4. Iskušenja

Brajan Brogersen
"Budite trijezni i pazite, jer suparnik vaš, đavo, kao lav ričući hodi i traži koga da proždere. Branite se od njega tvrđom u vjeri, znajući da se takova stradanja događaju vašoj braći po svijetu." (1. Petrova 5:8-9)

Sotonina najpoznatija aktivnost je iskušavanje ljudskog roda, Iskušenje je težnja i popuštanje zlu; što je zajedničko iskustvo svih ljudi bez obzira na to da li su hrišćani ili nisu. Ipak, sotona ulaže dodatni napor u iskušavanje hrišćana. On zna da ako uspe da obori hrišćanina, može do određenog stepena omalovažiti crkvu i naneti sramotu imenu Gospoda. Kao što je Davidov greh sa Betsebom doneo "priliku neprijateljima Gospodnjim da hule", isto tako se dešava sa hrišćanima koji greše. To je jedan od sotoninih motiva za iskušavanje vernika. Sledeći razlog zbog kojeg te sotona kuša je jednostavno to što te mrzi i želi da te uništi. On zna da "grijeh učinjen rađa smrt" (Jakovljeva 1:15).

Kada Petar opisuje sotonu kao "ričućeg lava" koji "hodi i traži koga da proždere" (1. Petrova 5:8), on bez sumnje misli na sotoninu aktivnost u iskušavanju čoveka. Sa smrću i uništenjem kao ciljem kušača, ne smemo sebi dozvoliti da olako shvatamo samo iskušenje. Naprotiv, moramo biti trezni i oprezni u ophođenju i obračunavanju sa našim neprijateljem đavolom.

Prepoznavanje iskušenja

Prvo što treba da uradimo u vezi sa iskušenjem je da naučimo prepoznavati kada smo kušani. Jedna od sotoninih osobina je tajanstvenost. On se toliko dobro pretvara da dosta često onaj koji je kušan ne raspoznaje šta se u stvari događa. Kao iskusni ribolovac koji zna pravi mamac, sotona zna područja tvoje slabosti i prema njima će te iskušavati.

On se može pojaviti kao anđeo svetlosti, dama u očajanju, kao rešenje tvojih finansijskih problema ili kao odgovor na tvoj siromašni imidž. Lista se nastavlja u nedogled. Pavle je mislio na ovu sotoninu osobinu kada je pisao Korinćanima. On je rekao: "Ali se bojim da kako kao što zmija Evu prevari lukavstvom svojijem tako i razumi vaši da se ne odvrate od prostote koja je u Hristu" (2. Korinćanima 11:3).

Iako je iskušenje ponekad teško prepoznati, možeš biti siguran da si kušan kad god si suočen sa situacijom koja te navodi na izgovor ili racionalizaciju, na kompromis ili na bilo koji način na neposlušnost Božjoj Reči.

Izbegavanje iskušenja

Sledeći važan aspekt u suočavanju sa iskušenjem je da uložiš svaki napor da ga izbegneš. Možeš izbeći iskušenje prvenstveno kroz molitvu. Isus je rekao: "Bdite i molite se da ne padnete u iskušenje" (Matej 26:41, Bakotić). Iskušenje možeš izbeći ako imaš realan pogled na samog sebe. To znači prepoznavati svoje slabosti i čuvati se, udaljavati se od stvari koje su za nas poseban problem.

Ako si imao problema sa seksualnim grehom, tada moraš učiniti sve što je u tvojoj moći da izbegneš svaku situaciju koja može da te ponovo navede na spoticanje. To može da znači izbegavanje određene osobe ili grupe ljudi; izbegavanje određene vrste zabave (na primer, bioskop i gledanje video-filmova, TV - posebno kablovska - ili držati se podalje od polica sa magazinima u knjižarama ili pred kioskom).

Ako su tvoji problemi bili vezani za alkohol ili drogu, treba da izbegavaš ljude, mesta ili situacije koje mogu da te navedu na iskušenje. Ovaj isti princip primenjuje se na svakom području slabosti. Ako nakon ovog svega i dalje sebe nalaziš u situaciji koja te vodi u iskušenje, kao ona Josipova sa Potifarovom ženom, jedina pomoć u takvim okolnostima je da se beži kao što je Josip uradio.

Znati svoja područja ranjivosti je u stvari korak napred u pobedi nad iskušenjem. Setimo se da "ko misli da stoji, neka pazi da ne padne" (1. Korinćanima 10:12, Bakotić). Nemoj sebe dovoditi u situaciju iskušenja, nego radije: "beži od toga, i idi za pravdom, pobožnosti, verom, ljubavi... Bori se u dobroj borbi vere, uhvati se za večni život" (1. Timotiju 6:11-12, Bakotić).

Prevazilaženje iskušenja

Jedina dobra vest kada smo kušani je da možemo izvojevati pobedu nad iskušenjem. Važno je da znamo sledeće: ako slušamo ili gledamo neke hrišćane, možemo steći utisak da je pobeda nemoguća i da je padanje u veri i udaljavanje od Gospoda samo još jedan neizbežan aspekt hrišćanskog iskustva. Ništa ne može biti dalje od istine. Biblija kaže da je pobeda moguća. Apostol Jovan je rekao: "Dječice moja! ovo vam pišem da ne griješite" (1. Jovanova 2:1). Jakovljeva 4:7-8 upućuje nas kako da postignemo pobedu: "Pokorite se dakle Bogu, a protivite se đavolu, i pobjeći će od vas. Približite se k Bogu, i on će se približiti k vama".

Pobeda počinje sa potpunim podređivanjem Bogu. Ako Isus nije Gospod naših života, biće veoma teško, ako ne i nemoguće biti pobednik nad iskušenjem. Kada smo predali sebe Bogu, suprotstavljamo se đavolu. Suprotstavljanje đavolu znači da stojimo nasuprot njemu sa oružjem koje nam je Bog dao. Prvo oružje je Božja Reč. Kako se mi odupiremo, u svoje vreme sotona će pobeći. U Mateju 4:1-11 vidimo ovo divno oslikano u životu Hrista. Isus, nakon što je postio četrdeset dana i četrdeset noći, susreće sotonu koji mu kaže: "Ako si Sin Božji, zapovedaj da se ovo kamenje pretvori u hlebove." Ovde naš Gospod radi ono što smo i mi upućeni da radimo. On se odupire đavolu. Kako? Božjom Rečju: "Pisano je: ne živi čovek samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz usta Božjih." Svaki put kada sotona dolazi sa kušnjom, Isus ga presreće sa Božjom Rečju.

Mi treba da se obračunamo sa iskušenjem baš kao što je Isus radio - sa Božjom Rečju. Kada te sotona vodi u iskušenje da se vratiš svojim starim navikama, odupri mu se sa 2. Korinćanima 5:17, koja kaže: "Ako je ko u Hristu, on je novo stvorenje; staro prođe, gle, sve novo postade" (Bakotić). Takođe sa Rimljanima 6:11-12: "Tako i vi dakle držite sebe da ste mrtvi grijehu a živi Bogu u Hristu Isusu Gospodu našemu. Da ne caruje dakle grijeh u vašemu smrtnom tijelu, da ga slušate u slastima njegovijem."

Kada te sotona kuša nemoralom ili bilo čime što Bog zabranjuje, suprotstavi mu se sa 1. Korinćanima 6:19-20: "Zar ne znate da je vaše telo hram Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te ne pripadate samo sebi? Vi ste, naime, skupo kupljeni, proslavite, dakle, Boga svojim telom" (Čarnić). Upravo u ovom praktičnom razmatranju iskušenja mi vidimo važnost Davidove izjave: "U srce svoje zatvorio sam riječ tvoju, da ti ne griješim" (Psalam 119:11). Pamćenje stihova je velika prednost pri susretu sa kušnjom. Na kraju, setimo se da "je naš stari čovek raspet s njim, da bi grešno telo bilo obesnaženo, da mi više ne robujemo grehu... pošto ste oslobođeni greha, stavljeni ste u službu pravednosti" (Rimljanima 6:6,18, Čarnić).

Nakon što smo se pozabavili iskušenjem došli smo do kraja ovog područja našeg proučavanja gde smo se prvenstveno koncentrisali na narav i aktivnosti našeg neprijatelja. Od ove tačke krećemo ka razmatranju onih stvari koje će nas dovesti do pobede u ovoj hrišćanskoj borbi. Dozvolite mi da završim ovaj deo sa dve veoma ohrabrujuće izjave iz Božje Reči.

"Drugo iskušanje ne dođe na vas osim čovječijega; ali je vjeran Bog koji vas neće pustiti da se iskušate većma nego što možete, nego će učiniti s iskušaljem i kraj, da možete podnijeti" (1. Korinćanima 10:13).

"Imajući dakle velikoga poglavara svešteničkoga, koji je prošao nebesa, Isusa sina Božijega, da se držimo priznanja. Jer nemamo poglavara svešteničkoga koji ne može postradati s našijem slabostima, nego koji je u svačemu iskušan kao i mi, osim grijeha. Da pristupimo dakle slobodno k prijestolu blagodati, da primimo milost i nađemo blagodat za vrijeme kad nam zatreba pomoć". (Jevrejima 4:14-16)

"Gospod caruje. Obukao se u veličanstvo, obukao se Gospod u silu, i opasao se. Zato je vasiljena tvrda, i neće se pomeriti. Presto Tvoj stoji od iskona; od veka Ti si."
- Psalam 93:1-2

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 726
Ukupno: 2599741
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/brogersen/004.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.