7. Hristos, naš život

Andrew Murray
"Hristos, naš život." (Kol. 3:4)

Siguran sam da su mnogi koji su učinili taj korak predanja osetili, kao što sam i ja osetio: "O Bože, kako to malo razumem!" i molili smo se: "Gospode Bože, Ti sam moraš da vladaš u meni, ako treba da znam šta to stvarno znači." Ali verujemo, kao što smo rekli, da kroz veru sa naše strane On prihvata, iako iskustvo i sila te potpune predanosti ne dođu odmah, i da je do nas da se čvrsto držimo našeg položaja pred Bogom dok ne dođu iskustvo i sila.

Dodaću još i ovo: da ako ova potpuna predanost treba da se održava i da živimo njom, Hristos mora da uđe u naš život sa novom silom. Samo u Hristu možemo da se približimo Bogu, i samo u Hristu Bog može da se približi nama. Treba da imamo "Hrista naš život." Ono što nam je potrebno jeste da Bog učini sasvim u nama ono što tražimo da On učini u drugima. Mi želimo da dozvolimo Bogu da nam objavi Hrista da bi nas On potpuno obuzeo, i onda će Hristos moći da radi kroz nas više nego što ištemo i mislimo.

Želim da ti iznesem kao ilustraciju ove velike istine: "Hristos naš život," četiri jednostavne tačke. Ako hoćemo da razumemo te reči, pogledajmo, prvo, Hrista pred nama kao naš Primer; drugo, Hristos kao naša žrtva pomirenja; treće, Hristos sa nama kao naš Spasitelj od greha; i konačno, Hristos u nama kao naša sila i život.

Ako hoćemo da Hristos bude naš život, moramo na prvom mestu da pogledamo Hrista pred nama kao naš Primer. Kada govorim o Hristu kao mom životu, to ne sme da bude neodređena, nejasna stvar, moram da Ga znam. Život se uvek pokazuje u ponašanju i delima, i ako Hristos uđe u mene kao moj život, to ne sme da bude samo nešto skriveno u mom srcu, već nešto što se dokazuje u svakom koraku i u svakom momentu moga života. I ako želim da znam kako se pokazuje, kakva će biti moja osećanja i reči i dela i navike ako imam Hristov život, moram da pogledam i proučavam Isusov život na zemlji. Dok proučavam život Božijeg ljubljenog Sina, moram da zapamtim da Mu je Bog, pre nego što Ga je uzeo na nebo dozvolio da živi ovde na zemlji, da bih u Njegovom životu mogao da imam sliku, otkrivenje, potpunu predstavu onoga što je Bog želeo da budem, i šta je bio spreman da učini od mene. To je svetlost u kojoj moraš da proučavaš Hristov život u evanđeljima - to nije jedina svetlost, ali je najvažnija.

Šta nalazim dok gledam na Hrista? Razmislili smo o potpunoj predanosti Bogu. To je bio samo koren Hristovog života. Došao je kao čovek koga je Bog poslao na svet, i kao čovek koji nije imao da uradi ništa drugo nego da ispuni Božiju volju; i došao je kao čovek koji nije imao u sebi ništa, ali koji je svakodnevno zavisio od Boga, i čekao da Ga On poučava i govori kroz Njega, i da Mu pokaže dela koja je imao da učini. "Ne može Sin da čini ništa sam od sebe." Živeo je životom potpune predanosti Bogu. On je živeo i umro za Božiju volju, Božiju čast, Božije Carstvo - On je živeo i umro ali ne kao što to mnogi hrišćani čine, nekad pod pritiskom, nekad ostavljajući po strani da bi našli olakšanje u svetskim stvarima, zaboravljajući da održavaju zajednicu sa Bogom. Njima je religija napetost i breme i obaveza, i prijatno im je da se malo opuste i skinu teret. O ne! Bog je bio Hristova radost i Izvor žive vode. Nalazio je Svoju radost i silu živeći u Bogu i za Njega. Volja Božija Mu je bila hrana i osveženje i sila.

Bog dolazi svima onima koji traže: "Bože moj, položio sam zakletvu potpune predanosti, i Ti to znaš, iako sam to učinio u slabosti i drhtanju, učinio sam u iskrenosti i pravednosti; ali, Bože moj, šta to znači?

Kako da živim tim životom?" Otac pokazuje na ljubljenog Sina i kaže: "Ovo je moj ljubljeni Sin koji Mi je po volji. Slušaj Ga, sledi Ga, živi kao On, i neka Hristos bude zakon tvoga života."

Predajmo svoja srca Bogu u molitvi, da nas On ispita i da nam pokaže da li je Hristov život stvarno zakon koji smo uzeli za primer u našem životu. Ne govorim o savršenstvu, ali zapitajmo se, Da li sam stvarno rekao: "O, kako bi to bilo blagosloveno! O, to je ono za čim čeznem i što tražim od Boga! Hoću da živim za Boga na način kojim je Hristos živeo? To izgleda skoro suviše uzvišeno i preveliko. Ali šta je Hristos mislio time kada je tako često govorio: "Kako ja, tako i vi; kao što sam Ja ljubio tako i vi ljubite jedan drugoga; ako držite moje zapovesti kao što sam Ja držao zapovesti Moga Oca, ostaćete u mojoj ljubavi?" Šta znači kad Sveti Duh kaže: "Imajte u sebi istu misao koju Hristos Isus ima; nego je lišio samoga sebe, i unizio samoga sebe i postao poslušan do smrti"? Hristova misao mora da bude moja misao, moje raspoloženje, i moj život.

Ima mnogo ljudi koji traže od Hrista večni život na nebu, ali ne žele život kojim je Hristos živeo ovde na zemlji. I ima mnogo vernih koji su to i napisali, na žalost - i ne pomišljaju da imitiraju i slede Hrista sa bilo kakvom vernošću; nemaju nameru da se približe Hristu. Ali ako si jednom iskreno rekao: "Oče, imaš pravo na to, i moje srce se potpuno predaje Bogu od sada nadalje!" onda dođi i reci: "Život Hristov mora da bude moj."

Drugo: Ako hoćemo da znamo šta znači "Hristos naš život", na Hrista i Njegovo delo ne smemo da gledamo samo kao naš uzor, nego na Hrista kao našu žrtvu pomirenja. Hristos je Svojim životom pripremio put kojim mi treba da idemo. Ostavio nam je primer da bismo išli Njegovim stopama; On je zacrtao put kojim treba da idemo u večni život. Ali to nije bilo dovoljno; jer smo bili odsečeni od tog puta i tog života, grehom i njegovim prokletstvom, smrću. I zato je Hristos, pošto nam je pripremio i zacrtao blagosloveni put, sišao na muke i smrt na Golgoti, predavši Svoju volju Bogu na smrt. Tamo je poneo naše grehe i prokletstvo: "i kar beše na Njemu našega mira radi, i ranom Njegovom mi se iscelismo." Dao je Svoju dragocenu krv, "krv večnoga saveza," da bi kroz nju mogao da nam ostvari ulazak u samo prisustvo našega Boga. Sad imamo Hrista kao Prvosveštenika, da primeni u našim srcima, kao živi Spasitelj, božansku silu te žrtve pomirenja. I kad god pomislimo da se približimo Bogu, i da služimo Bogu, i da Mu se predamo, pojavi se misao - i dobro je da to tako gledamo - "Ja u mom grehu, sa svim mojim prestupima i otpadom otkako sam se obratio i primio Hrista, ja sa svom svojom grešnom prirodom, da li stvarno mogu da imam zajednicu sa Bogom svakoga dana? Onda dolazi odgovor: Mi smo se "približili Hristovom krvlju." "Kad ... imamo pouzdanje ... krvlju Isusa, pristupajmo."

Da li se plašiš da učiniš to veliko predanje - potpuno predanje - jer se osećaš nedostojnim? Onda razmišljaj o tome da tvoja vrednost nije u tebi ili u tvom dubokom ili potpunom posvećenju; tvoja vrednost je u Isusu Hristu. Čitamo u Božijoj Reči da "oltar posvećuje dar," i znamo da Hristos nije samo Sveštenik i Žrtva, "Jagnje na zaklanje," nego da je živi Hristos i sam Oltar. Sedam dana je trebalo da se posveti oltar kroz sedmostruko kropljenje krvlju; a posle toga Bog je rekao: "Oltar će biti svetinja nad svetinjama; što se god dotakne oltara, biće sveto. A u Novom Zavetu piše da "oltar osvećuje dar." Hristos je naš Oltar. Ti se plašiš i pitaš: "Da li Bog može da me primi kad sam ovako slab?" Dođi dete Božije, i ne plaši se! Položi sebe na Hrista, živi Oltar, večnu Žrtvu Pomirenja, koji može da te učini ugodnim Bogu svakog trenutka, i tu se odmori. Osloni se na Njega u slatkom saznanju i veri. Makar da sam nedostojan i slab, oltar posvećuje dar, i kad sam u Hristu i oslanjam se na Njega, Bog prima moju slabost, i ja sam Mu ugodan. Pokušaj da se držiš ove istine, ne samo kao doktrine za utehu i spasenje nevernima, koja im kaže da ima potpunog i trenutnog oproštenja, nego pokušaj da je se držiš kao sile stalnog pristupa ka Bogu. "Ako pak hodimo u svetlosti, krv Sina njegova Isusa Hrista čisti nas od svakoga greha." U Hristu su vrata srca moga Oca uvek otvorena; u krvi blagoslovenog Jagnjeta Božijeg božanski život od gore može svakog trenutka da se uliva u tvoje i moje srce.

Treće: Nemam samo Hrista preda mnom kao moj Primer, i Hrista kao moju Žrtvu Pomirenja, nego Ga imam sa sobom kao Spasitelja od greha, mog Prijatelja, mog Vođu, i mog Čuvara. Da, tako je obećao naš milostivi Gospod pre nego što je otišao. "Evo ja sam s vama u sve dane." Još ranije je rekao, kada učenici još nisu mogli da Ga razumeju: "Jer gde su dvojica ili trojica sabrani u moje ime, onde sam ja među njima."

Trebalo bi da shvatimo da nam je Isus Hristos bliže nego naš najbliži prijatelj na zemlji. Kada bismo samo odvojili vremena da okrenemo svoje oči i srca od ovoga sveta i od svih dragih lica i prijatelja koji nas okružuju, i od svih radosti koje nas privlače, i sve ljubavi na koju nailazimo, i uprli ih čvrsto i ponizno i sa puno pouzdanja na lice i ljubav i radost Isusa! On može tako da nam se pokaže da će se naša srca ispuniti saznanjem da je Isus sa mnom. Znaš kako otac svako jutro kad ustane misli duboko u sebi: "Imam dragu decu, imam dragu ženu, imam porodicu; svi ćemo se sastati za doručak. To je tako prirodno, ispunjava celo srce, i on se odmah seti toga. Da li je moguće da mi Hristos učini Svoje prisustvo tako bliskim i jasnim i dragim kao što je zajednica mojih naj-milijih na zemlji? Hristos to može učiniti, i Hristos čezne da to učini, i Hristos je dostojan da Mu dozvolimo da to učini.

Isus Hristos želi da živi sa tobom, tako da može da učini Svoje blaženo delo za tebe. On hoće da bude sa tobom kao tvoj Saputnik, tako da nikada ne budeš sam. Nema ni nevolje, ni poteškoće, ni vatre, ni vode, kroz koju moraš da prođeš gde neće obećanje Jahve u Starom Zavetu: "Ja ću biti sa tobom," da ti se ispuni u Hristu Isusu. Nećeš morati da vodiš borbu s grehom ili kušnjama, ne moraš da drhtiš pri spoznaji kakav si sam po sebi, nego je moguće da imaš Hrista pored sebe svakoga trenutka - Isusa Hrista kao tvoga Vođu, da ti pokaže put kojim treba da ideš; Isusa Hrista kao Saputnika, da te uteši Svojim prisustvom, i da ispuni tvoje srce radošću; Isusa Hrista kao Spasitelja od greha, koji Svojom moćnom silom bdi nad tobom, i radi u tebi sve što je po Božijoj volji. O, neka nam Bog pokaže da je život potpune predanosti život koji može da se živi u Hristu Isusu, život koji je moguć, jer će Sam Hristos da se brine za nas i da bdi nad nama.

Sada o poslednjoj stvari: Hristos u nama kao naš Život i Snaga. To je kruna svega. Mladi vernik obično zna vrlo malo o tome. Mnogi verni su dugo živeli u nekom iskustvu sa Hristom kao Vođom i Pomagačem, ali nikad nisu shvatili šta ovo drugo znači: Hristos u meni, moj život i moja snaga. Ali to je ono što Apostol Pavle naziva velikom tajnom evanđelja, tajnom koja je bila skrivena od vremena i naraštaja, ali je sada objavljena; tajna Božijeg naroda o kome kaže: "Kako je bogata slava ove tajne, Hristos u vama." Bogatstvo i slava našega Boga na nebu se pokazuje u tome što Bog želi da Hristos, Njegov Sin, živi u nama. Shvatimo to sada - ne tražimo mali blagoslov ili početak blagoslova, nego otvorimo ceo svoj život sili Isusa Hrista koja je u nama, koja upravlja nama, i koja nas posvećuje. Hristos je sila Božija, i mi tražimo da primimo više od Hrista, mi želimo celoga Hrista, želimo da nam se Hristos otkrije Duhom Svetim; i onda će Božija sila da radi u nama i kroz nas.

Jovan Krstitelj je propovedao Hrista koji krsti "Duhom Svetim i ognjem". To mi govori da je Isus Hristos taj iz koga Sveti Duh treba da se uliva u nas uvek u novoj i većoj meri; i ako hoćeš da se sila Božijega Duha objavi u tvome životu i u tvojoj crkvi, ili među bezbožnicima, to mora da dolazi kroz prisniju privrženost Hristu, prisniju zajednicu sa Njim, i veće otkrivenje Hrista koji prebiva u hrišćanima. Blagoslov onda mora da dođe. Zar Isus nije rekao: "Ko veruje u mene, iz njegova tela će poteći reke žive vode"? Zar ovo ne dolazi kroz veru da Hristos dolazi i nastanjuje se u našim srcima, i sam postaje Izvor iz kojeg teče Sveti Duh? Šta čitamo u poslednjoj glavi Otkrivenja? "I pokaza mi reku vode života, bistru kao kristal, koji izvire iz prestola Božijeg i Jagnjetovog." Da, jagnje je otišlo i selo na presto slave, i reka vode života je potekla. Jagnje mora da vodi i tebe i mene do izvora žive vode, i da ga stavi u naša srca, da bismo tako imali silu da radimo sa ljudima - ne silu razuma, ne silu ljudske ljubavi, i revnosti, i iskrenosti, i marljivosti, nego silu koja dolazi od Boga.

Da li si spreman za tu silu? Da li si spreman da se potpuno predaš Bogu i da je primiš? Da li možeš iskreno da kažeš: "Gospode, ja sam potpuno predan Tebi. Učinio sam to u slabosti i u drhtanju, ali Gospode Bože, učinjeno je. Primio sam samo malo od onoga što znam da Moj Bog može da podari, ali kao prazan sud, očišćen i ponizan, ponovo se spuštam do Tvojih nogu svakoga dana, svakoga trenutka, i čekam na moga Boga?" I dete Božije, što oko ne vide, što uho ne ču, što ljudi ne mogu da zamisle, i što ti ne možeš da zamisliš, Bog će učiniti onima koji Ga čekaju, i onima koji Ga ljube.

Očekuj velike stvari od Boga i prisniju zajednicu sa Njim. Kako to može da bude? Isus Hristos to može učiniti za tebe. Hristos je naš život. On će u tebi živeti istim životom kojim je živeo na zemlji. Očekuj da će On to učiniti u punini Svoga obećanja. Dođi sa svakim grehom i svakom smetnjom, i svakim nedostatkom i svim što uzrokuje samoprekor i baci sve Njemu pred noge, te veruj da krv čisti, i da Hristos daje izbavljenje. Veruj, a onda očekuj to i prihvati, tako da Bog objavi Hrista u nama silom Svetoga Duha.

"Blago čoveku kome Gospod ne prima greha."
- Rimljanima 4:8

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1760
Ukupno: 2602553
Generisano za: 0.016''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/predanost/007.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.