Naslovna » U Hristu » Propovedi » ....

Imaš li pet minuta?

Dennis Costella

Svi mi trošimo veliki deo vremena, napora i novca da bi zadovoljili naše telesne potrebe. Kako stvari stoje, malo njih je zabrinuto i za svoju dobrobit u večnosti.

Previše ste zauzeti? Ne bi trebali biti! Dosta davno Gospod Isus Hrist je upitao, "kakva je korist čoveku ako zadobije ceo svet, a duši svojoj naudi? Ili kakav će otkup dati čovek za dušu svoju?" Da li vi imate odgovore na ova osnovna životna pitanja? Da li zasigurno već sada znate gde ćete provesti večnost?

Molim vas, odvojte SADA par minuta vašeg vremena, da ozbiljno razmotrite šta Bog želi da vi znate o sadašnjem i budućem životu. To će biti dobro upotrebljeno vreme - možda najvažnijih i najpresudnijih par minuta koje ćete ikada upotrebiti u vašem čitavom životu.

Napisana Božja Reč, Biblija, jasno prikazuje šta trebamo razumeti i šta trebamo verovati ako želimo dospeti u pravilan odnos sa našim Stvoriteljem. Zaista nije važno koja će biti naša razmišljanja i opredeljenja, ali ono što je Svemogući Bog rekao da mora biti, pravi potpunu razliku za nas i naš život na ovoj zemlji.

MI SE SUOČAVAMO
SA OZBILJNIM PROBLEMOM...

Prva stvar koju nam Biblija govori je naš prirodni položaj pred Bogom. Mi smo "po prirodi deca gneva" (Efescima 2:3), i "mrtvi po prestupima i po gresima svojim" (Efescima 2:1). Mi stalno dokazujemo da smo grešnici po poreklu i postupcima.

Nema izuzetaka: "Nikog nema pravednog, nema ga ni jednog!" (Rimljanima 3:10). "Jer su svi sagrešili i lišeni su slave Božje," (Rimljanima 3:23). Svi smo uskraćeni Božanskog uzora apsolutne svetosti. Mi stojimo pred Pravednim Sudijom - krivi po optužbi.

Razmislite o posledicama ako bi - bas ovoga trenutka - umrli, u stanju u kome se sad nalazite. Biblija uklanja svaku neizvesnost o tome šta sledi posle groba: "... kao sto je ljudima određeno jednom umreti, a zatim da im se sudi," (Jevrejima 9:27).

Posledica presude ovog suda je takođe otkrivena. Dokle god je problem greha prisutan, ne postoji put da okrivljeni grešnik uđe u slavu Carstva Božjeg. U Otkrivenju 21:27 piše: "I neće u njega ući ništa pogano i niko koji bi se podao mrzosti i laži, nego samo oni koji su zapisani u Jagnjetovoj knjizi života."

Niko ne može ući u sveti grad osim ako prljavština greha nije izbrisana sa njega i njegovo ime upisano u "Jagnjetovoj knjizi života". Raj (Nebo) je mesto boravka Boga, i niko ko je još uvek rob svom grehu, ne sme doći u Njegovo sveto prisustvo.

Sledeće bitno pitanje koje se logično postavlja je, "Ako neko umire u svom grehu i nikako ne može ući u raj, gde će on onda provesti večnost?"

U Otkrivenju 20:15 nalazimo odgovor, "I ko se ne nađe zapisan u knjizi života bi bačen u jezero ognjeno." Pakao (ognjeno jezero) je, mesto večnih muka i agonija. Ovo večno postojanje u vatrenom jezeru je "druga smrt" i to je pravedna kazna za greh - "Jer je plata za greh smrt," (Rimljanima 6:23). Oni koji umru u svojim gresima se suočavaju sa večnom patnjom - gorkim završetkom greha.

ŠTA NE TREBA ČINITI...

Kako Božja Reč jasno tvrdi da smo svi grešnici i da smo kao takvi lišeni raja i određeni za pakao, sledeće pitanje je od velike važnosti: "Šta možemo učiniti u vezi našeg greha?" Različita rešenja su data kao odgovor na ovo strašno važno pitanje.

Mnogi misle da ce izbrisati sopstvene grehe tako što će živeti dobar život, ili "okrenuvši novi list" početi da žive bolje. Drugi pak vide sebe kao dovoljno dobre u odnosu na ljude oko sebe, pa će u završnoj analizi njihova dobra dela prevagnuti u odnosu na loša. Takođe, neki iskreno misle da ako pristupe nekoj crkvi ili ispoštuju religiozne običaje (krštenje, ispovedanje, pokoru, proslavljanje krsne slave, uzimanje večere gospodnje - pričest, itd.), mogu biti oslobođeni tereta krivice greha i, strašne kazne.

Ali, Sveto Pismo je vrlo specifično što se tiče takvog rasuđivanja, i krajnje uzaludnosti bilo kakvog samo-iskupljenja greha. "On nas spase, ne zbog dela pravednih, koja bismo mi učinili, nego po Svome milosrđu," (Tit 3:5).

U stvari, mi ne posedujemo niti manju niti veću količinu pravednosti koju možemo zaraditi našim dobrim delima, i time pomoći sopstvenom spasenju. Biblija kaže, "Svi smo mi kao nečisti, i sva pravda naša [naša dobra dela] kao haljina nečista" (Isaija 64:6).

Mi možemo učiniti da naši životi izgledaju uglednije ako smo pošteni, iskreni i verni, ali šta nam to vredi ako je naše srce još uvek prazno. Greh se može i prikriti - maskirati, ali on time nije otkupljen, opran - otklonjen. Dobra dela, religiozne ceremonije i pobožnost nisu u stanju da ukinu kaznu za greh koju je Sveti Bog odredio.

ŠTA JE BOG URADIO...

Šta, dakle, moramo činiti da bi bili spaseni? Ako Biblija nedvosmisleno ući da mi ne možemo ništa učiniti da bi se iskupili zbog greha i izbegli kaznu, onda kako da budemo prihvatljivi pred Bogom?

I opet, odgovor nalazimo u Božjoj Svetoj Reči, i kako je samo predivan taj odgovor: "Jer Hristos, još kada bez snage bejasmo, umre u vreme svoje za bezdušnike." (Rimljanima 5:6).

Razmislite o tome! Još kada bez snage bejasmo, potpuno onemogućeni da učinimo bilo šta što bi uticalo na naše spasenje, Gospod Isus Hrist - Božji Sin - umro je umesto nas!

Bog je znao da smo mi sasvim bespomoćni, na pakao osuđeni grešnici, i po Njegovoj milosti, On je učinio nešto za nas. On je poslao Svog jedinorodjenog Sina, Isusa Hrista, na ovaj svet, da se prolije Njegova vredna krv kao potpuna isplata našeg duga za greh. Tako je Gospod Isus Hrist umro smrću grešnika.

Zašto je On to učinio? Odgovor nalazimo u Rimljanima 5:8: "... Bog pokazuje Svoju ljubav k nama u tome što Hristos, još kad bejasmo grešnici umre za nas."

Dok je Isus Hrist visio na Golgotskom krstu, On nije umirao za Sopstvene grehe, jer je On bio bezgrešno Jagnje Božje. On je umirao umesto nas i podneo kaznu za greh koja je bila namenjena nama!

"Al' je On za naše grehe ranjen za naše je bezakonje slomljen; kazna koja mir nam daje na njega pade i ranom njegovom mi se iscelismo. Svi smo mi kao ovce zašli bili, svaki od nas svojim putem pođe, a na Nj Gospod pusti krivicu sviju nas." (Isaija 53:5-6)

"Koji grehe naše Sam iznese na telu Svome na drvo." (1. Petrova 2:24)

"Koji se predade za grehe naše i uskrsnu za opravdanje naše." (Rimljanima 4:25)


Kazna za greh je morala biti isplaćena, i Bog Otac je postavio naše grehe na prebijeno, krvavo telo Svog voljenog Sina. Sva težina greha - našeg greha - pala je na razapetog Gospoda Slave. On je bio nosilac našeg greha, naša zamena. Bog nas je voleo dok smo još bili grešnici i poslao Svog jedinorodnog Sina da umre umesto nas. Kakva zadivljujuća božanska ljubav!

Kada je Isus Hrist zajaukao sa krsta, "Svrši se," On je zaista izvršio, tj. putem Sopstvene smrti u potpunosti otplatio naš dug - savršeno spasenje. Mi ne možemo dodati ili učiniti neko dobro delo da zaslužimo ono što je Bog omogućio potpuno i besplatno kroz Hristovu smrt, pobedu i vaskresenje. Bog je učinio sve, mi jednostavno moramo iskreno verovati i prihvatiti to. To je Božja milost!

SAVRŠENO REŠENJE...

Biblija je veoma jasna oko toga sta vi morate učiniti sada, ako želite da primite poklon spasenja, koji je Bog dao po Svojoj milosti. To mora biti lična stvar, jer u suprotnom poklon nećete primiti vi lično.

Samo vredna krv Gospoda Isusa Hrista koja je prolivena na krstu na Golgoti ima tu moć da opere ili obriše greh, i ona se može primeniti verom u Gospoda Isusa Hrista.

Isus Hrist je bio Bog koji se objavio u ljudskom telu. Njegova žrtva na krstu omogućava spas svakom izgubljenom grešniku koji ce verovati u Njega kao jedinog Spasitelja i kao jedini put do raja. Kada verujemo da je Gospod Isus Hrist umro, pobedio smrt i ponovo ustao iz grobnice, i da je sve to učinjeno da obezbedi savršeno spasenje grešnog čoveka, onda mi primamo potpuno oproštenje greha i poklon, a to je večni život.

Molim vas, obratite pažnju na ova obećanja iz Božje Reči koja opisuje sadašnje i buduće stanje onoga koji veruje u Hrista kao u svog ličnog Spasitelja:

"Za Njega svedoče svi proroci da ce imenom Njegovim primiti oproštenje greha svi koji u Njega veruju." (Dela 10:43)

Ovako je problem greha rešen. Kada se veruje u Hrista, greh je oprošten i očišćeni grešnik je sada prihvatljiv pred Bogom; on više nije kriv - on je opravdan, potpuno i zauvek!

"U istinu, u istinu vam kažem: Ko moju reč sluša i veruje Onome koji me posla, ima život večni, i ne dolazi pred sud, nego je prešao iz smrti u život." (Jovan 5:24)

"Ali svima koji je [Reč] primiše, koji veruju u ime njezino, dade ona moć da postanu sinovi Božji," (Jovan 1:12)

"Opravdani dakle verom, imamo mir s Bogom po Gospodu našemu Isusu Hristu, kome dugujemo [koji je zaslužan] što smo verom dobili pristup u tu milost u kojoj čvrsto stojimo." (Rimljanima 5:1-2)

"Jer ste vi milošću spaseni, po veri. I to ne dolazi od vas; dar je to Božji, i ne po delima, da se niko ne bi pohvalio." (Efescima 2:8-9)

"Jer Bog toliko ljubi svet, da je i Sina svoga jedinorodjenoga dao, da ni jedan koji u njega veruje ne propadne, nego da ima život večni. Jer Bog ne posla Sina svoga na svet da sudi svetu, nego da svet spase kroza Nj." (Jovan 3:16-17)

NEPOSREDNA MOGUĆNOST...

Da, dragi čitaoče, onog momenta kada poveruješ (a verovanje nije ništa manje ili više nego prihvatanje Boga iz Njegove Reci, Biblije), ti primaš oproštenje greha i poklon, večni život!

Tako dakle, ti tada stojiš pred Bogom potpun i savršen u Hristovoj pravednosti a ne u sopstvenoj pravednosti koja je za Boga "kao haljina nečista".

Kada primite Gospoda Isusa Hrista kao svog ličnog Spasitelja po veri, vi ste "... pravda koja pred Bogom vredi." (2. Korinćanima 5:21). "da pokaže, rekoh, pravdu Svoju u sadašnje vreme, da bude pravedan On sam i da opravda onoga koji je od vere Isusove." (Rimljanima 3:26).

Nemojte biti zavedeni sveopštim verovanjem da niko ne može biti apsolutno siguran da li jeste ili nije "spasen" tj. "nanovo rođen". Bog kaže da to možemo znati. To je zato što je Božje spasenje zasnovano na čvrstim obećanjima iz Božje Reči i na obavljenom zadatku Hrista, na krstu.

Vernicima je rečeno u Prvoj Jovanovoj poslanici 5:11-13, da mogu biti sigurni da su prešli iz smrti u život i da su njihovi gresi zauvek oprošteni:

"I to svedočanstvo je u ovome: da nam je Bog dao život večni, i da je ovaj život u Sinu njegovom. Ko ima Sina, ima život; ko nema Sina Božjega, nema života. Ovo pisah vama, da znate da imate život večni vi koji verujete u ime Sina Božjega."

"Zato On i može savršeno da spasava one koji po Njemu k Bogu pristupaju, kad Je zauvek živ, da može posredovati za njih." (Jevrejima 7:25)

"Ja im dajem život večni, i one nikad neće propasti, i niko ih neće oteti iz ruke moje." (Jovan 10:28)


Da li želite da prihvatite Isusa Hrista kao svog Spasitelja, ovog trenutka?

Onda Mu verujte, Njemu, i samo Njemu. Verujte Mu, ne samo svojim mislima, već i svojim srcem u potpunosti: "Ako ispovedaš ustima svojim da je Isus Gospod, i veruješ u srcu svome da Ga Bog uskrsnu iz mrtvih, bićeš spasen. Jer se verujući od srca dolazi do pravde, a ispovedanjem usta do spasenja." (Rimljanima 10:9-10)

Veruj ono što Božja Reč kaže o sledećim činjenicama: o tvojoj potrebi za Spasiteljem, o tvojoj totalnoj nemogućnosti da sam učinis bilo šta da bi se spasao, i o Božjoj potpunoj i večnoj sigurnosti u spasenje, kroz smrt, oslobođenje i vaskresenje Njegovog dragog Sina.

Okanite se ubeđenja koje ste možda imali, i nadali se da ćete pridobiti spasenje "čineci dobro", sakramentom, ritualima, članstvom u crkvi, moralnim stavovima, religijom, itd., ili čak od besmislenog mišljenja da je "smrt kraj svemu". Umesto toga, predajte vaše poverenje - vašu veru - samo, i samo u ruke Gospoda Isusa Hrista.

Svi koji se okrenu Bogu nasuprot sopstvenim (sa velikim JA) putevima, i iskreno, "kao deca", poveruju, u ono sto Biblija govori, imaće, ovog momenta: spasenje - večni život!

Na osnovu prihvatanja Jevanđelja, vaši gresi su oprani, Sveti Duh dolazi i živi u vama, i vi postajete dete Božje. Prihvatite tada ta divna obećanja Božje Reči kao obećanja upućena lično vama. Zatim se oslonite na Autora tih obećanja, koji ce ih ispuniti, počevši od ovog trena, pa kroz celu večnost. On će uvek ispoštovati Sopstvenu Reč.

"Dakle, imaš li pet minuta?"

Bog kaže, "Evo ga sad pravo vreme, evo ga sad dan spasenja." Nemoj odlagati! Sutra može biti prekasno!

Veruj Hristu danas i budi spasen zauvek, to sigurna moć i obećanje Svemogućeg i Milostivog Boga.

Tagged: spasenje| greh| pokajanje|
"Ateista je kao nemudri čovek koji sazida kuću bez prozora, pa onda krivi Boga što čami u mraku."
- nepoznati

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1849
Ukupno: 2666799
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/propovedi/costella_5minuta.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.