7. Rad Svetog Duha u svetu

Chuck Smith

Sveti Duh ima važan zadatak koji treba da ispuni u svetu. Mi smo proučavali rad Svetog Duha u životu vernika: kako nas on preobražava da budemo nalik Isusu, kako nam otvara Božje stvari, i kako nam donosi agape-ljubav.

Ali, koji je zadatak Svetog Duha u svetu? Isus je rekao u Jovanu 16:8-9: "On će dokazati svetu da ima greha, i pravednosti, i suda." Zatim Isus nastavlja da govori: "U pogledu greha - što ne veruju u mene." Postoji jedan krajnji greh za koji će čovek odgovarati Bogu - greh neverovanja u Isusa Hrista. Kada je Hrist umro, on je umro za grehe ovoga sveta: "Svi smo mi kao ovce zašli bili, svaki od nas svojim putem pođe, a na nj Gospod pusti krivicu sviju nas" (Isaija 53:6). Hrist je na sebe preuzeo grehe celog čovečanstva. On je umro za sve grehe sveta i postoji samo jedan greh koji vas može osuditi pred Bogom, a to je greh odbijanja Božjeg plana spasenja kroz Isusa. Čovek je i pre Isusovog dolaska već bio osuđen. Isus je rekao: "Ja nisam došao da sudim svetu; nego da se svet spase mojim posredstvom. Ko veruje u mene - tome se ne sudi; a ko ne veruje - već je osuđen, što nije verovao u ime jedinorodnoga Sina Božijeg." To je završni, ili vrhovni, greh koji će osuditi čoveka - neverovanje u Isusa.


Najveći greh

Neoprostivi greh je u suštini ovo: neprestano odbijanje Isusa kao Spasitelja, što je u stvari hula na Svetog Duha, jer je Sveti Duh došao da vas ubedi u vašu grešnost. On "dokazuje svetu da ima greha" zbog toga što svet ne veruje u Isusa. Dok nam on dokazuje da greha ima, pokazujući nam na Isusa kao na jedinu nadu našeg spasenja, ako mi stalno u svome srcu odbijamo poruku Svetog Duha, mi u stvari hulimo na Svetog Duha. Ako nastavimo i dalje da odbijamo, za nas nema oproštenja, ni na ovom ni u budućem svetu.

Postoji samo jedno pitanje, a to je naš odnos sa Isusom Hristom. Neki ljudi sebe ne smatraju mnogo lošima. Oni su dobri, moralni ljudi; uglavnom uvek su bili iskreni, odani svojoj porodici. Nikada nisu učinili ništa protiv zakona, i kada pogledaju sami sebe, oni kažu: "Ja nisam ništa lošiji od bilo kog drugog." Ali u stvarnosti, ako nisu prihvatili Isusa kao svog Spasitelja, oni su osuđeni; oni su počinili najgori greh: odbili su Božji plan spasenja i njegovu bezgraničnu ljubav. Sveti Duh je danas na svetu da dokaže svetu da ima greha, "zato što" rekao je Isus "ne veruju u mene."

Da li vi verujete u Isusa Hrista kao vašeg Spasitelja? Da li ste predali svoj život Njemu? Ako verujete u Njega i predali ste mu svoj život, onda ste vi spaseni. Ako ne verujete u Njega i niste mu predali svoj život, onda ste osuđeni, i Sveti Duh će vas ubediti u vaš greh zbog toga što ne verujete u Njega.


Sasvim čisti

Druga stvar koju Sveti Duh dokazuje svetu je pravednost. Isus je rekao nešto veoma interesantno o tom pitanju. On je rekao sledeće: "... u pogledu pravednosti - što odlazim Ocu i nećete me više videti" (Jovan 16:10). Nakon što se 40 dana pojavljivao svojim učenicima, Isus ih je odveo čak do Vitanije i rekao im da se vrate u Jerusalim i da tamo čekaju na Božje obećanje. Oni će primiti silu kada se Sveti Duh spusti na njih, i postaće Isusovi svedoci po celom svetu. Zatim je Isus vaznesen na nebo, i oblak ga je sakrio od njihovih pogleda. U Delima 1:10-11 piše da su kraj njih stajala dva čoveka obučena u belo, i da su oni rekli učenicima: "Ljudi Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus, koji je od vas vaznet na nebo, doći će na isti način kako ste ga videli da odlazi na nebo." Šta nam govori ovo Isusovo vaznesenje na nebo? Koja je bila Božja poruka? Bog je svedočio da je ovo standard pravednosti koji će on primiti. Isus je živeo pravednim životom i takav život je Bog spreman da primi na nebo.

Šta ovo govori vama ako vi želite svojom pravednošću i dobrim delima dospeti na nebo? Jedini način na koji ćete dospeti na nebo je da budete pravedni, čisti i sveti kao i Isus Hrist. Ako ste samo malo lošiji od toga, nećete uspeti.

Ako na taj način gledate na stvari, onda vam je bolje da odustanete, jer iako vi možete biti dobra osoba, iako ste možda najbolji u svojoj porodici i u komšiluku, ukoliko vaša pravednost nije jednaka sa Isusovom, vi ne možete otići na nebo. Ovo je standard pravednosti koji će Bog prihvatiti. Sveti Duh dokazuje svetu da ima pravednosti, jer Isus "odlazi Ocu, i nećete ga više videti."


Sotona poražen

Na kraju, Isus je govorio o tome da je Sveti Duh dokazivao svetu da ima suda. Duh ne govori o sudu koji će doći; Isus nije govorio o tome. U Jovanu 16:11 on je rekao: "... u pogledu suda - što je vladar ovoga sveta osuđen." On ovde ne govori o sudu sa kojim će čovek morati da se suoči kada smrt i pakao izruče svoje mrtve i kad svi stanu pred veliki beli tron Božjeg suda. Sveti Duh nam ne govori o tome. On govori o sudu "što je vladar ovoga sveta osuđen." Šta je Isus ovim hteo da kaže?

Kada smo predali naše srce Isusu i postavili svoj život u njegove ruke, naši problemi sa grehom još uvek nisu prestali. Mi smo i dalje imali problema zbog svoga tela. I sotona je, znajući naše slabosti, znao kako da u potpunosti iskoristi naše slabe tačke. Ali ono o čemu nam svedoči Sveti Duh jeste da je vladar ovoga sveta osuđen. Kada je Isus otišao na krst, i tamo poneo naše grehe i umro za nas, vladar ovoga sveta je bio osuđen, tako da kroz naš odnos sa Hristom mi možemo imati vlast nad grehom; on više ne mora vladati našim telom.

Pavle je rekao da greh više ne bi trebalo da vlada kao kralj u našim telima, već da bi Isus trebalo da bude vladar. U drugom poglavlju poslanice Kološanima Pavle govori o Isusovoj pobedi nad poglavarstvima i silama tame i o tome kako ih je osramotio na krstu. On je rekao: "Na taj način što je izbrisao obveznicu koja je svojim odredbama bila protiv vas i uklonio je - prikovavši je na krst. On je razoružao poglavarstva i vlasti, javno ih osramotio i pobedio ih na njemu."

Vladar ovog sveta je bio pobeđen na krstu. Njegova sila nad vašim životom i sila da vas primora da radite stvari koje su u suprotnosti sa Božjom pravednošću i njegovim načinom, ta sila je oduzeta od sotone, tako da vi možete ući u pobedu Isusa Hrista. Sada možete upoznati i iskusiti slobodu od greha i možete imati vlast nad grehom u svom životu. "U pogledu suda - što je vladar ovoga sveta osuđen" znači da je Gospod obezbedio silu da se oslobodite od bilo kog greha koji vam je uništavao život. Pavle je rekao: "Stari čovek (stara priroda) je razapet sa Hristom." Sotona, vladar ovoga sveta, bio je osuđen na krstu. Kada mi postanemo jedno sa Hristom u našem novom životu - kroz silu njegovog Duha - mi možemo biti slobodni od greha.


A šta ako zgrešim?

Šta znači zgrešiti? To znači da ja nisam iskoristio preimućstvo koje mi je Bog omogućio kroz silu vaskrslog Hrista i njegovog Svetog Duha. Bog mi je obezbedio sve što je neophodno da živim životom koji on želi od mene, ali ja treba da iskoristim ono što je Bog učinio za mene - da upotrebim silu koju mi je dao. Ovo ne znači da sam ja savršeno bezgrešan, i ne znači da nikada više neću zgrešiti. Ali znači da ne mogu okriviti Boga ako ja pogrešim. Ne mogu reći Bogu: "Pa ti si me takvog stvorio." Kriv sam samo ja zato što se nisam predao sili Duha i Isusovoj pobedi.

Svestan sam da sotona ima snažno uporište u životima nekih od nas. Neki od vas ste robovi navika koje su vas duhovno poražavale celog vašeg hrišćanskog života. Nikada niste bili u stanju da u potpunosti uživate u Hristu, zbog postojanja nekog greha ili otpora koji vas je neprestano poražavao i proganjao. Ja znam da su se neki od vas mesecima molili zbog tog problema, znam da ste vapili Bogu. Tražili ste pomoć od Boga u srčanoj molitvi, ali ste otkrili da je vaše telo tako slabo. Vi se jednostavno počnete vraćati starim navikama, starom životu, i to vas dovodi skoro do očajanja. Obeshrabreni ste i sotona počinje da vam laže: "Odavde nema izlaza. Nikada nećete uspeti. Bolje da odustanete."


Možete pobediti

Ali vi možete pobediti, zato što je Bog pobedio greh i vama pružio tu pobedu kroz silu Svetog Duha. Sotona je bio osuđen na krstu, tako da je jedina sila koju on može da poseduje sila koju preotme od vas, on nema nikakav autoritet niti vlast. Ali on je veoma smeo i drzak. On prisvaja ono što Mu ne pripada. On uzima što god mu padne pod ruke i pri tome ne bira na koji način to radi, bez obzira što nema pravo da to radi zato što je Isus vas otkupio i vi ste Njegovo vlasništvo.

Sotona je osuđen na krstu, i bilo kakva sila koju on tvrdi da poseduje u vašem životu je u stvari lažna. Kada mu se suprotstavite u Isusovo ime i kroz Njegovu pobedu na krstu, sotona mora da se preda. Zbog toga što on nema nikakvo pravo da bude u vašem životu on mora da vam se potčini. On je bio poražen na krstu i on mora da se potčini Isusovoj pobedi kada vi prihvatite tu pobedu kao svoju. Sotona nema nikakvu pravu vlast u vašem životu zbog toga što je on osuđen na krstu. Ako vi želite da mu zapovedite da ode, nema načina na koji on može da ostane.


Neka vlada pravi kralj

Bog je rekao proroku Samuilu da ide u kuću Jesejevu i da pomogne jednom od njegovih sinova da bude kralj u Izraelu, zbog toga što je Bog odbacio Saula. U strahu od Saula, Samuilo je tajno otišao k Jeseju i rekao mu da mu dovede sinove. Prvi sin je došao - visok i zgodan - i Samuilo je pomislio u sebi: "Ovo mora da je on." Ali je Gospod rekao: "Ne, čovek gleda ono što oči vide, a Gospod gleda na srce. To nije on." I tako je Gospod jednog po jednog odbio Jesejeve sinove, dok na kraju Samuilo nije upitao: "Zar nemaš više sinova?" Jesej mu je odgovorio: "Ostao je još najmlađi, ali on pase ovce." Samuilo mu je odgovorio: "Pozovi ga."

Kada je David dotrčao sa pašnjaka na kome je čuvao ovce, Bog je progovorio Samuilu: "On je taj." David je stajao tamo, dok je Samuilo izvadio posudu sa uljem i posuo mu ga po glavi; ulje se slivalo niz Davida dok je tamo stajao, i dok je Božje pomazanje da vlada nad Božjim narodom došlo na njega. Zanimljivo je da je Saul, iako je Bog pomazao Davida kao cara u Izraelu njemu predao presto, Saul je još uvek sedeo na tom mestu. Sledećih nekoliko godina Saul je dao sve od sebe da bi proterao Davida, čak ga je i gonio po planinama dok David nije postao očajan. Saul je dao sve od sebe da silom zadrži ono što više nije bilo njegovo. Ali zbog Božjeg naređenja Saul je na kraju poginuo od svog mača na gori Gelvuji i presto koji je već duže vremena pripadao Davidu napokon je došao u njegove ruke.

Bog je naredio da sotona više ne vlada u vašem životu. Kada ste dali svoj život Isusu, vi ste postali Njegovo vlasništvo i Bog želi da vlada u vašem životu danas. Vladar ovoga sveta je osuđen. On je pokušavao dugo vremena da zadrži neke od vas; iako ste vi predali svoj život Isusu, sotona se još uvek drži. Vreme je da upotrebite autoritet koji vam je Bog dao i da kroz silu Svetog Duha zahtevate da vas sotona ostavi na miru. Biblija nam obećava da će đavo pobeći od nas ako mu se suprotstavimo.


Molite se za tačno određene stvari

Sotona, osim što uzima ono što nije njegovo, isto tako pokušava da zadrži ono što mu više ne pripada. On je veoma tvrdoglav i ne popušta tako lako, tako da naše molitve moraju biti tačno određene. Ja mislim da sotona uživa u vernikovim uopštenim molitvama. One mu ne nanose nikakvu štetu. "Bože, spasi ovaj svet." Ta molitva je toliko uopštena da se njome ništa ne postiže. Vaše molitve moraju biti tačno određene. "Gospode, ja tvrdim Isusovu pobedu nad ovim područjem mog života. Gospode, ja tebi posvećujem ovo područje; ja želim da Isus dođe i sedne na presto. Hvala ti, Gospode, što si osudio sotonu. Hvala ti Gospode za pobedu nad njim. A sada, Gospode, odstrani ga; Ti dođi i sedi na presto, i budi vladar u mom životu." Budite precizni.


Čvrsto držite zauzete pozicije!

Sotona, kada je jednom oteran, prelazi u kontranapad i pokušava da se vrati tamo odakle je oteran. Isus je rekao da zao duh, kad je oteran iz čoveka, prolazi kroz napuštena mesta u potrazi za stanom i kada ne nađe ništa on se vraća na staro mesto. Ja sam otkrio da uvek dođe do kontranapada, do ponovnog pokušaja da se zauzme staro uporište. Stoga ono što je zauzeto u Isusovo ime mora biti i zadržano (odbranjeno).

Mnogo puta osoba posle početne pobede kaže: "Slava Gospodu! On mi je podario pobedu!" Zatim ta osoba postane neoprezna. On misli: "Ja sam uspeo i ne moram više brinuti o tome." Zatim se sotona vrati. On je bio izbačen na glavni ulaz, a posle toga pokušava da se vrati na sporedni. On se uvuče nazad kroz kuhinju, dok se vi u dnevnoj sobi radujete pobedi! Ono što zauzmemo moramo i zadržati silom Svetog Duha.

"Bolje je uzdati se u Gospoda nego li se oslanjati na čoveka. Bolje je uzdati se u Gospoda negoli se oslanjati na knezove."
- Psalam 118:8-9

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1829
Ukupno: 2602622
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/harizma/007.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.