Delikatan problem

pitanje - odgovor
From: "______"
Subject: Delikatan problem
Date: Saturday, May 16, 2009 15:46Dobar dan svim urednicima ST, veoma mi se sviđa vaš sajt u celosti. Da pređem na stvar. Pored zavisnosti od droge, alkohola i ostalih štetnih materija postoji i seksualna zavisnost koja može svakom hrišćaninu da zagorča život. Govorim pre svega o samozadovoljavanju odnosno masturbiranju. O ovom pitanju je veoma neprijatno raspravljati sa bilo kojom osobom, jasno vam je i zbog čega. Upravo se zbog toga vama obraćam smatram da je mnogo lakše izneti problem. Osoba sam koja veoma ceni Boga i želi se osloboditi bilo kakvog ropstva ovog sveta, u mojim godinama (18) veoma je teško naći neku osobu koja smatra da je ovaj pogani čin loša stvar a ne nalaze Božju ljubav kao i Isusovo stradanje vredno pažnje. Mnoge dane sam provodio u molitvi radi oslobođenja ali veoma brzo bih pokleknuo, problem je veći nego što se čini i smatram da ga mnogi imaju ali ništa ne preduzimaju ili se plaše da pitaju zbog mnogih razloga. Ovaj čin je siguran sam veoma neprijatan Bogu i sa pravom ga osuđuje. Ne treba biti smatran kao veće ili manje zlo od bilo koje druge vrste zavisnosti. Zaista ne znam šta da radim ni kako da se nosim sa problemom. Nadam se ako nađete slobodnog vremena da me u par redova uputite ka rešenju ovog delikatnog problema jer ne znam kome da se obratim. Neka Bog blagoslovi ST. Hvala vam unapred

Hvala ti na javljanju i na iskazanoj otvorenosti.

Tema seksualnosti i oslobođenja je dosta široka i praktično je nemoguće odgovoriti jednim kratkim pismom na sve aspekte vezane u vezi toga. No, pokušaću ti dati neke smernice, koje te mogu dovesti do pobede ili te voditi ka daljnjem traženju odgovora.

I. Prepoznati greh

Biblija samozadovoljavanje (masturbaciju) ne stavlja direktno na "listu greha". Međutim, Biblija nam daje univerzalne principe uz pomoć kojih možemo pojedina ponašanja prepoznati kao dobra ili loša - bogougodna ili ne. Naravno, svako za sebe mora izvući zaključke, ali sa činjenicom na umu: ako je pred Bogom nešto greh onda je to i za nas greh. Greh je nepravda, a svaka nepravda da bi bila oproštena mora biti priznata i okajana pred Bogom (1. Jn. 1:9).

Razmotrimo činjenice: "Zašto je seksualno samozadovoljavanje greh?"

1. Jedna od svrha u seksualnom odnosu između muža i žene je posedovanje intimnog zajedništva (1. Moj. 2:18; 1. Moj. 2:24). Samozadovoljavanje uopšte nije u ovoj svrsi, jer zajedništvo podrazumeva deljenje i davanje drugoj osobi - pripadanje drugoj osobi. Međutim, zamozadovoljavanje je krajnji izraz sebičnosti (samocentričnost) i zadovoljavanje svog vlastitog tela, a ne tela svog muža ili žene (1. Kor. 7:1-5).

2. Pavle piše: "Izbegavajte blud. Svaki greh, koji čovek čini, van tela je; a bludnik greši protiv svog sopstvenog tela." (1. Kor. 6:18 EČ). Biblija jasno govori da svaki seksualni odnos "van tela" (braka) jeste greh, pa tako i svaka seksualna stimulacija u koju nije uključen naš bračni partner se može nazvati grehom.

3. Hrišćanin je dužan da sebe čuva od izvršavanja želja tela (1. Pet. 2:11) i da "beži" od požuda tela. "Beži od mladalačkih želja, idi za pravednošću, verom, ljubavlju, mirom sa onima koji prizivaju Gospoda iz čista srca." (2. Tim. 2:22). Samozadovoljavanje je svako jedna od jakih telesnih mladalačkih želja.

4. Jasno je da prilikom samozadovoljavanja osoba mora da koristi neka stimulativna sredstva: pornografiju, fetiše ili maštu. No, Isus jasno kaže da samim pogledom i željom se može učiniti preljuba (Mt. 5:28) a koliko više je to onda ako je u to uključeno i celo telo. Nesumnjivo je da osobe koje se ovako seksualno poigravaju sa sobom pre ili kasnije će zadovoljenje tražiti i na druge načine, preći će sa "mentalne preljube" u odnos preljube sa drugom osobom (Mt. 15:18-19).

5. Biblija jasno pred nas stavlja princip: "Ako, dakle, jedete, ako pijete, ako ma šta činite, sve činite na slavu Božiju." (1. Kor. 10:31 EČ). Ako postoji mesto za sumnju da li je nešto ugodno Bogu, onda najbolje rešenje za hrišćanina je da od toga odustane. No, za masturbaciju, definitivno postoji mesto za sumnju. "A sve što ne potiče od vere - greh je." (Rim. 14:23 EČ). Dakle, prema ovom biblijskom principu: Da li je masturbacija nešto što proslavlja Boga? Ne, nikako.

6. Dalje, hrišćanin treba da se podseti da je njegovo telo, kao i njegova duša i duh, otkupljeno i da pripada Bogu. "Ili zar ne znate da je vaše telo hram Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te ne pripadate samo sebi? Vi ste, naime, skupo kupljeni, proslavite, dakle, Boga svojim telom." (1. Kor. 6:19-20 EČ). Ova velika istina treba da ima uticaj na sve što radimo sa našim telom.

Ovih nekoliko tačaka jasno daju do znanja da masturbacija nije prihvatljiva za hrišćanina, i da on od toga treba da "beži", kao Josip od Petefrijeve žene koja ga je htela zavesti (1. Moj. 39:7-12).

Osoba koja praktikuje masturbaciju uvek posle toga oseća krivicu, ima lošu savest. Čovekova savest je od Boga ugrađen alarm da zna razlikovati dobro od lošeg (Rim. 2:15). No, tu se pored ovoga javljaju i razna druga negativna osećanja: praznina, potištenost, nesigurnost, stid, i sl. Ovo je takođe jasan signal da nešto nije u redu.

Dalje, samozadovoljavanje proističe iz krajnje sebične prirode osobe i požude ploti, i ne može nikada doneti pravo seksualno zadovoljenje. U većini slučajeva ovo neispunjenje može nagoniti osobu za "još i još", te tako stvoriti zavisnost ("ropstvo" - obrazac ponašanja) ili želju za nekim "jačim iskustvima" koja bi joj donela "ispunjenje", tako da na kraju osoba može završiti kao rob raznih seksualnih perverzija (Rim. 1:26-27).

II. Mrzeti greh

Ako gore iznete činjenice za nekoga ko sebe smatra hrišćaninom nisu dovoljne da na seksualno samozadovoljavanje gleda kao na greh, onda za njega daljnje čitanje ovog teksta je nepotrebno. Ako neko greh ne vidi kao greh, kako će se od njega pokajati? Ako se neće kajati, kako onda može primiti Božje oproštenje i oslobođenje?

1. Biblija nas uči da mrzimo greh. Ne grešnike, već dela greha, uvek treba praviti jasnu razliku između ove dve stvari (Juda 1:23). Život Isus Hrista nam to jasno stavlja do znanja (Mk. 2:16-17).

2. Svako praktikovanje grešnih dela otvara naš život sotoni i njegovim zlim duhovima. Đavo očajnički traži da zadobije moć nad životom deteta Božjeg (1. Pet. 5:8). On traži slabosti naše ploti, njena grešna dela, jer je to prostor na kojem on može stajati, i on će od njega napraviti svoje uporište odakle će napadati sve oblasti našeg života, sve dok ih ne dovede pod svoju kontrolu - volju (2. Tim. 2:26). Đavo mrzi čoveka i njegov krajnji cilj je njegovo uništenje (Jn. 10:10), nema igranja ili pregovora sa njime, jer "ako mu se da mali prst on će uzeti celu ruku".

Dakle, čovekov seksualni nagon je toliko snažan da on predstavlja glavnu sotonsku metu. On zna da ukoliko zadobije kontrolu nad tim područjem, onda je zadobio moćan ključ da utiče i na ostale oblasti čovekovog ponašanja.

3. Greh razara zajedništvo sa Bogom (1. Jn. 1:5-10). Donosi prokletsvo - nesreću (Isa. 59:8; Isa. 48:22; Pri. 3:33).

III. Traži Božju pomoć - oslobođenje

Kada je dete Božje iskreno nesrećno zbog svojih greha, zbog svojih zavisnosti za koje nema snage da ih nadvlada, Bog će uvek kao brižni Otac priteći u pomoć. Tako, hrišćanin mora sarađivati sa Bogom u tome, mora učini svoj deo a Bog će učini svoj. No, šta je to naš deo koji moramo učiniti na putu ka oslobođenju?

Evo, daću ti nekoliko praktičnih saveta...

1. Seksualni gresi spadaju u oblast plotskih (telesnih) dela, i iz tog razloga dete Božje mora povratiti punu vlast nad svojom ploti, razapeti je, predati je pod nadzor Svetog Duha (Rim. 6:1-14; Rim. 8:12-16; Gal. 5:16-25). Post je moćno duhovno oruđe koje nam može u tome pomoći. Post zajedno sa molitvom slabi našu plot, potiskuje je, i omogućava da duh preuzme inicijativu nad telom (ploti). Upozorenje je jasno: "Ne varajte se, Bog se ne da ismejavati. Jer što čovek seje, ono će i žnjeti: ko seje u svoju plot od ploti će žnjeti pogibao..." (Gal. 6:7-8 EČ). Hrišćanin treba da je vođen Duhom a ne ploti (Rim. 8:14). (Više članaka na temu "posta" u Indeksu tema).

2. Izbegavaj društvo i okolnosti koje mogu izazivati (iskušenje) na greh. Ovo je naročito važno u prvim danima borbe kada se traži ili postigne oslobođenje. Dakle, ako osetiš da je situacija rizična po tebe, onda beži, kao Josif od Petefrijeve žene.

3. Kontroliši šta gledaš i šta slušaš, šta ulazi u tvoj um. Mislim na TV, radio, muziku, Internet, jer danas mediji sipaju pravu poplavu požudnih stimulacija, koja pale i izazivaju grešnu plot. Isus kaže: "Svetilo tela je oko. Ako je oko tvoje bistro, sve telo tvoje biće svetlo; ako li je oko tvoje rđavo, sve telo tvoje biće mračno. Ako je dakle svetlost, koja je u tebi, tama, kolika će tama biti?" (Mt. 6:22-23 EČ). Nemaj milosti, ne pravi kompromise: "Ako te tvoje desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe; jer ti je bolje da propadne jedan od tvojih udova i ne bude celo tvoje telo bačeno u pakao. I ako te desna ruka tvoja sablažnjava, odseci je i baci od sebe; jer ti je bolje da propadne jedan od tvojih udova i da celo tvoje telo ne ode u pakao." (Mt. 5:29-30 EČ).

4. Čitamo: "Potčinite se, dakle, Bogu, a usprotivite se đavolu, i pobeći će od vas." (Jak. 4:7 EČ). Ovo je važan princip u duhovnoj borbi: da bi odbio i odoleo pred sotoninim iskušenja (poziva na greh) moraš biti ponizan pred Bogom, jer prema apostolu Jakovu samo ponizan čovek ima snagu da se odupre sotoni. Bog je svojoj deci darovao autoritet nas neprijateljem (Mk. 16:17-18).

5. Nađi nekog zrelog hrišćanina sa kojim možeš otvoreno i u poverenju pričati o svojim problemima. Molite zajedno, molite jedan za drugog. Seksualni gresi, kao masturbacija, spadaju među "skrivene grehe", tako ako ih se iznese "na svetlo" to može značiti put ka sigurnom oslobođenju - razrešenju.

6. Odrekni se u potpunosti svakog kontakta sa okultizmom ili lažnim religijama, jer ovo je "otvorena pozivnica" za zle duhove da uđu u tvoj život. Dalje, da li postoji neko kome nisi u potpunosti oprostio? Da li posle mnogo vremena prema nekome još uvek osećaš ljutnju? Ovo su važna pitanja nad kojima se treba preispitati, jer često puta neki gresi i zavisnosti imaju korene u davno zadobijenim duševnim povredama, tj. niskim osećanjima: odbačenosti, gorčine, besa i sl.

Sve ove nabrojane stvari mogu ti biti neke smernice kako da se "obračunaš" sa grehom koji te porobljava. Naravno, od ovoga se ne može praviti nekakav šablon, jer sve zavisi od slučaja do slučaja. No, važno ipak imati na umu da je milost Božja velika i da je Hristos veoma zainteresovan da nas oslobodi od svakog robovanja grehu (Lk. 4:18-19).

IV. Hodati u svetosti

Novorođeni hrišćani uvek imaju moć da načine izbor i uvek mogu da se odupru seksualnom iskušenju a sve to zahvaljujući novoj prirodi koju je Bog metnuo u njih i zbog dara Svetoga Duha, u kojem treba da "hodaju" (Rim. 8:12-16; Gal. 5:16-25).

Jovan Banjan u svojoj knjizi "Sveti rat" predstavlja čoveka kao utvrđeni grad, na čije zidine napada neprijatelj (đavo) ne bi li u njega provalio i zauzeo ga. Ova slika nije daleko od istine, jer čovekova ličnost zaista jeste poput grada, te demonska invazija udružena sa unutrašnjim izdajničkim snagama (plot, stari čovek), nastoji porušiti zidine i provaliti u grad. Zidovi postoje da nas zaštite, da neprijatelja drže napolje. Zato, u životu jednog hrišćanina je veoma važno da on neprestano nadgleda svoje zidine, da ih popravlja i da uvek ima postavljenih stražara na njima.

Ovo su neki principi koji te mogu očuvati...

1. Živi po Reči Božjoj. Isus je rekao: "Neće čovek živeti o samom hlebu, nego od svake reči koja izlazi iz usta Božijih." (Mt. 4:4 EČ) Reč živeti je sveobuhvatna i uključuje sve šta misliš, gledaš, kažeš ili govoriš. Sve mora da proističe iz istog izvora: Reči Božje. Ona mora dobiti neospornu prednost u svim oblastima tvoga života.

2. Podredi se disciplini. U 2. Tim. 1:7 Pavle kaže da nam je Bog dao Duha sile, ljubavi i samodiscipline. (Naši prevodi govore o "mudrosti", "čistoti", dok tačan prevod bi bio "samokontrola".) Ovo je osnovni oblik discipline u životu svakog deteta Božjeg - samodisciplina. Ako ne naučimo da budemo samodisciplinovani, onda nijedan drugi vid discipline nam neće pomoći. Vernik bez samodiscipline, je kao grad sa razvaljenim zidinama, i u njega može neprijatelj ulaziti kako želi: "Ko nema vlasti nad duhom svojim, on je grad razvaljen bez zidova." (Pri. 25:28 RDK).

Bog se ne ljuti na nas ako u svojim pokušajima da hodamo putem svetosti ponekad i padnemo, ali On se na nas "ljuti" kada padnemo i više ne želimo ustati, kada odlučimo predati se, kada mu neverujemo (Ps. 78:18-22).

3. Neguj ispravno zajedništvo. Ni jedno dete Božje nije "pusto ostrvo", ono treba pomoć drugih hrišćana, da stoje uz njega dok ih Bog izgrađuje. Treba da razumeš da najsnažniji uticaj na naše živote imaju ljudi sa kojima se družimo. Biblija upozorava: "Ne varajte se; rđava društva kvare dobre običaje." (1. Kor. 15:33 EČ). Ako iskreno želiš ići putem posvećenja i sačuvati svoje oslobođenje, onda ćeš morati prekinuti sve odnose koji imaju loš uticaj na tebe, i početi tražiti ljude i prijatelje koji će te ohrabrivati i davati ti dobar primer vere. Ovo znači da treba pametno da biramo ljude sa kojima ćemo provoditi vreme ili kome ćemo se poveravati.

Neguj svakodnevno zajedništvo sa Bogom. Hodaj (živi) u svetlu - zajedništvu sa Hristom (1. Jn. 1:7). Ovo znači da se moraš osloniti na Svetog Duha, On je tvoj Pomoćnik, Učitelj. On te želi voditi i za sve se pobrinuti, On će alarmirati tvoju savest, tvoj duh, na svaku potencijalnu opasnost - pretnju.

4. Stavi na sebe punu Božju borbenu opremu. Pavle poziva: "Obucite se u sve oružje Božije, da biste mogli odoleti đavolskom lukavstvu." (Ef. 6:11 EČ). (Više pojedinosti o ovome čitaj u knjižici: Duhovna borba)

Pozdravljam te,
i neka te Gospod vodi u tvojim ličnim pobedama.

"Nebesa kazuju slavu Božju, i dela ruku Njegovih glasi svod nebeski. Dan danu dokazuje, i noć noći javlja."
- Psalam 19:1-2

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 286
Ukupno: 2599301
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/pit-odg/masturb.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.