6. Duh protiv ega... kako dobiti rat u sebi?

Fritz Ridenour

Šesto poglavlje poslanice Rimljanima je bilo korisno za one koji su se tek upoznali s problemom greha u hrišćanskom životu. Međutim, vi biste zacelo željno hteli saznati nešto više o tome. U čemu je vaš problem? U temperamentu? Samokontroli? Seksu? Iskrenosti? Misaonom životu? Ponosu? Lenjosti? Ili možda u egocentričnosti? Svako od nas ima neke skrivene probleme, ali oni ne ostaju zauvek u tajnosti. Vi želite činiti ono šta je ispravno, a činite upravo ono šta je pogrešno. Želite izabrati da budete poslušni, a odabirete greh. Ponekad biste mogli se zakleti da ste podvojena ličnost, da se u vama vodi nekakav rat. Čitajmo dalje. Pavle priznaje da i on vodi takav rat...

PROČITAJ: Rimljanima 7:15-25

15 Tako, ne znam šta činim; jer ne činim što želim, nego što mrzim - to činim. 16 Ako pak činim što ne želim, slažem se sa zakonom i priznajem da je dobar. 17 Jer to sad ne činim više ja, nego greh koji obitava u meni. 18 Znam, naime, da u meni, to jest, u mome telu, dobro ne obitava; jer hteti - toga ima u meni, ali činiti dobro - toga nema. 19 Jer ne činim dobro koje želim, nego zlo, koje ne želim, to činim. 20 A kad činim ono što ne želim, to već ne činim više ja, nego greh koji u meni obitava. 21 Želeći, dakle, da činim dobro, nalazim da za mene važi zakon - da je zlo u meni. 22 Tako se po unutrašnjem čoveku radujem Božijem zakonu, 23 ali vidim jedan drugi zakon u svojim udovima, koji vojuje protiv zakona moga uma i zarobljava me zakonom greha, koji je u mojim udovima. 24 Bedan sam ja čovek; ko će me izbaviti od ovog smrtnog tela? 25 Bogu hvala kroz Isusa Hrista, Gospoda našega. Tako, dakle, ja sam umom služim Božijem zakonu, a telom-zakonu greha.

Kako se izvući iz sve te zbrke?

Ne čini li vam se borba koji Pavle vodi poznatom? Svi mi osećamo nezadovoljstvo, jer znamo šta je dobro, a ne možemo ga činiti. Pretpostavlja se da hrišćanin ne bi trebao imati takvih problema, ali stihovi koje smo pročitali prikazuju postojeću sliku začaranog kruga u kojeg svi upadamo.

Budimo i mi iskreni. "Novi život u Hristu" nije isto šta i pucketanje prstima i - sve bude u redu. Mi prilazimo Hristu kao grešnici. Bog nas spašava svojom zadivljujućom milošću. Oprašta nam i opravdava nas. Međutim, mi smo grešnici i nakon što smo uzverovali. O tome govori i Pavle i priznaje da "dobro ne prebiva u njemu."

Neizbežna je činjenica da sami po sebi ne možemo činiti dobro. Poznavanje pravila, zlatnih ili nekih drugih, ne omogućava nam da budemo dobri. Uvek iznova upadamo u zamku zvani greh, jer sami tako izaberemo. Stara je priroda još uvek prisutna u svakom hrišćaninu i bori se da ne dozvoli novoj prirodi da je ne savlada. Tu nema miroljubive koegzistencije. Unutar hrišćanina se odvija rat.

Pavle zna kako se pobeđuje u tom ratu. Pre svega, treba znati ko vodi rat, a zatim je potrebno pribeći dobroj vojnoj strategiji. Evo Pavlovog plana bitke...

PROČITAJ: Rimljanima 8:1-17

1 Stoga sad nema osude za one koji su u Hristu Isusu. 2 Jer te je zakon Duha života u Hristu Isusu oslobodio od zakona greha i smrti. 3 Jer što zakon nije mogao, zato što je zbog tela bio slab, učinio je Bog na taj način što je poslao svoga Sina u obličju sličnom grešnom telu, i za greh, i osudio greh u telu, 4 da bi se pravednost, koju zakon zahteva, ispunila na nama - koji ne živimo po telu nego po duhu.

5 Koji se, naime, drže tela, misle na ono što je vezano za telo, a koji se drže Duha, misle na ono što pripada Duhu. 6 Jer telo smera k smrti, a Duh smera životu i miru. 7 Zato je stremljenje tela neprijateljstvo prema Bogu; jer se ne pokorava Božijem zakonu, niti može. 8 Koji su sasvim u telu, ne mogu da ugode Bogu. 9 A vi niste sasvim u telu, nego u Duhu, ako Duh Božiji stvarno obitava u vama. Ko pak nema Duha Hristova, taj njemu ne pripada. 10 A ako je Hristos u vama, telo je onda mrtvo poradi greha, ali je duh život poradi pravednosti. 11 I ako u vama obitava Duh onoga koji je Isusa vaskrsao iz mrtvih, onaj koji je vaskrsao iz mrtvih Hrista [Isusa] oživeće i vaša smrtna telesa svojim Duhom, koji u vama obitava.

12 Tako, dakle, braćo, nismo dužnici telu - da po telu živimo. 13 Jer ako po telu živite, umrećete; ako pak Duhom umorite telesna dela, živećete. 14 Jer svi, koje vodi Duh Božiji, ti su sinovi Božiji. 15 Niste, naime, primili ropskog duha - da opet strahujete, nego ste primili Duha usinovljenja, kojim vičemo: Ava, Oče! 16 Sam Duh svedoči s našim duhom da smo deca Božija. 17 Ako smo pak deca, onda smo i naslednici; naslednici Božiji, sunaslednici Hristovi, - ako s njim stradamo, da se s njim i proslavimo.

Ovaj rat zahteva krajnje mere

Dakle, mi "imamo Duha Svetog". Sigurno ste to i ranije čuli. To je tako lepa, ugodna i "duhovna" misao.

Ali šta ona uopšte znači? Pavle kaže: "...zakon Duha života... oslobodio me od zakona greha i smrti."

Šta time on želi reći? Nije li malopre priznao da ne uspeva se pridržavati zakona, ma kako zakon bio dobar? Stvar je upravo u tome. Kada se pokušavamo pridržavati zakona, pokušavamo činiti nešto za Boga. Ali ako sledimo Duha Svetog, dajemo Bogu priliku da učini nešto za nas.

Neki hrišćani u tome ne uspevaju zato što ne znaju da je Duh Sveti u njima. Ali možda još više hrišćana ne uspeva zbog toga što za njih Duh Sveti, koji je u njima, je samo jedna lepa ideja, uobičajna teološka fraza koja koja nema ništa s njihovim stvarnim životom.

Međutim, Duh Sveti nije tek puka ideja. On je Osoba. On je Duh Hristov koji ima mnogo zajedničkog s vašim životom, naročito ako ste spremni živeti hrišćanskim životom a ne - biti religiozni.

Postavimo to ovako. Ukoliko ste hrišćanin, morate se boriti. Stalno ste u poziciji da birate između greha i poslušnosti. Činjenica da ste svesni izbora i da se brinete oko toga, pokazuje da želite dobiti taj rat koji se odvija u vama. Međutim, koliko zaista želite pobediti?

Sa grehom ne možete voditi takav rat, jer će vam se svaki put osvetiti. Morate se odlučiti za put kojim želite krenuti...

Kažete da želite živeti za Hrista, činiti dobro...

Međutim, tu postoji jedan veliki problem, zar ne? U tom ratu se borite suzdržano, sa rezervom. U stvari ne želite ga dobiti, jer bi to značilo da niste više onaj koji ga vodi. Ali u ovom ratu ni jedan hrišćanin nije general. Svi smo mi samo obični vojnici kojima je naređeno da slede Duha Svetog.

Pavle jasno ističe ovaj izbor: "Oni koji žive po telu, teže za onim što je telesno; a koji po Duhu, za onim što je Duhovno". zanimljivo je da kada želimo zadovoljiti Boga, istovremeno zadovoljavamo i sebe. Hrist pobeđuje, a mi pobeđujemo u ratu koji se vodi u nama.

"Sve je to tačno", kažete vi "i dobro zvuči. Ali da li bi mogao dobiti nekoliko praktičnih saveta? Možete li mi dati nekakav primer o tome kako bi sve to mogao učiniti?"

Pre svega, zamislite sliku rata kojeg vodite. Vi predstavljate bojište. Snage koje se bore su Duh i ego (ljudska priroda - stari čovek). "Jer telo žudi protiv Duha, a Duh protiv tela. zaista, ono se jedno drugom protivi da ne činite šta bi hteli." (Gal. 5:17)

Sledeće, morate shvatiti da ovaj rat ne možete voditi idući okolo i govoreći: "biću dobar, biću dobar... imaću samo dobre misli." Ovaj rat jeste pešadijski rat. Morate ga voditi hodajući. A postoje samo dva načina da se hoda: u Duhu ili telu. Kada Pavle govori o hodanju u Duhu, onda misli na neprestano delovanje i kretanje. Hrišćanski život nije i ne može biti lagana nedeljna šetnja sa Isusom. Hrišćanski život je izbor koji se događa svakog dana, odluka da se sledi Duh, a ne predavanje starom i grešnom sebi.

Čini se da je vaša sudbina u tome da vam ljudi kažu: "Vidim da čitate Bibliju i druge bajke", na šta vi briljantno odgovarate: "Daaaa, pa šta?"

Naravno, pola sata kasnije, vi ste se dosetili tačnog odgovora koji ste trebali dati, a koji je bio kombinacija duhovitosti i pravog svedočenja, ali vaš prijatelj je sada već otišao (kao i vaša prilika). Da li ovakav napad "sporog reagovanja" i žustrog karaktera znači da za vas nema da ćete ikad hodati u Duhu?

Ne. Realističan hrišćanin je spreman i na trenutne poraze ali nikad se potpuno ne povlači. Samo bi neko savršen mogao hodati neprestano u Duhu, a da nikada ne učini ni jedan pogrešan korak. Međutim, nema nas mnogo savršenih s ove strane večnosti.

Ono šta je potrebno učiniti je da svaki dan započne odlukom da ćete, u veri, dodati u Duhu, a ne živeti tako da zadovoljavate sebe. Kada sagrešite, pokajte se na licu mesta. I hodajte dalje. Hodanje u Duhu postaje kod mnogih hrišćana samo egocentrično putovanje, jer nemaju hrabrosti priznati Bogu (i drugima) da su pogrešili i nastaviti put dalje. Ako zaista želite hodati u Duhu. ništa vam ne stoji na putu osim vas samih. Krenite, učinite prvi korak... Sveti Duh za hrišćanina čini još više. Kroz njega hrišćanin poseduje nadu. Život nije ćorsokak. Hrišćanin postojano isčekuje dan kada njegovo telo više neće biti žrtvom truljenja i smrti i kada će dobiti novo telo, telo koje nikada neće umreti...

PROČITAJ: Rimljanima 8:18-27

18 Smatram, uostalom, da stradanja sadašnjeg vremena ne znače ništa u poređenju sa slavom, koja će se na nama otkriti.

19 Jer sva stvorenja sa žudnjom očekuju otkrivenje slave sinova Božijih. 20 A tvorevina Božija potčinjena je ništavnosti ne svojevoljno, nego za volju onoga koji je potčinio, na nadu 21 - da će i sama tvorevina biti oslobođena ropstva propadljivosti - za slobodu slave dece Božije. 22 Znamo, naime, da cela tvorevina Božija zajedno s nama uzdiše i muči se do sada. 23 I ne samo ona, nego i mi sami, koji imamo prvi dar Duha, i mi sami u sebi uzdišemo očekujući usinovljenje, iskupljenje svoga tela. 24 Nadajući se - mi smo spaseni. A nada koja se vidi - nije nada; jer, kad neko nešto gleda, zašto da mu se nada? 25 Ako se pak nadamo onome što ne vidimo, onda to očekujemo sa strpljenjem.

26 Isto tako i Duh pomaže našoj slabosti; jer mi ne znamo za šta treba da se molimo - kako priliči, ali sam Duh posreduje za nas uzdisajima koji se ne mogu iskazati. 27 A onaj što ispituje srca zna šta je smeranje Duha, pošto se po Božijoj volji moli za svete.

Vaši problemi su i Njegovi problemi

Hrišćanin se bez straha može suočiti s budućnošću. On poseduje mnogo više od zbira religijskih pravila - on je povezan sa živim Bogom.

Božji Duh već deluje u vama. On čak i moli za vas. Vaši svakodnevni problemi više nisu samo vaši. On je sve vreme s vama - samo ako mu potpuno prepustite kontrolu...

"Posle višegodišnjeg istraživanja prirode, moram priznati da postoji viša inteligencija."
- Thomas Edison

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 897
Ukupno: 2603707
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/fritz/006.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.