Naslovna » U Hristu » Članci » ....

Da li je okultizam štetan?

Jan Vareca

Interesovanje ljudi za okultne prakse je u sve većem porastu. To je zanimljiv paradoks, jer se savremeni čovek uprkos svim svojim tehničkim i naučnim dostignućima okreće jednoj potpuno nenaučnoj disciplini. Ova pojava samo govori o postojanju velikog duhovnog vakuma unutar duše današnjeg čoveka, i o njegovoj potrebi i nastojanju da je ispuni. Nažalost, najčešće to radi lošim i pogrešnim stvarima koje nudi okultizam.

Okultne knjige su jedne od najprodavanijih knjiga danas. Tu su i razni magazini, filmovi i muzika, a poslednjih godina i internet. Ovom velikom interesovanju za okultizmom je doprineo i pokret Nju Ejdž (New Age - Novo doba), čiji je glavni cilj stvaranje jedne nove neo-pagansko religije, za novo društvo (Novi svetski poredak, New World Order).

Reč okult dolazi od latinske reči occultus, koja ima više značenja: tajanstven, tajan, sakriven, misteriozan, magičan, natprirodan. Reč okultizam je opšti termin za sve antinaučne i mistične prakse, kroz koje se nastoji upravljati tajanstvenim silama, i sticanje tajanstvenog znanja o budućnosti, ili nekakvog "duhovnog prosvetljenja".

Okultizam je traganje za nekakvim sakrivenim znanjem i praksom, koja je natprirodna, a sa svrhom da se iz svega toga izvuče nekakva lična korist ili moć.

I kod nas se mnogi ljudi zanimaju i bave raznim mistično-tajanstvenim praksama, bilo svesno ili nesvesno. Samo po sebi se postavlja pitanje: Da li u bavljenju okultnim stvarima postoji nešto pogrešno ili opasno? Da, Sveto pismo veoma jasno zauzima stav što se tiče ovakvih praksi, i izričito ih sve osuđuje.

Bog je stvorio čoveka da bi živeo u zajedništvu sa Njime, da bi čovek pripadao samo Njemu. Iz tog razloga Bog ima i pravo da nam određuje pravila po kojima trebamo da živimo. Reč Božja jasno govori da bavljenje okultnim praksama jeste deo Satanine strategije, čiji je krajnji cilj zavođenje čoveka, opsedanje čoveka i njegovo uništenje, tako da čovek bude zauvek izgubljen za Boga - svog Tvorca.

Satana i njegovi demoni su stvarna bića, koja su u stalnom sukobu sa Bogom. Međutim, pošto imaju krajnje ograničenu moć i snagu, oni ne mogu Bogu nauditi direktno, ili ga pobediti. Oni napadaju i uništavaju ono što je Bogu najmilije - čoveka, nanoseći tako Bogu veliki bol i tugu.

Na mnogim mestima u Svetom pismu stoje jasna upozorenja o taktici i delovanju ovog starog Božijeg neprijatelja:

"Obucite se u sve oružje Božije, da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskog: Jer naš rat nije s krvlju i s telom, nego s poglavarima i vlastima, i s upraviteljima tame ovog sveta, s duhovima pakosti ispod neba." (Efescima 6:11-12)

U Starom zavetu, jasno stoji Božija zabrana i upozorenje u vezi praktikovanja okultnih veština:

"Kad uđeš u zemlju koju ti Gospod Bog tvoj daje, ne uči se činiti gadna dela onih naroda. Neka se ne nađe u tebe koji bi vodio sina svog ili kćer svoju kroz oganj (stara okultna praksa), ni vračar, ni koji gata po zvezdama, ni koji gata po pticama, ni uročnik, ni bajač, ni koji se dogovara sa zlim duhovima, ni opsenar ni koji pita mrtve. Jer je gad (mrzak, odvaratan, gnusan) pred Gospodom ko god tako čini." (5. Mojsijeva 18:9-12)

OKULTNE PRAKSE

Astrologija - horoskopi.

Astrologija je okultna praksa koja nastoji predskazati budućnost kroz posmatranje nebeskih tela, tj. kroz "posmatranje vremena" - izračunavanjem horoskopa.

Iako Biblija ne govori mnogo o astrologiji, ona ipak veoma jasno zauzima svoj stav prema njoj. Ona upozorava da se time čovek ne bavi, i da u astrološka predskazanja ne veruje.

Astrologija je stara okultna praksa koja vodi svoje poklonike u propast, jer ljudski životi nisu nikako određeni, niti uslovljeni kretanjima i položajima zvezda i planeta (Jeremija 10:2; Jeremija 27:9-10; Danilo 2:1-4; Danilo 4:7; Danilo 5:7-9). Sveto pismo upozorava na lažna proročanstva astrologa i izričito ih odbacuje i osuđuje. Astrolozi smatraju da nebeska tela imaju moć nad njihovim životima, i tako im se svesno ili nesvesno klanjaju i obožavaju - pouzdaju se u njih.

Bog iz tih razloga strogo osuđuje astrologiju, kao i svaku praksu obožavanja sunca, meseca ili zvezda (ili "božanstva, ili demona koji su sa njima povezani"), (Vidi 5. Mojsijeva 4:19; 5. Mojsijeva 17:2-5; 2. Carevima 21:3-5; Sofonija 1:5; Jov 31:26-28; Jeremija 8:1-2).

U knjizi proroka Isaije, Bog veoma sarkastično ukorava Izraelce za njihovo praktikovanje i verovanje u astrologiju:

"Jer si se pouzdala u zloću svoju govoreći: Niko me ne vidi. Mudrost tvoja i znanje tvoje prevariše te, te si govorila u srcu svom: Ja sam, i osim mene nema druge. Zato će doći na te zlo, a nećeš znati odakle izlazi, i popašće te nevolja, da je nećeš moći odbiti, i doći će na te ujedanput pogibao, za koju nećeš znati. Stani sada s vračanjem svojim i s mnoštvom čini svojih, oko kojih si se trudila od mladosti svoje, ne bi li se pomogla, ne bi li se okrepila. Umorila si se od mnoštva namera svojih; neka stanu sada zvezdari, koji gledaju zvezde, koji proriču svakog meseca, i neka te sačuvaju od onog što će doći na te. Gle, oni su kao pleva, oganj će ih spaliti, ni sami sebe neće izbaviti iz plamena." (Isaija 47:10-14)

Magija (bela i crna), bacanje čini, opčinjavanje, bajanje, vračanje, pravljenje čarolija, veštičarenje.

Dokazano je, da je suština, i cilj, okultne magije stvaranje lažnih čuda kroz obmane i varke. Mnogo puta su ove iluzije potpomognute raznim nečistim duhovima ili demonima, tako da se stiče utisak da je magija zaista delotvorna. Postoje gomile knjiga napisanih na ovu temu, ljudi teže za sticanjem nekih natprirodnih moći, oni žele moć kontrole nad drugim ljudima i na svet oko sebe, i zato se okreću magiji. Mnogi od njih nisu svesni da je okultna praksa otvaranje i samopredanje Sataninim demonima, i nečistim duhovima. Ona se završava tako što onaj koji praktikuje magijske rituale biva u potpunosti opsednut demonima (Dela 16:16).

Oni koji se bave magijom, treba da znaju da su krenuli putem svog uništenja. Taj put vodi daleko od Boga, pravo u naručje Satane. Njihov kraj će biti užasan.

Carica Jezavelja se bavila magijom i veštičarenjem (2. Carevima 9:22), i tako prizvala katastrofu ne samo na sebe već i na celu svoju zemlju, na ceo narod - Izrael. Iznova i iznova, Bog optužuje one koji "vračaju i bajaju" i koji se bave veštičarenjem i magijom. Sveto pismo izričito govori da je svaki onaj koji čini ovakva dela - Bogu mrzak i odvratan. (5. Mojsijeva 18:10-12; 2. Carevima 21:6; Mihej 5:12; Isaija 47:12; Jezekilj 13:18, 20; Dela 8:11-24; 3. Mojsijeva 20:27; 2. Mojsijeva 7:11; Otkrivenje 9:21; Otkrivenje 22:15).

Bog u Otkrivenju (Otkrivenje 21:8), upozorava i izriče krajnju kaznu praktikantima magije: "... i vračarima... njima je deo u jezeru što gori ognjem i sumporom; koje je smrt druga." Oni koji se bave veštičarenjem i vračanjem neće imati udeo u Carstvu Božijem - nebu (Galatima 5:20-21), jer praksa kojom se oni bave direktno je usmerena protiv Boga, i to je otvorena pobuna protiv Njega.

U Novom zavetu čitamo o gradu Efesu, čije se stanovništvo veoma predano bavilo raznim vrstama okultizma, a kada su postali hrišćani i prepoznali svoje zablude, veoma odlučno su to odbacili tako što su na gradskom trgu napravili lomaču i spalili sve svoje priručnike i knjige o vračanjima i magiji. (Dela 19:19)

Dalje, možemo čitati i o apostolu Pavlu i njegovom sukobu sa jednim uticajnim vračarem tog vremena, koji je svojim okultnim delima zavodio mnoge:

"A Savle koji se zvaše i Pavle, pun Duha Svetog pogledavši na nj. Reče: O napunjeni svakog lukavstva i svake pakosti, sine đavolji! Neprijatelju svake pravde! Zar ne prestaješ kvariti prave puteve Gospodnje? I sad eto ruke Gospodnje na te, i da budeš slep da ne vidiš sunce za neko vreme. I ujedanput napade na nj mrak i tama, i pipajući tražaše vođu." (Dela 13:9-11).

Sotonina moć i moć njegovih demona je veoma ograničena, u poređenju sa beskonačnom Božijom snagom i silom. Prosto je neverovatno da se neki okultisti svesno odlučuju da služe slabijem i poraženom biću - Satani, umesto onom koji je veći od njega, koji ga je pobedio - Bogu.

Gatanje, proricanje, medijumi, spiritizam, trans, gledanje u šolju, tarot, gledanje u karte, gledanje u pasulj, gledanje u kristalnu kuglu, numerologija, nekromantija, duhovi, seanse, hipnoza, vidovnjaštvo, gledanje u dlan (hiromantija).

Sveto pismo upozorava ljude da ne traže savete i vođstvo od spiritista, vidovnjaka ili gatara, već da se o tome raspitaju kod Boga (Isaija 8:19). Tačno je naglašeno da ako neki ljudi, koji se bave okultnom veštinom, i pritom imaju nekakve natprirodne moći, ili mogu da predviđaju budućnost - to ne dolazi od Boga (kao što mnogi od njih tvrde), već od Sataninih demona i nečistih duhova, koji se veoma često predstavlja kao "anđeo svetla" (Vidi 2. Korinćanima 11:13-15).

Sveto pismo zabranjuje ovakve okultne radnje više puta (5. Mojsijeva 18:9-14; Isaija 44:25; Jeremija 27:9; 2. Carevima 21:6; 2. Carevima 23:24). Gatanje i spiritizam (prizivanje duhova umrlih osoba) jeste gnusna praksa neznabožaca - pagana, zbog koje su neki narodi bili suđeni od Boga (Jezekilj 21:21; Isaija 19:3; 1. Samuilova 28). Prvi Izrelski car Saul je umro jer je radije išao da traži savete i vođstvo od spritističkog medijuma nego od samog Gospoda Boga (1. Dnevnika 10:13-14).

Sveto pismo jasno ukazuje na "ludu glupost" onih koji tvrde da imaju moći da predskazuju budućnost, bilo sami ili uz pomoć duhova (Danilo 2:27, i dalje). Bog njihova proročanstva naziva besmislicama (budalaštinama) i lažima u koje veruju "glupaci" (Jezekilj 13:8; Jeremija 14:14; Isaija 44:25). "Ovako govori Gospod Gospod: Teško ludim prorocima koji idu za svojim duhom, a ništa nisu videli." (Jezekilj 13:3).

U Starom zavetu je svaki Izraelac, koji se bavio ovakvim okultnim praksama, ili ako je tražio savete od vidovnjaka ili duhova, bio prema Mojsijevom Zakonu kažnjen smrću (3. Mojsijeva 20:27). Prisustvo spiritističkih medija, vidovnjaka, gatara i sl. među Izraelskim narodom, se smatrala i gledala kao "onečišćenje" (gnusna prljavština) (3. Mojsijeva 19:31). Jer svaka od ovih okultnih praksi, odvlači ljude od Boga Tvorca i Njegove apsolutne istine i predaje ih u posed Satani i njegovim lažima.

Praćenje znamenja ili znakova (predskazanja).

Ljudi su često skloni da predskazuju budućnost na osnovu nekih znamenja, ili znakova koje vide. Tako napr. kažu da će nešto loše da im se desi ako im crna mačka pređe put, ili ako slučajno prospu so, i sl.. Biblija je veoma jasna i po ovom pitanju, i ona zabranjuje i ovakvo ponašanje, ona i to naziva "odvratnim" i ludošću (5. Mojsijeva 18:10-12).

Čovek treba da se okrene Bogu i od njega traži savete i vođstvo za svakodnevni život, i sve se to može naći u Njegovoj Reči - Svetom pismu. Nije ni malo pametno otvoriti sebe, tj. svoju dušu za Satanu i verovati u njegove obmane i laži, koje on nudi kroz okultne veštine.

IZLAZ IZ OKULTNOG

Naš narod ima jednu veoma slikovitu i istinitu izreku, koja kaže: "Ko sa đavolom tikve sadi, o glavu mu se lupaju." Tako to zaista i biva sa onima koji se bave, ili makar površno zanimaju za okultizam. U početku se oseti uzbuđenje i ispunjenje, pa čak i rešenje nekih ličnih problema, a onda neko vreme nakon toga nastaje velika praznina, depresija i očaj, jer je đavo došao da naplati račun. Bezazlenog i dobroćudnog okultizma nema, kao što ga neki predstavljaju a mnogi naivno u to veruju i otvaraju mu se.

Osobe koje se bave ili zanimaju za okultizam, veoma često pate od: dubokih depresija, hroničnog umora, nemogućnosti da kontrolišu svoje emocije, čestih bolesti za koje kao da ne mogu da nađu leka, nesanice, košmara, priviđenja... Sve ovo mučenje ih spopada, jer su sebe predali u ruke (odlučili su da veruju) okultizmu. Za njih je jedini izlaz i spas iz toga da traže Boga, i da se Njemu predaju, u iskrenom pokajanju od svog greha okultizma (da potpuno odbace okultno).

Svaki koji se bavi okultizmom treba da se zapita: Da li zaista želi biti neprijatelj Božiji, i da li je spreman da se suoči sa Njegovim gnevom?

Tagged: okult| mistika| greh| đavo|
"Jer žalost koja je po Bogu donosi za spasenje pokajanje, za koje se nikada ne kaje; a žalost ovog sveta smrt donosi."
- 2. Korinćanima 7:10

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1689
Ukupno: 2664638
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/clanci/occult.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.