6. Božja Reč postaje stvarna

Chuck Smith

Dok smo proučavali rad Svetog Duha u životu vernika, videli smo kako nam On daje snagu da budemo sve ono što Bog želi od nas da budemo. Zatim smo videli kako nas preobražava da budemo nalik Hristu: "A mi svi otkrivena lica odražavamo slavu Gospodnju i preobražavamo se u istu sliku iz slave u slavu - kako to čini Duh Gospodnji." Posle toga smo videli kako nas dovodi toj Božjoj ljubavi agape, kiko nam pomaže da je primimo i da volimo Božjom ljubavlju, jer je Sveti Duh nju razlio po našim srcima i životima.

Sada bismo želeli da proučavamo rad Svetog Duha u vernikovom životu, i to onaj deo kada on čini da nam Božje stvari i Božja reč postaju stvarni.


Što oko nije videlo

U 1. Korinćanima 2:9 Pavle je napisao: "Što oko ne vide, i uho ne ču, i u ljudsko srce ne dođe, što ugotovi Bog onima koji ga ljube." Ovaj stih je često bio pogrešno tumačen. U stvari, ja mislim da je ovaj stih najčešće i najviše bio pogrešno tumačen ili citiran od svih stihova koji su bili pogrešno tumačeni ili citirani iz cele Biblije. Jako često se ovaj stih citira kada se govori o nebu. Kažu nam da će nebo biti tako veličanstveno, predivno i tako prelepo da to "oko ne vide, i uho ne ču, i u ljudsko srce ne dođe, što ugotovi Bog onima koji ga ljube."

Dok sam odrastao, u crkvi u koju sam išao ovaj stih su uvek tumačili na ovaj način, tako da sam i ja u prvih deset godina moje službe radio isto tako. Zatim sam jednog dana pročitao čitav kontekst i shvatio da Pavle uopšte nije govorio o nebu. Pavle je govorio o stvarima koje Bog ima spremne za svoj narod sada - o onim stvarima koje Bog ima za nas, jer nas On voli i mi volimo njega. O čemu Pavle govori? Prirodan čovek ne može videti, ne može znati, ne može razumeti one stvari koje Bog ima za nas. O ovome Pavle govori. Oko svetovnog čoveka ne može videti, njegove uši ne mogu čuti, niti su u njegovo srce ušle stvari koje Bog ima za nas zato što ga volimo. Petar nam kaže da čak i anđeli priželjkuju da vide stvari koje je Bog pripremio za svoju crkvu. Nesumnjivo ih začuđuje što je Bog odlučio da prebiva u nama.

Obratite pažnju na sledeći stih koji kaže: "A nama je Bog otkrio." Pavle ovde ne govori o nebu. On govori o sadašnjoj slavi života osnaženog Svetim Duhom. "A nama je Bog otkrio posredstvom Duha; jer Duh ispituje sve, i dubine Božije. Jer ko od ljudi zna šta je u čoveku - sem čovekovog duha koji je u njemu?" (1. Korinćanima 2:10-11). Drugim rečima: ko, osim tebe, zna šta se nalazi u tebi? Možda ste postavili dobru fasadu; možda ste čak i prevarili mnogo ljudi. Ja stvarno ne znam šta se nalazi u vašem srcu. Vi znate. Vi znate šta je pokriveno i sakriveno od sviju. Znači da Pavle u stvari kaže: "Ko od ljudi zna šta je u čoveku - sem čovekovog duha koji je u njemu? Tako isto niko - sem Duha Božijega - ne zna šta je u Bogu" (1. Korinćanima 2:11).


Duh koji otkriva

Postoje neke stvari koje Bog zna (kao, na primer, sve detalje njegove ljubavi) koje čovek jednostavno ne može da razume; jedino Božji Duh shvata ove stvari. Pavle dalje nastavlja: "Mi pak nismo primili duha ovoga sveta, nego Duha koji je od Boga, da znamo šta nam je Bog darovao" (1. Korinćanima 2:12). Sveti Duh nam omogućava da shvatimo stvari koje nam je Bog darovao. Pavle kaže: "Pa i to ne govorimo rečima naučenim od ljudske mudrosti, nego rečima naučenim od Duha, tumačeći ono što je duhovno duhovnim ljudima. A zemaljski čovek ne prima što je od Božijeg Duha, jer to je za njega ludost, i ne može da sazna, zato što o tome treba na duhovan način rasuđivati" (1. Korinćanima 2:13-14).

Mnogi ljudi su pogrešno pokušali da razumeju Bibliju oslanjajući se samo na svoje sposobnosti. Oni su čitali Bibliju u potrazi za njenom porukom, ali su pokušali da je otkriju samo ljudskim razumom. Ovakvi pokušaji obično završavaju neuspehom. Oni pokušaju da čitaju, ali nigde ne stignu. Posle toga oni kažu: "Pokušao sam čitati Bibliju, ali ne mogu da vidim kako iko može išta razumeti u toj knjizi. Ja ništa nisam shvatio." To je tačno ono o čemu Pavle govori: "A zemaljski čovek ne prima što je od Božijeg Duha... i ne može da sazna." Nemoguće je zemaljskom čoveku ili umu da shvati Duhovne stvari, jer on jednostavno nema mogućnost za tako nešto. Na isti način možete reći da slepac ne može uživati u zalasku sunca ili da gluv ne može uživati u lepoti muzike, jer on jednostavno ne može da shvati i razume ove stvari. Ako Sveti Duh ne otvori naše srce i naš um prema ovim stvarima, mi ih jednostavno ne možemo shvatiti.


Gledati a ne videti

Jedna od najtežih stvari je kada nešto razumemo čisto i jasno i kada se posle toga pitamo kako neko drugi nije u stanju da shvati istu stvar. To je tako prosto! Kako ne shvataš? Tu ti je pred očima - pogledaj samo! Ali ako oni nisu duhovno probuđeni, ako Božji Duh ne prebiva u njima, oni mogu gledati čitav dan i opet ništa ne videti.

Ovo razumevanje i otkrivenje mora doći kroz silu Svetog Duha koja će otvoriti naša srca za Božje stvari. Pavle se molio za vernike u Efesu, u Efescima 1:17, da im Bog da Duha mudrosti i otkrivenja u poznanju Njega. Zadatak Svetog Duha je da nam pokaže veličanstvenu milost koju je Bog uspostavio u našem životu, to delo koje je on učinio umesto nas, i ono što Bog želi da uradi u našim životima. Kako je tragično kada ljudi pokušavaju da žive hrišćanskim životom i da razumeju hrišćanski hod bez pomoći Svetog Duha! To je jednostavno nemoguće.

Bog nam je stavio na raspolaganje sve što je potrebno za život i pobožnost. Bog ništa nije izostavio; bez obzira u kakvoj se mi situaciji nalazili, Bog ima izlaz za nas. Bog je već unapred spremio svoje rešenje. Sveti Duh nas čini svesnim stvari koje nam je Bog već poklonio, tako da možemo prihvatiti Božje delo u našu specifičnu situaciju.

Ja ne započinjem čitanje Božje Reči bez molitve u kojoj zamolim Boga da mi otvori srce i um da mogu da razumem Njegovu Reč. Ja se ne usuđujem prići Božjoj Reči samo sa mojim svetovnim umom. Sve bi mi tada izgledalo zbrkano. Meni je potrebna pomoć Svetog Duha da bi mi on otkrio šta je Bog rekao. U Prvoj Jovanovoj (1. Jovanova 2:27) piše: "Nije vam potrebno da vas ko poučava, nego kao što vas njegovo pomazanje uči o svemu." Mi možemo gledati ka Svetom Duhu da nas uči i vodi dok proučavamo Božju Reč.


Učiti od Isusa

Kada govorimo sa ljudima koji su tek predali svoje živote Isusu, mi obično naglašavamo koliko je važno da oni što više nauče o Isusu. Isus je rekao tri stvari: prvo, "Dođite meni"; drugo, "Uzmite jaram moj na sebe"; treće, "Učite od mene." Spasenje je mnogo više nego samo doći Hristu; ono znači da mi predamo uzde našeg života u Isusove ruke. Ali ako posle toga želim da rastem duhovno, onda treba da učim od njega.

Mnoge osobe nisu nastavile u Božjoj milosti, jer nisu učile od Isusa; nisu rasle u poznavanju Njega. Ima samo jedan način na koji možete učiti od Isusa a to je čitanje Božje Reči. Božja Reč je jedina duhovna hrana za mladog hrišćanina, za duhovnu bebu; ne možete rasti bez Božje Reči i upoznavanja Boga i Isusa kroz nju. To je od životne važnosti za vaše hrišćansko iskustvo i za vaš duhovni rast.


Koji način je ispravan?

Ja uvek kažem ljudima: "Pre nego što počnete da čitate, molite se: "Gospode, otvori mi oči i dopusti mi da vidim, otvori mi uši da mogu da čujem šta Duh ima da mi kaže kroz Reč." Neki ljudi kažu: "Ima toliko mnogo različitih tumačenja da se ja jednostavno zbunim." Ja od vas ne tražim da pročitate nečije tumačenje Biblije. Čitajte samo Bibliju. Neki ljudi me pitaju: "Otkud znaš da je tvoj način ispravan? Možda je Džo Smit bio u pravu, ili možda Jehovini svedoci, ili Meri Bejker Edi? Svako ima svoje tumačenje. Otkud znaš da si ti u pravu?" Ja imam samo jedno da kažem na sve ovo: "Mene ni najmanje ne brine u šta ćete vi poverovati ako samo čitate Bibliju." Ja verujem da je Sveti Duh u stanju da vas nauči - direktno iz Biblije - sve što je potrebno da znate. Ja vam ne govorim da čitate tumačenje nekog čoveka. Ja vam samo govorim da čitate Bibliju i da dopustite da vas Sveti Duh nauči onome što je Bog rekao.

Mene ne brine to kako ćete vi protumačiti Bibliju ako čitate samo nju. Mene ne plaši to da ćete zalutati u neko pogrešno učenje ili da ćete dobiti neke fiks ideje ako čitate samo Bibliju. Mene jeste strah da ćete dobiti neku fiks ideju ako počnete da čitate neko đubre od knjige koja navodno tumači Bibliju.


Učiti i prisećati se

Isus je rekao: "Sveti Duh će biti sa vama i pomagaće vam; On će vas naučiti svim stvarima i zatim će vas podsećati na sve moje zapovesti." Obratite pažnju da će vas on podsetiti na sve stvari. Šta ovo znači? Ovo znači da stvari prvo treba da se usade u glavu da bi nas posle neko mogao podsetiti na njih. Sveti Duh vas ne može podsetiti na nešto što nikada niste ni naučili. Važno je da čitate Božju Reč. David je rekao: "O Gospode, tvoju sam Reč skrio u srcu svom da ne zgrešim protiv tebe." Možda se nećete setiti šta ste pročitali pet minuta posle čitanja, ali može doći do krizne situacije u vašem životu, i, odjednom, baš taj stih vam padne na pamet. Šta se desilo? Sveti Duh vas je podsetio na ono što je već bilo u vašoj memoriji, i sada u trenutku potrebe Sveti Duh vam je pomogao.

U Jovanu 16 Isus je razgovarao sa svojim učenicima pre nego što je otišao u Getsimanski vrt, gde će ga uhapsiti. Ovo je poslednja noć pre raspeća koju je Isus provodio sa svojim učenicima. On im je rekao u dvanaestom stihu: "Imam još mnogo da vam govorim, ali sada ne možete da podnesete." On je sa njima bio tri i po godine učeći ih, i još je ostalo mnogo stvari koje je hteo da im kaže, ali oni nisu bili u stanju sve da prihvate. Zato im je rekao: "A kad on dođe, Duh istine, uputiće vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti ono što sluša, i najaviće vam što će doći" (Jovan 16:13). Isus im je govorio: "Imam još mnogo stvari da vam kažem, ali vi niste u stanju da ih podnesete sada, ali kada dođe Duh istine, on će vas uvesti u svu istinu, i on će vam pokazati stvari što će doći." Božji Duh nam je dat da bi nas naučio Božjim stvarima, i da nam pokaže stvari koje će doći.


Znati šta će doći

Što se tiče pokazivanja stvari koje će doći, apostol Pavle je pisao crkvi u Solunu i rekao im: "A vi, braćo, niste u tami - da vas dan (dan Gospodnji, tj. uzeće crkve) kao lupež zatekne, jer ste svi vi sinovi svetlosti i sinovi dana." O čemu on govori? On govori da dan Isusovog dolaska po njegovu crkvu ne bi trebalo da nas iznenadi. Ne bi nas smeo zateći nespremne. Ako hodamo u Duhu i ako smo Duhom vođeni, onda nam on pokazuje stvari koje će se dogoditi i drži nas u spremnosti za dan za koji živimo.

Ja sam stvarno šokiran time koliko su ljudi slepi i ne vide u kakvo doba mi živimo. Jedne večeri sam bio jedan od gostiju na radio emisiji u Los Anđelesu i tada sam pomenuo Isusov skori dolazak. Svi ostali gosti (takođe religiozne vođe) su mislili da je užasno samo i pomisliti na Isusov ponovni dolazak, i da bi radije trebalo pokušati da ovaj svet učinimo boljim. Ja sam na to odgovorio: "Vi to pokušavate već dugo vremena a situacija danas je gora nego što je ikada bila." Začuđen sam time što oni nisu obeshrabreni i za to im svaka čast! Ako se toliko trudite oko nečega i situacija se samo pogoršava, a vi niste obeshrabreni, onda mora da ste napravljeni od gvožđa. Ali ja mislim da čovek treba da bude potpuno slep pa da danas pogleda na svet oko sebe i kaže: "O, kako prekrasno! Stvari se poboljšavaju!"

Oni se ne suočavaju sa stvarnošću. Ja sam realan. Crkva, u svojim nastojanjima da ulepša ovaj svet, skoro da je uništila samu sebe. Ja ne mogu da shvatim metode kojima pokušavaju da ovaj svet učine boljim. Kada neke crkvene grupe podržavaju afričke teroriste, ili PLO, ja teško mogu da vidim kako će time poboljšati svet.


Tragedija slepila

Obeshrabrujuća stvar kada hodate u Duhu nastupi onda kada vam Duh jasno pokaže neke stvari i onda ne možete da shvatite kako onaj drugi čovek ne vidi istu sliku. Ali razlog zbog kojeg on ne vidi isto je u tome što zemaljski čovek ne može da razume Duhovne stvari niti ih može znati, jer je za njih potrebno duhovno rasuđivanje. Ima ljudi koji su tako očigledni licemeri, ali uspevaju da zavaraju ljude oko sebe. To je kao da vide portret nasmejanog Abrahama Linkolna na novčanici od pet dolara; toliko je očigledno da je to falsifikat, a ljudi se opet prevare. Vi mislite: "Zar ne vidite? Pljačkaju vas! To je varalica!" Ali oni nemaju dar rasuđivanja, i u potpunosti su zavarani. Najteže je jasno videti i ne biti u stanju da shvatite kako drugi ne vide istu jasnu sliku.

Isusov povratak je tako blizu; mi smo na samom kraju vremena mnogobožaca, i toliko je očigledno da je Gospodov dolazak blizu. Pismo je tako jasno ispunjeno, a opet su ljudi slepi i ne vide proročku sliku, oni su zaslepljeni i nastavljaju da žive kao da će ovde biti zauvek. Da nam Sveti Duh nije otkrio Isusov ponovni dolazak, nama on nikada ne bi pao na pamet.


Pravi izvor istine

S obzirom da je Jovan rekao: "Vama ne treba nikakav čovek da vas uči, pomazanje koje ste primili će vas naučiti svim stvarima", da li ovo znači da ja ne treba da idem u crkvu i da budem među ljudima, već da ostanem kod kuće, da čitam svoju Bibliju, dopuštajući Svetom Duhu da me uči u mojoj sobi? Ne. Pavle nam kaže da je Sveti Duh u crkvi postavio pastire i učitelje za usavršavanje svetih za rad u službi. Ali i dalje stoji istina da vas Sveti Duh može učiti, i da ste, ako primite bilo koju istinu o Bogu, primili je samo zato što vam je Sveti Duh otkrio i otvorio vaše srce da razumete. Ja vam mogu govoriti o Božjoj istini i vi odjednom kažete: "Razumem! O, hvala ti, Čak." Ne, ne treba zahvaliti meni, jer vi to nikada ne biste shvatili da vam Sveti Duh nije otkrio.

Druga osoba koja je čitala istu stvar nije shvatila poruku. Ona se i dalje nalazi u istoj tami u kojoj je i bila. Ona uopšte ne shvata. Samo joj je prošlo kroz glavu. "Pa, zašto sam ja razumeo, a on nije?" Zato što vas je Sveti Duh naučio toj istini; vi ste bili spremni za nju. Vreme je došlo da shvatite i Sveti Duh je otvorio vaše srce i naučio vas. Ja sam možda iskazao istinu, ali je vi ne možete prihvatiti ili razumeti ako vas Sveti Duh ne nauči. Vaše razumevanje Duhovnih stvari može doći samo kroz Svetog Duha.


Dve vrste učitelja

Isto tako važi i pravilo da ne možete učiti istinu o Bogu osim kroz Svetog Duha, jer kako možete predavati ono što ne razumete? Ovo znači da iako neko može tečno da zna grčki i jevrejski, iako je zapamtio i Stari i Novi zavet onako kako su napisani u originalu, iako poznaje sve komentare, ako taj neko nije ispunjen Svetim Duhom, na njega se ne možete osloniti kao na istinitog vodiča u Božje stvari. Bolje bi vam bilo da slušate nekog mladića koji nema diplomu, ali koji je ispunjen Duhom. Neobrazovan ali Duhom ispunjen Božji sluga je verniji vodič kroz Duhovne istine nego doktor teologije koji nije nanovo rođen, zato što nijedan čovek ne može istinski razumeti Duhovne stvari osim ako ga sam Duh ne nauči, i nijedan čovek ne može predavati Duhovne stvari osim ako ga Duh ne pomaže da predaje.

Poznavanje grčkog je veoma korisno za razumevanje Novog zaveta, ali i dalje važi to da nas Sveti Duh uči Božjim istinama i da nas on podseća na njih, i čini stvarnima u našem životu, omogućujući nam da razumemo Duhovne stvari i dela koja je Bog učinio za nas. Sveti Duh nam otvara oči da vidimo šta će se desiti u svetu oko nas i drži nas spremne za taj dan i čas za koji živimo. Hvala Bogu za to što je Sveti Duh u našim životima, i za to što on čini da Božja Reč postane stvarna u našim životima i omogućava nam da učestvujemo u onim bogatim stvarima koje nam je Bog besplatno poklonio!

"Bog je Duh! Bog je lep, mudar i dobar. Bog najbolje zna šta nama treba."
- Puškin

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 874
Ukupno: 2603684
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/harizma/006.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.