12. Kako se ophoditi prema onima koji istražiju

Oswald J. Smith

Ima više načina kako razgovarati sa ljudima koji traže spasenje.

Prava je nesreća ako neke zajednice nemaju ni vremena, ni mesta, ni razumevanja za duše, probuđene propovedanjem Reči Božje. Propovedaju i pozivaju na pokajanje, ali ne daju ljudima priliku da se odluče. Kad bi i neko hteo da se obrati, ne bi znali šta dalje sa njim. Greju pored otvorenih prozora. Takva crkva nema dece.

Armija spasa ima ispred propovedaonice "klupu pokajanja", pored koje kleče i mole se spašeni sa onima, koji traže spasenje. Zajednica prati ovu službu sa tihom molitvom.

Najbolji se pokazao Mudijev način ophođenja sa onima koji traže, u prostoriji namenjenoj za to (Tiha soba). To je dosad najbolji način. Sledimo ga. "Ko pridobija duše, mudar je." Ne samo da je mudar, nego koristi i pametne načine, kada pokazuje ljudima na Hrista. Iznosim uputstva isprobana u dugogodišnjoj evangelizacionoj praksi.


1. Pripremajte uspeh

Došao sam da evangeliziram u zajednice. Bio sam iznenađen, kada sam shvatio, da niko nije razmišljao o potrebnim pripremama da bi duše mogle da dođu do spasenja. Pozivao sam duše da se odluče. Ljudi i žene su dolazili napred, ali tu nije bilo pomoćnika, da bi ih prihvatio, i nije bilo prostorije, da ih se odvede. Dok sam sa lokalnim propovednikom došao do njih, već su se razišli. Pitao sam se koji je razlog njihove nespremnosti. Odgovorili su mi da uopšte nisu očekivali nikakve rezultate. Dakle, nikakvo čudo što nisu uradili pripreme. Nije bilo vere.

Ako imate vere i želite biti uspešni, uradite temeljne pripreme. Jedna, ili još bolje dve prostorije, nek su pripremljene za žene i ljude, ako je moguće u blizini podijuma. Stolice postavljene u paru, što dalje jedne od drugih, pripremljeno svetlo.

Imajte odabrane i uvežbajte grupu pomoćnika, odredite dvojicu najsposobnijih kao nadzornike za ljude i žene, i jednog zajedničkog. Svaki propovednik ima grupu uvežbanih saradnika.

Nadzornici rasporede pomoćnike među okupljene, uvek iza grupe koja im je određena. Nekoliko njih, najboljih, su pored vrata, spremni odmah za službu, a takođe i da onima koji traže pokažu odgovarajuću prostoriju.

Kada evađelista poziva i ruke se podižu, pomoćnici svakog upamte. Kada sami ne izlaze napred, iako su u pomoćne prostorije pozvani, pomoćnici idu sami do njih i taktično im se ponude da ih sprovedu. Nikada ne treba da se upuštaju u debate, jer se razgovorom odvraća pažnja od govornika i njegovog poziva, i zbuni, štaviše uznemiri onog koga treba da pridobije. U devet od deset slučajeva pozvani ide odmah. Ako neće, ostavi ga i idi do drugog koji se javio. Dovedi tražećeg u određenu prostoriju i, ili mu se posveti sam, ili ga dovedi drugom pomoćniku, ako su u tvojoj grupi drugi koji su se javili i po koje moraš ići odmah. U svakom slučaju, vaš nadzornik mora odrediti najprigodnijeg pomoćnika za ophođenje sa onim koji traži, samo što prekroči prag prostorije.

Saradnici spremni već pored vrata će prihvatiti one, koji su se javili odmah bez dodatnog podsticanja, i odmah su im na raspolaganju.

Kada zabeleže njihove adrese i ostale podatke, pri ruci treba da im bude dobar traktat, pogodan za početnika i po mogućnosti evanđelje.

Zatim treba da bude doveden ka evanđelisti, ili propovedniku, da bi mu se ovaj lično posvetio i pozvao ga u zajednicu za novoobraćene.

Šta god radio, nemoj zaboraviti na posao koji mora da sledi iza toga. Poseti obraćenog sledeće nedelje, ako ne možeš napiši mu pismo, ili ga pozovi telefonom, da bi znao da se zanimaš za njega. Nemoj dopustiti da ga pre tebe obradi sotona.

Propovednik treba da ga što pre poseti, da bi mu dao potrebne instrukcije, da bi ga podstakao, pojasnio nejasne stvari, pomolio se sa njime, da ga podstakne na savesno čitanje Reči Božje i redovnu molitvu, pozove ga u zajednicu i podstakne da da svedočanstvo. Tako ga uvodi u novi život. Nikada nemoj da mu preporučuješ svetovnu, mrtvu crkvu. Zamrzivači nisu korisna mesta za novorođene. Odgajaj ih u toploj, duhovnoj atmosferi, imaj sa njima mesečne vaspitne sastanke, gde će dobiti uputstva, međusobno će se upoznati, svedočiće i moliće se zajedno.

Toliko o pripremi i organizaciji službe. Pogledajmo sada unutar "tihe sobe".


2. Budi tatktičan

Gledaj da muškarce preuzmu muškarci, a žene žene. Gledaj da mlađi služe mlađima, a stariji starijima, jer svako doba ima svoja posebna iskustva, koje drugi ne poznaju i zato teško mogu da razumeju i umire.

Budi uvek pristojan. Nemoj vređati. Kotroliši svog duha. Mnogo je onih koji su tražili a koji su se sa odvratnošću okrenuli nazad, jer ih je pomoćnikov osuđivački ili strastan duh opterećivao.


3. Gledaj da tražećeg dovedeš na kolena

Teško je pridobiti nekoga stojećki ili sedećki. Kleknite radije odmah i sa otvorenom Biblijom na stolici počni službu.


4. Izbegni polemike

Ako te tražeći uplete u polemiku - gotov si. Zaobiđi svako pitanje osim pitanja spasenja. Ako želi da zna gde je Kain uzeo ženu, reci mu da to nema veze sa njegovim spasenjem, i da je ovde sada zato da bi dosegao spasenje, a da ostale stvari može kasnije da obavi. Nemoj govoriti o drugim obavezama. Nemoj se ni o čemu sporiti. Ako o spasenju ne misli ozbiljno, upozori ga, ostavi ga da ode i posveti se drugom čoveku. Sporove i polemike izbegavaj.


5. Probaj da shvatiš stvarno stanje tražećeg

Nije uvek sigurno da se zanima za svoje spasenje. Možda je onaj koji je već otpao. Možda je izgubio sigurnost spasenja. Ili traži dublje poznanje. Dok nemaš ispravnu dijagnozu, ne znaš, kakav mu treba lek. Nemoj ništa da pretpostavljaš. Pažljivo ispituj svog pacijenta. Tačno utvrdi njegovo stvarno stanje. Počni sa nekoliko pitanja. Shvati svoju nemoćnost bez Boga pre nego što počneš sa radom.

Znao sam radnike koji su odmah počeli molitvom za tražećeg i bez toga da ga barem pitaju šta ga muči. Molili su Boga da ga spasi, a on je tek kasnije uspeo da objasni da je došao zbog sasvim drugih stvari. Kakvo gubljenje vremena!

Postupak sa otpalim je sasvim drugačiji nego sa tražećim, i pomoćnik mora da sazna stvarno stanje. Mnogi tražeći dolaze sa mišljenjem da su spašeni i pomoćnik mora da utvrdi da li je tražeći bio nanovorođen, ili sam sebe laže.

Ne smeš tražećeg da obasipaš stihovima. To bi ga samo zbunilo. Dovoljna su dva dobro iskorištena stiha. Ponekad će trebati još i treći ili četvrti stih. Ako znaš da se koncentrišeš na jedan, najviše dva stiha, i pojasniš ih tako, da ih tražeći shvati, posluša i razmišlja o njima i kada dođe kući, uradio si mnogo.


6. Kako pomagati

Moj način je ovaj:

a) Sa grešnikom po pravilu počinjem sa stihom iz Isaije 53,6. Pokrijem prstom kraj stiha, zamolim ga da pročita naglas početak: "svi mi kao ovce zađosmo, svaki nas se okrenu svojim putem". Jer ako treba da dosegne spasenje, mora poznavati njegov temelj. Onda ga pitam sve dublje dok ne uvidi i prizna da je grešnik. Pokazujem mu, zato što, "svi mi" smo zašli, i on je tome "svi", da je zašao i on. Ako želi da zna šta znači to "zašli", daću mu još jednom da pročita drugi deo stiha: "...svaki nas se okrenu svojim putem", i naglasiću da ako se nije obratio na Božji put, išao je svojim putem i tako zašao, zalutao.

Onda ću skloniti prst i zamoliću ga da pročita ostatak stiha: "i Gospod pusti na Njega bezakonje svih nas." I opet ga vodim putem pitanja da konačno shvati da je Bog stavio njegove grehe na Isusa, koji je umro kao njegov zastupnik. Jedna ruka predstavlja Hrista, druga grešnika, Biblija predstavlja greh. Onda ću premestiti svoj greh (Bibliju) iz ruke koja predstavlja grešnika, u ruku koja predstavlja Hrista, koji nosi moj greh, i tako gledam da mu približim šta je Isus učinio na Golgoti.

Onda ga vodim ka stihu iz Jovan 1,12: "A koji Ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji." Kada ga pitam kako se postaje Božje dete možda će mi reći: odlaženjem u crkvu, ili pravednim životom. Opet mu kažem da iznova pročita stih i na kraju će shvatiti da mora primiti Hrista.

Kada je otišao tako daleko, molim ga, da zatvori oči i prizna Gospodu Hristu, da je grešnik i da sada prima Hrista kao ličnog Spasitelja. Ako je neodlučan, molim se za njega naglas, i molim ga da ponavlja molitvu rečenicu za rečenicom. Govorim u prvom licu i stavljam se na njegovo mesto. Onda se raspitujem dalje, da bi utvrdio, da li je primio Hrista i postao Božje dete.

Ako nema sigurnost, čitam zajedno sa njim stih iz Jovan 6,37: "Sve što meni daje Otac k meni će doći; i koji dolazi k meni neću ga isterati napolje." Poučiću ga da kada Hrista ne istera napolje, prima ga unutra.

Na kraju mu čitam Otkrivenje 3,20: "Evo stojim na vratima i kucam: ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njime, i on sa mnom", da bi ga uverio da je Hristos sada u njegovom srcu. Onda ću ga još podstaći da zahvaljuje Bogu za svoje spasenje.

b) Otpali. Kada naiđem na takvog, koristim reči iz 1.Jovanove 1,9: "Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše, i očisti nas od svake nepravde." Mora ispovediti Bogu svoj greh, mora da se vrati nazad, čak tamo, gde je sišao sa puta i zašao, i mora to da ispravi, da bi bio ispravan. Kada kajući se ispovedi svoj greh, i izbaci ga iz svog života, Bog će mu oprostiti i krv Hristova će ga očistiti od svih greha.

Onom, ko sumnja u Božju ljubav i plaši se, da li mu može biti oprošteno, pokazujem tekst iz Osije 14,4: "Isceliću otpad njihov, ljubiću ih drage volje; jer će se gnev moj odvratiti od njega." Ako ne može da shvati kako bi mogao da se vrati, pokazaću mu Osija 14,2: "Uzmite sa sobom reči, i obratite se ka Gospodu; recite Mu: Oprosti sve bezakonje, i primi dobro..."

c) Ko nema sigurnosti. Kada dođe neko, ko nema sigurnosti, pronađem 1.Jovanova 5,13: "Ovo pisah vama koji verujete u ime Sina Božijeg, da znate da imate život večni i da verujete u ime Sina Božijeg." Upozorim ga da Bog nije rekao: "Ova blažena osećanja sam vam dao." Takođe, pokazujem na neke napisane istine, kao naprimer Jovan 6,37. Podstičem ga, da se oslanja na Reč Božju, da jednostavno istraje na Reči Božjoj i prosto veruje u ono što Bog govori, da li sa osećanjima ili bez njih. Kada tako uradi, uskoro će imati svedočanstvo Duha u svom srcu.

d) Savladan hrišćanin. Takvom pokazujem 1. Korinćanima 15,57, na pobedu kroz našeg Gospoda Isusa Hrista.


7. Budi zavisan od Duha Svetog

Ti ne možeš da pridobijaš duše. Ništa se neće desiti dok sa tobom neće da sarađuje Duh Sveti. On koristi Reč. Kada poslušaš Njegov glas, On će ti dati znanje koji tekst treba da potražiš, i daće ti odgovor na svako pitanje.


8. Molitva

Samo molitva pobeđuje. Moli se za svoje planove i pripreme. Moli se, kada pozivaš prijatelje da uđu u prostoriju (Tihu sobu). Moli se posle poziva. Moli se za njih kada ideš. Moli se kada sa njima razgovaraš. "Moli se bez prestanka."

Ovo su sasvim jednostavna uputstva. Nisu potrebni dugački kursevi vežbanja za lični kontakt. Ne moraš da poznaješ sva učenja lažnih religija, da bi znao da se ophodiš prema dušama. Zapamti samo jedno: da su svi grešnici i da im je potreban Spasitelj. Kada su već pristali na intimniji razgovor, pristali su zato što su svesni svoje bede. Pretpostavi da su došli zato da bi našli Hrista.

Desiće se da će doći i jehovin svedok, subotar, spiritista, Jevrej, katolik, protestant... Ništa ne smeta: kada utvrdiš da nije spašen, govori sa njime kao sa grešnikom. Izgubljeni su, i zato im je potrebno spasenje. Nastavi sa svojim uobičajenim načinom, i vodi ih ka Hristu. Kasnije će biti vreme da se posveti njihovim problemima. Najvažnije je da dosegnu spasenje.

"Ide i plače koji nosi seme da seje; poći će s pesmom noseći snopove svoje." (Psalam 126,6) - "I razumni će se sjati kao svetlost nebeska, i koji mnoge privedoše k pravdi, kao zvezde vazda i doveka." (Danilo 12,3). Kakve li slavne nagrade!

Nema slavnije službe, nego što je pokazati duši na Gospoda Isusa. Neka te Bog blagoslovi, kada proučavaš ova praktična uputstva. Nek ispuni tvoje srce radošću, kada si uključen u posao putem ličnog kontakta.

"Poverovao sam u doktrinu o Isusu i ceo moj život je doživeo iznenadnu promenu - život i smrt prestali su biti zli. Umesto očaja, okusio sam zadovoljstvo i sreću koju mi ni smrt ne može oduzeti."
- Tolstoj

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 240
Ukupno: 2599255
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/duh/012.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.