Naslovna » U Hristu » Propovedi » ....

Znaci novog rođenja

Gipsy Smith
"Po tome se poznaju deca Božja i deca đavolja: koji god ne tvori pravde, nije od Boga, i koji ne ljubi brata svog." (1. Jn. 3,10)

Molim vas pogledajte i prvi stih istog poglavlja:

"Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac, da se deca Božija nazovemo i budemo; zato svet ne poznaje nas, jer Njega ne pozna." (1. Jn. 3,1)

Kao što svet nije poznao i ne poznaje Isusa sada, tako neće prepoznati ni one koji su poput Njega. To je uvek istina. Ako vas svet poznaje i voli, ako ste omiljeni od sveta i jedno sa duhom sveta, nešto nije u redu sa ispovedanjem vaše vere.

"Zato svet ne poznaje nas, jer Njega ne pozna."

"Ljubazni! Sad smo deca Božija." Dopustite mi da vam odmah kažem da su te reči napisane ljudima koji su bili nanovo rođeni. Upućene su ljudima iz unutrašnjeg kruga, Isusovim prijateljima, bliskim Njemu, onima koji poznaju Njegov um i vrše Njegovu volju; ljudima koji su ušli u zajedništvo sa Njim.

"Ljubazni! Sad smo deca Božija, i još se ne pokaza šta ćemo biti; nego znamo da kad se pokaže, bićemo kao i On, jer ćemo Ga videti kao što jeste. I svaki koji ovu nadu ima na Njega, čisti se, kao i On što je čist. Svaki koji čini greh i bezakonje čini: i greh je bezakonje. I znate da se On javi da grehe naše uzme; i greha u Njemu nema. Koji god u Njemu stoji ne greši; koji god greši ne vide Ga niti Ga pozna.

"Dečice! Niko da vas ne vara: koji pravdu tvori pravednik je, kao što je On pravedan; Koji tvori greh od đavola je, jer đavo greši od početka. Zato se javi Sin Božji da raskopa dela đavolja. Koji je god rođen od Boga ne čini greha, jer Njegovo seme stoji u njemu, i ne može grešiti, jer je rođen od Boga."(1. Jn. 3,2-9)

Sada dolazimo to testa: "Deca Božija i deca đavolja poznaju se po ovome..." Dakle, vidite da postoji razlika. Neki od nas to još nisu prepoznali. Tako smo slepi da ne možemo da vidimo razliku.

Tako čvrsto spavamo, zatvoreni u svom vlastitom sebičnom, lagodnom životu da to ne vidimo. Đavo nas je paralisao u rasuđivanju. Ne prepoznajemo razliku o kojoj Bog govori. Ponekad se trudimo da dovedemo ljude u ono što nazivamo "crkva", a nismo im naglasili ovu razliku; kandidatima za članstvo crkve nismo objasnili šta stvarno znači ući u zajedništvo sa narodom Božjim.

"Deca Božija... poznaju se po ovome..." Po čemu? Pročitajte 9. stih i pronaćićete objašnjenje: "Koji je god rođen od Boga ne čini greha, jer Njegovo seme stoji u njemu, i ne može grešiti, jer je rođen od Boga." Po čemu? Po svome stavu prema pravom i krivom, po ljubavi prema jednome i po mržnji prema drugome. Po ovome se deca Božja otkrivaju i prepoznaju: "Niko da vas ne vara: koji pravdu tvori pravednik je, kao što je On pravedan. Koji tvori greh od đavola je, jer đavo greši od početka."

Pre nego sto sami sebe nazovete detetom Božjim, preispitajte svoje vlastito srce i vidite da li ono prolazi na ovom testu. Izmerite se Rečju i svetlošću Božjom, zahtevima Golgote, vlašću Duha Svetoga. Budite iskreni sa testiranjem. Uporedite se sa tim standardima i recite: "Suočen sa ovim uslovima, usuđujem li se reći da hodam ispravno sa Bogom?" Jesam li stalni svedok očišćujuće sile dragocene krvi Hristove? Imam li svedočanstvo Duha? Jesam li okrenuo leđa stvarima koje nisu od Boga? Jesam li izbacio iz svog života stvari koje Bog ne odobrava? Želim li iskreno da budem poslušan svetlu Reči?

"Deca Božja i deca đavolja poznaju se po ovome..." Razlika između spašenoga i nespašenoga čoveka jeste da spašeni beži od greha a nespašeni trči za njim. Spašeni mrzi greh, a nespašeni ga voli. Spašeni se odupire a grehu a nespašeni ide za njim i govori: "Stari moj gospodaru, možeš li mi dati neki posao - zanimaciju?" On traži đavola i stvari koje su njegove.

To je ono što čini svaki čovek koji nije spašen. Tražim vaše mišljenje. Čovek se otkriva onim što čini. Ljudi su došli Isusu i čuli pitanje: "Znate li sa kim razgovarate?" A odgovor je bio: "Naš otac je Avram." Isus je rekao: "Vi imate đavola za oca i želite da vršite želju oca svoga." Delo koje čovek čini pokazuje kome pripada.

"Deca Božja... se po ovome poznaju..." Postoji razlika u vašem stavu prema svetlu, u vašem stavu prema mraku. Kako stojite danas sa Bogom? Ne pitam kako stojite sa crkvom ili sa nekom drugom verskom institucijom. Tražim nešto dublje i važnije od toga. Ne pitam ni stojite li ispravno sa ljudima. Pitam stojite li ispravno s Bogom, jer je to ono što stvari čini različitima.

"Deca Božja i deca đavolja poznaju se po ovome..." Čijem društvu danas pripadate? Kakva pisma pišete? Šta govorite i kako se ponašate prema svojoj koleginici na poslu kada ste sami? Ako ste čovek Božiji, ponašaćete se prema koleginici sa jednakim poštovanjem kao prema svojoj majci ili ćerki. U svom stavu prema pravom (ispravnom) i u svom stavu prema krivom (nepravdi) pokazivaćete kakvi ste. Dete Božje ne može da čini greh! To ne znači da ne možete da sagrešite. To znači da nećete hteti da sagrešite.

Pre kratkog vremena video sam jednu majku sa detetom u svome naručju. Da sam joj prišao i rekao joj da baci svoje malo dete na pod, rekla bi mi: "Ne mogu!" Ona ima dovoljno snage da to učini i priliku da to učini, ali što je više nagovaram i ustrajem, snažnija će biti u svome odbijanju. Svakako, mogla bi to da učini kada bi htela, ali ne želi da povredi svoje dete. Majka u svome srcu ima nešto što je čuva da ne povredi svoje dete. Šta je to? Ljubav. Tačno. Kad je dete Božje u iskušenju da učini greh, ono kaže: "Ne mogu. Ljubim Boga." To je ono šta apostol misli! On ne može. On je nanovo rođen. Po tome sam zakleti neprijatelj greha. Ako sam dete Božje, ne mogu da prihvatim greh, ne mogu mu se predati, nigde, ni u crkvi, ni van nje, ni kod kuće, ni u svetu. To je očekivajući stav deteta Božijeg. Znam da je to tvrda izjava, ali nije pretvrda. Ja je ne činim tvrđom nego što je tvrdom čine Novi zavet i Duh Sveti.

"Deca Božija i deca đavolja se poznaju po ovome..." Jedna reč o sigurnosti te spoznaje. Ja ne verujem u onu nauku koja govori da možete da budete hrišćanin, a da to i ne znate. Ako dobijete veru ne znajući, onda je možete i ne znajući izgubiti. U svakoj crkvi postoje tri klase ljudi. Pitajte jednu klasu ljudi da li su nanovo rođeni. Odgovoriće vam: "Ne znam. Nadamo se." Ne nadate se da ste ručali, zar ne? Ono što čovek jeste, ne mora se nadati. Čovek se jedino nada onome što još nije dobio. Postavim li to isto pitanje drugoj klasi ljudi, reći će mi: "Pa, nisam baš siguran, to Bog zna." Ali Novi zavet želi da budu sigurni. Dete se Božje otkriva u sigurnosti novoga rođenja. "Nisam baš siguran, ali mislim da jesam!" Pripadate li vi grupi "mislim da jesam".

Postoji još jedna klasa, a to je ona kojoj ja pripadam. To su oni koji sa sigurnošću znaju. Pitajte bilo kojeg člana te klase, da li je nanovo rođen i videćete novo svetlo na njegovom licu dok odgovara: "Slava Bogu, znam da jesam! Spasen sam!" To su ljudi koji drže crkvu živom. To su najbolji ljudi u svakoj crkvi, ljudi koji će pohađati molitvene sastanke. U tome, u spoznaji stvari, u sigurnosti stvari, pokazuju se deca Božja. Kad sam se obratio, znao sam to, bio sam siguran u to; a tako i svako ko se nanovo rodio.

Razgovarao sam jednom prilikom sa nekim putnicima u vozu koji su se kartali. Čuo sam kako nešto govore o hrišćanima i hrišćanskoj crkvi. Govorili su stvari koje nisu bile baš lepe, a onda su rekli nešto o Isusu. Ja sam se onda uključio rekavši: "Lakše, prijatelji! O Njemu nemojte ništa da govorite! Šta vi uopšte znate o Njemu? On je najbolji prijatelj kojega sam ikada na svetu imao. Došao je k meni kad sam bio niko i spasio me. Radost Njegove prisutnosti u mom je srcu i u ovome trenutku, a to je nešto više nego što mogu iskazati rečima." Jedan od njih je rekao: "Sanjate!" Odgovorio sam: "Sanjam? Onda, molim vas, tišina! Nemojte me buditi! Želim i dalje da sanjam. Buđenje bi mi donelo samoću i bol!" Ali nisam sanjao. Činjenica je večnosti da je Hrist umro i vaskrsnuo za moje opravdanje, i ja to znam. Hvala Bogu za tu spoznaju, tu apsolutnu spoznaju. Znate li vi to? Da li ste sigurni u to?

"Deca Božija i deca đavolja poznaju se po ovome..." Ako to ne znate, pitajte se zašto niste primili sigurnost novoga rođenja. Ako to ne znate, jedna od dve stvari moraju biti istinite: gajite neki greh ili sumnjate. Ako ste se iskreno predali, verovaćete Isusu. Ako pokušavate da Mu verujete pre predanja, vera neće delovati jer će je ubiti sklonost za nepravdu (krivo). Neka nepravda ode, i onda ćete biti u stanju da Mu verujete. Vaša vera će vam tada doneti sigurnost u Njega.

Pitam se da li me razumete. Ljudi koji su rođeni gde se govori određeni jezik, sve razumeju. Ako ste samo povezani sa nekom crkvom bez novoga života, nećete razumeti o čemu vam danas govorim. Pre izvesnog vremena sam propovedao u jednom velikom gradu i na završetku bogosluženja mi je došla neka žena i rekla: "Znate li da u predgrađu imamo romsko kamp naselje? Da li biste hteli da ih posetite?" Odgovorio sam: "Poći ću da ih vidim ako su tamo." Sledećeg jutra me je odvela da vidim logor. Kad smo se približili mestu na putu odakle smo mogli da vidimo kola i šatore, okrenuo sam se ka njoj i rekao: "Tamo nema Cigana!" "Ali", rekla je, "tu su kola i šatori!" "Da", rekao sam, "ali to nisu ciganska kola niti ciganski šatori. Kola i šatori su slični ciganskim, ali ne isti. Ciganin nikada ne bi imao takav šator ni takva kola." Gospođa je odgovorila: "Iznenađena sam. Mislila sam da su ljudi koji žive u kolima Cigani." Kad smo stigli do logora i sjahali sa konja, započeo sam razgovor na svom maternjem jeziku. Čuvši strani glas, pogledali su u mene, ali me nisu razumeli. Među njima je bila jedna žena koja je brzo shvatila situaciju i rekla: "Poznajem vas, vi ste ciganski propovednik. Ja nisam rođena kao Romkinja, ali sam bila sa njima." Rekao sam: "Kad biste bili rođeni kao Romkinja, razumeli biste moj jezik." I to je upravo razlika između pridruživanja crkvi i novoga rođenja; sa novim rođenjem postajete novo stvorenje u Hristu Isusu. Vidite li sada razliku?

"Deca Božija i deca đavolja poznaju se po ovome..." Po toj sigurnosti, po toj spoznaji, po tom uverenju duše, po novom rođenju. Ako ne možete da pokažete na samo mesto gde se to dogodilo, ako ne možete tačno u minutu da odredite vreme, samo recite: "Isuse, ljubim Te!" Evo stiha iz Pisma za taj poziv: "Ko god ljubi, od Boga je rođen." Neka je blagosloveno Njegovo ime! U sigurnosti toga, u svetlu toga, u sreći toga, u obilnoj sreći toga, pokazuju se deca Božija.

"Da", reći ćete, "ali želim da budem malo sigurniji!" Dakle, dopustite da vam dam nekoliko znakova novoga rođenja. Oni uvek moraju da se nalaze na detetu Božjem. Evo prvog: onaj koji je nanovo rođen, boravi u Njemu. Postoji li taj znak na vama? Imate li vi svoje korene i svoje izvorište u Isusu? Da li je vaš život u Isusu? Tennyson je jednom sa nekim prijateljem prolazio svojim vrtom kada ga je prijatelj iznenada upitao: "Šta je za tebe Isus Hrist?" Tennyson je pokazao na lep mali cvet do svojih nogu i odgovorio: "Upravo ono što je sunce u životu ovog cvetića. To je ono što je Isus i meni. On mi je sve u svemu." Možete li i vi to reći? Možete li reći: "Odstupi, tašti svete, ne privlačiš me"? Ili vas svet i njegove privlačnosti još uvek mame?

Evo još jednoga znaka novoga rođenja: onaj koji je rođen od Boga, pobedio je svet! Pre izvesnog vremena razgovarao sam sa jednom mladom devojkom koja je rekla: "Zabrinuta sam za svoju dušu. Želim da budem hrišćanka." Zatim je pokazala na svoje prijateljice, šest njih, sve ćerki bogatih roditelja. "Nešto mi govori da ne mogu dalje da živim dokonim i ispraznim životom", rekla je, "ali ako se promenim, da li moram da ih se odreknem?" "Ne, ako si stvarno obraćena", rekao sam, "ali će se one odreći tebe." Da li sam bio u pravu? Znao sam da jesam, a i vi to znate. Nije moj posao da propovedam razvodnjeno Evanđelje. Prezreli biste čoveka koji se boji da kaže istinu kao što je u Hristu Isusu. A evo šta Knjiga Božija govori: "Ako ko ljubi svet, u njemu nema ljubavi Očeve."

Evo još jednog znaka rođenja! Onaj koji je rođen od Boga ljubi svoju braću! "Ko ne ljubi, nije upoznao Boga, jer je Bog ljubav." Da li je taj znak na vama? Ili ste cinični, kritični, neljubazni, pakosni, drski? "Ko god ne čini šta je pravedno i ko ne ljubi svoga brata, nije od Boga." Da li je taj znak na vama? Zastaću da ispitate svoje vlastito srce u svetlu Njegovog delovanja.

Evo još jednog znaka novoga rođenja: onaj koji je rođen od Boga čuva sebe u ljubavi Božijoj. Da u vrtu imate divan cvet koji pokušavate da dovedete do savršenstva veštačkim grejanjem, znali biste da vaša biljka zahteva određenu temperaturu ili neće moci da napreduje i raste. Temperatura mora da odgovara njenoj potrebi ili će biljka uvenuti. Tako i onaj koji je rođen od Boga čuva sebe u ljubavi Božijoj, inače će izgubiti biljku koju je Bog ukorenio u njemu.

"Deca Božija... poznaju se po ovome..." Mogu li to da vam objasnim? Pitajte jedan mali cvet da vam objasni sunce. Šta mislite, šta će vam reći? Da ima glas, znam šta bi vam rekao. Rekao bi vam: "Ne! Ne mogu da objasnim sunce, ali biću ti vrlo zahvalna ako mi se makneš sa puta da bi ono moglo da me obasjava." O, Sunce pravde, obasjaj nas!

Još jedan znak rođenja: "Ko veruje u Sina Božijega, to svedočanstvo ima u sebi... primili ste duha posinjenja kojim vičemo: Ava, Oče!"

Nikada neću zaboraviti kada nam se rodilo prvo dete. Bio sam vrlo mlad otac. Deca su bila nova stvar za mene. Hteo sam da prohoda pre nego sto je moglo da stoji, a prvih se nekoliko nedelja činilo da sam ja potpuno zaboravljen, jer su dete i majka bili jedno. Majka je bila bebin svet, a beba majčin. Mladi očevi znaju sve o tome, jer su to videli, a i oni stariji. Najmilija slika sa ove strane "vrata od bisera" je majka sa svojim prvim detetom. Ona za njega živi danju i noću, sanja o njemu. Pazi ga iz dana u dan i brine se za njega. Da, da! I tako nedelje i meseci prolaze dok jednoga dana, na vaše veliko iznenađenje, poučeno i potaknuto od majke, dete ne kaže: "Ta-ta!"

Upravo tako. Tako i Duh Sveti dolazi tek predanom srcu i uči ga da kaže: "Ava, Oče!" "Deca Božija... poznaju se po ovome..." Imate li to? Je li to i vaše iskustvo? Čeznete li za tim? Jeste li gladni toga? Vapite li za time? Ono vam je na dohvat ruke platite li cenu. Neka vam Bog pomogne da to učinite. Vrata milosti su vam otvorena. Darovi Božiji su vaši da ih tražite. Okrenite se Bogu, Golgoti, novom životu. Ja to za vas ne mogu da učinim; to morate sami. Učinite to sada, a tada će ljudi i žene za vas reći da nosite na svome telu. O da, i u svojoj duši znakove novog rođenja deteta Božijeg. Bog neka vam pomogne.

"Bojati se Boga dobro je; ali, još bolje je voleti Ga. A najbolje je vaskrsnuti Boga u sebi."
- Angleus

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 889
Ukupno: 2661408
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/propovedi/gs_znaci-nr.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.