Naslovna » U Hristu » Članci » ....

O žigu zveri

Jan Vareca
"Ovde je mudrost. Ko ima um neka izračuna broj zveri; jer je čovekov broj. A njen je broj šesto šezdeset i šest." (Otk. 13:18)

Biblija proriče dolazak jednog moćnog čoveka koji će gospodariti svetom. U njegovim rukama će biti politička, ekonomska i religijska moć. Svi narodi će ga prihvatiti kao "spasitelja" čovečanstva i svi će mu se klanjati kao nekome ko je viši od čoveka. Ovaj vođa će uvesti poseban sistem kontrole svojih podanika, naročiti žig ili pečat koji će morati da primi svaki njegov podanik - građanin njegovog carstva. Oni koji odbiju da prime žig biće proganjani kao neprijatelji novog sistema i ubijani, ili neće moći da "kupuju i prodaju" - obavljaju trgovinu.

Koliko je samo priča, rok pesama i filmova nastalo na račun misterioznog broja 666. Teško bi ih bilo sve nabrojati. Ljudi ga obično povezuju sa nečim mračnim i okultnim, sa samim đavolom.

Ovaj broj potiče iz Otkrivenja i da bi razumeli šta on predstavlja moramo da ga tumačimo kroz Sveto pismo a ne pomoću kojekakvih mističnih tumačenja i špekulacija - "bapskih priča" - koja su daleko od istine i žele da obaviju naša srca nepotrebnim strahom i opasnim sujeverjem što ni malo ne priliči deci Božjoj.

ŠTA O ŽIGU ZVERI KAŽE BIBLIJA?

Da bi se ova tema ispravno razumela moraju se pravilno protumačiti i shvatiti neka biblijska proročanstva (uključujući i ovo). Ključ za tumačenje svih biblijskih proroštava je sledeći: proroštvo se tumači doslovno osim ako je dato u obliku simbolike; ali, onda se mora uzeti u obzir svaki simbolizam ima svoje doslovno (literarno) biblijsko značenje. Ako se ne držimo ovih principa tumačenja, padamo u zamku laži i jeresi poput mnogih pseudo-hrišćanskih kultova i sekti.

Za neke ljude "žig zveri" znači doslovno da ga imaju na sebi "oni koji slave Boga u nedelju, umesto u subotu". Naravno, ovo tumačenje je veoma slobodna i tendenciozna interpretacija i nema nikakve podrške u Svetom pismu. Neki su opet više skloni misticizmu i u "zveri" vide nekog od rimskih papa ili pak nekog od prošlih ili današnjih velikih svetskih careva ili političara. Drugi opet kažu da "žig zveri" jeste samo simbolika, nešto nevidljivo i duhovno. Ovaj pogled se ni malo ne uklapa u kontekst o "žigu" jer ako je to nešto nestvarno, kako su onda ljudi koji ga nemaju bili sprečeni da "kupuju ili prodaju"? Takođe, postoji i tumačenje da se ne radi o šest stotina i šezdeset i šest već o šest, šest i šest (tri šestice), te da je broj šest, pošto predstavlja broj čoveka u Bibliji, govori da se ovde radi o lažnom trojstvu - o trojici ljudi. Međutim, ovo tumačenje ni malo "ne drži vodu" jer je veoma jasno da se radi o celom broju 666 i da je u pitanju jedna ličnost - "zver" - Antihrist.

Pogledajmo malo pažljivije stihove iz Otkrivenja i razmotrimo o čemu oni govore:

"Da niko ne može ni kupiti ni prodati sem onoga ko ima žig, ime zveri ili broj njenoga imena. Ovde je mudrost. Ko ima um neka izračuna broj zveri; jer je čovekov broj. A njen je broj šesto šezdeset i šest." (Otk. 13:17-18)

Primetimo da ovi stihovi govore o tri stvari: 1) o žigu, 2) o imenu, 3) i o broju.

Ovo troje nije isto. Možemo razumeti da one osobe koje neće imati jednu od ove tri varijante "posebnog znaka" neće moći da "prodaju ili kupuju" - biće isključeni (bojkotovani) iz društva. Takođe, možemo zaključiti da između "imena" i "broja" postoji određena veza, na to nas i 18. stih očito navodi. Kada se "ime" naziva ili izjednačava ("ime" = "broj") sa "brojem čoveka, "možemo zaključiti da je "broj" zveri" (666), "ime" određene osobe - čoveka.

Grčka reč ovde upotrebljena za "žig" jeste charagma, koja može da znači: "znak, žig, gravura, slika idola, amblem". To je i tehnički termin za rimski carski pečat koji se stavljao na državna dokumenta. Na njemu bi se nalazio datum sa imenom ili likom imperatora. Tako je "žig" predstavljao samog imperatora ali bi takođe davao do znanja da stvar na kojoj se nalazi pripada njemu - da on ima autoritet nad njom.

U rimsko vreme "žig" se još upotrebljavao i u različite svrhe obeležavanja. Neposlušni robovi su žigosani na sličan način kao što mi danas radimo sa stokom. Nosili su "žig" svog vlasnika. Takođe su postojali i razni religiozni žigovi (tetovaže). Rimski vojnici su, kao i u današnje vreme, imali običaj da na sebe stavljaju razne tetovaže koje su bile izraz lojalnosti i privrženosti njihovim generalima, jedinici, određenom božanstvu ili samom imperatoru.

Grčka reč za "ime" jeste onoma, koja može da znači: "ime, naziv, nadimak, zvanje". Ovo čini odgonetanje tajanstvenog broja 666 mnogo težim nego što neki misle jer može da znači mnogo toga, od ličnog imena nekog čoveka pa sve do nadimka, naziva ili titule koju će on imati.

Grčka reč za "broj" koja ovde stoji jeste arithmos i može da znači: "određeni i definitivni broj" ili "neograničen, veliki broj".

Iz svega ovoga zaista je teško tačno razumeti na šta je konkretno apostol Jovan mislio. Očigledno je da "žig" pre svega na neki način predstavlja samu "zver" (antihrista), dok čoveka na kome je utisnut ovaj pečat obeležava kao onoga koji pripada "zveri" - koji ga obožava i koji mu je lojalan. Činjenica da bez znaka "zveri" na sebi, ljudi neće moći da "kupuju i prodaju" u velikoj meri navodi na pomisao da ovaj "žig" osim što će imati prvenstveno religioznu dimenziju, može možda da ima i ugrađeni kompjuterski čip (biočip, RFID čip), neku vrstu tzv. "pametne kartice" (Smart Cards), uz pomoć koje bi se novčane transakcije mogle vršiti bez gotovine. Ovo bi "zveri" omogućilo da potpuno kontroliše, kažnjava ili nagrađuje svoje podanike - da nad ima njima veliku kontrolu.

MOŽEMO LI IZRAČUNATI BROJ?

Mnogi su tokom vekova pokušavali da odgonetnu "broj zveri", što je na žalost donelo najčešće više štete nego koristi jer su na osnovu toga nastale mnoge jeresi i "čudnovata" otkrivenja. Neki su izmislili "specijalne" načine računanja da bi izračunali "ime" zveri. Vreme je, kakogod, pokazalo i dokazalo da nisu otkrili ništa, jer kao "zver" oni su "identifikovali": Nerona, mnoge od rimskih papa, Lutera, Kalvina, Napoleona, Hitlera ili Henrija Kisindžera. Neki drugi su izračunali da 666 predstavlja reč "computer" ili "www" (Word Wide Web).

Pošto postoji veza između broja 666 i "imena" zveri, tj. slova (666 = ime), mnogi veruju da se za računanje slovni znakovi moraju prebaciti u brojeve i zbrojiti ih, te da se tako dobije kao ukupan zbir broj: 666.

Poznato je da u grčkom i hebrejskom alfabetu slovni znakovi poseduju i određene brojčane vrednosti, što znači da se brojevi mogu izraziti i putem slova. Napr. u grčkom alfabetu slovo Alfa (A) bi bilo i ujedno i broj jedan (1), Beta (B) broj dva, Gama (G) broj tri, itd. Slično tome ovo je moguće i u hebrejskom alfabetu. Svako slovo ima određenu brojčanu vrednost. Ovo se još stručno naziva Gematrija ("Gematria" = a. Mističko filozofsko tumačenje svetih spisa koje su razvili neki jevrejski rabini. Temelji se na numeričkim vrednostima alfabeta u reči. b. Doslovno: "Slovna geometrija".).

Tablica ispod prikazuje brojčane vrednosti grčkog i hebrejskog alfabeta.

Navešću samo jedan primer. Napr. želite li da izračunate ukupan zbir grčke reči lateinos, koja znači: "Čovek koji govori latinski" - "Latinac". Jednostavno zbrojite vrednosti koje imaju slova u grčkom alfabetu:

lateinos = 30+1+300+5+10+50+70+200 = 666

Ovo zbrajanje je jedno od prvih učinjenih i uradio ga je Irenej (130-202 god.). (Protiv jeresi, knjiga 5, glava 30.)

Neki istraživači kažu da pošto je Novi zavet uključujući i Otkrivenje napisan na grčkom jeziku, da bi broj 666 trebalo računati prema brojčanim vrednostima grčkog alfabeta. Drugi opet tvrde da to zavisi i od samog imena, tj. u kom će jeziku ili alfabetu biti izraženo, da ga onda u tom istom treba i računati. Kako god bilo, sve ovo su samo slepa nagađanja, jer nam "ime zveri" još nije otkriveno.

Mnogi komentatori Biblije i mistici pokušavaju da kroz Gematriju odgonetnu tajnu ovog broja. Međutim, ovo je više prebrojavanje a ne izračunavanje i treba razumeti da Gematrija kao metod nije božanski inspirisana (nema utemelje u Svetom pismu); zato veliki broj protivrečnosti koja ona daje je i za normalno da se očekuje.

BEZ PANIKE, ALI OPREZNO!

Ime "zveri" (Antihrista) nije nigde otkriveno u Svetom pismu, zato je ovde dat njegov "broj". Činjenica je da danas niko ne može da zna ko je "zver", niti kako izgleda njegov žig, jer se on još nije javno pojavio na svetskoj sceni. Dakle, zato što nam je nepoznato njegovo ime, ne možemo i nismo kadri da izračunamo njegov broj jer nemamo taj "um" i tu "mudrost" - ne znamo na koji način to da uradimo.

Ljudima ostaje jedino da budno prate dešavanja u svetu u svetlu biblijskih proroštava, a za vreme kad se opasnost zvana "zver" pojavi, biće im dana i "mudrost i um", kako kaže apostol Jovan, da odgonetnu "broj zveri". Bog veoma često svoja otkrivenja daje progresivno, što znači da određene biblijske istine bivaju sakrivene od nas dok ne dođe pravo vreme za njih.

Biblija jasno kaže da svako ko se pokloni zveri (obožava je) i uzme na sebe njen žig, ime ili broj, da će biti osuđen od Boga na propast - večno prokletstvo (Otk. 14:9-11). Dakle, "žig zveri" će biti znak pripadnosti i lojalnosti "zveri", tj. Antihristu kao svom ličnom gospodaru i božanstvu.

Neki hrišćani su do te mere opsednuti strahom od primanja "žiga" zveri da kao žig vide pametne kartice, lične karte, matične brojeve, brojeve socijalnog osiguranja, skeniranje rožnjače, otiske prstiju, medicinske čip implante, itd. Činjenica koju oni ne vide je da sve ovo još uvek ima veze jedino sa njima samima, u pitanju su njihovi lični brojevi a ne znamenja (insignia) koja bi ujedno predstavljala i znak obožavaoca Antihrista.

Mnogo je pokazatelja u svetu da vreme "zveri" dolazi. Deca Božija nemaju razloga za strah jer je Isus rekao: "A kad se ovo počne zbivati, ispravite se i podignite svoje glave, jer se približava vaše izbavljenje." (Lk. 21:28). Drugim rečima, za njih je ovo vreme nadanja i budnog očekivanja dolaska Isusa Hrista, pa i radosnog optimizma. Ne znamo koliko je još vremena ostalo do vaznesenja Crkve - to niko ne može da zna. Gospod traži od svojih sledbenika da budu spremni svakoga časa za Njegov dolazak (Otk. 16:15).

Kad Crkva novorođenih bude vaznesena (1. Sol. 4:13-17) - sklonjena sa Zemlje a zajedno sa njom i Sveti Duh, "čovek bezakonja" će se onda pojaviti, stupiće na javnu svetsku scenu (2. Sol. 2:1-12). Hrišćani koji su olako shvatali svoj život sa Bogom će morati da se suoče sa "žigom zveri" i njihova mučenička smrt biće jedini način da se spasu (Otk. 7:14; Otk. 15:2).

Dakle, nemojte previše da budete zabrinuti oko misterije broja 666 i tražite čoveka koji se krije iza ovog broja, već uložite sav napor da izgradite čvrsto zajedništvo sa Isusom Hristom da biste bili dostojni umaći (bili istrgnuti) pred dolazećom velikom nevoljom koja će pasti na sav svet (Otk. 3:10).

"Ovaj je Bog naš Bog Spasitelj, u vlasti su Gospodu vrata smrtna."
- Psalam 68:20

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1657
Ukupno: 2664606
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/clanci/mark-beast.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.