9. Sedam načina delovanja Duha u životu vernika

Oswald J. Smith

Sedam reči izražava delo Duha Svetog u životu verujućeg. To su: krštenje, dar, stanovanje, zapečaćenje, zalog, ispunjenje i pomazanje Svetim Duhom. Analizirajmo svaku pojedinačno.


1. Krštenje Duhom

"Jer jednim duhom mi se svi krstismo u jedno telo, bili Jevreji, ili Grci, ili robovi, ili sami svoji" (1. Korinćanima 12,13). Obrati pažnju, ako želiš, da smo pokršteni svi. Ne samo poneki, ne samo oni koji su ispunili određene uslove, nego svi, svaki ud Hristovog tela.

Drugim rečima: Sveti Duh uzima Jevreja, ili pogana, učini njegovo nanovorođenje i uključi ga u Crkvu, telo Hristovo. Tako je grešnik, verujući u Hrista, kršten Duhom u jedno telo.

Zato ovo iskustvo ima svoje mesto prilikom obraćenja. Za svakog verujućeg je prošlost.


2. Dar Duha Svetog

"Kad im dakle Bog dade jednak dar kao i nama" (Dela 11,17).

"... i na neznabošce izli dar Duha Svetog" (Dela 10,45).

"Pokajte se, i da se krstite svaki od vas u ime Isusa Hrista za oproštenje greha; i primićete dar Svetog Duha" (Dela 2,38).

Ovaj dar je Sam Sveti Duh. Kornelije i oni, koji su u njegovoj kući slušali Reč, primili su Duha Svetog onda, kad su uzverovali. Kad je na Dan Pedesetnice bilo spašeno oko 3000 ljudi, oni su tada primili Duha Svetog.

Prema tome, dar Duha Svetog se prima prilikom obraćenja i verujućem je to iskustvo iz prošlosti.


3. Stanovanje Duha Svetog

"Ne znate li da ste vi crkva Božija, i Duh Božji živi u vama?" (1. Korinćanima 3,16).

Ovde se nalazi istina o stanovanju Duha Svetog u verujućem. Bili smo kršteni zbog Duha Svetog u telo Hristovo, primili smo dar Duha Svetog. I On sada stanuje u nama, u svakom verujućem. To je blagoslovena istina (Rimljanima 8,9-11).


4. Zapečaćenje Svetim Duhom

"... i verovavši zapečatiste se Svetim Duhom obećanja" (Efescima 1,13; Efescima 4,30; 2. Korinćanima 1,22).

Zapečaćenje Duhom Svetim obeležavaju tri stvari: sklopljen savez, vlasništvo i sigurnost.

Sklopljen savez. Svršeno je, dogodilo se. Gospod je moj i ja sam Njegov. Čovek je uzverovao, spašen je, pripada novom posedniku. Prenos vlasništva je učinjen i delo je svršeno. Upravo u tom trenutku, kada je spašen, tada je i zapečaćen.

Vlasništvo. Sada pripada Bogu. Božje je vlasništvo. Promenio je vlasnika. Đavo više nema na njega nikakvo pravo. Ima novog Gospodara - Boga.

Sigurnost. Osiguran je time što je zapečaćen. Bog ga više neće napustiti. Gospod govori: "... ja ću im dati život večni, i nikad neće izginuti, i niko ih neće oteti iz ruke moje" (Jovan 10,28). Spašen je u sadašnjosti i u budućnosti i bezbedan je u Očevoj ruci.

Moj otac je bio radnik na železničkoj stanici. Njegov zadatak je bio da pečati natovarene vagone i otvara zapečaćene vagone. Drugim radnicima nije bilo dozvoljeno da diraju pečate. Kada je vagon bio natovaren, moj otac ga je zatvorio i zapečatio. Taj pečat je značio završen posao. Delo je bilo završeno. To je značilo da taj vagon pripada železnici, jer je na njemu bio njen pečat. On je bio garancija sigurnosti. Sadržaj vagona je bio osiguran. Osim vlasnika na kraju puta niko se nije usudio da polomi pečat.

Tako je i sa verujućim. Samo što je spašen, istovremeno je i zapečaćen duhom Svetim. Sam Sveti Duh je taj pečat. To znači da je nanovorođen, da je Božje dete i da uzima odgovornost za svoje vlasništvo.

Ovako se i zapečaćenje Duhom obistinilo u životu verujućeg.


5. Zalog Duha

"... zapečatiste se Svetim Duhom obećanja, koji je zalog nasledstva našeg za izbavljenje tečevine na hvalu slave Njegove" (Efescima 1,13-14).

"Koji nas i zapečati, i dade zalog Duha u srca naša." (2. Korinćanima 1,22).

Zalog je garancija za ono što sledi. Prodao sam kuću. Kupac ju je preuzeo i platiće je za godinu dana. Radi osiguranja kupovine daće mi manji deo para kao zalog. To je samo mali deo onog što treba za godinu dana da dobijem. Uzimam to rado i znam da ću za godinu dana dobiti sve.

Hvala Bogu za obećanje slave koja nas čeka. Tako je to sa svime šta sada ne možemo da dosegnemo. Kada je garancija tako slavna, kakvo će samo biti puno vlasništvo! Ako je Isusovo prisustvo sada tako skupoceno, kakvo će tek biti kada Ga ugledamo licem u lice! Ako je rosa tako osvežavajuća, kakvi će tek biti talasi Njegove milosti!

Sada imamo zalog Duha. Primili smo Ga već, imamo ga dotle dok hodamo u svetlosti, a na kraju kad dođemo pred Njegovo lice, primićemo Njegovu puninu.


6. Ispunjenje Duhom

"... nego se još ispunjavajte duhom." (Efescima 5,18).

Ispunjavajte se, i ispunjavajte se, iznova, i iznova, i iznova. Samo tako dolazimo ka istini nama namenjenoj, upravo danas.

Svaki istinski verujući je bio kršten Duhom, kao što smo već videli, primio je dar Duha Svetog, bio je zapečaćen i ima zalog Duha. Ali, nije svaki verujući ispunjen. Zato je i naređenje: "... nego se još ispunjavajte duhom."

Kada se okrećemo ka Hristu, okrećemo se od greha. Kada predajemo sebe, telo, dušu i duha, čineći Njegovu volju, On nas ispunjava Duhom Svetim, i osposobljeni smo da živimo životom punim Duha. Samo tako možemo biti hrišćani koji donose roda.

To je neprekidna i rastuća stvarnost, od trenutka kada smo uzverovali, sve dok Ga ne ugledamo takvog kakav jeste. Mnogi su preživeli takvo kritično iskustvo na početku, mnogi i više puta. Ne urade svi potpuno predanje prilikom svog obraćenja. A kada to urade - On ih ispuni. Život, pun Duha, postaje normalan život verujućeg.


7. Pomazanje Duhom

"Duh je Gospodnji na meni; zato me pomaza da javim jevanđelje siromasima; posla me da iscelim skrušene u srcu; da propovedim zarobljenima da će se otpustiti, i slepima da će progledati; da otpustim sužnje; i da propovedam prijatnu godinu Gospodnju." (Luka 4,18-19).

Ovo je, dragi prijatelju, delo propovednika. Isus Hrist je za ovo delo imao pomazanje. Da li i ti imaš pomazanje? Ako želiš da tvoja služba daje rezultate moraš imati pomazanje.

Propovedaš evanđelje. Donosiš utehu onima koji su klonulih srca. Sotonini robovi treba da budu oslobođeni. Duhovno slepi ljudi treba da progledaju. Duše zarobljene grehom, propali i izgubljeni treba da budu spašeni. Treba da budeš sposoban da dovodiš duše momentalnoj odluci dok je vreme Božje milosti.

Možeš li ti to? Ne, dok nisi Duhom pomazan. Jer, to je veliki zadatak za svakog. Za to je potrebna samo punomoć Duha Svetog.

Kroz sve vekove Bog je davao svojim opunomoćenicima ovo pomazanje. Duh se spustio na Samsona, Iliju, Jeliseja, na Isusa, Petra, Pavla, Veslija i Finija. Prešao je na Robertsa, Sprdžena i Mudija. I kad je došao - silno je delovao kroz njih.

Jer, ovi ljudi su istrajali pred Gospodom na molitvi. Borili su se zagovarajući za duše. I tu se na njih spuštao Duh i hiljade su bile pridobijene za Božje carstvo. Nisu se zadovoljili sa jednim velikim silnim doživljajem. Bio je to njihov neprestani kontakt sa Bogom i njihovo svakodnevno pomazanje Duhom, i to ih je činilo takvima kakvi su bili.

Od tebe, prijatelju moj, ne mora da postane jedan Mudi, ili Vesli, ali znaj da Bog želi da te osposobi i upotrebi sve do granice tvoje izdržljivosti, jer on nije samo prosti evidentičar pridobijenih ljudi. Samo čekaj na Njega, istraj u tajnom kontaktu sa Bogom, vodi istrajno borbu za duše i iako to i ne znaš bićeš pomazan Duhom Svetim. U snazi tog pomazanja On će da te iskoristi za Njegovu slavu.

"Ako prihvatim Boga, a On ne postoji, ništa ne gubim. Ako prihvatim Boga, a On postoji imam večni dobitak. Ako ne prihvatim Boga, a On ne postoji ništa ne gubim. Ako ne prihvatim Boga, a On postoji imam večni gubitak."
- Blaise Pascal

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1815
Ukupno: 2602608
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/duh/009.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.