Naslovna » U Hristu » Propovedi » ....

Duhovna borba

Mihael Cimerman
Džon Mulinde na konferenciji u Ostajgu - Austrija

Ova vest je veoma posebna. Džon Mulinde daje informacije o iskustvu jednog mladića koji se nedavno obratio koji je prethodno bio satanista a sada sledi Gospoda Isusa Hrista. Ovaj mladić govori o tome kako se u nebesima vodi borba protiv crkve, kako postupaju anđeli a kako demoni i kako istrajna molitva donosi proboj i ima dejstvo u duhovnoj oblasti.

Tvrdnje koje se ovde nalaze nisu iz Biblije nego su iskustvo čoveka iz carstva tame. Sam Mulinde je dosta razmišljao o izveštaju ovog mladića. Prenosi je dalje da bi smo obratili pažnju na način koji naš neprijatelj koristi da bi izvršio destrukciju. Važno je da od ovog ne načinimo neku vrstu dogme ili doktrine. Zato je potrebno da ovaj izveštaj upotrebimo veoma pažljivo, sve proveravajući Svetim Pismom. Izveštaj bi pre svega trebao da nam posluži kao podsticaj za žarke molitve.(Mihael Cimerman)

Prosleđujem svedočanstvo jednog čoveka koji je pre obraćenja služio Satani. Kad sam čuo njegovo svedočanstvo toliko sam bio uznemiren da sa sam prvih deset dana proveo u postu i molitvi da bih upitao: "Gospode, da li je to stvarno tako? Je li to istina?"

Ovaj čovek se rodio u porodici gde su roditelji bili u savezu sa Luciferom. Još za vreme trudnoće su njegovi roditelji izvršili mnogo rituala da bi i dete predali Satani.

Već kad je imao četiri godine počeo je da koristi natprirodne sile. Njegovi roditelji su počeli da ga se plaše. U šestoj godini ga je otac predao vešticama da ga dalje treniraju. Sa deset godina je već činio posebne stvari u službi neprijatelju. Veštice su ga se takođe bojale. Već kao dečak je činio mnoge loše stvari. Kad je napunio dvadeset godina, na savesti je imao mnoga krvoprolića. Ubijao je ljude silom volje. Pomoću meditacije je izlazio iz svog tela (astralna putovanja), praktikovao je levitaciju - lebdeo je u vazduhu.

Satana ga je upotrebljavao na moćan način u nanošenju štete hrišćanskim crkvama i uništavao je vernike i pastore. Jednom je došao do crkve koju je planirao da uništi. Ta crkva je bila poznata po svojim molitvama. Pre toga je u crkvi bilo mnogo raskola i pometnje. Ali upravo u to vreme je pastor pozvao crkvu na molitvu i post. Tokom tog vremena desila su se iskrena pokajanja. Ljudi su se sastajali i molili za Božije delo među njima. Molili su Gospoda da im se smiluje i da dopre do njih. I tada se tu pojavio ovaj okultista da bi zajedno sa demonima otpočeo borbu protiv ove crkve.

Crkva je dobila proroštvo da treba da ustane i obuče Božije oružje i da se u molitvi bori protiv demonskih vlasti koje napadaju zajednicu. Jednog dana je ovaj okultista napustio svoje telo i u astralnoj sferi pozivao vojsku demona koju je nameravao da povede u borbu protiv ove crkve. Dalje je rekao da je hteo da prodre u duhovnu oblast crkve. Nastojali su da prodru u duhovnu sferu crkve i da ih napadnu ali iznad cele crkve je bila svetlost kao zaštitni oklop.

Odjednom je naišla velika armija anđela koji su se borili protiv demona.
Borba se odvijala u nebesima. Svi demoni su pobegli a njega su anđeli zarobili. Video je kako ga drži šest snažnih anđela u punoj bojnoj opremi. Kroz krov crkve su ga doneli pravo pred propovedaonicu. Tamo su vernici žarko molili. Svi su bili obučeni u duhovno oružje. Pobeđivali su sile tame i slamali okove kojima su demoni vezali ljude. Pastor je stajao za propovedaonicom i vodio molitvu. Tada je duh Božiji rekao pastoru: "Klinovi jarma su polomljeni, žrtva leži pred tobom. Pomozi mu i povedi ga u slobodu."

Pastor je otvorio oči video da pred njim leži mladi čovek potpuno nemoćan. Ponovo je bio u telu. Veoma je bio iznenađen što se nalazi u telu, jer je pošao na astralno putovanje i njegovo telo je ostalo kod kuće, ali sada je ponovo bio u telu. Nije razumeo zašto se tu nalazi, samo se sećao da su ga ovamo doneli anđeli i spustili ga kroz krov zgrade. Pastor je rekao crkvi šta mu je Duh Božiji otkrio i pozvao je vernike da ostanu u miru. Zatim ga je upitao: "Ko si ti?" Tada je mladić počeo da se trese i demoni su počeli da izlaze iz njega. Pastor i ostali vernici su mu služili u oslobađanju i on im je za to vreme govorio o svom životu.

Ovaj mladić danas živi sa Gospodom, ima službu evanđeliste, propoveda i Gospod ga divno upotrebljava u službi. Jednom sam prihvatio poziv na večeru kojoj je prisustvovao i ovaj mladić za koga sam već čuo i bilo mi je drago da ga upoznam. Za vreme večere dobio je priliku da kaže svoje svedočanstvo. Govorio je o mnogim stvarima i često je kroz suze govorio o zlodelima koja je počinio ranije. Na kraju je prisutne pozvao prisutne da urade dve stvari. Tu je bilo i mnogo pastora i njima je rekao: "Veoma vas molim, pastori, učite ljude da mole. Ljude koji ne mole Satana veoma lako porazi u bilo kojoj oblasti. I kad mole malo, Satana zna kako da neutrališe molitve."

Zatim je rekao: "Uzmite Bibliju i proučavajte kako da koristite duhovnu bojnu opremu i oružje koje vam je Gospod poklonio."

Zatim je govorio o svojim astralnim ekspedicijama. Sa drugim sataninim slugama i mnogim demonima je boravio u vazduhu i prodirao u duhovnu oblast. To je bio njegov redovan radni zadatak. Objašnjavao je: "Ako je neka zemlja prožeta tamom onda se to na toj lokaciji manifestuje kao snažan poklopac koji je tvrd kao kamen i pokriva celu oblast. Demoni i ljudi koji služe Satani mogu da se kreću po tom poklopcu a takođe i da izvršavaju svoje delo uništenja. Kao sa nekog kontrolnog tornja sa tog poklopca mogu da prate šta se događa ispod poklopca i tako vladati odatle.

Kad završe svoju delatnost vraćaju se nazad - napuštaju onaj poklopac. Ovo mogu da rade na osnovu određenog zaveta koji im daje snagu. Obnavljanje njihove snage se dešava pomoću žrtvi. Postoji mnogo vrsta žrtava: čari, krvave žrtve ljudske i životinjske, čak i abortusi i ratovi imaju isto dejstvo kao žrtve. Žrtve se mogu prinositi i u obliku seksualnih izopačenosti. Ovakve žrtve ohrabruju demone i daju im novu snagu."

Šokiralo me je ono što je rekao: "Dok smo bili tamo gore, prepoznavali smo tri vrste molitve. Sve vrste molitve su ličile na dim koji se uzdiže. Neke molitve su bile kao stub od dima koji se kretao tamo-amo a zatim je nestao. To su molitve ljudi koji žive u nekom grehu. Njihove molitve su toliko slabe da se jednostavno rasplinu.

Tu je i druga vrsta molitvi koje se kao dim uzdižu do samog poklopca ali nisu u stanju da ga probiju. To su molitve običnih ljudi, predanih Gospodu koji žive iskreno u čistoti ali ne mole sa verom. Često zaboravljaju na važne oblasti na koje bi trebali da obrate pažnju u molitvi.

Postoji i treća vrsta molitve. Ova molitva je kao stub od dima i vatre. Kad ovakve molitve udare u poklopac, toliko su žarke da se poklopac rastopi kao vosak. Vatreni stub probija poklopac.

Često to izgleda tako da ljudi počnu da mole i njihova molitva je u početku kao onaj slabašan dim. Ali kako mole dalje, njihova molitva se menja i postaje snažnija i ako istraju, njihovu molitvu ispuni takva vatra da probije taj tvrdi poklopac.


Kad demoni primete da bi molitva mogla postati snažna, spoje se duhovi u vazduhu sa demonima na zemlji i upozore ih na tog molioca s naredbom da njegovu molitvu zaustave. I često hrišćani podlegnu iskušenju. Prvo su u slabostima i grehu, zatim nastave, pa se pokaju i daju mesto Božijoj reči da prokuša njihovog duha. Njihova vera raste i njihove molitve imaju cilj. Satana vidi kako njihova molitva dobija na snazi i svim mogućim sredstvima se trudi da molioca omete. Na primer, upravo kad si u molitvi zazvoni telefon. Prekineš molitvu, završiš razgovor i misliš da ćeš nastaviti prekinutu molitvu ali to je zabluda. Kad se vratiš na molitvu moraš krenuti potpuno iz početka i upravo to je satanin cilj. Trudi se da te omete i zaustavi. Može čak da se okomi na tvoje telo i da ti zadaje bolove ili odjednom osetiš glad i moraš nešto pojesti. Potpuno je nevažno kako, važno je da je uspeo da te prekine i dekoncentriše."

Opominjao je pastore: "Učite ljude da svaki dan odrede vreme ne samo za svakodnevnu molitvu - tako mogu da mole čitav dan, nego da ostanu u tišini pred Gospodom i da ne dozvole da ih bilo šta prekine ili dekoncentriše. Ako ostanu istrajni u molitvi i dozvole Svetom Duhu da ih inspiriše i vodi dalje i dublje, onda će se u duhovnoj oblasti nešto zaista desiti.

Doći će ona vatra, podići će se čak do poklopca i probiće ga. U tom trenutku je tamo tako visoka temperatura da ni jedan demon ni ljudski duh ne može da izdrži i svi moraju da pobegnu. To je proboj u duhovnoj oblasti. Kad se to desi, molioc shvata da je bitka dobijena i ostatak molitve je radost i uživanje."

Kad postignemo ovu tačku gubimo pojam o vremenu i sve postaje beznačajno. Jednostavno sve ostavimo i sjedinimo se s Gospodom.

"Čim molitva probije poklopac nema više nikakve prepreke, ništa je više ne može zaustaviti - molioc može da moli koliko god želi. Više ga ništa neće ometati i obeshrabrivati. Ona rupa na poklopcu će ostati i posle završetka molitve otvorena. Taj proboj ide sa moliocem tako da više nije pod poklopcem nego sve što radi dešava se pod otvorenim nebom. U tom stanju je nedodirljiv za sile tame. Božija prisutnost je kao vatreni stub koji se kao stub spušta s neba na molioca i njegovu okolinu. Tako je zaštićen i opkoljen tim stubom. U tom stubu je tako snažna Božija prisutnost da to u njegovim molitvama osete i ljudi oko njega a dela tame su sprečena. Ljudi sa kojima ovaj molioc razgovara obuhvaćeni su ovim stubom Božije prisutnosti i ako u toj Božijoj prisutnosti ostanu, okovi i lanci tame će pasti. Kad ovi ljudi govore grešnicima evanđelje, po pravilu ne nailaze na otpor i veoma lako ih vode u pokajanje. Božija moć je prisutna i kad mole za bolesne i za druge stvari.

Satana ove ljude mrzi jer tamo gde se ljudi ovako žarko i redovno mole, Božija prisutnost ostaje i Satana je potpuno bespomoćan. Kad na takvo mesto dođu ljudi koji ne poznaju Gospoda, njihove sveze postaju slabije i lako ih je pridobiti za Boga. Ne silom ni snagom, već Duhom mojim, govori Gospod.

U Božijoj prisutnosti grešnici osećaju krivicu i počinju da se pitaju šta da rade. Važno je znati da ako ih niko ne dovede Gospodu, odlaze zbunjeni a njihove sveze ojačaju još više. Satana se na sve moguće načine trudi da ih spreči da ikada više dođu da takvo mesto."

Sigurno možete zamisliti da smo, slušajući ovo, sedeli kao prikovani. Čovek koji nam se obraćao, govorio je o stvarima koje je sam radio i doživeo. Zatim je nastavio: "Šta će Satana preduzeti protiv ljudi koji u molitvi probiju poklopac? Obeležiće i pratiće ih. Trudi se da pronađe slabu tačku u životu molioca. Drugi demoni imaju zadatak da ga napadnu. Kad ovaj molioc izađe iz molitvenog prostora i duh molitve ostaje na njemu, njegov duhovni nivo je veoma visok. Radost Gospodnja mu daje snagu i Satana se trudi da ga po svaku cenu odvuče od Gospoda. Ako u njegovom karakteru postoji slaba tačka, Satana se trudi da pronađe ljude koji će uraditi nešto što đe ovog molioca naljutiti. Ako nije dovoljno osetljiv na Božijeg Duha lako će mu biti odvučena pažnja pa će se ispuniti gorčinom ili gnevom. Posle izvesnog vremena će poželeti da se vrati u prethodno stanje, ali to više neće moći. Radost je nestala. Zašto? Čim molioc podlegne iskušenju demoni će uraditi sve moguće samo da zatvore onaj otvor na poklopcu i da odvoje molioca od Božije prisutnosti. Taj čovek i nadalje ostaje Božije dete ali pomazanje koje je bilo na njegovom životu se izgubilo. Sposobnost da deluje u autoritetu Božijeg Duha više nije tu.

Neko može imati slabu tačku u seksualnoj oblasti. Onda će se Satana truditi da probudi u njemu nečiste misli. Čim čovek podlegne ovakvom iskušenju, pomazanje nestaje.

Možda ste pomislili: To nije fer! Ali Biblija nas poziva da se krećemo u duhovnom oružju. Jedino tako ćemo biti sposobni da pobedimo u borbi sa neprijateljem. A Gospod Isus nas uči da molimo: Ne uvodi nas u iskušenje nego nas izbavi od zla!

Nikad nemojmo zaboraviti, čak i kad u molitvi doživimo proboj, da smo samo slabi ljudi, da nismo savršeni.

Možemo ovako da molimo: Bio sam tako zadovoljan s Tobom, dragi Gospode, ali sada opet idem u svet gde vreba toliko iskušenja. Vodi me tako da ne padnem, ne dozvoli da padnem u zamku neprijatelja. Ne znam gde vreba na mene. Ti znaš da sam slab i protiv neprijatelj nemam nikakvu šansu. Zaštiti me Bože! Kad primetiš da se bližim zamci, okreni me, deluj, ne želim da idem u sopstvenoj snazi i sopstvenim sposobnostima. Izbavi me od zloga!

Gospod ima moć da nas zaštiti. I šta god da se desi, uvek kaži: Hvala ti, Gospode! Sve prihvataj od Gospoda sa zahvalnošću, ne dozvoli da ti neprijatelj nametne darove. Pavle u poslanici Solunjanima piše da u svim okolnostima zahvaljujemo, jer je to Božija volja. Mnogo onog što nam se dešava, nam se ne sviđa i pitamo ZAŠTO? Ali kad bi mogli da vidimo, od čega nas je Gospod upravo izbavio, zahvaljivali bi smo Mu.

Želim da vam kažem još jednu stvar. Molioc koji je u molitvi doživeo istinski proboj, sigurno računa na to da će se desiti to za šta je molio. Ali dešava se da odgovor ne dopre do njega. Ne smemo smetnuti s uma da se u duhovnoj oblasti dešava teška bitka.

Svaki hrišćanin ima svog ličnog anđela koji mu služi. Odgovor na molitvu treba da mu donese njegov lični anđeo kao što to čitamo u knjizi proroka Danila.

Svaki anđeo koji nosi odgovor na molitvu mora biti naoružan za duhovnu borbu. Ali ako moliocu duhovno oružje nije toliko važno, onda nedostaje i njegovom anđelu. Ako hrišćanin ne haje za svoje misli - ne nosi kacigu Duha, onda je i njegov anđeo bez kacige. Tako je i sa ostalim delovima duhovne bojne opreme.

Kad anđeo dolazi sa odgovorom, demoni opažaju koji deo duhovnog oružja mu nedostaje. Ako nema kacigu, nišane mu u glavu, ako nema oklop, nišane u grudi, ako je bos, bace mu vatru na put i on mora bos kroz vatru."

Pitali smo ga: "Pa zar anđeli osete vatru?" Znate, šta nam je rekao?

"Ne zaboravite da se radi o duhovnoj oblasti. Radi se o duhovnim bićima. Borba je intenzivna. Ako demonima uspe da oduzmu odgovor nekom od anđela, odmah je predaju vešticama ili vračevima. I ljudi onda pričaju kako su to ili ono dobili od vračare ili od maga. Ali Jakov kaže da je svaki savršeni dar od Boga. Odakle onda Satani te dobre stvari koje daje ljudima? Zar ima moć da nešto stvori? Ne! Krade dobre stvari od onih koji ne ustraju u molitvi. Gospod Isus nas opominje da treba stalno da molimo, bez prestanka. Takođe se upitao, hoće li naći veru kada se vrati. Hoće li naći veru u nama? Hoće li nas zateći kako istrajno i verno stojimo na svom mestu? Da nismo posustali? Nismo li zapostavili naše molitveno stražarsko mesto?

Demoni se neće zadovoljiti sa time što će im uspeti da ukradu odgovor na molitvu. Oni pokušavaju da zaustave anđela. Nekad čak uspevaju da ga sputaju. Tada hrišćanin bez svog zaštitnika postaje meta demona koji ga napadaju."

Na pitanje da li je moguće da anđeo bude zarobljen od strane demona, čuli smo zanimljiv odgovor od tog čoveka koji nije poznavao Pismo. Znao je samo ono što je naučio iz iskustva za vreme svoje satanističke prošlosti: "Demoni ne mogu dugo zadržavati anđela. Kada vernici na zemlji mole, u pomoć mu dolaze drugi anđeli i demoni moraju da pobegnu. Ali onaj hrišćanin koji je zbog nepotpune duhovne bojne opreme prouzrokovao incident, ostaće svezan dok ne bude oslobođen. Dešava se da mu Satana pošalje svoje glasnike kao "anđele svetlosti" i oni ga zbunjuju lažnim vizijama i proroštvima, zavedu ga na pogrešne stavove prema vođstvu i na pogrešne odluke. Ovakvi ljudi su otvoreni za svakojake zablude i povezanost."

Zbog svega što sam čuo bio sam jak uznemiren i molio sam: "Gospode, ne želim ni da pokušam da sve ovo razumem". Ali dok sam stajao pred Gospodom u molitvi i postu čitavih deset dana, Gospod mi je potvrdio reči ovog čoveka i otvorio mog duha tako da sam mogao da proširim ovu spoznaju.Bio sam u stanju da razumem šta se dešava u duhovnom svetu. Gospod mi je pokazao šta da radimo kad se ovakve stvari dese da bi mi postali oni koji savladavaju a ne savladani.

Moramo da razumemo sledeće:

1) Moramo koristiti duhovno oružje. Biblija kaže da je to Božija odeća. To nije naše oružje nego Božije. Kad ga obučemo dajemo priliku Gospodu da se bori umesto nas. Nije naša borba nego Božija!

2) Moramo razumeti kakvu službu je Bog odredio anđelima u našem životu i šta treba da radimo u srcu da bi bili zaštićeni u duhovnoj oblasti.

3) Sveti Duh nije naš sluga da bi ispunjavao naše potrebe. To je služba anđela. Sveti Duh u nama boravi. On je tu radi nas, da nas vodi, uči, da nam pomaže da postupamo ispravno po Božijoj volji, da nas menja u sliku Gospoda Isusa Hrista. Često nas budi noću sa komandom: "Moli se!" mi možda uzvratimo da još nije naš tihi čas. Ali on insistira: "Moli se sada!" Jer On zna šta se upravo dešava u duhovnoj sferi.

Ponekad nas navodi da određeni dan postimo ali mi želimo da za post odvojimo neki drugi dan. Obratimo pažnju na instrukcije Svetog Duha koji zna šta se dešava u duhovnoj sferi i šta je potrebno. Moramo da naučimo da obratimo pažnju i da poslušamo Duha Svetog. On želi da nas uvede u svaku istinu u pravednost.

Setimo se onoga što smo mi sami ili naša braća propustili od onoga što nam je Gospod pripremio.

Nema razloga da budemo poraženi i frustrirani. Možemo pobediti! Gospod Isus je izvojevao i pripremio sve što je potrebno za to! Hvala ti Gospode!

Pripremio: Pavel Leštan.
"I kao što je ljudima određeno jednom umreti, a potom sud: Tako se i Hristos jednom prinese, da uzme mnogih grehe; a drugom će se javiti bez greha na spasenje onima koji Ga čekaju."
- Jevrejima 9:27-28

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 963
Ukupno: 2661482
Generisano za: 0.009''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/propovedi/cimerman_duh_borba.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.