Naslovna » U Hristu » Propovedi » ....

Žena hrišćanka

J. C. Brumfield
"Tako i vi, žene, budite pokorne svojim muževima, da bi se - ako neki pokazuju neposlušnost reči - zadobili bez reči ponašanjem svojih žena, kad vide vaše vladanje u strahu i čistoti. Vaš ukras da ne bude spolja: u pletenju kose, u stavljanju zlata ili oblačenju raznih haljina, nego: skriveni srdačni čovek s nepropadljivim ukrasom krotkog i mirnog duha; to je skupoceno pred Bogom. Jer tako su se nekad ukrašavale svete žene koje su se uzdale u Boga i pokoravale svojim muževima." (1. Pet. 3:1-5).

Pogledajmo prvi stih ovog našeg teksta: zar to nije obećanje ženama da njihovi muževi mogu biti zadobijeni za Gospoda - da postanu hrišćani.

Žena može da zadobije svoga muža za Gospoda ako ispuni uslove ovog obećanja koje je Bog stavio u svoju Reč. Bog ne obećava da će ga propovednik zadobiti ili da će to prijatelj da uradi (naravno da Bog može da ih upotrebi kao instrumente); On obećava da ga njegova žena može zadobiti. Bog daje uputstvo spominjući tri stvari: stav, izgled i ljupkost što je u direktnoj vezi sa duhom, telom i dušom.

ŽENIN STAV

Ženin stav treba da bude da u ljubavi pokaže poštovanje i pokornost svome mužu. To kaže Reč Božja, to nije moj izum ili moja teorija.

Zapazi ove reči u 1. Pet. 2:18, gde se kaže da se sluge pokoravaju svojim gospodarima. Žena treba da se vežba u ovoj istoj poslušnosti mužu. "Ne samo" u drugoj polovini 18 stiha kaže nam da Petar je znao da su neki od gospodara okrutni - "surovi", ali opet zove u poslušnost i njima takođe. Stihovi 21-23, iz iste glave, govore da je Hrist stradao za nas, ostavljajući primer nama kako bi išli Njegovim koracima: koji nije greha učinio i prevara se ne nađe u njegovim ustima: kada su ga vređali nije uzvratio uvredom, kad su ga mučili nije pretio; ali je predao sebe onome koji pravedno sudi.

Dakle, ako je žena udata za nevernog muža ili čak za surovog muža, ona treba da nosi svoje patnje kao što je Isus nosio, verujući Bogu da će se On pobrinuti za njenu nepravednu patnju jer ispunjava svoju dužnost pred Njim koji je uspostavio brak i gde je stavio ženi da bude pokorna.

Ja saosećam sa ženom koja živi sa nevernim, lošim čovekom. Njena ljubav je izdana, nestalo je romantike, snovi su nestali, nada se ugasila i srce joj je slomljeno. Ako je to tvoja situacija, moja želja je da ti pomognem da se uhvatiš za Božje obećanje i zadobiješ svog muža za Gospoda Isusa Hrista. Zato ću morati da pišem otvoreno i neke stvari koje ću reći mogu da zabole. Ako prihvatiš savete kao od Gospoda, jednoga dana ćeš se radovati u svom domu zajedno slaveći Hrista sa svojim voljenim mužem.

Zapazismo smo da sluge treba da budu pokorne svojim gospodarima jer se i Hrist pokorio Očevoj volji - do smrti; tako i žene treba da se pokore muževima. Reč pokornost nas verovatno plaši, ali pokornost jeste prvi korak u našem pridobijanju muževa za Isusa.

Postoji nekoliko razloga za pokornost. Neke od njih ćeš naći u sledećim stihovima: 1. Kor. 11:8-10; Ef. 5:23-24; 1. Tim. 2:11-14.

POKORNOST

Biti pokorna svom voljenom mužu je razumljivo, zar ne? Od svih muškaraca na ovom svetu ti si baš njega izabrala za supružnika da deliš sa njim i tugu i sreću, da on bude otac tvojoj deci, da čuva dom i da se brine za tvoje potrebe. Izabrala si da budeš bliska sa njim kao ni sa kim drugim na ovoj zemlji. Ostavila si svoju majku i oca (bila si im pokorna dok si živela sa njima) da bi živela sa njim.

Nemoj da misliš da Bog zapoveda nešto nerazumno kada traži od tebe da poštuješ svoga muža ljupkom pokornošću. To nije pokornost iz straha već iz ljubav. Ako on nije više tvoj ljubljeni muž, može biti da je to i zbog tvojih greški a ne samo njegovih.

Bog se ne može kriviti. On kaže da ako slediš njegove savete, možeš vratiti svog muža u svoje srce i zadobiti ga za Hrista. Ako slediš neke svoje planove i ideje a odbacuješ Božji plan, nikada nećeš uspeti da zadobiješ muža za Gospoda. Prvi korak je ljupka vernost i sveta pokornost muškarcu od svih muškaraca, tvom dragom mužu. Bog kaže da je to jedini temelj na kome se može izgraditi srećan dom.

Bog nije dao pravo mužu da vlada kao gospodar (gonič) robova nad svojom ženom. Neki muškarci pravdaju takvo svoje ponašanje rečju da su oni glava kuće. Ovo jeste istina u duhovnom smislu, ali Bog ne kaže da oni budu surovi diktatori u kući. Neki muževi zloupotrebljavaju svoje žene umesto da ih štite i brinu se za njih. Takvi ljudi su izdajice, zavodnici i surovi. Oni su kontrast reči date u 1. Pet. 3:7: "Tako i vi, muževi, živite uviđavno sa ženom kao slabijim sudom ukazujući im poštovanje..."

POSLUŠNOST

Koliko dugo treba da budeš poslušna svom mužu koji je neveran? Gde je granica? Da li treba da imaš udela i u njegovom grehu?

Bog nam je dao jasne zapovesti što se tiče greha. On kaže, u Rim. 6:13: "I ne dajte svoje udove grehu za oružje nepravednosti." To je Božja zapovest i ona je iznad svakog prijateljstva ili zajednice, Bog kaže da svoje udove ne predano nepravdi - grehu, već da sebe predamo Bogu i da se pokorimo Bogu (Jak. 4:7).

Ako se suočavaš sa nekom nesvakidašnjom, specifičnom situacijom i pitaš se da li da poslušaš svog muža ili Boga, onda zapamti: "Boga treba slušati više nego ljude" (Dela 5:29). Ali verujem da se takav problem neće pojaviti ako žena verno sledi uputstva i učenje Reči Božje u 1. Pet. 3:1.

U 1. Pet. 3:1 ženama hrišćankama je rečeno kako da dosegnu svoje nespašene muževe za Hrista. Primeti reči "ako neki pokazuju neposlušnost reči". Ako tvoj muž neće da sluša Reč Božju, ti ga ipak možeš dovesti Gospodu i to tvojim životom.

Muž se može spasiti "bez i jedne reči"; što znači, bez slušanja Reči kada se propoveda. Neke žene propovedaju svojim muževima od jutra do večeri. One zanovetaju, prete i osuđuju sa Jevanđeljem svoje muževe, misle da rade ono što Bog želi od njih. Zovu to "svedočenje", ali Bog o tome ne misli tako.

PONAŠANJE

Reč "konverzacija" ne znači "puno pričati", kako neke žene shvataju. Bog kaže "da bi se... zadobili bez reči ponašanjem svojih žena." Neki će reći da je Reč Božja jedina ta koja može dovesti čoveka do obraćenja. To je istina, ali Reč se može i živeti a život često snažnije govori i od jedne izrečene reči. To je ono na šta Bog ovde misli i vezuje svoje obećanje uz to. Muž se može zadobiti ponašanjem žene u kući, porodici. Kakav izazov svakoj hrišćanki! Direktno od Boga dolazi obećanje da se muževi mogu dovesti Gospodu kroz; ženino ponašanje i način - kvalitet njenog života. Bog stavlja pred svaku ženu hrišćanku odgovornost po pitanju spasenja njenog muža.

Žene koje zanovetaju, iritiraju, žale se, ne brinu se i neprijatne su, neće nikada zadobiti svog muža za Hrista. Ali ti kažeš, "Svaka žena bi bila takva kada bi živela sa čovekom sa kakvim ja živim." Ti ćeš nastaviti da živiš sa takvim čovekom sve dok ti ne postaneš malo mekša i slađa. Tvoje ponašanje u domu je od presudnog značaja da li će tvoj muž prići Gospodu li ne. Tvoj život je jači od svih propovedi koje mu možeš ispropovedati. Ti mu govoriš da Isus može da oslobodi od greha da više ne pije, ne psuje, ne puši; ali sve dok mu ne pokažeš da Isus može da promeni tvoj karakter, da može da kontroliše tvoj jezik i omekša tvoje ponašanje, tvoje reči - propovedi ga se uopšte neće doticati.

Jedna žena iz Londona je stalno zanovetala svome mužu što neće da ide sa njom u crkvu, da se moli, da čita Bibliju. Njen život je bio pravo ruglo. Jednog dana je pročitala obećanje u 1. Pet. 3:1. i odlučila da to isproba uz Božju pomoć.

Postala je više revnosna u crkvi i to je počelo da smeta njenom mužu i njegova reakcija je bila: "Ako nastaviš da odlaziš u crkvu, slomiću ti obe noge."

Molila se Bogu u vezi toga i dobila je ubeđenje da joj Bog govori da nastavi da odlazi u crkvu. Jedne večeri kad se vratila iz crkve, muž ju je zapitao: "Gde si bila?"

Odgovorila je veoma ljubazno: "Bila sam u crkvi, dragi."

Čovek se razbesneo, skočio i udario joj je jak šamar, tako da je pala na pod. Polako je ustala, okrenula drugi obraz i nežno rekla: "Dragi, udari me isto tako i po ovom obrazu, nadam se da ću to podneti."

Muž ju je pogledao sa čuđenjem. Nikada ranije je nije video tako poniznu i mirnu. Imala je vatreni karakter i muž ju je kao takvu poznavao. Onda ju je pitao:"Gde si to naučila? "Naučila sam u crkvi, dragi," odgovorila je opet nežno. "Dobro," kazao je: "Ako je tako i promenila si se u toj crkvi, možeš od da ideš u crkvu koliko god želiš, neću ti više braniti."

Posle nekog vremena i on je sam došao u crkvu i predao svoj život Gospodu. Bio je zadobijen "bez" Reči.

Bog kaže u drugom stihu. "Kad vide vaše vladanje u strahu i čistoti." Drugim rečima da vide vaše čisto i uzorno ponašanje sa strahom da bi on (muž) bio zadobijen.

Kako će tvoj muž biti zadobijen? Kroz tvoj život! Kada se tvoj način života promeni i kada pobožan strah i ljubav pokažeš tvom mužu, Bog će te upotrebiti da ga kroz tebe dovede Hristu.

Treba da tražiš izvinjenje za svoje ponašanje u prošlosti i priznaš da si radila stvari protiv Božje Reči. Isto tako, treba da kažeš svakoj hrišćanki koja ima nespašenog muža da on može biti spašen ne slušajući propoved i ne odlazeći u crkvu, ne čitajući Bibliju i ne kroz posete tvojih hrišćanskih prijatelja - on to ništa ne želi, od nametanja nema ništa. Jedino što će ga dovesti Gospodu je tvoje ponašanje i ophođenje prema njemu kao tvom mužu. Ti si jedini hrišćanin u njegovoj blizini i on te posmatra, ti za njega predstavljaš vernika, šta o tebi bude mislio misliće o svim hrišćanima.

Mnoge se žene mole: "Gospode nauči me iz Tvoje Reči kako da budem instrument kroz koji ćeš dovesti mog muža Hristu." Vreme je da se prestane takav način molitve i dosađivanja Bogu. Princip, pravi način, je ovde dat i treba samo da se primeni.

ŽENIN IZGLED

Bog govori sledeće u vezi ženinog izgleda: "Vaš ukras da ne bude spolja: u pletenju kose, u stavljanju zlata ili oblačenju raznih haljina" (1. Pet. 3:3). Neki tumače ovaj stih da žena hrišćanka ne treba da pravi frizure, nosi nakit ili da bude atraktivna u svom izgledu. Ako to Bog tako misli onda zadnje reči trećeg stiha treba isto tako razumeti u tom duhu: "i oblačenje raznih haljina". U tom slučaju žena ne bi trebalo da nosi haljine (razne). Zdrav razum nam govori da Bog to nije tako mislio.

Nigde Bog ne osuđuje ženu hrišćanku ako je čista, uredna i atraktivna. Neke žene bi učinile veći napredak u zadobijanju svojih muževa za Gospoda ako bi obratile i više pažnje posvetile svom ličnom izgledu. Ja predlažem, u ljubavi, ako bi žena provela makar par minuta ispred svog ogledala - i zagledala se, možda bi otkrila zašto njen muž više nije tako zainteresovan za nju. Njen muž provede dan na poslu, kancelariji gde vidi ili okružen je ženama koje lepo izgledaju - atraktivno. Onda dođe kući i zatekne svoju ženu kao ružan san, zapuštena i ne negovana. Postoji veza između čistote i pobožnosti a to neke hrišćanke na žalost još ne znaju. Po obraćenju one sebe zapuste i zanemare umesto da svom izgledu daju novi smisao - da budu lepe i negovane za Hrista.

Mnoge žene svoj nemaran izgled opravdavaju time da nemaju vremena za sebe jer rade za Isusa. Ja ne kažem da žena ne treba da radi za Isusa ali žena služi Gospodu tako što je u prvom redu žena svome mužu. Samo tako će još snažnije da služi Gospodu i pridobije muža za Hrista.

Bog nas uči da hrišćanska žena ne treba da se krasi "jeftinim" ukrasima i nakitom kako to rade žene u svetu da bi pridobile pažnju očiju. Bog nigde ne osuđuje ženu zbog svog ličnog izgleda; za Njega je to još jedan način kako žena prema svome mužu treba da pokaže ljubav. Neke žene se ponašaju kao muškarci umesto da su uljudne, fine, ženstvene. Muškarci će postati džentlmeni kada žene postanu ponovo dame.

Đavo je veoma lukav. On mrzi crkvu i porodicu i objavio je i proširio rat svuda po svetu protiv ove dve stvari koje su temelji hrišćanskog naroda. U nekim zemljama crkva je potisnuta i proterana kroz diktatorsku vlast. Satanska taktika u Americi je da razori crkvu iznutra. On je ubacio modernizam, hladnoću, otpadništvo, greh, nezaiteresovanost i licemerstvo u živote ljudi u crkvama širom Amerike, i tako crkva u Americi polako umire.

ŽENIN UKRAS

Spoljašnji izgled žene nije dovoljan da se muž dovede Hristu. Postoji stvaran ukras, koji će zahvatiti njegovo srce. U 1. Pet. 3:4 kaže, "nego: skriveni srdačni čovek." Ovaj ukras je "nepropadljiv"; on je vredniji od bilo kog zemaljskog nakita - ukrasa.

Zapazi zadnje reči ovog stiha: "ukrasom krotkog i mirnog duha." On kaže da ukras koji će privući tvog muža Hristu nije nakit, zlato, moderna frizura itd., već ukras srca - srdačno, meko srce i miran duh.

Miran duh jeste onaj koji ne pravi pometnju, paniku, koji se ne pravi da je "šef". Miran duh je onaj koji nosi sve sa strpljenjem, svu pometnju koji su drugi uzrokovali i koji je nežan u delima i reči.

Sada zapazi peti stih: "Jer tako su se (srdačnim i mirnim duhom) nekada urašavale svete žene koje su se uzdale u Boga i pokoravale svojim muževima." Njihov ukras nije bio spoljašnji, već njihova pokornost i ljubaznost i miran duh.

Bog istu stvar traži i od tebe, da se ugledaš na nekadašnje žene i ukrasiš se njihovim ukrasom koji je bio Hristov Duh - Hristolikost.

Kako možeš da zadobiješ muža za Hrista? Prvo, ljubavlju kroz pokornost. On je tvoj muž, čovek za koga si se udala. Možda si kroz svoju nepokornost malo oslabila svoj brak. Ako tako nastaviš, to nigde neće odvesti. Budi ponizna, "slatka", ljubazna, nežna, strpljiva, podložna i voli. Ne budi nikada glasna - ne viči, neozbiljna, nepristojna ili vrtoglava - prevrtljiva. Traži od Boga milost da ti pomogne da budeš takva.

Ako se pojavi konflikt između poslušnosti Bogu i poslušnosti mužu, onda uvek poslušaj Boga. Učini to poniznom i ljubaznom duhu, ne u duhu prkosa i inata. To je nešto što se tiče tebe i Boga. Nikome drugom nisi odgovorna osim Njemu za spasenje tvog muža. Ohrabrujem te da sarađuješ sa Bogom u dovođenju tvog muža Gospodu. Isprobaj Božji plan. On sam stoji iza njega i kaže da funkcioniše.

Budi sigurna da je tvoja želja da zadobiješ muža za Gospoda vođena ispravnim motivom - za slavu Božju. Mnoge hrišćanke ovo ne razumeju i imaju neispravne motive. One žele da njihovi muževi budu spašeni da bi one bile srećnije u životu i da imaju mir u kući. Zbog takvog sebičnog motiva - želje, Bog neće da odgovori na njihove molitve. Traži od Boga da ti da zabrinutost za dušu tvoga muža, koliko god da te košta, i žrtve i patnje, da bi njegova duša bila spašena a Bog proslavljen.

Donesi odluku. Kada tvoj muž dođe kući sa posla, priđi mu sa osmehom. Sredi svoju kosu, obuci čistu odeću, lepo se obuci. Potrudi se da izgledaš kao nekad kad je on dolazio po tebe da te izvede na "randevu". Učini da u kući bude sve na svom mestu i zgleda lepo i prijatno. Spremi jelo koje voli, postavi sto. Budi ljubazna, "slatka", vesela, nežno govori i pokorna mu budi. Možda će sve ovo da deluje na njega da će da se onesvesti ali kada dođe k sebi, zavoleće sve to i promeniće se. Ako istraješ u tome tvoj muž će sigurno prema Božjem obećanju biti zadobijen za Gospoda.

"Ko će naći vrsnu ženu? Jer vredi više nego biser" (Pri. 31:10). To je portret pobožne žene. Pročitaj celo poglavlje i videćeš kako Bog nagrađuje onu koja je poslušna Njegovim zapovestima.

Možda si bila strpljiva i ponizna oduvek sa njim ali nisi znala za Božje obećanje i način. Onda znaj da si bila na dobrom putu i ako to predaš Bogu, On će to upotrebiti (da tvoj muž bude doveden do Hrista), bolje od svake propovedi.

Na tebi je velika odgovornost! Neka te Bog blagoslovi i pomogne ti da staviš u praksu Njegova uputstva u svome domu, porodici.

"Jer ste blagodaću spaseni kroz veru; i to nije od vas, dar je Božji."
- Efescima 2:8

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1881
Ukupno: 2666831
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/propovedi/brumfield_zena_hr.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.