Naslovna » U Hristu » Članci » ....

Obeležja nezdrave crkve

Mike Fehlauer
- Ne postoji savršena crkva, međutim Bog ne želi da budeš na mestu koje je duhovno nezdravo. Po ovome možeš utvrditi da li svome pastoru trebaš reći: "Doviđenja..."

Žalosna je istina da se mnoge crkve danas bore sa različitim stepenima nezdrave kontrole koja može, ako se ništa ne promeni, dovesti i do "duhovnog zlostavljanja". To zlostavljanje je iznedrilo nebrojene hiljade ranjenih i beznadnih hrišćana koje je povredila institucija koja im je trebala pomoći, dati nadu i utehu.

Nemojte me pogrešno shvatiti. Ja verujem u lokalnu crkvu. Lokalna crkva je sveta, ona je Božja tvorevina. Prema Jevrejima 1:24-25 svi vernici trebali bi biti uključeni u neku lokalnu crkvu. Bog će neke stvari učiniti u tvom životu samo kada si u konstantnom zajedništvu sa vernicima zdrave lokalne crkve.

Božja namera je uvek bila da lokalne crkve budu zdrave, da daju život i da budu potpuno fokusirane na Hrista. No, pošto je Bog za vodstvo Njegove Crkve odlučio upotrebljavati nesavršene ljude koji mogu pogrešiti i zastraniti, uvek postoji mogućnost da i cela lokalna crkva zastrani i postane duhovno nezdrava.

Kako prepoznati da li je neka crkva došla pod uticaj duha kontrole? Evo pet jasnih znakova upozorenja:

1. Zloupotreba pozicije

Biblija definitivno uči o duhovnom autoritetu. No, ako pastor propoveda o tome svake nedelje, neprestano podsećajući vernike da on upravlja crkvom, onda možeš biti siguran da su problemi na putu.

U nezdravoj crkvi pastor počinje zauzimati Isusovo mesto u životima vernika. Na primer, u Jovanovom slučaju, pastor mu je rekao da ne može napustiti crkvu sa Božjim blagoslovima ako on ne odobri njegov odlazak. Pod time je mislio da ga Bog neće blagosloviti ako ne primi za to pastorovu dozvolu. Duhovne vođe sa duhom kontrole koriste ovaj način razmišljanja da bi manipulisali ljudima - vezivali ih za sebe i svoju crkvu.

Moramo razumeti proces kroz koji crkva prolazi kako bi došla do ovakvog stadijuma prevare. Ako pastori ocenjuju svoj uspeh samo kroz broj članova crkve, mogu se razočarati ako ljudi napuste crkvu. Ako su nesigurni, mogu stvoriti učenje kako bi zaustavili ljude. Mogu propovedati o bezgraničnoj vernosti, koristeći se biblijskim pričama o Davidu i Jonatanu ili Iliji i Jeliseju. Koristeći takve primere vođa koristi "biblijske" temelje da kontroliše čak i lične živote članova crkve. Vođa sa duhom kontrole može takođe pokušati stvoriti i osećaj obaveze u članovima crkve, podsećajući ih na sve što je on za njih učinio.

Ovakvo propovedanje u članovima crkve stvara želju da ugode pastoru umesto ispravne želje da ugode Bogu (Dela 5:29). Isus je osudio ugađanje ljudima rekavši farizejima:

"Ja dođoh u ime Oca svog i ne primate me; ako drugi dođe u ime svoje, njega ćete primiti. Kako vi možete verovati kad primate slavu jedan od drugog, a slave koja je od jedinog Boga ne tražite?" (Jn. 5:43-44 RDK)

Kada tražimo slavu od ljudi, mi time slabimo naš odnos sa Njime. Postepeno ljudi će preuzeti Božje mesto u našim životima. Stvara se nezdrava duševna veza u kojoj je naš osećaj pouzdanja i sigurnosti određen našim odnosom sa ljudima iz vodstva crkve. Ovakva kontrola, uništava ljude duhovno! Onemogućuje njihov svaki rast.

U zdravoj crkvi istinska pastorska briga i vodstvo neće preći u kontrolu i manipulaciju. Istinski pastir koristi svoj uticaj da privuče članove crkve u što bliži odnos sa Isusom, koji je jedini "glava Crkve" (Ef. 5:23). Istinski pastir shvata da ljudi u njegovoj crkvi ne pripadaju njemu, već da su Božje stado.

2. Atmosfera tajanstvenosti

Kad se član crkve podčini sistemu kontrole, vođa daje određene ograničene informacije svakome pojedincu, te pažljivo motri odnose među članovima crkve. Kao rezultat toga svaki se vernik može ophoditi prema drugim vernicima samo na osnovu informacija koje dobiva od vođe.

Na taj način ako pastor ili crkveno vodstvo odluči da je neki vernik postao "pretnjom", oni imaju strategiju kako zadržati kontrolu. Crkva tako može raskinuti pojedine odnose i sakriti taj proces iza zavese tajanstvenosti.

U nezdravoj crkvi i područje finansija može biti obavijeno tajanstvenošću. Pastori mogu tražiti novac, no ne pružati nikakvu sigurnost da se sa novcem upravlja pošteno i odgovorno.

Neki pastori propovedaju: "Nije važno šta mi činimo sa vašim novcem. Vaša je odgovornost samo da date." Međutim, Biblija nam naređuje da budemo dobri upravitelji. Sastavni je deo dobrog upravljanja je naša odgovornost sa nama datim finansijama.

3. Stav ekskluzivnosti

Ova smrtonosna karakteristika proizvodi samosvesni mentalitet crkve ili manje grupe koji odbacuje druge crkve i denominacije. Takva crkva ili grupa veruje da niko drugi ne propoveda evanđelje osim njih. Ili ga barem niko ne propoveda tako efikasno kao oni!

Stav ekskluzivnosti želi sprečiti vernike da posete druge crkve ili prime savet od ikoga ko nije član njihove crkve. Ako iko poseti neku drugu crkvu, na njega se gleda kao na otpadnika - "izdajnika".

Taj duh kaže: "Sve što ti je potrebno možeš naći unutar okvira naše grupe. Sve što trebaš znati možeš primiti samo kroz pastora i njegova učenja."

Posledica toga je da ljudi ne poštuju druge denominacije. Zdrava crkva poštuje druge delove Hristovog Tela. Crkva koja je fokusirana na Isusa shvata da niti jedna crkva niti denominacija, bez obzira koliko velika bila, ne može sama zadobiti grad za Hrista. Vođe kojima su oči na Isusu i koji su odeveni u poniznost, prepoznaju da je malena crkva isto toliko značajna kao i velika, da su baptisti isto toliko važni kao i karizmatici i da pripadnici svih naroda ili etničkih grupa imaju svoje mesto za stolom Gospodnjim.

4. Naglasak na radu

U većini crkava postoje mnoge prilike za služenje. Međutim, u crkvi s duhom kontrole, službe unutar crkve više nisu prilike za služenje. One postaju neophodne da bi neko dokazao svoje predanje toj organizaciji. Bez obzira da li se radi o redovnom pohađanju crkvenih sastanaka ili radu u nekoj službi u crkvi, dela postaju najvažniji ključ za napredovanje i vrednovanje nečije duhovnosti.

Pohađanje crkve je vrlo važno za naš duhovni rast. No, ako pohađamo crkvu da bismo zadobili naklonost ili poverenje pastora, tada smo promašili pravi cilj.

Poslanica Galatima 2:16 kaže "da se čovek neće opravdati delima zakona, nego samo verom Isusa Hrista". Mi ne možemo zaslužiti nebo niti Božju ljubav. Poruka Božje milosti ne poništava potrebu za služenjem, ona samo osvetljava razlog zbog kojeg treba da služimo i daje nam prave motive za to.

5. Strah kao glavna motivacija

Kad pastor kaže članovima crkve da će oni koji napuste crkvu ili budu neposlušni njegovom autoritetu iskusiti "Božji gnev", možete biti sigurni da taj čovek ima duha kontrole. On nastoji upotrebiti strah kao telesan način kojim će zadržati ljude u svojoj crkvi. On obično kaže ovako: "Ako odeš iz naše crkve, Božji blagoslov više neće biti nad tvojim životom i bićeš izvan Božje volje." Drugi pak kaže: "Ako odeš iz naše crkve, bićeš u pobuni i sotona će moći uništiti tvoj život."

Ovde je strah postao motivacijom, a ne ljubav. Možeš biti siguran da ovaj način razmišljanja nije od Boga. Isus nikada nije motivisao ljude strahom. U crkvi koja kontroliše svoje članove pojavljuje se strah kao oblik manipulacije. Ono što ne postigne kroz ljubav i želju za služenjem, takva crkva pokušava postići kroz manipulaciju. Ovo je u direktnoj suprotnosti sa onim šta piše u 1. Jovanovoj 4:18: "U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah napolje."

Kako trebaš reagovati ako primetiš da tvoja crkva ima jednu ili više ovakvih nezdravih karakteristika? Ovde su neki saveti:

- Razgovaraj sa svojim pastorom o svojoj zabrinutosti, držeći na umu to da ako je on uistinu vođen duhom kontrole, možeš naići na manipulaciju u toku razgovora. Ostani radije u poniznom stavu nego da se naljutiš ili povučeš.

- Vođa crkve sa duhom kontrole uputiće te da ne razgovaraš sa nikim drugim o stvarima koje te zabrinjavaju. Međutim, Biblija kaže da je "pomoć je u mnoštvu savetnika." (Pri. 11:14). Zatraži savet i mišljenje od nekog zrelog i objektivnog hrišćanina. Moguće je da je ono što si primetio istinski problem, zato moli se za ispravno razumevanje cele situacije.

- Ako si nakon savetovanja sa pastorom postao uveren da se crkva nalazi u "šaci duha kontrole", onda si slobodan da je napustiš. Ti nisi odgovoran za nikoga drugog ko je izabrao ostati u toj crkvi, stoga ga ne pokušavaj ni spasiti. Moli za te ljude da razumeju celu situaciju - da je i sami vide.

- Isprva možeš osećati kao da više nikada nećeš moći pokloniti svoje poverenje nekom pastoru, no odupri se tim mislima i pronađi zdravu crkvu u kojoj teče Božji život, u kojoj se Biblija propoveda bez kompromisa i gde se očituje ljubav među ljudima.

- Bog uvek ima zdravu crkvu - zajedništvo vernih - za tebe. Dobri pastir te može dovesti na zelene poljane (Ps. 23:2) na kojima možeš rasti u svom odnosu sa Njime. On će takođe pomazati tvoju glavu uljem (Ps. 23:5) iscjeljujući sve tvoje rane koje si zadobio boraveći u nezdravoj duhovnoj okolini.

Izvor: Karizma, 9/1999.
"Život u univerzumu je mogao nastati samo kao samovoljan čin jednog Stvoritelja, koga ja nazivam Gospod Bog."
- Isaac Newton

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1836
Ukupno: 2662355
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/clanci/nezdrava_crkva.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.