Naslovna » U Hristu » Propovedi » ....

Prvo Isusovo čudo

David Yonggi Cho
"A trećega dana beše svadba u Kani galilejskoj, i majka Isusova beše onde. Pozvaše na svadbu i Isusa i njegove učenike. I kad je nestalo vina, reče Isusova majka njemu: nemaju vina. Isus joj pak reče: šta ja imam s tobom, ženo? još nije došao moj čas. Majka njegova reče slugama: što god vam kaže, učinite. A onde beše šest kamenih sudova po propisu judejskog čišćenja, koji su zahvatali po dva ili tri metrita. Reče im Isus: napunite sudove vodom. I napuniše ih do vrha. Tada im reče: zahvatite sad i nosite trpezaru. I odneše. A kad trpezar okusi vodu koja je postala vino - i nije znao otkuda je, a sluge koje su zahvatile znale su - pozva trpezar mladoženju i reče mu: svaki čovek iznosi prvo dobro vino, a kad se opiju - onda slabije; ti si čuvao dobro vino do sada. Ovo učini Isus u Kani galilejskoj kao početak čuda i objavi svoju slavu, te učenici njegovi poverovaše u njega." (Jn. 2:1-11)

Na jednom seminaru, profesor je rekao svojim studentima da verovanje u Hrista nema ništa sa materijalnim blagoslovima. On je takođe izazvao svoje studente da pronađu jedno mesto, ako mogu, u Bibliji, gde Bog blagosilja svoj narod sa materijalnim stvarima. Ja mislim da je taj profesor veoma kratkovid kada tvrdi tako nešto. Očigledno je, da on misli da je Isus Spasitelj samo naše duše i on ne može verovati da je Isus širok prema nama i u materijalnim stvarima.

Isus je učinio svoje prvo čudo kada je pomogao siromašnom novovenčanom paru da započne svoj život uspešno i radosno. Mi čitamo u Svetom Pismu da se novovenčani par našao u veoma nezgodnoj situaciji, zbog toga što se vino potrošilo i pre negoli što se svadbeno slavljenje završilo.

Da bi bio uspešan u poslu i u životu, treba da imaš ispravan stav prema životnim problemima. Svako od nas se susreće sa problemima u životu, u konstantnoj smo borbi da se zadovolje potrebe i da se ispuni vakuum. U ovom svetu nema ni jednog čoveka bez neke vrste problema. Mi ćemo uvek imati probleme, ali naš stav prema njima čini odlučujuću razliku. Automatski, naš stav odlučuje pobedu ili poraz u nad njima. Ako je nečiji stav u životu "Ja imam problem, zar to nije užasno?", tada takav stav neminovno vodi do negativnih misli, depresije, nelagodnosti, straha i beznađa. Takav, negativno verujući um, bez sumnje će i dovesti do pada.

Međutim, drugi stav prema životu jeste, pozitivan: "Ja imam problem i to je dobro". Taj stav, prirodno donosi pozitivno razmišljanje sa nadom i verom. Takva razmišljanja dovode oslobađaju protoka Svetog Duha i čine tvoj život više uspešnim.

Imamo žive primere toga u Starom Zavetu. U 4. Mojsijevoj 13:17-34, čitamo kako je Mojsije izabrao dvanaest uhoda i poslao ih da istraže Kanansku zemlju. Posle 40 dana oni su se vratili. Deset od dvanaestorice je donelo negativan izveštaj. Mi to čitamo u 4. Mojsijevoj 13:32-34:

"Ali drugi ljudi koji idoše s njim govorahu: Ne možemo ići na onaj narod, jer je jači od nas. I prosuše zao glas o zemlji koju uhodiše među sinovima Izrailjevim govoreći: Zemlja koju prođosmo i uhodismo zemlja je koja proždire svoje stanovnike, i sav narod koji videsmo u njoj jesu ljudi vrlo veliki. Videsmo onde i divove, sinove Enakove, roda divovskog, i činjaše nam se da smo prema njima kao skakavci, takvi se i njima činjasmo."

To je taj stav "ja imam problem, zar to nije grozno, gotov sam?!" Takva vrsta izveštaja donosi strah i beznađe i negativno razmišljanje u srca Izraelaca. Njihova srca su se istopila kao vosak i mnoštvo je počelo da plače kroz noć. Oni su odlučili da se vrate u Egipat i da načine jednog kneza svojim vođom. To je bio razlog što se Bog naljutio na njih i vratio ih u pustinju gde su lutali 40 godina, sve dok se svi nisu istrošili u teškoćama pustinje i umrli svojoj neveri.

Ali, druga dva špijuna, Jošua i Kaleb, koji su se zajedno sa ostalima vratili nazad su dali potpuno drugačiji izveštaj. Njihov izveštaj je dat u 4. Mojsijevoj 14:7-9:

"I rekoše svemu zboru sinova Izrailjevih govoreći: Zemlja koju prođosmo i uhodismo, vrlo je dobra zemlja. Ako smo mili Gospodu, On će nas odvesti u tu zemlju, i daće nam je; a to je zemlja u kojoj teče mleko i med. Samo se ne odmećite Gospoda, i ne bojte se naroda one zemlje; jer ih možemo pojesti; odstupio je od njih zaklon njihov, a s nama je Gospod, ne bojte ih se."

Jošua i Kaleb su rekli: "oni su kao hleb za nas". Ovo je pravi, pozitivan stav. Oni su rekli: "Da, mi imamo problem, ali to nije ništa, mi ga možemo prevazići".

Ti znaš da ako se hraniš redovno da ćeš biti i jak, imaćeš snagu. Svako dete koje se žali na hranu i ne jede je, postaje sve slabije i slabije i na kraju će patiti od neuhranjenosti. Isto tako mi hrišćani trebamo jesti dobar hleb. Kao što je Kaleb rekao: "Oni su samo kao zalogaj za nas". To je pravi optimistički stav, stav vere. Ova vrsta stava dalje donosi pozitivno razmišljanje, nadu i veru. Sa ovom vrstom razmišljanja, Duh Sveti dolazi da sarađuje sa nama i da čini čuda.

Novovenčani par u Kani galilejskoj je imao pozitivan stav. Počeli su da traže rešenje i pronašli su da je rešenje u Isusu. Hajde da čujemo njihovu priču, o njihovom uspehu. Pre nego što je ovaj par upitao Isusa za pomoć, oni su prvo pozvali Isusa i njegove učenike i ugostili ih. Matej 7:12 nam kaže: "Zato, sve stvari koje želite da ljudi čine vama, činite vi njima jer ovo su zakon i proroci".

Takođe, u Matej 7:7-11 piše:

"Ištite, i daće vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvoriće vam se. Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvoriće mu se. Ili koji je među vama čovek u koga ako zaište sin njegov hleba kamen da mu da? Ili ako ribe zaište da mu da zmiju? Kad dakle vi, zli budući, umete dare dobre davati deci svojoj, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji Ga mole?"

Da, izgleda da ljudi i danas žele da budu služeni od Isusa Hrista, pre negoli što oni (po)služe Njemu. Međutim, to je pogrešan redosled. Ja sam to primetio mnogo puta kada sam posećivao hrišćanske domove ili kada sam savetovao neverne. Mnogo puta oni bi rekli: "ako bi Bog odgovorio na moju molitvu" ili "ako bi mi Bog rešio ovaj problem, onda bi mu ja služio i dao mu desetak. Onda bi smo ljubili Boga i išli u crkvu". Ali ovo je pogrešan stav, zbog toga što pre nego što bilo šta i zatražimo od Boga, mi bi smo prvo trebali da (po)služimo Njemu. Činjenje Božjeg srca sretnim i zadovoljnim su "zakon i proroci". Biblija jasno kaže u Mateju 7:12: "Zato, sve stvari koje želite da ljudi čine vama, činite vi njima"

Ako prekršiš ovu odredbu, onda nemaš pravo da dođeš Bogu i da tražiš od Njega odgovor za svoju molitvu ili da očekuješ da On reši tvoje probleme. Zbog toga mnogo hrišćana promašuje svom životu i u svojim molitvama.

Ovaj novovenčani par je učinio pravu stvar time što su prvo pozvali Isusa i njegove učenike, ugostio ih i učinio ih srećnim, a onda kad se nevolja dogodila, oni su imali sigurnost u svojim srcima da će Isus i da im pomogne. Oni su otišli i objasnili su situaciju Isusovoj majci i ona je otišla direktno ka Isusu i rekla mu da oni više nemaju vina.

Isus je hteo da to čudo učini u svoje vreme. Danas mnogi ljudi uvek jure. Oni žele da sve bude urađeno odmah ili za pet minuta. Ali Bog uvek odgovara u svoje vreme i On nikada ne kasni ili žuri ispred planiranog, On sve radi u skladu sa svojim planom i vremenom.

Tako da je Isus rekao svojoj majci: "Ali majko, još nije došlo moje vreme".

Ipak, ona je rekla slugama da urade sve ono što im Isus kaže da učine. I oni su ga poslušali. Da li znaš šta to znači? Kada god mi nešto zatražimo od Isusa, mi bi smo uvek trebali da uzmemo za sebe vremena da ga obožavamo i da čekamo na njega. Smiri svoje uznemireno srce i izbaci sve svetske misli. Koncentriši svoj um i srce na prestolje Božje, na Isusa i On će ti govoriti. Čak i danas Bog bi voleo da ti govori. Čak i danas, Bog bi da ti govori kroz svoju reč, kroz propovedanje reči, kroz okolnosti, i kroz slabi i tihi glas u tvome srcu. Uzmi sebi vreme da uđeš u prisutnosti Svetoga Duha. Čekaj na Njega i na Reč Božju. Mudrost i pomazanje Isusa Hrista će se usaditi u tvoje srce kroz Reč Božju, ili propovedanje, ili okolnosti, ili kroz nežan i tihi glas Duha Svetog u tvojoj duši.

Na svadbenoj večeri, posle malog čekanja na Isusa, On im je dao zapovest. Rekao je: "Ispunite sudove sa vodom!" Oni su ih ispunili do vrha. Onda im je rekao: "Zahvatite sada odatle i odnesite voditelju gozbe!" Oni su to učinili. Reči Isusa Hrista donele su promenu. Voda se pretvorila u prvoklasno vino. Voditelj svečanosti je bio zapanjen i rekao je: "Svaki čovek u početku iznosi dobro vino, i kada se ljudi opiju onda iznosi ono lošije, ali ti si čuvala bolje do sada". Kada je on okusio vino koje je bilo pretvoreno od vode on se radovao, jer je bilo najbolje koje je do tada okusio.

Reč Božja kada dođe u tvoje srce, promeniće ceo tvoj život. Dakle, Reč neće promeniti samo tvoj život, već i tvoj posao i sve ono što se treba menjati. Bog želi da budeš napredan i uspešan. On želi da imaš uspešan život. On želi da imaš uspešan odnos sa svojim mužem, ženom i decom. Bog želi da imaš uspeh u svom poslu. On želi da ti da pobedu bez obzira na tvoje okolnosti. Zato, zašto ne bi čekao na Isusa Hrista i dopustio mu da govori tvom srcu kroz Svoju Reč?

Kroz svoje iskustvo u službi, ja sam naučio jednu stvar: nikada ne idi ispred Isus, kreni samo onda kada ti On kaže "kreni". Uvek čekaj na Isusa dok On ne "natopi" tvoj život svojom Rečju. Posle primanja Njegove Reči ili zapovesti, istupi u veri i učini to. Kad sam bio mlad hrišćanin, ja sam uvek bio zabrinut i nespokojan kad god sam imao neki projekat (službu), a opet, imao sam uobrazilju da će me u tome Isus blagosloviti. Međutim, redovno sam završavao u porazu.

Ali posle dvadeset godina službe, ja sam naučio da nikada ne krećem u nešto, dok ne dobijem Reč od Isusa Hrista, po toj stvari. I u mnogo slučajeva kada Gospod progovori mome srcu kroz čitanje Biblije, ili dok slušam nečiju propoved, ili kada molim u Duhu Svetom često mi govori nežni tihi glas. I onda, se i ja pokrećem napred. Ali te stvari se dešavaju pošto ja pozovem Isusa Hrista i služim mu i ugostim Ga.

Veoma je važno da zapamtite ovaj redosled. Vođa svadbenog slavljenja je pohvalio ovaj par zato što su na kraju poslužili dobro vino. On nije znao da je vino načinjeno od vode, snagom Gospodnjom. Svet nudi stvari koje prvo izgledaju ili se osećaju kao nešto dobro, ali se kasnije one promene u gorku vodu i to će te koštati tvog života i tvoje duše. Ali Isus Hrist ti daje dobre stvari, odmah, zato što je On Dobri Pastir, i tvoj Bog je Dobri Bog.

Štagod primiš iz ruke Božje je dobro, bez obzira da li se to čini dobrim ili gorkim, ili užasnim, ili punim patnje. Bog čini da sve izlazi na dobro onima koji ga ljube. U Rimljanima 8:28, jasno kaže: "A znamo da onima koji ljube Boga sve ide na dobro, koji su pozvani po namerenju".

Bez Isusa ovaj novovenčani par bi omanuo u samom početku svog braka, osramotio bi se pred svatovima. Ali uz Njegovu pomoć oni su postali uspešni. Takođe, Isus želi da imate uspešne domove i poslove. Vi možete da imate Božje blagoslove u svim područjima vašeg života.

Dozvolite mi da na kraju ponovim nekoliko stvari, da ih upamtite.

Prvo moraš da imaš ispravnu vrstu stava. Kada imaš poteškoće i nevolje na svom put, reci: "Da, ja imam nevolju, ali to može izaći na dobro". Imaj pozitivan stav i Bog će onda da radi sa tobom.

Drugo, pre svega, treba da pozoveš Isusa u tvoje srce, u tvoj dom, u tvoj posao, u tvoju gozbu i da mu (po)služiš. Pozovi ga i učini ga srećnim i onda ćeš da imaš sigurnost u svom srcu i prići ćeš mu hrabro, sa verom, u tvom problemu.

Treće, nemoj da juriš i žuriš. Nemoj da budeš zabrinut i nemiran, već budi miran u svom duhu i čekaj na Gospoda Isusa Hrista i obožavaj Ga. Očekuj da Reč Božja prosvetli tvoje srce. Čitaj je. Posećuj bogosluženja, moli i posmatraj okolnosti. Na različite načine, Bog može da otkrije svoju Reč tvome srcu i kada Božje zapovesti uđu u tvoju dušu, ustani i kreni zato što ćeš imati sigurnu pobedu u Njegovom Imenu.

Četvrto, uvek se seti da je Bog dobar. Kao što je dao ovom paru dobro vino, isto tako želi da i tebi da dobre stvari, dobar život i dobar dom. Kada ovo veruješ i ovako misliš, to će postati i tvoja priroda. Tako, kroz koje god okolnosti prolazio ti ćeš uvek očekivati samo dobro, zato što imaš Dobrog Boga. Ti ćeš uvek očekivati da On učini čudo u tvom životu, oslanjaćeš se na Njega. Da, upravo onako kako veruješ i misliš, Isus će da uđe u tvoje okolnosti. To je bilo moje iskustvo i to je bilo iskustvo ovog novovenčanog para. Takođe, to možeš i ti da očekuješ.

Isus sada stoji na vratima tvog srca. On želi da uđe u tvoje srce i da mu ti (po)služiš.

On želi da pretvori nešto od bezukusne vode u prvoklasno vino! Nešto od bezukusne stvari u ukusnu stvar. Nešto od poraza ka pobedi. Nešto od neuspeha ka uspehu. Da, Hrist želi da načini transformaciju u tvome životu. On je spreman da promeni tvoj život, tvoj dom, tvoj posao, i sve drugo u tvom životu i na bolje. Predaj svoje srce Isusu Hristu i stavi svoj problem u Njegove ruke. Obožavaj ga. (po)služi ga. Slavi ga.

Tagged: reč_božja| čudo|
"Gospodnja je zemlja i šta je god u njoj, vasiljena i sve što živi na njoj. Jer je On na morima osnova, i posred reka utvrdi je."
- Psalam 24:1-2

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 962
Ukupno: 2661481
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/propovedi/cho_kana.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.