10. "Uđi u slavu svoga Spasitelja"

Duhovno ogledalo srca

Hristos je rekao: "Ja sam vaskrsenje i život; ko veruje u mene živeće - ako i umre. I svaki, koji živi i veruje u mene, neće umreti doveka." (Jovan 11:25-26). "Onaj koji sluša moju reč i koji veruje u Onoga koji me je poslao, ima večni život i neće biti suđen, nego je prešao iz smrti u život." Smrt ne predstavlja više hrišćaninu, ni strah, ni užas: "A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se zbiti reč koja je napisana: "Pobeda proždre smrt. Smrti, gde ti je pobeda? Smrti gde ti je žalac?" Žalac smrti je greh, a sila greha je zakon. Ali hvala Bogu koji nam daje pobedu kroz Gospoda našega Isusa Hrista. Stoga braćo moja draga, budite čvrsti, nepokolebljivi, uvek bogati u delu Gospodnjem, znajući da vaš trud nije bez ploda u Gospodu" (1. Korinćanima 15:54-57).

Onaj ko je išao sa Bogom, ko je živeo sa Njim, nema straha od smrti. Čim njegov sat kucne on odlazi radosno kako kaže apostol Pavle: "imam želju da umrem i da budem sa Hristom, što je kud i kamo bolje." (Filipljanima 1:23)

Hrišćanin ima nostalgiju da vidi Isusa Hrista, licem u lice; on želi vatreno da vidi Onoga koji je umro za njega na Krstu da bi ga spasao. Sveti Duh ga podseća na Hristove reči: "Neka se ne uznemirava vaše srce; verujte u Boga, i verujte u mene. U domu moga Oca ima mnogo stanova; da nije tako, zar bih vam rekao: idem da vam pripremim mesto. I kad odem i pripremim vam mesto, doći ću opet i uzeću vas k sebi, da i vi budete gde sam ja." (Jovan 14:1-3).

To su stvari: "Što oko ne vide, i uho ne ču, i u ljudsko srce ne dođe, što ugotovi Bog onima koji Ga ljube." (1. Korinćanima 2:9)

Nema toga jezika, koji bi mogao da izrazi slavu koja je spremljena za one koji hode stopama našega Gospoda Isusa Hrista, na ovoj zemlji.

Na mestu strašnog skeleta (smrt), sada vidimo na ovoj zadnjoj slici anđela, Božijeg glasnika. On čeka da bi mogao da dovede Bogu spašenog grešnika. Duša i duh su oslobođeni od veza smrtnoga tela i uzimaju polet, prema Onome čija ga je duša volela, za koga je živeo i za koga je mrtav. Bog mu priprema svečani doček, rečima dobrodošlice njegovog Gospoda i Učitelja: "Dobro slugo dobri i verni, u malom si bio veran, nad mnogim ću te postaviti; uđi u radost svoga gospodara." (Matej 25:21).

Sotona (đavo), nema više vlast nad njim jer: "Skupa je pred Gospodom smrt svetaca njegovijeh." (Psalam 116:15) "I čuh glas kako mi govori sa neba: napiši: blaženi su mrtvi koji odsad umiru u Gospodu. Da, govori Duh, da počinu od svojih trudova; jer dela njihova idu za njima." (Otkrivenje 14:13).

Ti koji čitaš ovo OGLEDALO SRCA, neka ti Bog pomogne da daš tvoje srce Onome koji te voli, jer u ovom trenutku On se nalazi pored tebe i govori ti: "Sine moj (ćerko moja) daj mi srce svoje." (Priče 23:26). Daj Hristu tvoje umorno srce, tvoje razočarano srce, i On će ti dati jedno NOVO SRCE, i jedan NOVI DUH. Nemoj da te tvoje varljivo srce namami na njegove požude, jer: "Ko se uzda u svoje srce, bezuman je, a ko hodi mudro izbaviće se." (Priče 28:26). Napusti tvoje grehove i prihvati pravdu: "Jer, smrt je, naime plata za greh, a blagodatni dar Božiji je večni život u Hristu Isusu, Gospodu našem." (Rimljanima 6:23)

A tebi koji si dao tvoj život Bogu, drži čvrsto to što si dobio kroz veru i ljubav Isusa Hrista, zbog onoga što apostol Pavle potvrđuje u 2. Timotiju 1:12, čitamo: "Jer znam u koga sam se uzdao, i uveren sam da je on kadar sačuvati do onoga dana dobro koje je meni povereno." Izgrađuj se kroz svetu veru, moli se kroz Svetoga Duha, drži se u Božijoj ljubavi, gledajući Isusa Hrista, PUT, ISTINA i ŽIVOT, Njega našega Gospoda, koji će doći uskoro da traži svoje - "Kralj kraljeva, Gospodar gospodara."

"A onome koji može da vas sačuva od spoticanja i da vas postavi neporočive u klicanju pred svoju slavu, jedinom Bogu Spasitelju našem posredstvom Isusa Hrista Gospoda našega, slava, veličanstvo, sila i vlast pre svakog vremena i sad i u sve vekove. Amin." (Juda 1:24-25)

"Ako se Božanstvo ikada prikazalo na Zemlji, bilo je to u osobi Isusa Hrista."
- Goethe

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 44
Ukupno: 2600837
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/srce/010.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.