Naslovna » U Hristu » Članci » ....

Biblije i istorijske činjenice koje bi i sudovi priznali

Josh McDowell
Ako bi neke biblijske tvrdnje o Isusu bile suđene,
da li bi one prošle kao lažne ili istinite?

Isus je imao razne "potvrde" poput akreditivnih pisama kojima je podupirao svoje tvrdnje da je Mesija Božji Sin. U ovom poglavlju želeo bih da obradim takvu potvrdu koja se često ne spominje ali je neobično snažna - ispunjenje proročanstva u Njegovom životu.

Isus se stalno pozivao na starozavetna proročanstva kojima je potvrđivao svoje tvrdnje da je on Mesija. U Galatima 4:4 čitamo:

"A kad se navrši vreme, posla Bog Sina svog Jedinorodnog, koji je rođen od žene i pokoren zakonu."

Ovde se spominju proročanstva koja su se obistinila u Isusu Hristu.

"I počevši od Mojsija i od svih proroka kazivaše im šta je za Njega u svemu pismu." (Lk. 24:27)

Isus im je rekao:

"Ovo su reči koje sam vam govorio još dok sam bio s vama, da sve treba da se svrši šta je za mene napisano u zakonu Mojsijevom i u prorocima i u psalmima." (Lk. 24:44)

Rekao je i ovo:

"Jer da ste verovali Mojsiju tako biste verovali i meni; jer on pisa za mene." (Jn. 5:46).

"Avraam, otac vaš, bio je rad da vidi dan moj; i vide, i obradova se." (Jn. 8:56)

Apostoli i novozavetni pisci su stalno govorili o ispunjenim proročanstvima da podupru Isusove tvrdnje da je Božji Sin, Mesija, Spasitelj.

"A Bog kako unapred javi ustima svih proroka svojih da će Hristos postradati, izvrši tako." (Dela 3:18)

"I Pavle po običaju svom uđe k njima, i tri subote razgovara se s njima iz pisma, pokazujući i dokazujući im da je trebalo Hristos da postrada i vaskrsne iz mrtvih, i da ovaj Isus kog ja, reče, propovedam vama, jeste Hristos." (Dela 17:2-3)

"Jer vam najpre predadoh šta i primih da Hristos umre za grehe naše (drugim rečima, Hristova smrt je najavljena u Starom zavetu), po pismu, i da bi ukopan, i da usta treći dan, po pismu." (1. Kor. 15:3-4).

Stari zavet sadrži 60 opširnijih mesijanskih proročanstava i približno 270 manjih koja su se obistinila u jednoj osobi, Isusu Hristu. Dobro je pogledati sva ta proroštva koja su se ispunila u Isusu kao deo Njegovog imena i "adrese". Možda nikada niste shvatili koliko su važne pojedinosti vašeg imena i "adrese" - a ipak vas te pojedinosti razlikuju od četiri milijarde ljudi koja naseljava ovu planetu.

Adresa u istoriji

Bog je s najvećom pažnjom i preciznošću napisao u istoriji "adresu" svoga Sina kako bi ga izdvojio kao Mesiju, Spasitelja čovečanstva, od bilo koga ko je ikada živeo na ovoj planeti u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Ta "adresa" može da se nađe u Starom zavetu, dokumentu pisanom u razdoblju dužem od 1.000 godina, koji sadrži više od 300 navoda u vezi sa Isusovim dolaskom na zemlju. Prema računu verovatnoće, šanse da se u jednoj osobi ispuni svih 48 proročanstava su svega jedan na prema deset na 157 stepen (ili 1:10157).

Još je složenije ako se uzme u obzir činjenica da su sva proročanstva o Mesiji iznesena najmanje 400 godina pre nego što se On pojavio. Neki će prigovoriti da su ta proročanstva napisana posle Hristovog doba i tako prilagođena da se čini kao da se poklapaju sa Njegovim životom. To bi moglo da zvuči logično sve dok se ne shvati da je Septuaginta, grčki prevod Starog zaveta sa hebrejskog, nastao oko 150-200 godine pre Hrista, sto pokazuje da je postojao vremenski razmak od najmanje 200 godina između zapisanog proročanstva i njegovog ispunjenja u Hristu.

Možemo sa sigurnošću reći da je Bog napisao tu "adresu" u istoriji koju je mogao da ispuni jedino Mesija. Bilo je oko četrdeset pretendenata na ime jevrejskog Mesije ali se samo jedan Isus Hrist pozvao na ispunjeno proročanstvo kako bi podupreo svoje tvrdnje, jedino Njegove verodostojnosti (garancije) podupiru proročanstva.

Koje su pojedinosti spomenute u proročanstvima? Koji su događaji morali da prethode pojavi Božijeg Sina?

Na početku moramo da zavirimo unazad u Prvu knjigu Mojsijevu gde nalazimo prvo mesijansko proročanstvo (1. Moj. 3:15). U celom Svetom pismu samo je jedan Čovek rođen od "semena ženina" - svi su drugi rođeni od semena muškarčeva. Tu se spominje Onaj koji će doći na svet i razbiti dela Sotone ("glavu satirati").

U Prvoj Mojsijevoj, u 9. i 10. poglavlju ta se "adresa" još više suzuje. Noa je imao tri sina, Sima, Hama i Jafeta. Danas svi narodi mogu da traže svoje korene u toj trojici ali time je Bog uspešno izbacio dve trećine ljudi iz mesijanske linije. Mesija će doći između Simovog potomstva. Sledeći dalje dolazimo do godine 2000. pre Hrista. Tu nalazimo kako Bog poziva čoveka imenom Avram da ode iz Ura kaldejskog. S Avramom je Bog bio još određeniji izjavljujući da će Mesija biti jedan od njegovih potomaka (1. Moj. 12; 1. Moj. 17; 1. Moj. 22). Svi narodi na zemlji će biti blagoslovljeni kroz Avrama. Kad je Avram dobio dva sina, Isaka i Ismaila, mnogi Avramovi potomci su bili isključeni, jer je Bog odabrao njegovog drugog sina Isaka (1. Moj. 17; 1. Moj. 21).

Isak je imao dva sina, Jakova i Isava, i zatim je Bog odabrao Jakova (1. Moj. 28; 1. Moj. 35:10-12) koji je imao dvanaest sinova od kojih je nastalo dvanaest izraelskih plemena. Bog je zatim izdvojio Judino pleme za svoj mesijanski cilj i isključio jedanaest dvanaestina izraelskih plemena. Od svih porodica u Judinom plemenu samo je Jesajeva porodica bila Božiji izbor (Isa. 11:1-5). Tu se već nazire složenost te verovatnoće. Jisaj je imao osmoro dece i kako čitamo u 2. Samuilovoj 7:12-16 i u Jeremiji 23:5, Bog je isključio sedam osmina Jesajeve porodice iz mesijanske loze: čitamo da će Božji čovek biti ne samo rođen od ženinog semena, poticati od Sima, od jevrejske loze, od Isaka, Jakova, iz Judinog plemena, nego će biti i iz Davidovog doma.

Proročanstvo iz 1012. godine pre Hrista (Ps. 22:6-18; Zah. 12:10; poredi se sa Gal. 3:13) takođe predskazuje da će ruke i stopala tog Čoveka biti probodene (tj. biće raspet) sto je napisano 800 godina pre izvršenja tog okrutnog čin od strane Rimljana.

Isaija (7:14) dodaje da će biti rođen od device: prirodno rođenje ali natprirodno začeće, postupak izvan moći ljudskog planiranja i upravljanja. Nekoliko proročanstava u Isaiji i psalmima (Isa. 8:14; Isa. 28:16; Isa. 49:6; Isa. 50:6; Isa. 52:53; Isa. 60:3; Ps. 22:7-8; Ps. 118:22) opisuje društvenu klimu i način na koji će se ljudi suočiti s Božjim čovekom, njegov narod, Jevreji, odbaciće Ga a pogani će poverovati u Njega. Doći će i Njegov prethodnik (Isa. 40:3; Mal. 3:1), glas u pustinji, onaj koji će pripremiti put Gospodnji, Jovan Krstitelj.

Trideset srebrnjaka

Uočite takođe i sedam ogranaka tog proročanstva (Zah. 11:11-13; Ps. 41; usporedi sa Jer. 32:6-15 i Mt. 27:3-10) koji još više suzuje ceo slučaj. Bog ističe da će Mesija biti (1) izdan, (2) od prijatelja, (3) za trideset (4) srebrnjaka bačenih (5) na pod (6) Hrama da se njima (7) kupi lončareva njiva.

U Miheju 5:2 Bog je isključio sve gradove sveta i izabrao baš Vitlejem, sa manje od 1.000 stanovnika, kao rodno mesto Mesije.

Zatim je nizom proročanstava odredio i vreme pojave tog Čoveka. Na primer, u Malahiji 3:1 i u ostala četiri starozavetna navoda (Ps. 118:26; Dan. 9:26; Zah. 11:13; Agej 2:7-9) Mesija će se pojaviti dok još bude postojao Hram u Jerusalimu. To ima veliko značenje kada shvatimo da je Hram razoren 70. godine posle Hrista i od tada još uvek nije obnovljen.

Tačna linija, mesto, vreme i način rođenja; odnos naroda prema Njemu i izdaja; način Njegove smrti. To su samo delići stotina pojedinosti koje čine "adresu" koja obeležava Božijeg Sina, Mesiju, Spasitelja sveta.

Prigovor: Takvo ispunjenje proročanstva može biti samo puka slučajnost!

"Ispunjenje tih proročanstava možete naći u slučaju Džona Kenedija, Martina Lutera Kinga, predsednika Nasera i drugih", odgovara neki kritičar.

Da, jedno ili dva takva proročanstva možda se mogu primeniti i na druge osobe ali ne svih 60 glavnih proročanstava i 270 sporednih. Zapravo, nađete li koga osim Isusa, živog ili mrtvog, na kojeg bi mogla da se odnosi barem polovina tih proročanstava u vezi sa Mesijom, objavljena u knjizi Fred-a John-a Meldau-a, "Messiah in Both Testaments" (Mesija u oba zaveta), izdavačka kuća Christian Victorg Publishing će vam dati nagradu od 1.000 dolara.

Harold Hartzler, član američkog naučnog udruženja (American Scientific Affiliation), u predgovoru knjige Petera W. Stonera piše: "Rukopis ove knjige Science speaks (Nauka govori) su pažljivo pregledali članovi odbora američkog naučnog udruženja i izvršnog odbora tog udruženja i ustanovili su da je, uopšteno uzevši, pouzdan i tačan u pogledu naučnih podataka. Matematičke analize koje sadrže, temelje se na načelu računa verovatnoće, što je potpuno tačno, a profesor Stoner je primenio ta načela na pravilan i uverljiv način".

Navedene su verovatnoće uzete iz te knjige da pokažu kako nije moguća nikakva slučajnost prema načelima računa verovatnoće. Primjenjujući savremeni metod računa verovatnoće na osam proročanstava, Stoner kaže: "Mogućnost da neki čovek može da živi do današnjeg dana i ispuni svih osam proročanstava je 1:1017".

Dakle, to bi bilo 1 prema 100.000.000.000.000.000.

Da bi nam pomogao da shvatimo tu klimavu verovatnoću, Stoner je to slikovito prikazao ovim primerom:

"Uzmimo 1017 srebrnih dolara i rasprostrimo ih po celoj državi Teksas. Njima bi se prekrilo celo to područje u visinu veću od pola metra. Označimo sada jedan srebrni dolar crvenom bojom i temeljito izmešajmo svu količinu na celom području. Zavežimo oči čoveku i recimo mu da se kreće kuda god želi, ali da mora da pronađe označeni srebrni dolar i kaže da je to onaj pravi koji se traži. Kakve su šanse da pronađe upravo taj dolar? Iste kao i proroci kad su napisali tih osam proročanstava koja su se obistinila u jednom čoveku, od njihovog doba do današnjeg dana, s time da su ih oni pisali nadahnuti samo vlastitom oštroumnošću.

Ta proročanstva su bila ili nadahnuta Bogom ili su ih proroci pisali prema vlastitom nadahnuću U zadnjem slučaju imali bi samo jednu šansu i 1017 da se ona ispune u bilo kom čoveku, ali su se ispunila u Isusu Hristu. To znači da ispunjenje tih osam proročanstava već samo po sebi govori kako je Bog nadahnuo pisanje tih proročanstava kojima nedostaje jedna mogućnost naprema 1017 da budu apsolutna."

Još jedan prigovor

Kritičari iznose i ovaj prigovor i kažu da je Isus svojevoljno nastojao da ispuni jevrejska proročanstva. Taj prigovor se čini uverljivim sve dok ne shvatimo da su mnoge pojedinosti u vezi s Mesijinim dolaskom bile izvan domašaja ljudskog nadzora (na primer, mesto rođenja).

Kao da čujem Isusa u Marijinoj utrobi dok jaše na magarcu: "Mama, nećemo uspeti..." Kad je Irod upitao književnike i glavne sveštenike: "Gde se treba roditi Hrist?" oni su odgovorili: "U Vitlejemu judejskome, jer je ovako pisao prorok..." (Mt. 2:5)

Način Njegovog rođenja, Judina izdaja i cena izdaje, način Njegove smrti, ponašanje naroda prema Njemu, ruganje, pljuvanje, promatranje, bacanje kocke za Njegovu haljinu koja nije bila rastrgnuta, itd. Polovina proročanstava bila je izvan dosega Njegovog izbora. On nije mogao da planira da se rodi u Simovoj lozi, da bude Avramov potomak itd. Nije onda ni čudno da su se Isus i Njegovi apostoli pozivali na ispunjenje proročanstava kako bi potkrepili svoje tvrdnje.

Zašto se Bog upetljao u sve te nevolje? Smatram da je hteo da Isus ima sve moguće "potvrde" koje su mu bile potrebne kada je došao na ovaj svet. A ipak nas najviše oduševljava činjenica da je došao da promeni ljudske živote. On sam je dokazao ispravnost stotina starozavetnih proročanstava koja se odnose na Njegov dolazak.

Jedino ON može da ispuni najveće proročanstvo onima koji će prihvatiti obećanje novoga života: "I daću vam novo srce, i nov ću duh metnuti u vas..." (Jezek. 36:26-28) "Zato, ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle, sve novo postade." (2. Kor. 5:17).

"A koji pohuli na Duha Svetog nema oproštenja vavek, nego je kriv večnom sudu."
- Marko 3:29

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1851
Ukupno: 2662370
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/clanci/cinjenice.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.