6. Put unapred

John Blanchard

Biblija opisuje nanovorođenu osobu kao osobu u "Hristu", i kaže: "Zato ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle, sve novo postade" (2. Korinćanima 5:17). Ovo iskustvo je bilo toliko živopisno kralju Davidu da je rekao: "I metnu u usta moja pesmu novu, hvalu Bogu našemu" (Psalam 40:3). Vekovima kasnije Bili Brej, Korejski sveštenik je rekao sledeće o svom obraćenju: "Sećam se toga, da mi je sve izgledalo novo - polja, stoka, drveće. Bio sam kao novi čovek u novom svetu".

Iako intenzitet osećanja nije isti za svakoga, ostaje ista činjenica: Hrišćanin je nova osoba; on je otpočeo novi život, sa novim interesovanjima, novim ambicijama, novim standardima, novim osećajem sigurnosti, i novom snagom u suočavanju sa životnim problemima i zahtevima.

Pre svog obraćenja Pavle je žestoko proganjao one koji su bili Hrišćani, i kada je dobio ovlašćenje od Poglavara da ide u Damask, on je otišao da "ako koga nađe od ovoga puta, i ljude i žene svezane da dovede u Jerusalim" (Dela 9:2). Ova reč "put", se odnosila, naravno, na Hrišćanstvo, i to je jedan od Biblijskih opisa Hrišćanskog života. Isaija ga zove: "sveti put" (Isaija 35:8); David "put pravednički" (Psalam 1:6); Luka "put Gospodnji" (Dela 18:26); Pavle "put mirni" (Rimljanima 3:17); i Petar "pravi put" (2. Petrova 2:15). Setićeš se da Biblija kaže za neobraćene ljude da: "svaki od nas se okrenu svojim putem" (Isaija 53:6). Postavši Hrišćanin ti si se okrenuo od hodanja tvojim grešnim, sebičnim putem, i sada si spreman da kreneš u pravcu Božje volje. U ovom poslednjem poglavlju želim da ti kažem tri stvari o "putu" koji si sada otpočeo.

To je put otvorenosti

Božje instrukcije Izraelcima oko slavljenja su uključivale izgradnju Šatora od sastanka, prenosivu zgradu za slavljenje tokom godina lutanja po pustinji. Najvažniji deo ove građevine je bila takozvana "Svetinja nad svetinjama" ili "Svetinja", gde je čuvan "Kovčeg Zaveta", zlatni kovčeg sa 10 zapovesti, simbolizirajući Božje prisustvo među Njegovim ljudima. Samo je Visokosvešteniku bilo dozvoljeno da uđe u "Svetinju nad svetinjama", i to samo jednom godišnje, na Dan Zaveta, kada je nosio krv žrtvene životinje i poprskao je tamo, čineći zavet za sveštenike i ljude. Kada se narod konačno smestio u Kananskoj zemlji, privremeni Šator od sastanka je bio zamenjen Hramom. Hram je takođe imao "Svetinju nad svetinjama", odvojenu od ostatka zgrade velikim zavesama, i to je bio simbol da običan čovek nikada ne može prići Bogu.

Ovo će ti pomoći da razumeš nešto veoma važno što se dogodilo na dan kada je Isus bio razapet. Čitamo da se u trenutku Njegove smrti, "zavesa crkvena razdrije nadvoje od gornjega kraja do donjega." (Matej 27:51). Na ovaj način, Bog je dramatično pokazao da je Stari Zavet sada zamenjen Novim. Stari rituali i ceremonije su sada završene. Jagnje Božje, Gospod Isus Hrist, je bilo zaklano jednom zauvek, i svaki vernik sada ima pristup Bogu. Pisac Poslanice Jevrejima je razjasnio ovo rečima: "Imajući dakle slobodu, braćo, ulaziti u svetinju krvlju Isusa Hrista, putem novim i živim, koji nas je obnovio zavetom, to jest telom svojim, i sveštenika velikog nad domom Božjim: Da pristupamo s istinitim srcem u punoj veri." (Jevrejima 10:19-22). Pocepana crkvena zavesa simbolizuje telo Isusovo koje je bilo pocepano na krstu u tom trenutku, Njegova prolivena krv je uspostavila Novi Zavet pod kojim svi Hrišćani sada imaju: "novi i živi put" u prisustvo Božje.

Da li vidiš kako je ovo divno za tebe? Pod Starim Zavetom, samo je sveštenik mogao prići Bogu - sada svaki Hrišćanin može. Sveštenik je ulazio u Svetinju nad Svetinjama jedanput godišnje - a Hrišćanin može doći Bogu svaki dan. Sve prepreke su otklonjene. Kao Hrišćanin imaš potpun i stalan pristup Bogu zbog Hristove smrti umesto tebe.

Način na koji možeš koristiti taj pristup je molitva; i to je veoma važno u Hrišćanskom životu.

U molitvi možeš slaviti Boga; hvaliti Ga zbog Njegove moći, Njegove svetosti, Njegove veličine, Njegove slave. David kaže: "Veličajte Gospoda sa mnom, uzvišujmo ime njegovo zajedno." (Psalam 34:3).

Moći ćeš da mu zahvališ za svu Njegovu dobrotu i ljubav prema tebi, za sve svakodnevne darove hrane, za zdravlje, svež vazduh, sposobnosti tvog uma i tela, i za sve što život čini vrednim. Iznad svega, želećeš da mu zahvališ za Njegov "neiskazani dar" (2. Korinćanima 9:15), Gospoda Isusa Hrista, koji je dao Njegov život na krstu za tebe. Biblija kaže: "Lepo je hvaliti Gospoda, i pevati imenu tvojemu, višnji" (Psalam 92:1), i da kao Hrišćani mi trebamo "moliti se bogu bez prestanka. Na svačemu zahvaljujte; jer je ovo volja Božja u Hristu Isusu od vas." (1. Solunjanima 5:18).

Onda, u molitvi, moći ćeš da priznaš svoje grehe Bogu. Hrišćanin, iako večno osiguran u Božjem održanju, nije savršen; i dok ti Bog omogućuje da načiniš pravi napredak u prevazilaženju iskušenja, ti ćeš i dalje nastaviti da grešiš. Apostol Jovan je učio o ovome, i takođe je pokazao na rešenje: "Ako rečemo da greha nemamo, sebe varamo, i istine nema u nama. Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše, i očisti nas od svake nepravde." (1. Jovanova 1:8-9). Kada shvatiš da si zgrešio, priznaj to Bogu, i osloni se na Njegovo obećanje da ti oprosti.

Na kraju, u molitvi možeš tražiti od Boga da te blagoslovi, tebe i druge, tražiti da ti da snagu, vođstvo, mudrost, vernost, za njegovu svakodnevnu pomoć u svim životnim problemima. Hrišćanin se treba moliti "za sve ljude" (1. Timoteju 2:1), za vođe nacija, za Hrišćanske vođe, propovednike i misionare, za one koji pate u duhu i li telu, za one koji su u žalosti, za one koji nisu obraćeni, za članove porodice. Spisku nikada kraja! - ali je zapovest jasna: "Ne brinite se nizašto nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša." (Filipljanima 4:6). Dok rasteš u Hrišćanskom životu i učiš sve više i više da se moliš za prave stvari na pravi način, otkrićeš istinu obećanja koje je isus dao: "Ako ostanete u meni i reči moje u vama ostanu, šta god hoćete ištite, i biće vam" ( Jovan 15:7).

Tvoja molitva nije mehanička. Kada si bio nanovorođen postao si dete Božje - Biblija kaže: "Jer ste vi svi sinovi Božji verom Hrista Isusa." (Galatima 3:26) - i u molitvi ti razgovaraš sa tvojim Ocem! Ovo ne znači da ti trebaš doći Bogu nesigurno u molitvi, već možeš doći uveren, siguran da te Bog voli i da namerava da te blagoslovi. Nauči da dolaziš tako Bogu! Hrišćanski put je put otvorenosti.

To je put poslušnosti

Kada su Petar i drugi Apostoli bili ispitivani od strane Jevrejskih vođa o njihovim aktivnostima, oni su odgovorili: "Većma se treba Bogu pokoravati negoli ljudima." (Dela 5:29). Reč "treba" znači "biti obavezan, dugovati", i objašnjava zašto Hrišćanin treba da teži životu u poslušnosti Bogu - on to duguje Bogu. On to duguje Bogu kao Stvoritelju, duguje mu zato što je On taj koji ispunjava svaku njegovu potrebu, i iznad svega on mu duguje kao Spasitelju i Otkupitelju. Pavle je povezao Hrišćansku poslušnost sa Hristovom smrću kao Spasitelju na sledeći način: "Jer zato Hristos umre i vaskrse i oživlje da ovlada i mrtvima i živima." (Rimljanima 14:9). Ponovo, pišući Hrišćanima u Korintu, on je rekao da oni za koje je Hrist umro "ne žive više sebi, nego onome koji za njih umre i vaskrse." (2. Korinćanima 5:15).

Tokom poslednje godine svog života, veliki misionar Spenser Valton je napisao u svom dnevniku - "Volja Božja: ništa manje, ništa više, ništa drugo". Kako divan povod za ceo tvoj Hrišćanski život! Načini ovo tvojim ciljem i iskusićeš istinu Božjeg obećanja: "Onima koji hode u bezazlenosti ne ukraćuje nijednoga dobra." (Psalam 84:11).

U Bibliji ćeš naći uputstva, obećanja i zapovesti koje su ti potrebne da napreduješ u Hrišćanskom životu. Zbog toga moraš odvojiti vreme za pažljivo čitanje i proučavanje Biblije, za učenje napamet njene istine i razmišljanje o njenoj vrednosti. Napisao sam malu knjigu koja će ti pomoći da ovo otpočneš, i na kraju ovog poglavlja postoji obaveštenje kako je možeš dobiti. Ako ne želiš da koristiš tu knjigu, onda se potrudi da od početka tvog Hrišćanskog života čitaš Bibliju redovno, svakodnevno. Odvoji vreme - prva stvar ujutru se dokazala najboljom za većinu ljudi - kada možeš imati tihi čas da čitaš Bibliju i da se moliš. Zato što je to Reč Božja, dođi revnosno, ponizno, zahvalno, pun poštovanja, gladan. Iznad svega, dođi podređen. Zapamti da ti jedino Sveti Duh može zaista objasniti njeno značenje i primeniti je na tvoje srce i život, tako da kada god se okreneš Bibliji postaraj se da potražiš Njegovu pomoć. Zapamti, takođe, da čitanje Biblije nije kraj. Jakov nam govori: "budite pak tvorci reči, a ne samo slušači, varajući sami sebe." (Jakov 1:22). Nije dovoljno da samo čitaš Bibliju radi informacija. Tvoj cilj bi trebao biti da napreduješ u blagodati i u poznanju Gospoda našega i spasa Isusa Hrista. (2. Petrova 3:18). Hrišćanski put je put poslušnosti!

To je put mogućnosti

U mnogim sferama života, najbolje napreduju oni koji najbolje iskoriste svoje mogućnosti, i ovo je takođe istina i za duhovne stvari. Neobraćena osoba je u užasnom položaju i da oni "ne mogu ugoditi Bogu" (Rimljanima 8:8). Koliko god se on trudio, njegov život nikako ne može biti ugodan Bogu, zadovoljavajući za njega ili od večne važnosti za druge. Ovo si jednom bio ti, ali, kada si postao Hrišćanin ti si se vratio iz takvog stanja, otvorivši mnoga vrata puna divnih mogućnosti za tebe. Postaraj se da ih što je moguće bolje iskoristiš. Ja sam ovde spomenuo tri od njih.

Prvo, imaš mogućnost da slaviš Boga

Jedna od najuzbudljivijih stvari biti Hrišćanin je da je svaki dan prilika da zadovoljiš Boga, da proslaviš Njegovo ime, da pokažeš Njegovu moć da menja živote. Ovo je tako jer je na dan tvog nanovorođenja Sveti Duh došao i nastanio se u tebi, i On se stara da te uputi prema volji Božjoj i osposobiti te da je činiš. Ovo bi trebalo biti najvažnija briga u tvom životu. Isus je rekao: "Ištite najpre carstva Božjega i pravde njegove" (Matej 6:33); i Pavle je dodao: "Ako li drugo šta činite, sve na slavu Božju činite." (1. Korinćanima 10:31). Ništa drugo u Hrišćanskom životu nije lepše, nego kada je svaki dan, bez obzira na probleme i pritiske, iskušenja i nedaće, opasnosti i poteškoća, prilika da: "se svetli vaše videlo pred ljudima, da vide vaše dobra dela, i slave oca vašega koji je na nebesima." (Matej 5:16).

Drugo, imaš mogućnost Hrišćanskog zajedništva.

Postajući Hrišćanin ti ne samo da si dobio Oca već i porodicu, jer je svaki drugi Hrišćanin na svetu sada tvoj brat ili sestra u Hristu. Ova porodica Hrišćana se zove crkva. U Bibliji reč "crkva" se nikada ne odnosi na zgradu, već uvek na ljude, na Hrišćane. Sada, kao što ljudska porodica funkcioniše onako kako treba kada se svi članovi sastanu i rastu zajedno, tako je Božja volja za Njegovu decu da se oni sastanu u zajedništvu. Ova reč "zajedništvo" znači "deliti", i pomaže nam da razumemo važnost našeg okupljanja kao Hrišćani. Mi onda možemo da razgovaramo o našim problemima, da delimo naše znanje, naše darove, našu veru, i iznad svega naše osobno iskustvo sa Isusom Hristom kao Spasiteljem i Gospodom. Neki su vođe, svi su učenici, i zajedno mi rastemo u spoznanju i svetosti.

Zbog toga je veoma značajno da se priključiš lokalnoj crkvi ako već nisi. Naravno, nisu svi ljudi koji dolaze u crkvu Hrišćani - možda je ovo istinito za tebe kada si uzeo da čitaš ovu knjigu! - i takođe je istina da su mnoge crkve skrenule od Biblijskog učenja, od prirode Božje, prirode čoveka, greha, Osobe i dela Hristovog, nanovorođenja, pokajanja, vere i svetosti. Tako da, pokušaj da nađeš crkvu koja je bazirana na zdravom učenju Reči Božje, i pridruži im se. I kao što je Isus redovno pohađao lokalno mesto okupljanja, tako i njegovi sledbenici treba da čine isto tako, "ne ostavljajući skupštine svoje, kao što neki imaju običaj, nego jedan drugoga svetujući." (Jevrejima 10:25).

Treće imaš mogućnost Hrišćanske službe

Jednom sam slušao Holandskog novinara kako je govorio o svom obraćenju i svojim prvim danima kao Hrišćanin. On je polako shvatao da njegov dar kao pisac može biti od koristi u Božjoj službi, i jednog dana on je stavio svoju olovku na sto i rekao Bogu: "Evo moje olovke: ako je Ti možeš iskoristiti, Tvoja je!" Ove reči nisu izrečene nepristojno, već je on jednostavno izrazio iskrenu želju novog Hrišćanina. Svaki Hrišćanin treba imati takav stav, takav da je voljan da ga Bog koristi za Njegovu službu. Iako mi nismo spašeni dobrim delima, Biblija jasno govori da smo mi kao Hrišćani: "sazdani u Hristu Isusu za dela dobra, koja Bog napred pripravi da u njima hodimo." (Efescima 2:10). Pavle sebe naziva "sluga Isusa Hrista" (Rimljanima 1:1) i kaže da našim obraćenjem mi smo "se oprostili od greha i postali sluge Božje." (Rimljanima 6:22).

Bog te može ili te neće pozvati da budeš punovremeni misionar ili sluga, ali ono što je sigurno je da On ima poseban posao za tebe. Započni sa pitanjima koji je to posao, i "šta god vam reče, učinite!" (Jovan 2:5). U tvojoj crkvi očigledno možeš upotrebiti darove koje ti je Bog dao, i trebaš ih upotrebiti u Hrišćanskoj službi, možda među omladinom, decom, starijim ljudima, emigrantima, ili nekoj drugoj grupi za koju se posebno interesuješ. Onda, postoje i tvoje posebne okolnosti u kući, školi ili na poslu. Verovatno si okružen ljudima koji su bez Boga i koji možda nikada nisu jasno čuli Evanđelje. Uzmi tu Bogom danu priliku i podeli sa njima divnu istinu o tvom iskustvu. Učini to učtivo i promišljeno. Možda će ti biti lakše da im ponudiš neku Hrišćansku literaturu o tome, ili da ih pozoveš na Hrišćansku službu. Isus je rekao Njegovim učenicima: "i bićete mi svedoci" (Dela 1:8), i mi imamo istu privilegiju i priliku danas. Ali, zapamti da ono što ti jesi će se računati isto sa onim što kažeš, i tvoja trenutna prilika za Hrišćansku službu je ono za šta trebaš ovako živeti: "da se proslavi ime Gospoda našega Isusa Hrista u vama i vi u njemu" (2. Solunjanima 1:12). Hrišćanski život je put mogućnosti!

I dok zatvaraš ovu knjigu i krećeš u prve dane tvog života kao Hrišćanin, moja molitva za tebe je u ovim rečima pisca Poslanice Jevrejima, napisane pre 2000 godina. Neka Bog odgovori na nju u tvom životu!

"A bog mira, koji izvede iz mrtvih velikog pastira ovcama, krvlju zaveta večnoga, Gospoda našega Isusa Hrista, da vas svrši u svakome delu dobrom, da učinite volju njegovu, čineći u vama što je ugodno pred njim, kroz Isusa Hrista, kojemu slava va vijek vijeka. Amin." (Jevrejima 13:20-21)

"Niko ne umire kao ateista."
- Platon

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1813
Ukupno: 2602606
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/blanchard/006.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.