. 3:21 EČ) Isus će reći: "Dođi, sedi sa moje desne strane, da bi Suđenje grešnicima moglo početi!" Biblija kaže: "Jer zna Gospod za put pravednika a u propast put grešnika vodi." (Ps. 1:5 LB) Svi će oni da se tresu pred Sudijom, svi oni koji su odobravali i vršili ubijanje dece abortusima. Svi oni filozofi i ideolozi, koji su čitave generacije zavodili svojom ateističkim razmišljanjem. Svi oni koji su izrugivali, omalovažavali Hristovo božanstvo i Njegovo delo spasenja. Svi lažljivi i licemerni političari, državnici ili sveštenici. Svi oni koji su manipulisali sa ljudima da bi zadovoljili svoje sebične tašte želje i ciljeve. Svi moćni, bogati, slavni, nekad tako veliki i ponosni, sada će stajati pred Njim i trešće se od straha, nemoćni... Stajaće i čekaće svoj red, da im se sudi, dok anđeo Gospodnji na njih vikati: "Zgrešili ste Gospodu i sada vas je vaš greh stigao!" (4. Moj. 32:23) Ispitaj se, da li si i ti u ovoj grupi ljudi?

Onda, Sudija Isus Hrist će pozvati svedoke, da svedoče za tebe ili protiv tebe: Prvi svedok jeste reč Božja (Sveto pismo): "Ko mene odbacuje i ne prima mojih reči, ima svoga sudiju; reč koju sam izgovorio - ona će mu suditi u poslednji dan." (Jn. 12:48 EČ)

Moraćeš dati odgovor za svaku čutu ili pročitanu propoved, pesmu, deo Sv. pisma, traktat... za svaki trenutak kada si bio oslovljen i pozivan Bogu.

Drugi svedoci će biti ljudi iz Ninive, ljudi iz Sodome ili kraljica iz Sabe. Isus je rekao: "Ninevljani će ustati na sudu sa ovim naraštajem i osudiće ga; jer su se pokajali na Joninu propoved, a vidi ovde je nešto više od Jone. Kraljica juga ustaće na sudu sa ovim naraštajem i osudiće ga; jer je ona došla s kraja zemlje da čuje Solomonovu mudrost, a vidi ovde je nešto više od Solomona." (Mt. 12:41-42 EČ)

Kada staneš pred Sudiju i kada tvoja knjiga života bude otvorena, tada će i veliko mnoštvo ljudi iz Ninive da istupi napred zajedno sa onima koji su bili uništeni u Sodomi i Gomori. Ovi veliki grešnici će pažljivo slušati tvoju listu nuđenih mogućnosti da budeš spašen, nabrajaće se svi trenuci kada si bio pozivan od Boga: kroz Bibliju, radio, TV, knjigu, Internet, prijatelja, porodicu, propovednika... Oni će čuvši za tvoje mnoge prilike možda vikati pred Sudijom: "Presuda ovom čoveku mora biti stroža nego naša! Jer je on odbacio i prokockao toliko mogućnosti i vremena, da se spase! On je odbacio tako jasan poziv i svedočanstvo! Mi nismo imali ni Bibliju, ni one koji bi nas stalno podsećali i opominjali, mi nismo imali novu, drugu priliku. A on je imao sve to!"

Isus je rekao, da bi se Sodoma sva pokajala, kada bi čula sve ono, šta si ti čuo: "...jer da su se u Sodomu dogodila čuda koja su se dogodila u tebi, ostao bi do današnjeg dana." (Mt. 11:23 EČ) Ljudi iz Sodome bi plakali i kajali se da su čuli samo delić Evanđelja, koje si ti imao priliku da čuješ.

Stoga, pre nego li Sud počne, pre nego li dođe tvoje vreme da staneš pred Sudiju, shvati da svaka Božja istina, koju si čuo svedočiće za ili protiv tebe.

SUD NAD "NEKORISNIM" SLUGAMA

Najnesrećnije i najmizernije duše, koje će da stoje ispred Sudnog prestola Hristovog biće oni koje Biblija naziva "beskorisne" sluge.

Beskoristan sluga jeste onaj, koji je "sakrio" svoj talenat dat mu od Boga. On je bio suviše lenj i plašljiv da bi investirao svoj život i vreme u Božanske interese i tako je postao lenj i neradan u Božjim stvarima. On je odlazio redovno na bogosluženja u zajednicu i svoj religiozni imidž održavao blistavim. A evo šta Gospod kaže o polovičnoj i neozbiljnoj službi za Njega: "A gospodar njegov odgovori i reče mu: zli i lenji slugo, znao si da žanjem gde nisam posejao i skupljam gde nisam vejao. Trebalo je dakle da daš moj novac menjačima, i ja bih po dolasku uzeo svoje s kamatom." "A nekorisnoga slugu izbacite u krajnju tamu; onde će biti plač i škrgut zuba." (Mt. 25:26-30 EČ)

O, kako li će gorko naricati nekorisne sluge kada Sudija počne otvarati njihove knjige! Sudija će svima pokazati koliko su vremena, snage, novca utrošili za obezbeđenje svoje sigurnosti ili zadovoljstava, zanemarujući svoj odnos s Bogom, porodicom, crkvom... Gospod će nekorisnom slugi reći: "Ovo je tvoj život, tvoje vreme, tvoje bogatstvo... Bio si mi potreban i računao sam na tebe, dozivao te, ali ti si me odbacivao. Davao si mi tako malo vremena, dok me na kraju nisi potpuno istisnuo iz svog života. Život koji sam ti dao, proćerdao si za šaku prašine. A bio si upozoren da će sve što imaš nestati, izgoreti kao slama!"

O, kako velika žalost će biti u onaj dan onih, koji su nedeljna bogosluženja posećivali iz navike, ili na to gledali kao deo svoje porodične tradicije. Sedeli su u crkvi iz nedelje u nedelju, ali njihovo srce je bilo tako daleko od Boga. Oni su sve hrišćanske dužnosti obavljali hladno i rezervisano.

Sudnji dan će sve da razotkrije. Sudija će reći nekorisnim slugama: "Odlazite od mene. Vaša srca nikada nisu bila moja u potpunosti. Davno ste izgubili svoju prvu ljubav, umesto da ljubite mene, vi ste ljubili: svoje poslove, novac, porodice... Ja vam nisam bio na prvom mestu u životu!"

KAKO SE SPREMITI ZA SUD BOŽJI?

Treba da razumemo da prva stvar koju će Sudija da uradi pre Suda je ta, da će da odvoji "ovce od jaraca". On neće dozvoliti da njegovi pravednici budu ubrajani sa nepravednicima. On će dati naredbu anđelima da sakupe njegovo stado pri Njegovoj desnici. "I biće okupljeni pred njim svi narodi, i on će ih odvojiti jedne od drugih, kao što pastir odvaja ovce od jaraca, i postaviće ovce sebi s desne a jarce s leve. Tada će reći car onima s desne strane: hodite, blagosloveni Oca moga, nasledite carstvo koje vam je pripremljeno od postanka sveta." (Mt. 25:32-34 EČ)

Biblija je veoma jasna: oni koji prebivaju u Hristu i koji čekaju Njegov drugi dolazak, treba da imaju pouzdanja i hrabrosti gledajući na taj dan. "I sad, dečice, ostajte u njemu, da bismo imali pouzdanje kad se on javi i da se ne postidimo pred njim prilikom njegovog dolaska." (1. Jn. 2:28 EČ) "Ljubav je kod nas došla do savršenstva u tome da mi imamo pouzdanje na sudnji dan." (1. Jn. 4:17 EČ)

Kako mogu imati takvu hrabrost i radost u onaj dan? Do toga se dolazi samo kroz poznavanje Sudije kao tvog brata, prijatelja, iskupitelja, Gospoda, velikog sveštenika, zastupnika, onoga koji tebe žarko ljubi a za kim bi i tvoja duša trebalo da gori!

Postoji test, koji pokazuje da li si spreman za Sudnji dan ili ne. Biblija kaže: "Kad bismo sami sebi sudili, ne bi nam se sudilo." (1. Kor. 11:31 EČ) Da li si voljan da napraviš test samoprosuđivanja, da prosudiš sebe?

Ako jesi, onda postavi sebi ova tri pitanja i dobro razmisli o njima.

1. Da li težiš i žudiš za Njegovim drugim dolaskom u slavi? Da li se pripremaš za taj slavni dan? Koliko ti je zaista stalo do Njegovog dolaska, razmišljaš li o tome uopšte?

"Očekujući blaženu nadu i slavan dolazak velikoga Boga i Spasitelja našega, Isusa Hrista." (Tit 3:13 EČ) "A sad mi je pripravljen venac pravednosti, koji će mi u onaj dan dati Gospod, pravedni sudija, ne samo meni nego i svima koji su svu ljubav posvetili njegovom dolasku." (2. Tim. 4:8 EČ)

Ovaj svet nije naš dom, dete Božje ne pripada ovom svetu. A ja tebe pitam: "Da li si se ukorenio (vezao) za ovaj svet, ili si isčupao svoje korenje, moleći: Gospode, Isuse, održi moje srce budno!"

"Koji očekujete i požurujete dolazak Božjeg dana, kada će se vatrom zapaljena nebesa raspasti i zažarene stihije rastopiti." "Stoga, dragi moji, očekujući ovo postarajte se da vas on nađe neokaljane i besprekorne u miru." (2. Pet. 3:12-14 EČ)

Isus kaže: "Radite, dok se ne vratim." (Lk. 19:13). Dužni smo da radimo svakog dana na izgradnji carstva Božjeg, ali i da svakoga časa vičemo iz srca: "O, Gospode, dođi, dođi Gospode Isuse!" (Otk. 22:20)

2. Da li su Božji neprijatelji postali i tvoji neprijatelji? Da li si uključen u bitku protiv onih koji se protive Bogu? Da li se boriš protiv želja tela, sveta i đavola, ili si sve bitke prepustio drugim članovima Tela Hristovog?

Ako želiš da jednog dana stojiš po desnici velikog Sudije sveta i da učestvuješ u suđenju njegovim neprijateljima, onda još danas moraš im staviti do znanja da su tvoji neprijatelji. "Zar ja ne mrzim one koji te mrze Gospode? I da se ne gadim na one koji na te ustaju? Punom mržnjom mrzim na njih: to su neprijatelji moji." (Ps. 139:21-22 LB)

Da, Isus je rekao da treba da volimo svoje neprijatelje, ali, šta sa onim neprijateljima koji mrze Njega i koji otvoreno odbacuju njegovu milost i spasenje, te, pljuju po Njegovom imenu ili ga otvoreno ismevaju?! Ne treba da mrzimo ljude, već greh koji je u njihovim srcima i demonske sile koje vladaju nad njima. Treba da mrzimo bezbožnost koja se nalazi u ovome svetu!

Da li kažeš u svome srcu: "Ovaj svet je pun greha i bezbožnosti, i on postaje u tome sve gori i gori, ali šta se to mene tiče? Ja ću se držati čist pred Bogom." Ne! Ne možeš tako reći! Crkva je u borbi, u ratu! Vrata pakla se iznova i iznova dižu protiv Crkve Isusa Hrista, u ovim poslednjim danima kao nikad pre u istoriji - ako si Hristov, ti ne možeš ostati neutralan!

Bog viče: "Ko će za mene protiv zlih ustati? Ko će stati za me protiv onih koji zlo čine?" (Ps. 94:16 LB)

A kad Sudnji dan dođe, ja želim reći zajedno sa apostolom Pavlom, "dobru bitku svrših". Želim ući u borbu - na mojim kolenima, pun gnušanja i svetog besa protiv greha u mome životu i u ovom svetu.

3. Da li zapostavljaš dom Božji?

"Da ne ostavljamo svoje skupštine, kao što neki imaju običaj, nego da bodrimo jedan drugoga utoliko pre ukoliko vidite da se približava sudni dan." (Jev. 10:25 EČ) Nije slučajno, da sledeći pomenuti greh u ovom odeljku govori o "hotimičnom" grehu. Činjenica je da ljudi postaju veoma nemarni i nebrižni, baš pre suda ili neke katastrofe. Uvek pre, nego se neko društvo ili civilizacija otrgne kontroli, ljudi se okreću stvaranju svoje vlastite sigurnosti, gomilaju novac i traže razuzdano razna telesna zadovoljstva a najmanje od svega traže Boga. Hrišćani su takođe u opasnosti da potpadnu pod ovakav duh razmišljanja i da se okrenu od Boga i Crkve drugim stvarima.

Šta je Sudnji dan ako ne konačno sakupljanje vernih oko Njega? Hoćeš li ti biti tamo, radostan i voljan da ti se sudi?

U onaj dan knjiga i knjige će se otvoriti. Hoćeš li biti na spisku? Šta će pisati u tvojoj knjizi života?

DA LI SI PROŠAO TEST?

Ako te tvoje srce presvedočava i trese se od straha pri pomisli na Sudnji dan onda ti nisi još spreman, da se postaviš pred Isusa. Dok još ima vremena, prosudi sam sebi i pokaj se! Bolje ti je tako nego da ti On sudi u onaj dan.

Dan Suda dolazi, u taj dan moraćeš dati odgovor Bogu za sve što si upisao u svoju knjigu života, svako delo, reč, motiv...

Deo iz propovedi: Davida Wilkersona, JUDGMENT DAY.
"Ali na koga ću pogledati? Na nevoljnog i na onog ko je skrušenog duha i ko drhće od moje reči."
- Isaija 66:2

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 730
Ukupno: 2671717
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/008/03.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.